Szybkie linki

Treść strony

Zawiadomienie

Na podstawie art. 48 pkt 4 i 5 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Zawiadamia się

 

że z dniem 03.08.2017r. wszczyna się z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia decyzji z dnia 17.02.2015r. znak: O.T.I.6233.26.2014 – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działce Nr 867/1 i 867/4 w miejscowości Radziejów udzielonego firmie ALU CAN Sp. z o.o. ul. J. Sobieskiego 20/40, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Wygaśnięcie w/w zezwolenia związane jest z art. 48 pkt 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm. ) „Jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne” oraz z art. 48 pkt 5 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) „Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa, jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-19 10:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-19 10:10

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ).

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 12.09.2017 r. po złożeniu wniosku  przez firmę „DMD-BIS” Spółka z o.o. ul. Dworcowa 32C, 88-230 Piotrków Kujawski REGON:  911361945 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów z elementami przetwarzania z dnia 26.01.2015 r. znak sprawy O.T.I.6233.33.2014.2015 ( decyzja zmieniająca z dnia 9.03.2015 r. );

zmiana polega na zwiększeniu ilości wytwarzanych odpadów o kodach:

- 03 01 01  - do ilości 1000 Mg/rok,

- 03 01 05 – do ilości 15000 Mg/rok,

oraz zwiększeniu ilości odpadów przetwarzanych o kodzie:

- 03 01 05 – do ilości 47500 Mg/rok.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530..

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-12 13:09

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ).

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 12.09.2017 r. po złożeniu wniosku  przez firmę Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. – Sp.k ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON:  364765947  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów o następujących kodach i rodzajach:

Lp.

       Kod odpadów

                                   Rodzaj odpadów

1

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

2

02 01 06

Odchody zwierzęce

3

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

4

02 01 10

Odpady metalowe

5

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

6

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

7

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

8

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

9

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

10

02 02 99

Inne niewymienione odpady

11

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

12

02 03 02

Odpady konserwantów

13

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

14

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

15

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

16

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

17

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

18

02 03 82

Odpady tytoniowe

19

02 03 99

Inne niewymienione odpady

20

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

21

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

22

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

23

02 04 80

Wysłodki

24

02 04 99

Inne niewymienione odpady

25

03 01 01

Odpady kory i korka

26

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

27

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

28

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

29

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

30

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

31

03 01 99

Inne niewymienione odpady

32

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

33

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

34

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

35

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

36

03 02 05*

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

37

03 02 99

Inne nie wymienione odpady

38

03 03 01

Odpady z kory i drewna

39

03 03 02

Osady wapienne i szlamy z lugu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

40

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

41

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

42

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

43

03 03 09

Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

44

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

45

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

46

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

47

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

48

03 03 99

Inne niewymienione odpady

49

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

50

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

51

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

52

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

53

04 02 99

Inne niewymienione odpady

54

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

55

10 01 02

Popioły lotne z węgla

56

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej

57

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

58

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

59

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

60

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

61

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

62

10 01 23

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

63

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

64

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

65

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

66

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

67

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

68

10 01 99

Inne niewymienione odpady

69

10 10 03

Żgary i żużle odlewnicze

70

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

71

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

72

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

73

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

74

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

75

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

76

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

77

15 01 03

Opakowania z drewna

78

15 01 04

Opakowania z metali

79

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

80

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

81

15 01 07

Opakowania ze szkła

82

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

83

16 01 03

Zużyte opony

84

16 01 06

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

85

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

86

16 01 16

Zbiorniki na gaz skroplony

87

16 01 17

Metale żelazne

88

16 01 18

Metale nieżelazne

89

16 01 19

Tworzywa sztuczne

90

16 01 20

Szkło

91

16 01 22

Inne niewymienione elementy

92

16 01 99

Inne niewymienione odpady

93

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

94

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienio w 16 03 05, 16 03 80

95

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

96

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

97

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

98

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

99

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

100

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

101

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

102

17 01 02

Gruz ceglany

103

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

104

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

105

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

106

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

107

17 01 82

Inne niewymienione odpady

108

17 02 01

Drewno

109

17 02 02

Szkło

110

17 02 03

Tworzywa sztuczne

111

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

112

17 03 01*

Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

113

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

114

17 03 80

Odpadowa papa

115

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

116

17 04 02

Aluminium

117

17 04 03

Ołów

118

17 04 04

Cynk

119

17 04 05

Żelazo i stal

120

17 04 06

Cyna

121

17 04 07

Mieszaniny metali

122

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

123

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substacje niebezpieczne (np. PCB)

124

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

125

17 05 05*

Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

126

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

127

17 05 07*

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

128

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

129

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

130

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

131

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

132

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

133

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

134

19 01 14

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

135

19 01 16

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

136

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

137

19 01 19

Piaski ze złóż fluidalnych

138

19 01 99

Inne niewymienione odpady

139

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

140

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

141

19 02 99

Inne niewymienione odpady

142

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

143

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

144

19 04 01

Zeszkolne odpady

145

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

146

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

147

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

148

19 05 99

Inne niewymienione odpady

149

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

150

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

151

19 06 99

Inne niewymienione odpady

152

19 08 01

Skratki

153

19 08 02

Zawartość piaskowników

154

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

155

19 08 99

Inne niewymienione odpady

156

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

157

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

158

19 10 01

Odpady żelaza i stali

159

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

160

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

161

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

162

19 12 01

Papier i tektura

163

19 12 02

Metale żelazne

164

19 12 03

Metale nieżelazne

165

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

166

19 12 05

Szkło

167

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

168

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

169

19 12 08

Tekstylia

170

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

171

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

172

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

173

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

174

19 13 04

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

175

20 01 01

Papier i tektura

176

20 01 02

Szkło

177

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

178

20 01 10

Odzież

179

20 01 11

Tekstylia

180

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

181

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

182

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

183

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

184

20 01 39

Tworzywa sztuczne

185

20 01 40

Metale

186

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

187

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

188

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

189

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

190

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

191

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

192

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

193

20 03 02

Odpady z targowisk

194

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

195

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

196

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

197

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

198

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530..

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-12 09:02

Zawiadomienie GB.I.6840.8.2015

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 5 wrzesnia 2017 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruhomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, niezabudowanej, położónej w miejscowości Kozjaty, gmina Topólka, oznaczonej w ewidencji grutnów numerami ewidencyjnymi działek: 53 o powierzchni 0.5600 ha, objętymi księgą wieczystą numer WL1R/00011953/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo spadkobiercy takich osób, mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wniosek o nabycie przedmiotu nieruchomości.

W razie nie złożenia wniosku w terminie pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-05 11:36

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 

            1. Topola kanadyjska – 1 szt. znajdująca się na działce nr 72 w miejscowości Bartłomiejowice, gmina Osięciny.

            2.  Wierzba biała - 5 szt.  znajdujących się na działce nr 30 w miejscowości Osłonki, gmina Osięciny.

            3.  Robinia akacjowa - 3 szt.  znajdujące się na działce  nr 16 w miejscowości Zagajewice, gmina Osięciny.

 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-09-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-18 09:16

Informacja

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 39 ust. 1, art. 48 ust. 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),

STAROSTA

RADZIEJOWSKI

podaje do publicznej wiadomości informację,

 

o możliwości zapoznania się oraz składania uwag i wniosków do opracowanego projektu dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2021 z perspektywą do roku  2024”.  

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni można składać uwagi i wnioski do projektu w/w. dokumentu.

Miejscem zapoznania się z projektem dokumentu oraz wnoszenia uwag i wniosków w powyższej sprawie jest siedziba:

Starostwa Powiatowego w Radziejowie

Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej (parter, pokój nr 4),

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

w dniach od 05.09.2017 do dnia 26.09.2017 r.

ul. T. Kościuszki 17, 88 – 200 Radziejów.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-05 10:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-05 10:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie realizacji inwestycji drogowej.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-05 09:15

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski,

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

1.Robinia akacjowa - 2 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 166/60, będące własnością Miasta i Gminy Piotrków Kujawski położone w miejscowości Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-05 10:16

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

 

1. Żywotnik tuja – 60 m2. działka nr 1244/2 w miejscowości Radziejów, ul. Szkolna.

2. Kasztanowiec - 1 szt. działka nr 1244/2 w miejscowości Radziejów, ul. Szkolna.

3. Jarzębina - 2 szt. działka nr 1244/2 w miejscowości Radziejów, ul. Szkolna.

 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-05 10:13

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2017 poz. 1405)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.08.2017 r. po złożeniu wniosku przez Firmę Handlowo-Usługową „FROST” Dariusz Kurkiewicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych uprzednio oczyszczonych  do stawów ziemnych( na dz. o nr ewid. 75/4 w m. Skibin, gm. Radziejów oraz na dz. o nr ewid. 145 w m. Skibin, gm. Radziejów),

wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego odparowującego przeznaczonego do odbioru wód opadowych   i roztopowych na dz. o nr ewid. 75/4 w m. Skibin, gm. Radziejów,

- wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do stawów z utwardzonego terenu zakładu w m. Skibin, gm. Radziejów ( na dz. nr 145 i 75/4 w m. Skibin, gm. Radziejów), po uprzednim oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych, w ilości:

   Qmax.h        =  447,91 m3 /h

Qśr. dobowe   =  21,47 m3/d

Ql/s                =  124,42 l /s

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-08-25 10:15

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 poz. 1405)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.08.2017 r. po złożeniu wniosku przez ECO-MYJNIA Jolanta Balcerak-Kaczkowska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- wprowadzanie ścieków przemysłowych z ręcznej myjni samochodowej jednostanowiskowej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 91 obręb Radziejów przy ul. Brzeskiej 47A w Radziejowie zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, w ilości:

Qmax.h        =  0,35 m3/h

Qśr. dobowe   =  0,9 m3/d

Qmax. roczne  = 317,5 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-08-21 10:30

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 poz. 1405) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.08.2017 r. po złożeniu wniosku przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- budowę slipu do wodowania łodzi realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie, gmina Piotrków Kujawski zlokalizowanego na Jeziorze Gopło w km 34+250 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie na działce o Nr ewid. 366 i 388/100 obręb Połajewo, gm. Piotrków Kujawski,

wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º30´21,36”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º22´58,18”   długości geograficznej wschodniej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego     w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-18 10:53

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 14.08.2017 r. po złożeniu wniosku przez „DMD-BIS” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 32 c, 88-230 Piotrków Kujawski REGON: 340326391 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

03 01 01

Odpady kory i korka

2.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

3.

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

4.

03 01 99

Inne nie wymienione odpady

5.

03 02 99

Inne nie wymienione odpady

6.

03 03 01

Odpady z kory i drewna

7.

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

8.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

9.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

10.

15 01 03

Opakowania z drewna

11.

15 01 04

Opakowania z metali

12.

15 01 07

Opakowania ze szkła

13.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*

14.

16 01 03

Zużyte opony

15.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w

16 02 09 do 16 02 13

16.

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

17.

17 02 01

Drewno

18.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

19.

20 03 01

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.   

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-08-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-14 11:18

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.212.2017 Pana Tomasza Ziemkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEOTOM Tomasz Ziemkiewicz z siedzibą ul. Mickiewicza 18, 88-200 Dobre

zawiadamiam

że w dniu 8 sierpnia 2017, od odziny 10.00 w miejscowości Dobre I zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 106, brak KW, z działkami sąsiednimi

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-14 10:24
 • autor informacji: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-14 10:24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.616.2017 Pana Tomasza Ziemkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEOTOM Tomasz Ziemkiewicz z siedzibą ul. Mickiewicza 18, 88-200 Dobre

zawiadamiam

że w dniu 7 sierpnia 2017, od odziny 10.00 w miejscowości Dobre I zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 7, KW WL1R/00026341/1, z działkami sąsiednimi

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-14 10:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-14 10:24
 • autor informacji: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-14 10:13

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353)

 

 

Starosta

Radziejowski

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o przystąpieniu do opracowania

1/  Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2024.

2)  Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2021 z perspektywa do roku 2024.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Starosta Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-07-26 12:07

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

 

1. Jarząb pospolity  - 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 169/4 położony w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, gm. Piotrków Kujawski,

2. Krzewy tuja brabant - 36m2 znajdujące się na działce o nr ewid. 169/4 położone w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-07-24 14:14

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

1. Topola czarna – 3 szt. znajdujące się na działce o nr ewid. 203 położone w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów.

2. Brzoza brodawkowata  – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 203 położona w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-07-24 14:11

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Topola – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 6 położona w miejscowości Kaspral, gm. Piotrków Kujawski,

2.Brzoza brodawkowata  – 2 szt. znajdujące się na działce o nr ewid. 221/2 położone w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Kaliska,

3.Jarzębina – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 221/2 położona w miejscowości miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Kaliska.

4.Olcha – 3 szt. znajdujące się na działce o nr ewid. 338/4 położone w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-07-24 14:08

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.07.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Macieja Błaszaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 48/5 w miejscowości Ułomie, gm. Dobre, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º43´17,39”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º36´59,52”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 48/5 w miejscowości Ułomie, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia, w ilości:

Qmax.h.  = 9,9 m3/h

Qśr.h=  2,05 m3/h

Qśr.d= 24,6  m3/d

Qmax.r= 18 000,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-12 12:29

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.07.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Sławomir Śmigiel, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 10 w miejscowości Morzyce, gm. Bytoń, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º33´44,7”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´14,1”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 10 w miejscowości Morzyce, gm. Bytoń dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia, w ilości:

Qmax.h.  = 9,9 m3/h

Qśr.h=  2,5 m3/h

Qśr.d= 30,0  m3/d

Qmax.r= 21 900,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-07-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-11 10:24

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Zarząd Powiatu w Radziejowie
ogłasza

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 666/8 o pow. 0,6382 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN), księga wieczysta nr WL1R/00002595/2, 691/30 o pow. 0,1323 i 691/31 o pow. 0,1495 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (4MU), księga wieczysta nr WL1R/00027389/6.  
I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymienione nieruchomości odbył się 09 grudnia 2015 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 12 kwietnia 2016 r., III przetarg  ustny nieograniczony odbył się 02 czerwca 2016 r., IV przetarg  ustny nieograniczony odbył się 30 września 2016 r., V przetarg ustny nieograniczony odbył się 22 lutego 2017 r.  
 
Cena wywoławcza działki nr 666/8   -  117 630 zł netto, wadium 11 800zł 
Cena wywoławcza działki nr 691/30   -  29 880 zł netto, wadium   3 000 zł
Cena wywoławcza działki nr 691/31   -  33 354  zł netto, wadium   3 400 zł
 
Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do  
7 sierpnia 2017 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080
Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 121.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-07-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-11 08:05

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.07.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Grzegorz Bruździński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 49/4 w miejscowości Ułomie, gm. Dobre, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º41´11,7222”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´01,2949”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 49/4 w miejscowości Ułomie, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

    Qśr.d/rok   =  51,37 m3/d/rok

    Qśr.d/sezon   =  122,55 m3/d/sezon

Qmax.d= 171,0  m3/d

Qmax.r= 18750,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-06 10:54

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.07.2017 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Beatę i Andrzeja Brzezińskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 40 obręb Świerczyn, gm. Topólka, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º30´38,81”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º43´44,33”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 40 obręb Świerczyn, gm. Topólka dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w ilości:

Qmax.s.  = 0,0056m3/s

Qmax.h.  = 20,0 m3/h

    Qśr.d.   =  200,00 m3/d

Qmax.d= 240,0  m3/d

Qmax.r= 21600,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 10:02

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.07.2017 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Franciszka i Katarzynę Biernackich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 51/1 obręb Bielki, gm. Topólka, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º30´21,87”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º43´33,20”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 51/1 obręb Bielki, gm. Topólka dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w ilości:

Qmax.s.  = 0,0097m3/s

Qmax.h.  = 35,0 m3/h

    Qśr.d.   =  350,00 m3/d

Qmax.d= 420,0  m3/d

Qmax.r= 37800,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 10:00

Obwieszczennie Starosty Radziejowskiego

Obwieszczenie
Starosty Radziejowskiego
z dnia 23.06.2017 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek z dnia 07.06.2017 r., data wpływu wniosku do organu dnia 07.06.2017 r. Powiatu Radziejowskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu nba realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń od km 1+010,00 do 2+546,00 ul. Armii Krajowej w Radziejowie". Działki objęte opracowaniem: 1084/3, 1183, 938, 939, 940, 947/2, 1310, 1193/2, 1308/2, 1498 i 1195/6. Obręb w/w działek 0001 Miasto Radziejów.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-28 08:44
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-28 08:44

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Leszka Dziubicha, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 69/1 w obrębie ewidencyjnym Opatowice, gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-06-29 11:57

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

            1. Topola czarna – 5 szt. znajdujących się na działkach nr 146 i 145/4 w miejscowości Płowce II, gmina Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-06-29 09:36

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 

            1. Jesion wyniosły - 1 szt. znajdująca się na działce nr 88 w miejscowości Żakowice, gmina Osięciny

            2. Robinia akacjowa – 2 szt. znajdujące się na działce nr 40 w miejscowości Samszyce, gmina Osięciny

 

 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-06-29 08:47

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.06.2017r. po złożeniu wniosku przez Pana Jarosława Kruszyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 57 w miejscowości Płowce I, obręb Płowce I, gm. Radziejów

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º37´22,23”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º38´45,89”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 57 w miejscowości Płowce I, obręb Płowce I, gm. Radziejów dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h.  = 15 m3/h

    Qśr.d.   =  180,00 m3/d

Qmax.r= 27 540,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-21 13:19

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Dariusz i Ewa Tomaszewscy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 187 w miejscowości Bronisław, obręb Bronisław, gm. Dobre

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º41´51,52”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º30´34,79”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 187 w miejscowości Bronisław, obręb Bronisław, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Bronisław, gm. Dobre w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h.  = 20 m3/h

Qśr.d.    =  117,65 m3/d

Qmax.r= 18000,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-20 12:39

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.06.2017r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Dariusz i Ewa Tomaszewscy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 283 w miejscowości Bronisław, obręb Bronisław, gm. Dobre

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º41´25,22”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º30´18,77”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 283 w miejscowości Bronisław, obręb Bronisław, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Bronisław, gm. Dobre w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h.  = 15 m3/h

Qśr.d.    =  88,23 m3/d

Qmax.r= 13500,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-06-16 10:13

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.06.2017r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Tomasz Kujawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 200/4  w miejscowości Pilichowo, obręb Pilichowo, gm. Osięciny,

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º39´29,22”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º39´37,25”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 200/4 w miejscowości Pilichowo, obręb Pilichowo, gm. Osięciny dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Pilichowo, gm. Osięciny w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

Qśr.d.    =  114,0 m3/d

Qmax.r= 9120,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-06-16 10:09

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Leszka Polanowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego GB na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działkach Nr 168/1 i 169/1 w obrębie ewidencyjnym Szostka, gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-14 10:22

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Balcera, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działkach Nr 23/3 oraz 22/2 w obrębie ewidencyjnym Borek, gmina Topólka..

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-13 10:04

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

            1. Wierzba biała - 1 szt. znajdujące się na działce nr 481/13 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-13 10:04

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Dariusz Tomaszewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 57 w miejscowości Bodzanowo II, obręb Bodzanowo II,  gm. Dobre,  wg współrzędnych geograficznych:

 N: 52º42´25.09” szerokości geograficznej północnej,                                                                  

E:18º40´33.96”  długości geograficznej wschodniej,

- pobór wód podziemnych czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 do  nawodnień upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Bodzanowo II,    gm. Dobre w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

            Qmax.h =  25,0 m3/h

            Qśr.d =    147, 06 m3/d

            Qmax.r =  45000,0 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-07 10:52

II Przetarg Ustny Nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. 9 m², obecnie sklep rehabilitacyjno - medyczny.

Cena wywoławcza za 1m² - 46,50 zł. m-cznie plus podatek VAT. 

Wyżej opisane pomieszczenie użytkowe znajduje się w budynku SP ZOZ w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2017 r. o godz.12°° w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 95,00 zł. słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100(na jeden lokal użytkowy), w terminie do dnia 3 lipca 2017 r. w kasie SP ZOZ lub na konto: KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr 54 285 62 77.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-07 08:05

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 06.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLMAK Karolina Nadolska Stary Radziejów 11, 88-200 Radziejów REGON: 364206774 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 10

Odpady metalowe

2.

03 01 01

Odpady kory i korka

3.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

4.

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

5.

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

6.

10 02 02

Nieprzerobione żużle z innych procesów

7.

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

8.

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

9.

10 09 03

Żużle odlewnicze

10.

10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

11.

10 09 99

Inne niewymienione odpady

12.

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

13.

10 11 05

Cząstki i pyły

14.

10 13 14

Odpady betonowe i szlam betonowy

15.

10 13 82

Wybrakowane wyroby

16.

10 80 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

17.

10 80 03

Żużle z produkcji żelazochromu

18.

10 80 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

19.

11 05 01

Cynk twardy

20.

11 05 02

Popiół cynkowy

21.

11 05 99

Inne niewymienione odpady

22.

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

23.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

24.

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

25.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

26.

12 01 13

Odpady spawalnicze

27.

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

28.

12 01 99

Inne niewymienione odpady

29.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

30.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

31.

15 01 03

Opakowania z drewna

32.

15 01 04

Opakowania z metali

33.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

34.

16 01 06

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

35.

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

36.

16 01 17

Metale żelazne

37.

16 01 18

Metale nieżelazne

38.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

39.

16 01 20

Szkło

40.

16 01 22

Inne niewymienione elementy

41.

16 01 99

Inne niewymienione odpady

42.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

43.

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

44.

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

45.

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

46.

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

47.

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe  lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

48.

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym ( z wyłączeniem 16 08 07)

49.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

50.

17 01 02

Gruz ceglany

51.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

52.

17 02 01

Drewno

53.

17 02 02

Szkło

54.

 

17 02 03

Tworzywa sztuczne

55.

 

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

56.

17 04 02

Aluminium

57.

17 04 03

Cynk

58.

17 04 04

Cynk

59.

17 04 05

Żelazo i stal

60.

17 04 06

Cyna

61.

17 04 07

Mieszaniny metali

62.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

63.

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

64.

17 09 04

Zmieszanie odpady z budowy, remontów i8 demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

65.

19 10 01

Odpady żelaza i stali

66.

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

67.

19 12 02

Metale żelazne

68.

19 12 03

Metale nieżelazne

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.  

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-06 09:54

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

            1. Lipa drobnolistna - 3 szt. znajdujące się na działce nr 182/1 w miejscowości Szostka, gmina Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-06 09:51

Decyzja GB.I.6821.8.68.2015

Na podstawie art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 18.08.2015 r. w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 383, położonej w obrębie geodezyjnym Połajewo, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest p. Czesław Rachuba), w celu dokonania czynności z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

Starosta Radziejowski

orzeka:

odmawia zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 383, położonej w obrębie geodezyjnym Połajewo, gmina Piotrków Kujawski, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicelem jest p. czesław Rachuba), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48

Decyzja GB.I.6821.8.85.2015

Na podstawie art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 154, położonej w obrębie geodezyjnym Wójcin, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest p. Edmund i Marianna Lewandowscy), w celu dokonania czynności z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

Starosta Radziejowski

orzeka:

odmawia zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 154, położonej w obrębie geodezyjnym Wójcin, gmina Piotrków Kujawski, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicelem jest p. Edmund i Marianna Lewandowscy), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48

Decyzja GB.I.6821.8.87.2015

Na podstawie art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 1.09.2015 r. w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 199/1 i 200/1, położonej w obrębie geodezyjnym Bodzanowo, gmina Dobre dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest p. Józef Szpangiel), w celu dokonania czynności z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

Starosta Radziejowski

orzeka:

odmawia zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 199/1 i 200/1, położonej w obrębie geodezyjnym Bodzanowo, gmina Dobre, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicelem jest p. Józef Szpangiel), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.05.2017r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Mateusz Gębala, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 127/3 w miejscowości Byczyna Kolonia, obręb Byczyna Kolonia, gm. Dobre,

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º40´13,89”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º38´13,24”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 127/3 w miejscowości Byczyna Kolonia, obręb Byczyna Kolonia, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Byczyna Kolonia, gm. Dobre w okresie od 15 kwietnia do 15 września,  w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

Qśr.d.    =  55,88 m3/d

Qmax.r= 8550,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-05-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-30 13:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 13:14

I Przetarg Ustny Nieograniczony

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

dotyczący wynajęcia na okres pięciu  lat lokalu użytkowego o pow. 18,56 m2 na prowadzenie sklepiku szkolnego znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Wyżej opisana nieruchomość położona jest na działce o nr ewid. 112/49 o pow. 2,6383 ha, zapisanej  w księdze wieczystej  nr WL1R/00022904/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Wyżej opisany lokal stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, jest  w trwałym zarządzie  Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Cena wywoławcza  za wynajem lokalu- 350 zł netto, wadium – 50 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2017 r. o godz. 1000 w budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, w auli szkolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do dnia 26.06.2017 r. (trzy dni przed przetargiem) na konto nr 91955100020000462020000020 Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Przemystce.

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na pięć lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek  wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce pod nr tel. 542853665.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2017-05-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-30 09:26

I Przetarg Ustny Nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

o g ł a s z a

I PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 22  usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Cena wywoławcza wynosi 122,00 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Nieruchomość garażowa, stanowi własność powiatu radziejowskiego – obecnie jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2017 r. o godz.11ºº w siedzibie  SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17,00 zł. w terminie do dnia 23.06.2017 r. w kasie SP ZOZ lub na konto : KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr (054) 285 62 77.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 08:11

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji

Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego
 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

drukujdrukuj

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2017-05-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-18 14:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-18 14:58

Zawiadomienie

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

 

Na podstawie § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.1218.2014 Pana Tomasza Dominiaka prowadzącego dziłalność gospodarczą pod nazwą GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak z siedzibą w Czołowie 43, 88-200 Radziejów

zawiadamiam

że w dniu 20 czerwca 2017, od godz. 9:00 w miejscowości Wandynowo, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 82/2 z działkami sąsiednimi.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-16 09:45
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-16 09:45

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.05.2017r. po złożeniu wniosku przez Panią Danutę Linowiecką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 87/1 w miejscowości Płowce II, obręb Płowce II, gm. Radziejów,

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º36´27,9”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´57,12”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 87/1 w miejscowości Płowce II, obręb Płowce II, gm. Radziejów dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów w okresie od 15 kwietnia do 15 września,  w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

Qśr.d.    =  114,0 m3/d

Qmax.r= 17 442,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 11:53

Zawiadomienie

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

 

Na podstawie §ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.522.2017 Pana Tomasza Dominiaka prowadzącego dziłalność gospodarczą pod nazwą GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak z siedzibą w Czołowie 43, 88-200 Radziejów

zawiadamiam

że w dniu 14 czerwca 2017, od godz. 9:00 w miejscowości Płowce II, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 203 z działkami sąsiednimi.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 11:33
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 11:33

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.05.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Tadeusz Bączkiewicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 3 w miejscowości Opatowice, obręb Opatowice, gm. Radziejów,
wg współrzędnych geograficznych:
N: 52º36´53,81”   szerokości geograficznej północnej
E: 18º34´0,68”     długości geograficznej wschodniej
- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 3 w miejscowości Opatowice, obręb Opatowice, gm. Radziejów dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Opatowice, gm. Radziejów w okresie od 15 kwietnia do 15 września,  w ilości:
Qmax.h.  = 15,0 m3/h
Qśr.d.    =  150,0 m3/d
Qśr.sezon.    =  73,05 m3/d
Qmax.r.  = 11 250,0  m3/r


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-05 10:35

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.05.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Huberta Szelągowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego GP-B  na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej na działce Nr 203/5 w obrębie ewidencyjnym Borucin, gmina Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-05-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-04 09:38

Ogłoszenie - wykaz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 28 kwietnia 2017 roku przez 21 dni, tj. do 19 maja 2017 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonej do wynajęcia na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wymieniona nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego. 

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-28 07:39

I przetarg ustny nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. 9 m², obecnie sklep rehabilitacyjno - medyczny.

Cena wywoławcza za 1m² - 46,50 zł. m-cznie plus podatek VAT. 

Wyżej opisane pomieszczenie użytkowe znajduje się w budynku SP ZOZ w Radziejowie przy

ul. Szpitalnej 3, jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2017 r. o godz.12°° w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 95,00 zł. słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100, w terminie do dnia 25.05.2017 r.

w kasie SP ZOZ lub na konto: KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr 54 285 62 77.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-28 07:37

Zawiadomienie GB.I.6821.8.68.2015

Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 383, położonej w obrębie geodezyjnym Połajewo, gmina Piotrków Kujawski, o nieuregulowanym stanie prawnym

- zawiadamiam o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie.

Z dokumentacją można zapoznać się i wnieść ewentualne zastrzeżenia w Wydziale Geodezji Kartografii Architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego w RAdziejowie przy ul. Kościuszki 20/22, III piętro, pok. Nr 323, w godz. 7:30 - 15:30 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12

Zawiadomienie GB.I.6821.8.85.2015

Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 154, położonej w obrębie geodezyjnym Wójcin, gmina Piotrków Kujawski, o nieuregulowanym stanie prawnym

- zawiadamiam o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie.

Z dokumentacją można zapoznać się i wnieść ewentualne zastrzeżenia w Wydziale Geodezji Kartografii Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 20/22, III piętro, pok. nr 323, w godz. 7:30 - 15:30 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12

Zawiadomienie GB.I.6821.8.87.2015

Ddziałając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 199/1 i 200/1, położonej w obrębie geodezyjnym Bodzanowo, gmina Dobre, o nieuregulowanym stanie prawnym

- zawiadamiam o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie.

Z dokumentachą można zapoznać się i wnieść ewentualne zastrzeżenia w Wydziale Geodezji Kartografii Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 20/22, III piętro, pok. Nr 323, w godz. 7:30 - 15:30 w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.04.2017 r. po złożeniu wniosku przez Państwa Barbarę i Jarosława Kalinowskich zam. Marianowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 139 w miejscowości Marianowo obręb Połajewo, gm. Piotrków Kujawski, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º33´08,81”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º24´58,82”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów kredowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 139 w miejscowości Marianowo obręb Połajewo, gm. Piotrków Kujawski dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski, w ilości:

Qmax.h.  = 4,1 m3/h

Qśr.d.    =  200,0 m3/d

Qmax.d.    =  240,0 m3/d

Qmax.r= 24 000,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-24 11:16

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.04.2017 r. po złożeniu wniosku przez Zakład Mechaniki Pojazdowej Łukasz Wojciechowski, Broniewek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, poprzez punkt zlewny przy komunalnej oczyszczalni ścieków w Radziejowie, ścieków przemysłowych z Zakładu Mechaniki Pojazdowej Łukasz Wojciechowski, Broniewek 32A, 88-200 Radziejów, po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, w ilości:

Qmax.h        =  0,05 m3/h

Qśr. dobowe   =  0,3 m3/d

Qmax. roczne  = 109,2 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-24 11:16

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.04.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Przemysław Gapski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 160/1 obręb Bytoń, gm. Bytoń,  wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º33´53,52”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º35´57,18”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 160/1 obręb Bytoń, gm. Bytoń dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Litychowo, gm. Bytoń i w miejscowości Bytoń, gm. Bytoń w ilości:

Qmax.h.  = 35,0 m3/h

Qśr.d.    =  228,76 m3/d

Qmax.r= 35 000,0  m3/r

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-11 12:32

Informacja

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 07.04.2017 r. po złożeniu wniosku przez ALU CAN Sp. z o.o. ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa REGON: 101680666 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 17.02.2015r.. znak O.T.I.6233.26.2014 na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne polegająca na:

 

1.  Zmianie punktu 1 przedmiotowej decyzji poprzez zmianę rodzajów zbieranych odpadów na odpady o następujących kodach

(Lista kodów w załączonym pliku pdf)

2. Zmianie punktu 3 w zakresie sposobu magazynowania odpadów na

Odpady będą magazynowane na działkach o numerze ewidencyjnym 867/1 i 867/4 w Radziejowie, do których ALU CAN Sp. z o.o. posiada tytuł prawny, nabyty umową najmu zawartą z właścicielem Mariuszem Stanisławczyk. Zebrane odpady do czasu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia zbierane i magazynowane będą w hali magazynowej lub na utwardzonym placu:

 • luzem;
 • w tzw. „belach”;
 • pojemnikach;
 • big-bagach;
 • stalowych kontenerach o pojemnikach 3,5 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3, 20 m3, 25 m3, 34 m3 atestowanych – zalecanych do selektywnej zbiórki.

 

Hala magazynowa jest zadaszona, zamknięta, bez dostępu osób trzecich, posiada utwardzoną, szczelną powierzchnię. Powierzchnia magazynowa wynosi łącznie 2060,5 m2. Magazyn podzielony jest na boksy. Poszczególne boksy będą opatrzone napisem ODPADY z wyszczególnieniem rodzaju i kody odpadów.

Plac utwardzony, na którym będą magazynowane odpady jest ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Odpady zgromadzone na placu również będą oznakowane właściwie co do rodzaju i kodu odpadów. Sposób magazynowania poszczególnych odpadów został określony w tabeli, w punkcie 1 orzeczenia.

3. Zmianie punktu 4 w zakresie sposobu transportu odpadów na:

Transport w/w odpadów odbywać się będzie przez podmioty do tego uprawnione na podstawie stosownych umów. ALU CAN Sp. z o.o. posiada sprzęt do belowania i załadunku odpadów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 00 – 1530

  

 

 

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 12:27
 • autor informacji: Jarosłąw Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 12:27

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Lipa drobnolistna – 4 szt. znajdujące się na działce nr 224/13 w miejscowości Dobre I, gmina Dobre
 2. Lipa drobnolistna – 2 szt. znajdujące się na działce nr 224/25 w miejscowości Dobre I, gmina Dobre
 3. Jesion wyniosły – 1 szt. znajdująca się na działce nr 224/25 w miejscowości Dobre I, gmina Dobre

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 12:17

Ogłoszenie - wykaz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 29 marca 2017 roku przez 21 dni, tj. do 19 kwietnia 2017 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonej do wynajęcia na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wymieniona nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-29 07:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa - 3 szt. znajdujące się na działce nr 90/4 położonej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Piotrków Kujawski
 2. Topola włoska - 20 szt. znajdujących się na działce nr 221/2 położonej w     miejscowości Piotrków Kujawski , gm. Piotrków Kujawski

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-03-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-24 09:56

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

            1. Jesion wyniosły – 1 szt. znajdująca się na działce nr 37/1 w miejscowości Broniewek, gmina Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-21 10:43

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn.zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.03.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jacka Gapskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- budowę przepustu w nurtach rowu melioracyjnego szczegółowego BA w miejscowości Szostka, gm. Radziejów, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º40´55,79”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º28´35,45”     długości geograficznej wschodniej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:52

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.03.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Maciej Wardęcki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 45 w miejscowości Paniewek, gm. Topólka, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º32´29,91”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º44´30,54”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Paniewek, gm. Topólka dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Paniewek i Paniewo, w ilości:

Qmax.h.  = 20,0 m3/h

Qśr.d.    =  200,0 m3/d

Qmax.r= 24 000,0  m3/r

Qśrd.sezon= 130,436  m3/sezon

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:50

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.03.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Maciej Wardęcki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 2 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 95/1 w miejscowości Paniewek, gm. Topólka, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º32´23,91”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º45´14,67”   długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich ze studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej w miejscowości Paniewek, gm. Topólka dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Paniewek, gm. Topólka i w miejscowości Żydowo, gm. Lubraniec w ilości:

Qmax.h.  = 20,0 m3/h

Qśr.d.    =  200,0 m3/d

Qmax.r= 24 000,0  m3/r

Qśrd.sezon= 130,43  m3/sezon

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:48

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

            1. Wierzba biała - 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            2. Lipa drobnolistna – 3 szt. znajdujące się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            3. Klon zwyczajny – 3 szt. znajdujące się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            4. Brzoza brodawkowata – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            5. Modrzew europejski – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            6. Żywotnik – 26m² znajdujących się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            7. Świerk pospolity – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 103/1

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-14 11:07

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

            1. Jesion wyniosły - 5 szt. znajdujących się w miejscowości Czołówek, gmina Radziejów na działce nr 8 (droga gminna nr 180408C)

            2. Jesion wyniosły – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Stary Radziejów Wieś, gmina Radziejów na działce nr 16 (droga gminna nr 180433C)

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-13 12:22

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.03.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Tomasz Dudek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 268/1, obręb Ruszki, gm. Osięciny wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º41´35,05”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º43´53,82”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 w miejscowości Ruszki, gm. Osięciny dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego, w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

Qśr.d.    =  93,44 m3/d

Qmax.r= 17 100 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-03-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-10 13:24

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urząd Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
 

1. Robinia akacjowa - 1 szt. działka nr 702 w miejscowości Radziejów, ul. Szpitalna.

2. Wierzba płacząca - 1 szt. działka nr 869 w miejscowości Radziejów, ul. Działkowa.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-28 11:41

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14  88-220 Osięciny
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1. Topola kanadyjska – 5 szt. znajdujących się w miejscowości Pocierzyn, gmina Osięciny na działce Nr 123/4


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-27 11:37

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :


Urzędu Gminy Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

1.    Kasztanowiec  –  1 szt. znajdujący się w miejscowości Byczyna Kolonia, gmina Dobre na działce nr 78

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-27 11:37

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.02.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Wabiszaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 94/5, obręb Krzywosądz 0014 w miejscowości Krzywosądz, gm. Dobre wg współrzędnych geograficznych:
N: 52º43´0,13”   szerokości geograficznej północnej
E: 18º35´51,26”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 w miejscowości Krzywosądz, obręb Krzywosądz 0014, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego, w ilości:
Qmax.h.  = 9,5 m3/h
Qśr.d.    =  88,8 m3/d
Qmax.r.  = 21 750 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 12:51

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.02.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Tomasza Marczewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- budowę przepustu w nurtach rowu melioracyjnego szczegółowego GB pomiędzy działkami Nr 177/1 a Nr 178 w miejscowości Szostka, gm. Radziejów

wg współrzędnych geograficznych:

N: 52°39´34,61´´ szerokości geograficznej północnej

E: 18°29´4,1´´ długości geograficznej wschodniej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-22 09:42

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :


Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:


1.    Brzoza brodawkowata - 2 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 9/16 położonej w miejscowości Wąsewo, gm. Piotrków Kujawski 
2.    Klon zwyczajny - 7 szt. znajdujących się na działce o nr. ewid. 9/16 położonej w miejscowości Wąsewo, gm. Piotrków Kujawski 
3.    Jesion wyniosły - 2 szt. znajdujące się na działce o nr. ewid. 9/16 położonej w miejscowości Wąsewo, gm. Piotrków Kujawski
4.    Robinia akacjowa -  11 szt. znajdujących się na działce o nr. ewid. 9/16 położonej w miejscowości Wąsewo, gm. Piotrków Kujawski
5.    Dąb - 2 szt. znajdujące się na działce o nr. ewid. 9/16 położonej w miejscowości Wąsewo, gm. Piotrków Kujawski 
6.    Świerk pospolity - 1 szt. znajdująca się na działce o nr. ewid. 9/16 położonej w miejscowości Wąsewo, gm. Piotrków Kujawski 
7.    Jesion wyniosły – 7 szt. znajdujących się na działce o nr 289 położonej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Piotrków Kujawski


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-15 09:08

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od dnia 15.02.2017 r. przez 21 dni tj. do 08.03.2017 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół RCKU w Przemystce  wykaz lokali  użytkowych do wynajęcia w budynku internatu:  na okres 1 roku o pow. 7,74 m2 – parter  i  na okres 10 lat na I piętrze o pow. 20,25 m   położonych  na działce o nr ewid.112/47 o pow. 2,6710 ha. W/w lokale są własnością Powiatu Radziejowskiego, są w trwałym zarządzie ZSRCKU w Przemystce.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-15 08:05

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.02.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Andrzej Paliwoda  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

    - wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 258/1, obręb Płowce II, gm. Radziejów wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º37´14.93”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´28.29”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich  ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb deszczowania upraw rolno-warzywnych oraz innych zbóż i kukurydzy w miejscowości Płowce II  gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-07 11:06
 • zmodyfikował: Marek Wojtysiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-10 09:44

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna – 5 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 69/3 położonej w miejscowości Bycz gm. Piotrków Kujawski
 2. Brzoza brodawkowata – 1 szt., znajdująca się na działce o nr. ewid. 69/3  położonej w miejscowości Bycz gm. Piotrków Kujawski
 3. Modrzew europejski – 1 szt., znajdujący się na działce o nr. ewid. 69/3 położonej w miejscowości Bycz gm. Piotrków Kujawski
 4. Klon – 1 szt., znajdujący się na działce o nr. ewid. 69/3 położonej w miejscowości Bycz gm. Piotrków Kujawski
 5. Grusza - 1 szt., znajdująca się na działce o nr. ewid. 69/3 położonej w miejscowości Bycz gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 11:46

Informacja

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 02.02.2017r. po złożeniu wniosku  przez firmę MKJ- SPEDYCJA Krzysztof Kiermasz Broniewek 54 A 88-200 Radziejów REGON:  910353560  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

      02 01 04

Opady tworzyw sztucznych

      2.

      02 04 80

Wysłodki

      3.

      03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

      4.

      03 03 99

Inne niewymienione odpady

      5.

      04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

      6.

      04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

      7.

      07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

      8.

     15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

9.

     15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

10.

15 01 03

Opakowania z drewna

11.

15 01 04

Opakowania z metali

12.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

13.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

14.

15 01 07

Opakowania ze szkła

15.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

16.

16 01 17

Metale żelazne

17.

16 01 18

Metale nieżelazne

18.

16 01 20

Tworzywa sztuczne

19.

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

20.

      16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

21.

      19 12 01

Papier i tektura

22.

      19 12 02

Metale żelazne

23.

      19 12 03

Metale nieżelazne

24.

      19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

25.

      19 12 08

Tekstylia

    26.

      19 12 12

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

    27.

      20 01 01

Papier i tektura

    28.

      20 01 39

Tworzywa sztuczne

    29.

      20 01 40

Metale

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 12:07

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.02.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Robert Koziński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 2 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 89, obręb Płowki, gm. Radziejów wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º38´4.21”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º29´7.15”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 2 dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Płowki i Czołowo gm. Radziejów.

   

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-02-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-01 10:57

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.01.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jacka Nawrockiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 219/2, obręb Byczyna, gm. Dobre wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º39´33.14”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´23.94”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów neogenu ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w miejscowości Byczyna,  gm. Dobre.

   

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-30 12:53

Ogłoszenie konkursu ofert na 2017 rok

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-27 14:10
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-27 14:10

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.01.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14  88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1. Jesion wyniosły - 1 szt. dz. nr 163/2 w miejscowości Osięciny przy ulicy Plac Wolności i Rataja, obręb geodezyjny Osięciny

2. Wiąz szpułkowy - 1 szt. dz. nr 163/2 w miejscowości Osięciny przy ulicy Plac Wolności i Rataja, obręb geodezyjny Osięciny

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-27 09:03

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.01.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urząd Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1. Robinia akacjowa - 2 szt. działka nr 35/2 w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów

2. Robinia akacjowa- 2 szt. działka nr 228 w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-27 09:02

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.01.2017 po złożeniu wniosku przez Pana Marka Grabowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 11/1  w obrębie ewidencyjnym Włodzimierka, gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-25 12:34

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Jesion – 6 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 102 położonej w miejscowości Rzeczyca gm. Piotrków Kujawski
 2. Jesion – 8 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 111 położonej w miejscowości Rzeczyca gm. Piotrków Kujawski

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-23 11:20

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.01.2017 po złożeniu wniosku przez Pana Jacka Skupniewicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- na zamianę rowu melioracyjnego GP-G na rurociąg  na działce nr 123/3 w obrębie ewidencyjnym Zielińsk, gmina Osięciny.

Położenie proj. urządzeń w układzie współrzędnych geograficznych:

Początek:

N: 52º39´25,01”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º41´18,11”     długości geograficznej wschodniej

Koniec:

N: 18º39´25,34”     długości geograficznej wschodniej

E: 18º41´14,63”     długości geograficznej wschodniej

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-20 12:06

I Przetarg ustny nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na wydzierżawienie dwóch lokali użytkowych:

- lokalu o pow. 9 m², obecnie sklep rehabilitacyjno - medyczny.

  Cena wywoławcza za 1m² - 46,50 zł. m-cznie plus podatek VAT. 

-  lokalu o pow. 9 m², obecnie salon optyczny.

  Cena wywoławcza za 1m² - 46,50 zł. m-cznie plus podatek VAT. 

Wyżej opisane pomieszczenia użytkowe znajdują się w budynku SP ZOZ w Radziejowie przy

ul. Szpitalnej 3, są w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2017 r. o godz.12°° w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 95,00 zł. słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100(na jeden lokal użytkowy), w terminie do dnia 16.02.2017 r. w kasie SP ZOZ lub na konto: KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr 54 285 62 77.

drukujdrukuj

 • autor informacji: SP ZOZ Radziejów
  data wytworzenia: 2017-01-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-19 07:31

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 666/8 o pow. 0,6382 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN), księga wieczysta nr WL1R/00002595/2, 691/30 o pow. 0,1323 i 691/31 o pow. 0,1495 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (4MU), księga wieczysta nr WL1R/00027389/6.  
I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymienione nieruchomości odbył się 09 grudnia 2015 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 12 kwietnia 2016 r., III przetarg  ustny nieograniczony odbył się 02 czerwca 2016 r., IV przetarg  ustny nieograniczony odbył się 30 września 2016 r.

Cena wywoławcza działki nr 666/8   -  130 700 zł netto, wadium 13 000 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/30   -  33 200 zł netto, wadium   3 500 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/31   -  37 260 zł netto, wadium   4 000 zł

Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 16 lutego 2017 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 121.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-01-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-19 07:29

Informacja

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 17.01.2017r.  po złożeniu wniosku  przez firmę ENERGA-OPERATOR Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock REGON: 610246708 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

      2.

   13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

      3.

   13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

      4.

   13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

      5.

   13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

      6.

   13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

      7.

    13 03 09*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

      8.

    14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

      9.

    15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

     10.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

     11.

16 01 07*

Filtry olejowe

      12.

16 01 13*

Płyny hamulcowe

      13.

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

      14.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

      15.

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

      16.

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

      17.

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

      18.

    16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

      19.

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

      20.

     17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

      21.

     17 04 10*

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

      22.

     17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

      23.

     17 05 07*

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

 

2. Odpady inne niż niebezpieczne:

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3.

15 01 03

Opakowania z drewna

4.

15 01 04

Opakowania z metali

5.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

6.

     15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

7.

15 01 07

Opakowania ze szkła

8.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

9.

16 01 03

Zużyte opony

10.

16 01 15

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

11.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

12.

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

13.

16 06 03

Baterie zawierające rtęć

14.

16 06 04

Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03)

15.

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

16.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

17.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

18.

17 01 02

Gruz ceglany

19.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

20.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

21.

17 02 01

Drewno

22.

17 02 02

Szkło

23.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

24.

17 03 80

Odpadowa papa

25.

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

26.

17 04 02

Aluminium

27.

17 04 03

Ołów

28.

17 04 05

Żelazo i stal

29.

17 04 07

Mieszaniny metali

30.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

31.

17 06 03

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

32.

17 06 04

Materiały izolacjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

33.

17 09 04

Zmieszane odpady w budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

34.

19 12 01

Papier i tektura

35.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-17 14:16

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Radziejowskiego o nabór wniosków w sprawie dotacji na renowację zabytków w 2017 r.

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Radziejowskiego w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Powiatu Radziejowskiego.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-16 14:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 14:40
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Przewodniczący Rady Leszek Rosół
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-16 14:44

Informacja

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 05.01.2017r. po złożeniu wniosku  przez firmę Transport, Usługi, Handel Teresa Żywiczyńska Krzywosądz 1, 88-210 Dobre REGON:  516061298  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

010408

Odpady żwiru lub kruszone skały inne niż wymienione w 010407

      2.

      030308

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

      3.

      030309

Odpady szlamów defekosaturacyjnych

      4.

      030399

Inne nie wymienione odpady

      5.

      100180

Mieszanki popiołowo- żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

      6.

      150101

Opakowania z papieru i tektury

      7.

      150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

      8.

      150103

Opakowania z drewna

9.

      150105

Opakowania wielomateriałowe

10.

150107

Opakowania ze szkła

11.

150109

Opakowania z tekstyliów

12.

160103

Zużyte opony

13.

170101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

14.

170102

Gruz ceglany

15.

170107

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

16.

170181

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17.

170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503

18.

170508

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507

19.

170201

Drewno

20.

      170203

Tworzywa sztuczne

21.

      191201

Papier i tektura

22.

      170182

Inne nie wymienione odpady

23.

      170202

Szkło

24.

      200128

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127

25.

      200134

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

    26.

      200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w200221, 200123 i 200125

    27.

      200139

Tworzywa sztuczne

    28.

      200202

Gleba i ziemia, w tym kamienie

    29.

      200203

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-05 11:39

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie
ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych w Radziejowie obręb Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym: 691/10 o pow. 0,5576 ha, 691/20 o pow. 1,6297 ha, 691/21 o pow. 0,7942 ha, 691/23 o pow. 1,7987 ha, 691/27  pow. 1,6798 ha, 691/37 o pow. 1,7004 ha, 691/39 o pow. 0,7026 ha przeznaczonych na cele rolnicze, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Ogółem powierzchnia do wydzierżawienia 8,8630 ha, 
 
Cena wywoławcza  za 1 ha fizyczny rocznie - 1 500 zł, wadium - 2 500 zł 
 
Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce są wolne od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 07 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 01 lutego 2017 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta: 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy dzierżawy na okres jednego roku. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w 121.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-05 08:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-05 08:27

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.01.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Gminy Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Lipa drobnolistna –  4 szt. znajdujące się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 361
 2. Robinia akacjowa – 2 szt. znajdujące się w miejscowości Szczeblotowo, gmina Dobre na działce nr 74
 3. Lipa drobnolistna – 1 szt   znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 339
 4. Topola kanadyjska – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 222
 5. Robinia akacjowa – 1 szt.  znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 245
 6. Jarząb pospolity  – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/12
 7. Tuja ( Żywotnik forma drzewiasta) – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/12
 8. Brzoza brodawkowata – 2 szt. znajdujące się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/12
 9. Czeremcha zwyczajna – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/12
 10. Wierzba biała – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Bodzanowo, gmina Dobre na działce nr 73
 11. Wierzba biała – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Ludwikowo, gmina Dobre na działce nr 6/2
 12. Wierzba biała (drzewo o 4 pniach) – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Ludwikowo, gmina Dobre na działce nr 6/2
 13. Brzoza brodawkowata (drzewo o 3 pniach) – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Ludwikowo, gmina Dobre na działce nr 6/2
 14. Dąb szypułkowy – 1 szt. znajdujący się w miejscowości Ludwikowo, gmina Dobre na działce nr 6/2
 15. Wierzba biała  – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Narkowo, gmina Dobre na działce nr 87
 16. Wierzba biała  – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Narkowo, gmina Dobre na działce nr 87
 17. Brzoza brodawkowata– 1 szt. znajdująca się w miejscowości Narkowo, gmina Dobre na działce nr 87
 18. Brzoza brodawkowata (drzewo o 2 pniach) – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Narkowo, gmina Dobre na działce nr 87
 19. Wierzba biała  – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Narkowo, gmina Dobre na działce nr 87
 20. Wierzba biała  – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Narkowo, gmina Dobre na działce nr 87
 21. Wierzba biała  – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Narkowo, gmina Dobre na działce nr 87
 22. Wierzba biała (drzewo o 4 pniach)   – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Narkowo, gmina Dobre na działce nr 87

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 11:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 11:14

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.01.2017r. po złożeniu wniosku DINO POLSKA S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na budowę urządzenia wodnego- tuneli rozsączających na działce o nr. ewid. 450 obręb Radziejów ul. Kościuszki oraz odprowadzanie wód deszczowych  z powierzchni parkingu i powierzchni zadaszonej do ziemi przez system tuneli rozsączających w ilości:

 

                                                        Qmax.h        =  14,25  m3/h

  Qśr. dobowe  =   4,03 m3/d

 Qmax. roczne  =  725,33  m3/r.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 13:32

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.01.2017r. po złożeniu wniosku przez P.P.H.U. Anna Nowacka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – sieci kanalizacyjnej w ul. Kruszwickiej w Radziejowie z myjni samochodowej trzystanowiskowej zlokalizowane przy ul. Kruszwickiej 6 „b” w Radziejowie, powiat radziejowski, gmina miasto Radziejów, działki o nr. ewid. 301/5, 301/6, 301/7, po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych  w ilości:

 

                                                   Qmax.h   =  1,15 m3/h

Qśr. dobowe  =   5,0 m3/d

Qmax. roczne  = 1300,0 m3/r.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 13:30

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.01.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Karola Patyk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 2 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 160/1, obręb Bronisław, gm. Dobre wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º41´30.79”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º31´49.7”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 2 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Bronisław,  gm. Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-02 12:04

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.01.2017 po złożeniu wniosku przez Pana Rafała Malinowskiego i Pana Jerzego Malinowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:


- zamianę odcinka  rowu melioracyjnego Nr GB na rurociąg Ø40 cm i długości 110 m (urządzenie melioracji szczegółowej) na działkach 160/1 i 161/1 i zamianę odcinka rowu melioracyjnego GB2 na rurociąg Ø30 cm o długości 50 m  na działce Nr 162/3 w miejscowości Szostka, gmina Radziejów.


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-02 12:04

Adres

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Kontakt

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Godziny

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.