Szybkie linki

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach od 9 maja 2017 r. do 12 maja 2017 r. przeprowadził kontrolę.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) tj.: wydawania, odmowy wydawania, zmiany, cofnięcia i stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów oraz zbierania i przetwarzania odpadów.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 31grudnia 2016 r.

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało wystąpienie pokontrolne z dnia 27 lipca 2017 r. znak WNK.DW.III.431.2.1.2017.WK.JL.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność oceniona została pozytywnie z uchybieniami. Kontrolujący uchybienia przedstawili i omówili. Z uwagi, iż nie stwierdzono nieprawidłowości a tylko uchybienia odstąpiono od formułowania zaleceń.

 

Radziejów, 18 sierpnia 2017 r.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-18 10:12

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 14.06.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Protokół Nr 31/NHŻ/2017.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 104/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie procedury przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.) - nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Stwierdzono nieprawidłowości stanowiące naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietna 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ( Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm. ).

Nieprawidłowości zostały usunięte podczas trwania czynności kontrolnych

drukujdrukuj

 • autor informacji: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-07 14:33

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu  w dniu 29 czerwca 2017 roku przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych za 2016 rok.( Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ) Dnia 31 lipca 2017 roku przekazano wystąpienie pokontrolne Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Katarzyna Tomczak, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-31 10:41

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej

w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Gminy w Dobrem

 

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy  z dnia

 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764)

 

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy

                  w Dobrem.

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Dobrem, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre.
 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Dobrem w dniu 20 czerwca 2017 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.
 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.
 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej  samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.
 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

 

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania   prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród mieszkańców gminy.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Dobrem oceniono pozytywnie.

Do ustaleń  zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Wójt Gminy Dobre zobowiązany jest w terminie do dnia 30 lipca 2017 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-06 08:47

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Gminy w Radziejowie

 

sporządzona w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6. ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obronu cywilnej w Urzędzie gminy w Radziejowie.

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w "Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Radziejowie w dniu 25 kwietnia 2017 roku".

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.

2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.

3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualności dokumentacji.

4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.

5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) W kontrolowanym okresie wydano zarządzenie wójta w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy. Dokumentacja prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród mieszkańców gminy.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w wRadziejowie oceniono pozytywnie.

Do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Wójt Gminy w Radziejowie zobowiązany jest w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-19 13:14

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o przeprowadzonej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie

drukujdrukuj

 • autor informacji: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-19 12:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 07-12.06.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim  została przeprowadzona kontrola przez  Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934).

Stwierdzono kilka nieprawidłowości.
Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie wykazały w obiekcie elementy zagrożenia życia.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-16 12:46

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 2 marca 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy. Protokół kontroli Nr NEP.5.2017. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
Nieprawidłowości podczas kontroli nie stwierdzono.

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Bożena Sawicka

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-03 14:17

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-03 14:28

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w 4 terminach: w dniach 25-29 kwietnia 2016r.,24 - 31 maja 2016r., 18 - 24 sierpnia 2016r. oraz 7 -14 października 2016r. kontrole następujących PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE/ZEZWOLENIA W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM:
1.PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Franciszek Żywiczyński – Dobre
2.Usługi Transportowe Mariusz Tomczak -  Radziejów
3.Kupno- Sprzedaż Żywca oraz Artykułów Rolno-Przemysłowych Grzegorz Chełminiak – Topólka
4."EURO-MLEK" Sławomir Granczewski Radziejów
5.Prasmet Marek Granczewski ul. Brzeska 68 88-200 Radziejów
6.Usługi Transportowe „Kameleon” Nagórki 16 88-220 Osięciny
7.Transport Ciężarowy Marek Szmydt ul. Wyspiańskiego 10, 88-200 Radziejów
8.Zakład Usługowy Zbigniew Walczak Żakowice 30 88-220 Osięciny
9.Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe "ESTEWU"  -  Jan Linowiecki – Radziejów
10.Punkt Obrotu Artykułami Rolno- Przemysłowymi oraz Usługi Transportowe - Dariusz Barczak – Osięciny
11.Firma "SAMAR" Roman Walczak  Lechosław Walczak sp.jawna – Osięciny
12.Transport Ciężarowy Wojciech Fronczak, Przysiek 62, 88-210 Dobre
13.Usługi Transportowe – Grzegorz Wajer, Wyrobki  87-875 Topólka
14.Usługi Transportowe Arkadiusz Waloszek, ul. Rataja 40, 88-220 Osięciny
15.Transport Osobowy Paweł Piasecki Dębianki 27, 87-875 Topólka
16.Transport Ciężarowy Lewandowski Tadeusz, Objezdna 20, 88-200 Radziejow
17.Transport Ciężarowy Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Marek Wojtysiak
  data publikacji: 2017-01-02 13:45
 • zmodyfikował: Marek Wojtysiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-02 13:46

Adres

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Kontakt

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Godziny

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.