Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Przedmiotem działalności Powiatowego Urzędu Pracy jest instytucjonalna obsługa rynku pracy. Realizuje zadania państwa wynikające z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 58, poz. 514 z 2003 roku), ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 z 1997 roku., poz. 776 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy: - rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych, - przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie zasiłków przedemerytalnych, - prowadzenie pośrednictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, - wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejscem stałego zamieszkania, - wydawanie decyzji w sprawach o: *uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej, *przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub świadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego, *obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy, *odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia lub pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy, *wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw, *wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach. Do zadań samorządu powiatowego należy w szczególności: - udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników, - podejmowanie i realizacja zadań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, - pozyskiwanie i gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, - inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek i ścisła współpraca w tym zakresie z izbą rolniczą w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi, - inicjowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, programów specjalnych, szkoleń, - refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (od 01.06.2003r.) - współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - inicjowanie i wspieranie działalności klubu pracy, - opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewódzkiego urzędu pracy oraz powiatowej rady zatrudniania, - inicjowanie i realizacja przedsięwzięć, mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwolnieniami grupy pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy. Przy realizacji zadań PUP współdziała z urzędami pracy, z organami rządowej administracji publicznej, z radą zatrudnienia, organami jednostek samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-02 08:52

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-35-53 wew. 221, e-mail: starostwo@bip.radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5310
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:27