Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 7/2 położonej w miejscowości Zagorzyce, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 12:43

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 35/2 położonej w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 13:25

Informacja o wyniku  I przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 4 kwietnia 2018 roku w  sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17. dotyczącego wydzierżawienia  na okres jednego roku nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Radziejowie oznaczonych numerami  geodezyjnymi:  691/10, 691/20, 691/21, 691/23, 691/27, 691/30, 691/31, 691/37, 691/39 o łącznej powierzchni  9,1448 ha. Wyżej opisane nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, przeznaczone są na cele rolnicze, są wolne od obciążeń, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego są trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

 

Na przetarg zgłosiło się czterech oferentów i czterech zostało dopuszczonych do przetargu.

 

Cena wywoławcza za wydzierżawienie na okres jednego roku nieruchomości rolnych wynosiła 1500 zł brutto.

 

Kwota osiągnięta w wyniku I przetargu wyniosła 1950,00 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) za  jeden hektar fizyczny rocznie.

 

Łączna kwota za dzierżawę gruntów o łącznej pow. 9.1448 ha wyniosła 17832,36 zł brutto rocznie (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa zł 36/100)

 

W wyniku postępowania przetargowego ustalono dzierżawcę nieruchomości  Państwo Katarzyna i Sławomir Mikołajczak Gospodarstwo Rolne, zam.  Czołowo 22,  88-200 Radziejów.

drukuj (Informacja o wyniku  I przetargu ustnego nieograniczonego)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-04 13:14

WYNIK II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

WYNIK II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radziejowie oznaczonej numerem geodezyjnym 691/24 o pow. 8,6544 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN) wraz z drogami dojazdowymi funkcji dróg publicznych klasy D-dojazdowej, księga wieczysta nr WL1R/00027389/6, który  odbył się w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, zakończył się wynikiem negatywnym.

drukuj (WYNIK II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-29 12:13

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Kasztanowiec – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 461 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. Kościuszki.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-28 12:18

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Lipa drobnolistna – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 848/3 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. 1-go Maja,
 2. Jesion wyniosły – 1 szt.,  znajdujący się na działce o nr ewid. 848/3 położonej w miejscowości Radziejów, przy ul. 1-go Maja

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-28 12:16

Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim poszukuje spadkobierców Pana Eugeniusza Kołodziejskiego ur. 14.03.1932 r. syna Leona i Marii zmarłego dnia 01.01.2018 r. przebywający w tut. DPS w latach 22.06.2017 r. do 01.01.2018r.

Po zmarłym pozostał spadek, warunkiem otrzymania którego jest przedłożenie prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym.

Spadkobierców prosimy o niezwłoczny kontakt na adres: DPS, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Poznańska 98, tel: (54) 2654025.

drukuj (Ogłoszenie)

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-27 11:01
  • autor informacji: Pracownik socjalny Anna Lorenc
   data wytworzenia: 2018-03-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-03-27 10:56

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 19.03.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę ALPOL Jakub Michalak, Zborowiec 6,
88-230 Piotrków Kuj. NIP: 889-144-29-61, REGON: 340825332  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

1. Zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 08.11.2012r. znak: O.T.I.6233.12.2012  na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

- w związku z zmianą nazwy Firmy w następujący sposób:
zmienia się
z: Zakład Ogólonobudowlany Jakub Michalak, Zborowiec 6, 88-230 Piotrków Kuj.  REGON: 340825332  
na: ALPOL Jakub Michalak. Zborowiec 6, 88-230 Piotrków Kuj.  REGON: 340825332  

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.     

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-19 11:45

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola czarna – 5 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 67 , położonej  w miejscowości Czołówek, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-23 10:24

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Olcha czarna – 9 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 1/17, położonej w miejscowości Orle, gm. Topólka,
 2. Robinia akacjowa 17 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 1/17, położonej w miejscowości Orle, gm. Topólka,
 3. Wierzba – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1/17, położonej  w miejscowości Orle, gm. Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-19 11:41

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Morwa czarna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 158/2(Szkoła Podstawowa w Bieganowie), położonej  w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 10:22

Decyzja

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Gruntowej Higieniewo w sprawie zatwierdzenia statutu Wspólnoty Gruntowej Higieniewo

 

Orzekam

 

1. Zatwierdzić statut Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Higieniewo, gmina Piotrków Kujawski stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

2. Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu ma tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na okres 14 dni, a także zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

 

P o u c z e n i e

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Radziejowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127 a § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

drukuj (Decyzja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 08:04

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych w Radziejowie obręb Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym: 691/10 o pow. 0,5576 ha, 691/20 o pow. 1,6297 ha, 691/21 o pow. 0,7942 ha, 691/23 o pow. 1,7987 ha, 691/27 o pow. 1,6798 ha, 691/30 o pow. 0,1323 ha, 691/31 o pow. 0,1495 ha, 691/37 o pow. 1,7004 ha, 691/39 o pow. 0,7026 ha, przeznaczonych na cele rolnicze, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie. Ogółem powierzchnia do wydzierżawienia 9,1448 ha.
Cena wywoławcza za 1 ha fizyczny rocznie - 1 500 zł, wadium – 1 500 zł

Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 30 marca 2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy dzierżawy na okres jednego roku. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 54 285 3553 w. 121 .

drukuj (I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-05 11:19

I przetarg ustny nieograniczony

Starosta Radziejowski

ogłasza 

I przetarg ustny nieograniczony

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kozjaty, gmina Topólka, oznaczonej numerem geodezyjnym 53 o pow. 0.5600 ha, oraz numerem 60 o pow. 0.2600 ha objętej księgą wieczystą numer WL1R/00011953/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza działki nr 53 netto - 41400 zł, wadium 4140 zł.

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza działki nr 60 netto - 19300 zł, wadium 1930 zł.

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.

przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 17, w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do dnia 15 marca 2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie,

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim: 30 9551 0002 0005 07155 2000 0080.

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

 Bliższe dane o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, pok. 323 lub telefonicznie pod nr tel. (054) 285 35 35, wew. 217.

drukuj (I przetarg ustny nieograniczony)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-20 09:32

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski   w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Jesion – 9 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 54, położonej w miejscowości Rzeczyca gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-06
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-06 10:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 70, położonej w miejscowości Kłonówek, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-06
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-06 10:46

Informacja

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 28/29 położonej w miejscowości Wąsewo gm. Piotrków Kujawski,
 2. Wierzba – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 28/29 położonej w miejscowości Wąsewo gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-27 11:33

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 45 położonej  w miejscowości Stary Radziejów Wieś, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-27 11:20

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Świerk pospolity – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 72 położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-26 14:05

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola kanadyjska – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 41 położonej  w miejscowości Czołówek, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-26 13:59

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 388/1 położonej w miejscowości Połajewo gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-20 14:04

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Klon zwyczajny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 178/3 położonej   w miejscowości Radziejów, przy ul. Żytniej,
 2. Kasztanowiec zwyczajny – 1 szt.,  znajdujący się na działce o nr ewid. 127 położonej   w miejscowości Radziejów, przy ul. Chabrowej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

komentarze (0) (Informacja)

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-20 14:00

Ogłoszenie - wykaz

 

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 08 lutego 2018 r. przez 21 dni, tj. do 01 marca 2018 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 oraz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce wykaz nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Radziejowie przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 9,783 ha stanowią własność Powiatu Radziejowskiego są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

 

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-08 08:09

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku

drukuj (Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku)

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-07 12:40
  • autor informacji: Małgorzata Patyk
   data wytworzenia: 2018-02-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-02-07 12:42
  • autor informacji: Małgorzata Patyk
   data wytworzenia: 2018-02-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-02-07 12:42
  • autor informacji: Małgorzata Patyk
   data wytworzenia: 2018-02-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-02-07 12:42
  • autor informacji: Małgorzata Patyk
   data wytworzenia: 2018-02-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-02-07 12:42
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-03-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-03-30 08:57

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od dnia 07.02.2018 r. przez 21 dni tj. do 28.02.2018 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół RCKU  w Przemystce  wykaz lokalu  użytkowego  do wynajęcia w trybie bezprzetargowym  na okres 2 lat, o pow. 7,74 m2, mieszczącego się  w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, położonego na działce    o nr. ewid. 112/48 o pow. 2,6383 ha w miejscowości Przemystka Gmina Radziejów zapisanego w księdze wieczystej WL 1R/00022904/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego będący  w trwałym zarządzie ZSRCKU  w Przemystce.

 

drukuj (Ogłoszenie)

 • autor informacji: Michał Malinowski
  data wytworzenia: 2018-02-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-06 07:32

Zawiadomienie

 

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 02.03.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. -Sp.k. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON: 364765947 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

1. Zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 15.02.2013r. znak: O.T.I.6233.3.2013 zmienionego decyzją
z dnia 03.01.2014r. znak: O.T.I.6233.3.2013 zmienionego decyzją z dnia 19.05.2014r. znak: O.T.I.6233.3.2013/2014 zmienionego decyzją z dnia 18.05.2015r. znak: O.T.I.6233.3.2013.2014.2015   na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w następujący sposób:

- w związku z przekształceniem Firmy zmienić nazwę podmiotu

z: Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON: 30124813

na: Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. – Sp. k. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON: 364765947

- dopisanie w pkt. 5 ww. decyzji: „Odpady, które są przyjmowane podlegają odpowiedniej segregacji, rozdrobnieniu mechanicznemu, w dalszej części zmielone w młynie w celu otrzymania odpowiedniej frakcji. Tracą status odpadu i są dla nas i naszych odbiorców produktem bądź surowcem do dalszej produkcji.  Odpowiednio wyselekcjonowany surowiec jest wykorzystywany do produkcji galanterii ogrodowej, a pozostałości są rozdrabniane w młynie gdzie powstaje produkt o odpowiednich parametrach zwany zrębką lub biomasą. Zgodnie z ustawą o odpadach produkty te spełniają odpowiednie parametry: wartość opałowa od 5 000 – 16 000 GJ, wartość popiołu nie więcej jak 5 %, granulacja od 2 – 100 mm, zawartość wilgotności max. 55%. Produkty te mają powszechne zastosowanie do konkretnych celów, istnieje rynek na popyt takich produktów. Dany przedmiot spełnia wymagania techniczne do zastosowania w konkretnych celach oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu. Następnie zastosowanie produktu nie prowadzi negatywnych skutków dla zdrowia, życia i środowiska, co potwierdzają nasi odbiorcy, bo produkt jest przekazywany do elektrowni bądź elektrociepłowni ZEPAK Konin jako biomasa drzewna, co jest produktem ekologicznym zgodnie z ustawą OZE, dla zakładów płytowych grupy Krono jako zrębki, surowiec do produkcji płyt i do firmy Modni Świecie jako zrębki opałowe, zrębki leśne bądź inne biopaliwa, paliwa alternatywne.

 

3. Pozostałe punkty decyzji z dnia 15.02.2013r. znak: O.T.I.6233.3.2013 zmienionego decyzją z dnia 03.01.2014r. znak: O.T.I.6233.3.2013 zmienionego decyzją z dnia 19.05.2014r. znak: O.T.I.6233.3.2013/2014 zmienionego decyzją z dnia 18.05.2015r. znak: O.T.I.6233.3.2013.2014.2015 pozostają bez zmian.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

 

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-02
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-02 12:47

Zawiadomienie

           Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 01.03.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę PW PRASMET Marek Granczewski
ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów REGON: 910229416 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

1. Zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 11.12.2013r. znak: O.T.I.6233.17.2013 zmienionego decyzją
z dnia 05.01.2015r. znak: O.T.I.6233.17.2013/2014 na przetwarzanie odpadów w następujący sposób:

- w punkcie 1 w/w decyzji zmienia się ilość przetwarzanych odpadów o kodach:

12 01 01 - odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów w masie do 8 500 MG rocznie

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów w ilości do 2 500 MG rocznie

17 04 05– żelazo i stal w ilości do 2 000 MG rocznie                                                                                                                                                                                                                             12 01 99 – inne nie wymienione odpady w ilości do 290 MG rocznie

15 01 04 – opakowania z metali w ilości do 100 MG rocznie

16 01 17 – metale żelazne w ilości do 100 MG rocznie

19 10 01 – odpady żelaza i stali w ilości do 5 MG rocznie

19 10 02 – odpady metali nieżelaznych w ilości do 5 MG rocznie

W wyniku przetworzenia w trakcie roku powstanie do 13 500 MG odpadów innych  niż niebezpieczne w tym odpadów o kodzie 12 01 99 powstanie do 4 500 Mg rocznie, odpadów o kodzie 19 12 02 powstanie do 4 000 Mg, odpadów o kodzie 17 04 05 powstanie do 1 500 Mg rocznie, odpadów o kodzie 12 01 02 powstanie do 4 000 Mg.

Odpady o kodzie 12 01 99 oraz 19 12 02 wytwarzane będą w związku z eksploatacją instalacji (paczkarki do złomu).

Wytwarzanie odpadów o kodzie 17 04 05 oraz 12 01 02 odbywać się będzie poza instalacjami poprzez ręczne sortowanie.

2. Pozostałe punkty decyzji z dnia 11.12.2013r. znak: O.T.I.6233.17.2013 zmienionego decyzją z dnia 05.01.2015r. znak: O.T.I.6233.17.2013/2014 na przetwarzanie odpadów pozostają bez zmian.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-03-01 12:22

Zawiadomienie

 Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Radziejowski zawiadamia, że w dniu 20.02.2018 r. po złożeniu wraz z uzupełnieniem wniosku przez Wspólnotę Gruntową Higieniewo 88-230 Piotrków Kujawski reprezentowaną przez adwokata Annę Walczak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

wydania decyzji zatwierdzającej Statut Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi Higieniewo, gm. Piotrków Kujawski

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-02-20 11:53

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 01.02.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę P.H.U. BART-POL Mariusz Patyk ul. Sportowa 5B, 88-230 Piotrków Kujawski REGON: 341022316  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne
o następujących kodach:

 

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

2

02 01 10

Odpady metalowe

3.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

4.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

5.

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

6.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

7.

10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

8.

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów

9.

    12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

10.

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

11.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12.

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

13.

12 01 13

Odpady spawalnicze

14.

12 01 99

Inne niewymienione odpady

15.

15 01 01

Opakowanie z papieru i tektury

16.

15 01 02

Opakowanie z tworzyw sztucznych

17.

15 01 03

Opakowania drewniane

18.

15 01 04

Opakowania metali

19.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

20.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

21.

15 01 07

Opakowania ze szkła

22.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

23.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) ubrania ochronne i inne niż wymienione w 15 02 02

24.

16 01 17

Metale żelazne

25.

16 01 18

Metale nieżelazne

26.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

27.

16 01 20

Szkło

28.

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd (z wyłączeniem 16 08 07)

29.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

30.

17 02 01

Drewno

31.

17 02 02

Szkło

32.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

33.

17 04 01

Miedz, brąz, mosiądz

34.

17 04 02

Aluminium

35.

17 04 03

Ołów

36.

17 04 05

Żelazo i stal

37.

17 04 07

Mieszaniny metali

38.

19 12 01

Papier i tektura

39.

19 12 02

Metale żelazne

40.

19 12 03

Metale nieżelazne

41.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

42.

19 12 05

Szkło

43.

19 12 12

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki inne niż wymienione w 19 12 11

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.    

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 09:00

Decyzja

Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 t.j.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 19.06.2015 r. (data wpływu: 22.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  310, położonej w obrębie geodezyjnym Dębołęka, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

Starosta Radziejowski

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

o r z e k a

 1. Udostępnić Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie geodezyjnym Dębołęka, gmina Piotrków Kujawski jako działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 310 w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV.
 2. Zobowiązuje  się Energa Operator S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika P. Pawła Łuczaka do przywrócenia nieruchomości wymienionej w pkt.1 niniejszej decyzji, do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu remontu.  Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty stosuje się art.128 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 3. Udostępnieniu nieruchomości podlega część nieruchomości wymienionej w pkt.1 niniejszej decyzji, w pasie o szerokości 6m i długości 22 m, podany we wniosku
 4. Ustanawia obowiązek udostępnienia nieruchomości wymienionej w pkt.1 niniejszej decyzji, na okres 6 miesięcy od daty zajęcia nieruchomości
 5. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w skutek czynności o których mowa w pkt.1 niniejszej decyzji, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub osobą , której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a ENERGA OPERATOR S.A. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości wymienionej w pkt.1 i określony w niniejszej decyzji, Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podejmie postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.
 6. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej

drukuj (Decyzja)

 • autor informacji: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-31 13:20
  • autor informacji: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2018-01-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-31 13:20

II przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Radziejowie oznaczonej numerem geodezyjnym 691/24 o pow. 8,6544 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN) wraz z drogami funkcji dróg publicznych klasy D-dojazdowej, księga wieczysta nr WL1R/00027389/6. I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymienioną nieruchomość odbył się w dniu 19 grudnia 2017 roku

Cena wywoławcza działki nr 691/24   -  935000zł netto, wadium 95000zł

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do 26 marca 2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr (0-54) 285 30-18 w. 121

drukuj (II przetarg ustny nieograniczony)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-29 11:14

Zawiadomienie

Na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.1319.2017 Pana Tomasza Dominiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak z siedzibą w Czołowie 43, 88 - 200 Radziejów

zawiadamiam

że w dniu 6 marca 2018 r. od godziny 9:00 w miejscowości Płowce I, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 11 z działkami sąsiednimi:

* 3/4 i 19/3 (WL1R/00014409/9) położone w Płowce I;

* 17/7 (WL1R/00003216/9) położona w Płowce I;

* 1/4 i 20/2 (WL1R/00001020/0 i WL1R/00006303/7) położone w Płowce I;

* 5/5 (WL1R/00003216/9) położoną w Płowce I;

* 17/4 (WL1R/00032471/0) w Płowce I

przez geodetę mającego uprawnienia zawodowe nr 21671, wydane przez GUGIK w Warszawie w zakresie nr 2, o którym mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 11 wymienionej ustawy.

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-26 11:08
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-01-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-26 11:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-26 11:09

Informacja

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 60/1 położonej   w miejscowości Dobre Wieś, gm. Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-26 10:31

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405    z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Klon jawor – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 167 położonej   w miejscowości Radziejów, przy ul. Polnej,
 2. Jesion pospolity – 12 szt.,  znajdujący się na działce o nr ewid. 168/2 położonej   w miejscowości Radziejów, przy ul. Polnej,
 3. Lipa drobnolistna – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 168/2 położonej   w miejscowości Radziejów, przy ul. Polnej.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-24 13:43

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Wierzba biała – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 72 położonej   w miejscowości Bartłomiejowice gm. Osięciny,
 2. Wiąz szypułkowy– 3 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 124 położonej   w miejscowości Pocierzyn gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-18 12:49

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Tuja – 6 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 98/7 położonej   w miejscowości Kościelna Wieś, obręb Włodzimierka gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-18 12:48

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Morwa biała – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 481/13 położonej w miejscowości Osięciny przy ul. Traugutta.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-18 12:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 4 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 35/2 położonej w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-09 11:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 208 położonej w miejscowości Dobre Wieś, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 13:53

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 197/18 położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre,
 2. Jesion wyniosły – 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 197/18 położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre,
 3. Świerk pospolity – 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 197/18 położonej w miejscowości Byczyna, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 12:26

Informacja o wyniku przetargu

Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radziejowie oznaczonej numerem geodezyjnym 691/6 o pow. 1,1748 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów przeznaczona jest pod teren zieleni parkowej i wód stojących (3ZP/W) księga wieczysta nr WL1R/00027389/6, który  odbył się w dniu 4 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, zakończył się wynikiem negatywnym.

drukuj (Informacja o wyniku przetargu)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 15:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 15:03

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku I przetargu  ustnego nieograniczonego  dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

 

1.Przetarg odbył się w dniu 28 grudnia  2017 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

2.Przedmiotem przetargu było wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00027307/8 prowadzonej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Radziejowie, jest wolna od obciążeń stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

3. Na przetarg  wadium  wpłacił jeden oferent.  

4. Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości garażowej wynosiła 120,00zł. plus obowiazująca stawka podatku VAT miesięcznie. Nieruchomość garażowa została wydzierżawiona za cenę 122,00zł. plus obowiazująca stawka podatku VAT miesięcznie.

5. Wyżej wymieniona nieruchomość garażowa została wydzierżawiona Pani Halinie Krzemińskiej – Darul, zam przy ul. Szpitalnej 9/33, 88-200 Radziejów.

drukuj (Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego)

 • autor informacji: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 15:00

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 16.01.2018 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
AG-PLAST Agnieszka Ogrodowska ul. Fabryczna 9, 88-210 Dobre, REGON 341309762 zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie: 
- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

2.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

4.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

5.

16 01 03

Zużyte opony

6.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

7.

16 01 20

Szkło

8.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

9.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.     

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-16
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-16 13:15

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 12.01.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre REGON:910179397 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 

 1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

 

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

020480

Wysłodki

2.

030105

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104

3.

070180

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 070108)

4.

100180

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

5.

170101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

6.

170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503

7.

170508

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507

8.

191001

Odpady żelaza i stali

9.

191209

Minerały ( np. piasek, kamienie)

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.    

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2018-01-12 08:44

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 04.01.2018r. po złożeniu wniosku  przez firmę Zakład Ogólnobudowlany Jakub Michalak Zborowiec 6, 88-230 Piotrków Kujawski REGON:340825332 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

2.

02 01 10

Odpady metalowe

3.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

4.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

5.

07 02 99

Inne nie wymienione odpady

6.

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

7.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

8.

    10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

9.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

10.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

11.

12 01 13

Odpady spawalnicze

12.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

13.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

14.

15 01 03

Opakowania z drewna

15.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

16.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

17.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

18.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

19.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

20.

16 01 20

Szkło

21.

17 02 01

Drewno

22.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

23.

19 12 01

Papier i tektura

24.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

25.

20 01 01

Papier i tektura

26.

20 01 02

Szkło

27.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

28.

20 01 10

Odzież

29.

20 01 11

Tekstylia

30.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

31.

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

32.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

33.

20 01 40

Metale

34.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

35.

20 03 01

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
 

36.

20 03 02

Opady z targowisk

37.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.    

drukuj (Zawiadomienie)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-01-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 14:53

Informacja

Starosta Radziejowski działając na podstawie §38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) ze zm., informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 30 stycznia 2018 r. od godz. 12:00 mających na celu ustalenie przebiegu granic działki 9 poł. w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór, gm. Bytoń z działkami sąsiednimi.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-01-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-02 13:14
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-01-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-02 13:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-23 12:43

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2873437
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-24 14:05

Stopka strony