Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Numer kolejny w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów do ewidencji

 1. Cel działania stowarzyszenia zwykłego
 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
 3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Organ kontroli stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Status organizacji pożytku publicznego

Przekształcenie lub rozwiazanie stowarzyszenia zwykłego

Likwidator stowarzyszenia zwykłego

Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Radziejowie

12.02.2020

 1. Obrona praw, reprezentacja interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin;
 2. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, obywatelki, gospodyni i producentki;
 3. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi.

Skibin 52, 88-200 Radziejów

Przewodnicząca: Urszula Rosół
Wiceprzewodnicząca: Alina Woźniak
Skarbnik: Anna Olczak
Sekretarz: Elżbieta Przekwas

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

12.02.2020

NIE

2.

Rada Powiatowa Prezesów Kół Polskiego Związku Wędkarskiego Powiatu Radziejowskiego

5.11.2000

 1. Propagowanie wędkarstwa sportowego poprzez zorganizowanie zawodów wędkarskich o puchar Starosty Radziejowskiego.
 2. Prowadzenie czynnego  udziału w zakresie porządku i czystości na wodach Powiatu Radziejowskiego.

Prezes: Tadeusz Wujkiewicz
Wiceprezes: Tadeusz Musiał
Sekretarz: Jacek Nowacki

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

5.11.2000

NIE

ROZWIĄZANO Z MOCY USTAWY

3. 

Grupa Rekonstrukcji Historycznych Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej

5.02.2020

 1. Działanie na rzecz promocji i kultywowania historii Polski;
 2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii wśród społeczeństwa;
 3. Promocja i popieranie tradycji rycerskich;
 4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

obszar RP

składki członkowskie

ul. Dolna 10, 88-200 Radziejów

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Leszka Kalickiego

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

5.02.2020

NIE

4.

Stowarzyszenie na rzecz regulowania i gospodarowania zasobami wodnymi na terenie gminy Dobre

22.01.2011

 1. Działanie na rzecz rolników i instytucji związanych z rolnictwem;
 2. Współdziałanie z urzędami i instytucjami;
 3. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny regulacji i ochrony wód, ochrony środowiska naturalnego poprzez
  spotkania i promocje wśród społeczeństwa;
 4. Tworzenie płaszczyzny, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy mieszkańcami i instytucjami

województwo kujawsko - pomorskie

składki członkowskie

ul. Fabryczna 26 a, 88-210 Dobre

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Janusza Woźniaka

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

22.01.2011

NIE

ROZWIĄZANO
30.12.2016

5.

Pod Jaworem

9.08.2012

 1. Ochrona i wzbogacanie środowiska naturalnego.
 2. Ochrona krajobrazu kulturowo-przyrodniczego Ziemi Kujawskiej.
 3. Wspieranie działań na rzecz odtwarzania i kultywowania lokalnych tradycji.
 4. Wychodzenie naprzeciw potrzebom ludzkim, bez jednoczesnego niszczenia środowiska w trosce o zdrowie mieszkańców-wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Promowanie rolnictwa ekologicznego i ekoturystyki, ochrona gruntów rolnych, zachowanie ładu przestrzennego oraz walorów architektoniczno-krajobrazowych przy realizacji energii odnawialnej.

obszar RP

składki członkowskie

Zagorzyce 56, 88-200 Radziejów

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawicieli: Bożenę Derendę oraz Janusza Deptę

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

9.08.2012

NIE

STOWARZYSZENIE NIE DZIAŁA, INFORMACJA Z 28.01.2020

ROZWIĄZANO Z MOCY USTAWY

6.

Stowarzyszenie Działkowców i Mieszkańców Głuszynka
„PIERŚCIEŃ”

25.03.2019

Współpraca z Wójtem i Radą Gminy Topólka, zgłaszanie swoich problemów, planów i uwag odnośnie dróg dojazdowych, czystości i ochrony środowiska.

obszar wsi Głuszynek

Głuszynek 4 e, 87-875 Topólka

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Marcina Niedźwieckiego

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

9.03.2019

NIE

7. 

Polski Związek Psów Rasowych

17.06.2015

 1. Organizacja i szkolenie psów rasowych
 2. Krzewienie właściwego stosunku ludzi do zwierząt
 3. Przeciwstawianie się nieprzemyślanemu rozmnażaniu psów
 4. Przekazywanie naukowej wiedzy w zakresie kynologii i hodowli psa rasowego
 5. Współpraca z klinikami i mniejszymi punktami weterynaryjnymi.

obszar RP

składki członkowskie

Niska 8, 88-200 Radziejów
pzpr-onet@wp.pl

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela pana Marcina Mireckiego

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

17.06.2015

NIE

ROZWIĄZANO Z MOCY USTAWY

8.

DOBRE DLA DOBREGO

23.12.2016

 1. Integracja społeczności lokalnej wokół inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu miejscowości Dobre.
 2.  Propagowanie działań zmierzających do uzyskania wysokiego poziomu estetyki obejść domowych oraz poprawy poczucia stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Podejmowanie działań służących ochronie środowiska.
 4. Edukacja ekologiczna i propagowanie działalności ekologicznej.

gmina Dobre

Radziejowska 1, 88-210 Dobre

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Agnieszkę Stanną-Karską

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

23.12.2016

NIE

ROZWIĄZANO
27.08.2019

9.

Stowarzyszenie Partnerskie „KUJAWY” w Osięcinach

15.02.2017

 1. Przyczynianie się do budowania i rozwoju współpracy między społeczeństwem polskim i francuskim na zasadach równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku.
 2. Sprzyjanie rozwojowiwspółpracy kulturalnej, naukowo – technicznej, sportowo – turystycznej, gospodarczej oraz popieranie inicjatyw w tych dziedzinach.
 3. Upowszechnianie rzetelnej wiedzy i wartości kultury francuskiej, zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem narodu francuskiego, jego historią, językiem, a także bieżącymi problemami społeczno – gospodarczymi i politycznymi.
 4. Inicjowanie i popieranie działań promujących Polskę i Gminę Osięciny i okolicę za granicą.
 5. Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców Gminy Osięciny i okolic w Unii Europejskiej, działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.
 7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ochrona dziedzictwa narodowego.
 8. Działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 9. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.

obszar RP i Francji

składki członkowskie, darowizny, spadki i zapisy, sponsoring oraz ofiarność publiczna, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z organizowanych zbiórek publicznych, dotacje z Unii Europejskiej

ul. I Armii Wojska Polskiego 21,
88-220 Osięciny

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Aleksandrę Siarkowską.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

11.01.2017

NIE

P.S.P.VI.512.1.2017

10. 

Klub kynologiczny w Polsce

29.06.2017

 1. Organizacja i szkolenie psów rasowych
 2. Krzewienie właściwego stosunku ludzi do zwierząt
 3. Przeciwstawianie się nieprzemyślanemu rozmnażaniu psów
 4. Przekazywanie naukowej wiedzy w zakresie kynologii i hodowli psa rasowego
 5. Współpraca z klinikami i mniejszymi punktami weterynaryjnymi.
 6. Pomoc dla schronisk.

obszar RP

składki członkowskie, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, zbiórki publiczne, dotacje

ul. Niska 6, 88-200 Radziejów

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Emila Mireckiego.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

21.06.2017

NIE

P.S.P.VI.512.3.2017

11.

Koło Gospodyń Wiejskich Bronisławianki

19.12.2017

 1. Integracja środowiska lokalnego.
 2. Podnoszenie statutu społecznego kobiet, ich wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej.
 3. Pielęgnowanie tradycji kultury ludowej w środowisku.

gmina Dobre, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, obszar RP

 

składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, zbiórki publiczne, dotacje

Świetlica Wiejska w Bronisławiu 40A
88-210 Dobre

Zarząd Anna Patyk - prezes 
Jadwiga Patyk - wiceprezes
Genowefa Bykowska - sekretarz
Genowefa Jakubowska - skarbnik

Komisja rewizyjna:
Czesława Markowska - przewodniczący
Elżbieta Pińska - członek 
Zofia Kiszka - członek

11.12.2017 

Zmiana regulaminu nastąpiła uchwałą nr 5 /2022 z dnia 22.11.2022 r.

NIE

P.S.P.VI.512.4.2017

Zmiana regulaminu  uchwałą z nr 4/2022 z dnia 22.11.2022 r.

12.

Kujawskie Stowarzyszenie Chorych  na Przewlekłą Białaczkę Szpikową w Osięcinach

2.02.2018

 1. Pomoc dla osób chorych w zakresie umożliwienia konsultacji lekarskich.
 2. Spotkania integracyjne osób chorych na nowotwory krwi.
 3. Organizowanie wyjazdów integracyjnych dla osób chorych na nowotwory krwi oraz dla ich rodzin, również dla osób wspierających i wspomagających działanie Stowarzyszenia.
 4. Działanie zapewniające równe prawa dla osób chorych i pomoc w ich egzekwowaniu.
 5. Organizowanie spotkań i warsztatów, które będą miały na celu podniesienie świadomości o sposobach leczenia chorób nowotworowych krwi.
 6. Pomoc osobom chorym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.
 7. Działalność charytatywna oraz promocja naszego regionu i wolontariatu.
 8. Działanie na rzecz szacunku do życia, by radość chorym przyniósł każdy dzień.
 9. Działalność w sferze pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

obszar RP

składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, sponsoring, ofiarność publiczna, dochody z majątku stowarzyszenia, zbiórki publiczne, dotacje

ul. Wojska Polskiego 16, 88-220 Osięciny
tel 883 599 616

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Juliana Stachniaka.

Stowarzyszenie zwykłe posiada organ kontroli wewnętrznej.

27.01.2018

NIE

13.

Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Ruch i Zdrowie”

6.02.2018

 1. Upowszechnianie kultury i sportu.
 2. Profilaktyka i promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 3. Przeciwdziałanie zachowaniom depresyjnym związanym ze starością.
 4. Poprawa sprawności fizycznej, kondycji i zdrowia seniorów.
 5. Organizacja czasu wolnego seniorów.

obszar RP

składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje, udziały i lokaty

ul. Wojska Polskiego 21, 88-220 Osięciny
tel. 500 081 809

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Urszulę Ochocińską.

Stowarzyszenie zwykłe posiada organ kontroli wewnętrznej.

9.01.2018

NIE

14.

Szansa dla bezdomniaków

29.01.2019

Podejmowanie szeroko pojętych działań na rzecz zwierząt bezdomnych i wolno żyjących na terenie miasta Radziejowa

miasto/gmina Radziejów

składki członkowskie, dotacje, darowizny, zbiórki publiczne, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia

ul. Chopina 4/2, 88-200 Radziejów
tel. 513 183 487

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Martę Barbarowicz

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

21.01.2019

NIE

P.S.P.VI. 512.1.2019

15.

Stowarzyszenie Aktywnych MAŚNO

4.03.2019

 1. Organizowanie imprez okolicznościowych
 2. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
 3. Pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia
 4. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego
 5. Organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów i festynów
 6. Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku
 7. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych
 8. Inne działalności kulturalne i edukacyjne

obszar RP

składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dotacje, dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej

Bartłomiejowice 12, 88-220 Osięciny
tel. 600 135 711

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
Prezes: Marek Maćczak
Wiceprezes: Violetta Danielewska
Skarbnik: Izabela Góra

Stowarzyszenie zwykłe posiada organ kontroli wewnętrznej.

24.02.2019

NIE

16.

Stowarzyszenie Miłośników Zimnych Kąpieli Klub Morsów Powiatu Radziejowskiego

31.03.2019

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz promocji zimowych kąpieli w akwenach wodnych, aktywności fizycznej oraz promocja zdrowego trybu życia.

obszar RP i poza

składki członkowskie, darowizny, dotacje, spadki, zapisy, dochody z majątku Stworzyszenia oraz ofiarności publicznej

Świesz 61, 88-231 Bytoń
tel. 781 056 920

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Adama Malec

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

31.03.2019

NIE

ROZWIĄZANO
18.02.2020

17.

Stowarzyszenie Sportowe SPARTANIN Radziejów

9.02.2021

 1. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, sportu amatorskiego, turystyki i rekracji ruchowej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
 2. Propagowanie i działanie na rzecz tworzenia warunków zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową.
 3. Propagowanie i tworzenie warunków rozwoju idei aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży jako istotnego elementu rozwoju i wychowania.

obszar RP

składki członkowskie, dotacje, darowizzny, zbiórki publiczne, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
tel. 698 838 794

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Krzysztofa Wiatrowskiego.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

1.02.2021

NIE

P.S.P. VI 4222.3.2021

18.

Głuszyński Pomost

27.08.2021

 1. Wspólna realizacja budowy pomostu na jeziorze Głuszyńskim.
 2. Dbanie o teren zielony wokół pomostu, koszenie trawy, sprzątanie śmieci.
 3. Ponoszenie kosztów realizacji i budowy pomostu.
 4. Ponoszenie kosztów administracyjnych związanych z użytkowaniem pomostu.
 5. Wspólna integracja społeczna, rekreacja i promowanie wypoczynku w regionie.
 6. Kształtowanie zdrowego zielonego otoczenia człowieka.
 7. Współpraca z organami.

Głuszynek

składki członkowskie, dotacje, darowizzny, zbiórki publiczne, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia

Głuszynek 5BD, 87-875 Topólka

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Pawła Resiaka

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

27.08.2021

NIE

19.

Stowarzyszenie  Poszukiwawczo – Historyczne „Łokietek”

7.07.2022 r.

 1. Zajmowanie się działalnością poszukiwawczą, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, mającej na celu ochronę różnorodnych śladów i świadectw historii regionu i kraju.
 2. Wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie działań eksploracyjnych.
 3. Organizowanie imprez , wystaw, działań edukacyjnych o tematyce historycznej.
 4. Rozpowszechnianie informacji o działalności stowarzyszenia w środowisku historyków,, archeologów, instytucji edukacyjnych i jst.
 5. Pomoc w pracach archeologicznych , dokumentacyjnych, archiwizacyjnych dokumentowaniem historii Polski.
 6. Ochrona ojczystych dóbr kultury i przyrody.
 7. Podejmowanie działań piętnujących grabieżną, nielegalną eksplorację, dewastację historycznych miejsc pamięci.

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

Składki członkowskie, dotacje, subwencje, darowizny, spadki.

Kwilno 22,88-200 Radziejów

Zarząd:
Prezes: Ewelina Krzyczkowska
Zastępca prezesa: Piotr Lewandowski
Zastępca prezesa: Emil Mirecki
Skarbnik: Kamil Piasecki
Sekretarz: Małgorzata Szymkowiak

Komisja rewizyjna 
Przewodniczący: Robert Piasecki
Sekretarz: Paweł Jarmużewski
Członek: Michał Litka

30.06.2022 r.

NIE

P.S.P. 512. 2.2022.

20.

Zespół Folklorystyczny 
„KUJAWIOKI”

1.12.2022 r.

 1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz przekazywanie wiedzy o tradycji  ludowej regionu młodym pokoleniom.
 2. Rozpowszechnianie polskiej kultury narodowej poprzez inicjowanie i udział w różnych formach artystycznych, związanych z upowszechnianiem tańca i muzyki oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami kulturalnymi.
 3. Rozpowszechnianie osiągnięć artystycznych i kulturalnych zespołu.
 4. Wydawanie i publikowanie materiałów o zespole.
 5. Łączenie obecnych członków zespołu folklorystycznego, ich rodzin oraz byłych członków zespołu w pracy na rzecz  wspomagania działalności zespołu.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych.

gmina Osięciny

składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochód z majątku stowarzyszenia oraz ofiarność publiczna

Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach 
ul. Wojska Polskiego 21

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Małgorzatę Kapelińską

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

16.11.2022 r.

NIE

PSP.I. 512.2.4.2022

21.

Stowarzyszenie „Kujawiaki od Dobrego"

8.12.2022 r.

 1. Działanie na rzecz propagowania dobytku artystycznego członków Stowarzyszenia.
 2. Popularyzacja wiedzy w zakresie dziedzictwa lokalnego wśród społeczeństwa.
 3. Promocja i organizowanie wydarzeń i imprez kulturalnych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, kulturalnego.
 4. Działania nawiązujące do lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego.
 5. Propagowanie twórczości artystycznej i rozbudzanie talentów.
 6. Upowszechniane kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 7. Rozwój i doskonalenie umiejętności członków stowarzyszenia.
 8. Wydawanie folderów, publikacji oraz nagrywanie płyt z utworami tradycyjnym. 

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 

składki członkowskie, darowizny, dotacje za zasadach określonych w odrębnych przepisach 

Bronisław 106 88-210 Dobre

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Wandę Kaźmierczak

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

30.11.2022 r. 

NIE

PSP.I. 512.2.5.2022.

22.

Stowarzyszenie KLUB SENIORA

9.12.2022 r.

 1. Działania na rzecz rozwoju gminy.
 2. Popularyzacja wiedzy z zakresu dziedzictwa kultury wśród społeczeństwa.
 3. Promocja i popieranie naszej małej ojczyzny.
 4. Inicjowanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów. 

gmina Radziejów

 

składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochód z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie, Skibin 52, 88-200 Radziejów 

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Urszulę Rosół

Stowarzyszenie zwykłe  nie posiada organu kontroli wewnętrznej

10.12.2022 r. 

NIE

PSP.I.512.6.2022.

23.

Stowarzyszenie Piotrkowska Grupa Muzyków

18.01.2023 r.

1. 
•    promocja muzyki współczesnej.
•    działania z zakresu kultury, sztuki jako integralnych części życia społecznego.
2. obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3. składki członkowskie, dotacje, granty, darowizny, zbiórki publiczne, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia.

Palczewo 29A, 88-230 Piotrków Kujawski

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Przemysława Wawrzyniaka.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

10.01.2023 r.

NIE

PSP.I.512.2.1.2023

24

Stowarzyszenie DziałaMY

29.06.2023r

 1. Inicjowanie i prowadzenie działań wspierających i aktywizujących różne grupy społeczne.
 2. Współpraca i partnerstwo z organizacjami o podobnych celach statutowych.
 3. Zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
 4. Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych.
 5. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie świadomości narodowej, obywateskiej i kulturowej.
 6. Wspieranie przedsiębiorczości.
 7. Animacja i integracja społeczności lokalnej.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego, edukacji, kultury, sportu, turystyki, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz rozwoju lokalnego.

ul. Fabryczna 26 a, 88-210 Dobre

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawicieli:

Teresa Wiśniewska

Dorota Lewandowska

Sylwia Rybacka

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Ewa Wesołowska

Stefania Kuźba

Halina Urbańska

Nie

23.06.2023

Nie

Nie

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2023-07-12 11:12
 • zmodyfikował: Dominika Chmielewska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-19 15:02

Rejestr zmian

 • zmieniono 2023-07-12 11:28 przez Dominika Chmielewska
 • zmieniono 2024-02-19 15:02 przez Dominika Chmielewska

25

Kujawskie Towarzystwo Naukowe w Radziejowie

16.08. 2023r.

Celem działalności Stwowaryszenia jest upowszechnianie nauki i kultury, prowadzenie badań naukowych, gromadzenie materiałów naukowych dotyczących historii Polski i świata, w szczególności regionu Kujaw.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podtrzymywanie tradycji narodowej,
 2. Pielęgnowanie polskości,
 3. Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. Wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 5. Wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. Wspomaganie kultury, sztuki,
 7. Ochrona dóbr kultury i tradycji,
 8. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współracy między narodami, regionami i społeczeństwami,
 9. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.

 

Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.

 

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodó z majątku stowarzyszenia oraz ofiarnośći publicznej.

ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

Prezes zarządu - Marek Szuszman

Sekretarz zarządu - Barbara Moraczewska

Skarbnik Zarządu - Marek Stefański

Nie posiada

28.06.2023r.

Nie

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2023-09-04 13:09
 • zmodyfikował: Dominika Chmielewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-04 13:16

Rejestr zmian

 • zmieniono 2023-09-04 13:12 przez Dominika Chmielewska
 • zmieniono 2023-09-04 13:16 przez Dominika Chmielewska

26

Stowarzyszenie Akademia Aktywności

27.02.2024r.

 1. Prowadzenie i organizacja wydarzeń sportowych, warsztatów, imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
 2. Prowadzenie i organizacja półkolonii/kolonii.
 3. Prowadzenie i organizowanie kampanii marketingowcyh i społecznych promujących pomoc społeczną,działalność charytwatywną, ochronę zdrowia,naukę, kulturę fizyczną, ochronę zwierząt, ochronę środowiska.
 4. Prowadzenie i organizowanie szkoleń, konferencji.
 5. Prowadzenie i organizowanie działań dążących do aktywizacji i wyrównywania szans ekonomicznych i społecznych.
 6. Organizowanie, utrzymanie, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Terenem działania stowarzysznie jest cała Polska.

Środki członkowskie.

ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów

 Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela: Krzysztof Kapelińskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

20.02.2024r.

Nie

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2024-02-27 12:27
 • zmodyfikował: Dominika Chmielewska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-27 12:31

Rejestr zmian

 • zmieniono 2024-02-27 12:29 przez Dominika Chmielewska
 • zmieniono 2024-02-27 12:31 przez Dominika Chmielewska

27

Stowarzyszenie Nasze Połajewo

04.03.2024r.

 1. Zwiększenie dostępu do kultury i edukacji oraz infrastruktury sportowwej dla dzieci.
 2. Integracja lokalnej społeczności
 3. Prowamowanie turystyki, sportu i rekreacji.
 4. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju turystyki w Połajewie.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar powiatu radziejowskiego.

Składki członkowskie.

Połajewo, dz. 388/102

88-230 Piotrków Kujawski

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Pana Noberta Wojtasińskiego

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

19.02.2024r.

Nie

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2024-03-04 08:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3060
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-04 08:37:19