Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 28 grudnia 2006 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach. Przedmiotem kontroli było: - dokonanie oceny standardu wychowania i opieki nad dziećmi w Placówce, - prowadzenie obowiązującej dokumentacji w Placówce. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. W dniu 5 stycznia 2007 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak, Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 10.01.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-22 11:57
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 27 grudnia 2006 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Przedmiotem kontroli było: - dokonanie oceny realizacji programu naprawczego DPS, - przestrzeganie obowiązujących standardów w DPS. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. W dniu 05 stycznia 2007 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak, Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 10.01.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 14:30
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Wydział Kontroli Płatników Składek II we Włocławku przeprowadził w dniach 27.11.2006 r. - 30.11.2006 r. kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Zakres kontroli obejmował: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz o ustalenie kapitału początkowego. 4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z dnia: 30.11.2006 r., który wpłynął do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie w dniu 29.12.2006 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 02.01.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 14:45
Informacja o przeprowadzonej kontroli Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 13 grudnia 2006 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2006. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 2 stycznia 2007 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 02.01.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-02 13:30
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Inspektorzy kontroli finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniach od 22.08.2006 r. do 20.10.2006 r. z uzasadnioną przerwą od 9.10.2006 r. do 11.10.2006 r. RIO/KF/26/2005). Przedmiot kontroli: kompleksowa kontrola gospodarki finansowej obejmująca swoim zakresem następujące tematy: I. Ustalenia ogólno – organizacyjne. 1. Dane ogólne. 2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne. 3. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej. II. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa. 1. Stan i kompletność urządzeń księgowych. 2. Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej. 3. Sprawozdawczość budżetowa. III. Gospodarka pieniężna i rozrachunki. 1. Gospodarka środkami pieniężnymi. 2. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania. 3. Rozrachunki i roszczenia. 4. Inwentaryzacja. 5. Kredyty, pożyczki i poręczenia. IV. Wykonanie budżetu. 1. Dochody. 2. Przychody budżetowe. 3. Wydatki. 3.1. Wydatki bieżące. 3.2. Wydatki majątkowe. 4. Rozchody budżetowe. V. Mienie komunalne. 1. Gospodarka nieruchomościami. 2. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku. 3. Inwentaryzacja. VI. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień. 1. Dotacje otrzymane w związku z realizacją zadań zleconych. 2. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych. 3. Środki na realizację porozumień. VII. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi. VIII. Inne ustalenia. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle podpisanym dnia 20.10.2006 r. W czasie przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej powiatu stwierdzono następujące nieprawidłowości: - nie dopełniono obowiązku objęcia kontrolą co najmniej 5 % wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Radziejowskiego, - odrzucono ofertę dostawcy i wykonawcy, którzy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu zamiast wykluczyć ich z udziału w postępowaniu.

drukuj ()

 • autor informacji: Małgorzata Ostrowska
  data wytworzenia: 22.12.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-22 12:21
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 6 grudnia 2006 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2006. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 13 grudnia 2006 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 19.12.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-19 14:14
Informacja o kontrolach
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących ośrodków szkolenia kierowców: 1.Ośrodek Szkolenia Kierowców – Budzyński Krzysztof – Czamaninek Kontrola: 09-11-2006r. 2.Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELCAR” – Karol Spychalski – Radziejów Kontrola w dniu: 30-10-2006r. 3.Polski Związek Motorowy – Zakład Nr 10 – Radziejów Kontrola w dniu: 03-11-2006r. 4.Ośrodek Szkolenia Kierowców – Kapela Zdzisław – Piotrków Kuj Kontrola w dniu: 30-11-2006r. 5.Ośrodek Szkolenia Kierowców „MASZ” – Marchwiński Szczepan - Osięciny Kontrola w dniu: 28 -11-2006r. W trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 14-12-2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-14 14:46
Informacje o kontrolach
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących stacji kontroli pojazdów: 1.Salon Sprzedaży Samochodów Jolanta Rakowska Piotrków Kuj, ul. Włocławska 49- kontrola w dniu 16 października 2006r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 2.Diagnostyka Samochodowa Właściciel - Teresa Szulc ul. Brzeska 47a 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 17 października 2006r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 3.Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład nr 10 w Radziejowie ul. Parkowa 3 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 23 października 2006r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 4.PHU „AUTO-SERVICE” Karol Witkowski, Skibin 1A 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 24 października 2006r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 5.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrem ul. Dworcowa 13 88-210 Dobre – kontrola w dniu 25 października 2006r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 6.Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-Handlowe “EKONSTAL” Sp. z o.o. Piotrków Kuj ul. XXX-lecia PRL 7 88-230 Piotrków Kuj. -kontrola w dniu 26 października 2006r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 7.Spółdzielcze Zakłady Usługowo-Wytwórcze Kółek Rolniczych “ROLMECH” w Osięcinach ul. Traugutta 5, 88-220 Osięciny – kontrola w dniu 30 października 2006r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacje o kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 14-12-2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-14 14:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-14 14:42
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 26 i 27 października 2006 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2006. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 20 listopada 2006 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 20.11.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-11-20 13:49
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 30.10.2006 r. od 9.11.2006 r. przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Administracji i Mienia Powiatu. Przedmiotem kontroli było: realizacja uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu przez wydział, porównanie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa z Regulaminem Wydziału i zakresami czynności. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 9.11.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 16.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-16 16:19
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa, Geodeta Powiatowy w dniu 7.11.2006 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: terminowe udostępnianie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych, kontrola dokumentacji przekazanej do zasobu geodezyjnego, kontrola bieżącej aktualizacji map numerycznych. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Dnia 7.11.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 16.11.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-16 16:17
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 18.10.2006 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli była realizacja uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu przez jednostkę. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 23.10.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 31.10.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-31 10:35
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 11.09.2006 r. do 20.09.2006 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 25.10.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 31.10.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-31 10:33
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 4.10.2006 r. przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej. Przedmiotem kontroli było: realizacja uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu przez wydział, porównanie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa z Regulaminem Wydziału i zakresami czynności, udzielanie informacji publicznych przez wydział. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 9.10.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 12.10.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-12 12:32
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 25.09.2006 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Przedmiotem kontroli była realizacja uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu przez jednostkę. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 2.10.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 09.10.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-09 14:49
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 26 i 27 września 2006 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2006. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 29 września 2006 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 02.10.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-10-02 10:16
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach 30.08.2006 r. - 31.08.2006 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi. Przedmiotem kontroli było dokonanie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi na podstawie prowadzonej dokumentacji – w myśl § 22 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) W dniu 22.09.2006 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 27.09.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-27 09:46
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie przeprowadził doraźną kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w dniach 8-9.08.2006 r. obejmującą następujące zagadnienia: - ocena stanu sanitarnego oddziału noworodkowego, - ocena stanu sanitarnego oddziału położniczego, - nadzór nad zakażeniami szpitalnymi. Została wydana decyzja, której realizacja jest przewidziana do 20.09.2006 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Zdzisława Zajączkowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-09-22 10:51
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 31 sierpnia i 1 września 2006 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2006. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 15 września 2006 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 15.09.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-15 13:26
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Przedstawiciele Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6.09.2006 r. przeprowadzili kontrolę problemową realizacji zadań w ramach ZPORR projekt nr 72/05 Priorytet 3 Działanie 3.1. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska km 12+937-19+002” w Starostwie Powiatowym w Radziejowie (BZIE-II 7016/Z/2.04/III/3.1/72/05/06). Zakres kontroli objął: - sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego projektu – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska km 12+937-19+002” realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet 3 - Rozwój lokalny, - sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z umową o dofinansowanie Nr Z/2.04/III/3.1/72/05/U/147/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. zawartą pomiędzy Instytucją Pośredniczącą reprezentowaną przez Wojewodę Kujawską – Pomorskiego, a Powiatem Radziejowskim jako Beneficjentem, - przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji projektu, - sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu, - sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz zapisami ZPORR i Uzupełnieniami ZPORR, - sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację, - przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji projektu. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle podpisanym dnia 6.09.2006 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: Zdzisława Zajączkowska
  data wytworzenia: 14.09.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-14 14:25
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 24.08.2006 r. do 28.08.2006 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Powiat Radziejowski na zadania i zakupy inwestycyjne. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 30.08.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 30.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-14 14:23
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 13.06.2006 r. do 20.06.2006 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 17.07.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska
  data wytworzenia: 23.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-25 08:41
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 21.06.2006 r. do 27.06.2006 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 10.07.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 23.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-23 14:15
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 9.06.2006 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowie Kuj. (nr PSO.Ob-V-0911-9/2006). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W lutym 2006 roku uległ zmianie skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP Piotrkowie Kuj.. Zmiany te zostaną w najbliższym czasie zgłoszone do KRS-u. Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 15:11
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 9.06.2006 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzycach (nr PSO.Ob-V-0911-8/2006). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zobligowane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W dokumentacji brakuje Postanowienia Sądu, w którym zmiany te zostałyby naniesione. Sprawa ta ma zostać uregulowana do końca br. Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 15:10
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 9.06.2006 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Dębołęce – Rudzk Mały (nr PSO.Ob-V-0911-7/2006). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz.855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zobligowane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W dokumentacji brakuje Postanowienia Sądu, w którym zmiany te zostałyby naniesione. Sprawa ta ma zostać uregulowana do końca br. Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 15:09
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 9.06.2006 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Byczu (nr PSO.Ob-V-0911-6/2006). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zobligowane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W dokumentacji brakuje Postanowienia Sądu, w którym zmiany te zostałyby naniesione. Sprawa ta ma zostać uregulowana do końca br. Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 15:06
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 9.06.2006 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Połajewie (nr PSO.Ob-V-0911-5/2006). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W lutym 2006 roku uległ zmianie skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Połajewie. Zmiany te zostaną w najbliższym czasie zgłoszone do KRS-u. Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 15:04
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 9.06.2006 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Lubsinie (nr PSO.Ob-V-0911-4/2006). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zobligowane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Poza tym w działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 15:03
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 9.06.2006 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Przewozie (nr PSO.Ob-V-0911-3/2006). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. W marcu 2006 roku uległ zmianie skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Świątnikach. Zmiany te zostaną w najbliższym czasie zgłoszone do KRS-u. Sprawa ta ma zostać uregulowana do końca br. Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 15:01
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 30 czerwca 2006 roku przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2006. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 12 lipca 2006 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 17.07.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-17 09:31
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach 20.06.2006 r., 21.06.2006 r., 26.06.2006 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: sprawdzenie wyników kontroli z 2005 r., przestrzeganie przepisów w sprawie skarg i wniosków, przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników niepedagogicznych. Dnia 5.07.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-14 14:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-14 14:16
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku przeprowadził kontrolę (Nr rej. 1G-02006-01300-1921/06). Zakres kontroli obejmował : prawną ochronę pracy oraz techniczne bezpieczeństwo i higienę pracy. Dnia 27.06.2006 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Kontrolujący wystąpił o: 1. Wdrożenie w ramach szkoleń stanowiskowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach opiekun i pokojowa, obowiązku praktycznych ćwiczeń w zakresie dźwigania ciężarów. 2. Określenie właściwego poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach kucharz i praczka. 3. Właściwą ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach opiekuna i pokojowa uwzględniając w szczególności: - Określenie zagrożeń jakie powoduje obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas wykonywania prac związanych z dźwiganiem osób leżących i przewlekle chorych somatycznie, - Wyznaczenie poziomu ryzyka jakie powodują w.w. zagrożenia, - Określenie środków korygujących lub zapobiegawczych. 4. Wybranie w sposób przyjęty u pracodawcy przedstawiciela pracowników do konsultowania z pracodawcą spraw bhp. Kontrolujący nakazał; 1. Ustalić program szkoleń wstępnych przeprowadzonych w formie instruktaży stanowiskowych określając zagrożenia i sposoby pracy odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy na danym stanowisku. 2. Przeprowadzić konsultacje z pracownikami lub ich przedstawicielami w zakresie sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego i sposobu informowania o ryzyku występującym na stanowisku pracy, a także w zakresie pozostałych działań w dziedzinie bhp 3. Zlikwidować barierę architektoniczną w postaci wysokiego progu w wejściu do budynku administracyjnego z podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 4. Wydać i udostępnić pracownikom do stałego korzystania instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu ręcznie prac transportowych związanych z dźwiganiem, podnoszeniem i przenoszeniem osób.

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-14 14:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-25 15:41
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 19 czerwca 2006 roku w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Radziejowie przeprowadziła kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 maja 2006 r. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie środków budżetu Domu Pomocy Społecznej. W wyniku kontroli ustalono: 1.Komisja proponuje, by Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przygotował program oszczędnościowy wydatków w zakresie dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia. 2.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej powinien wystąpić do Zarządu Powiatu o dokonanie korekty wydatków w zakresie zakupu pozostałych usług i zakupu energii.

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-14 13:47
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 15.05.2006 r. do 25.05.2006 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 5.06.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 21.06.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-06-27 14:50
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa, Geodeta Powiatowy w dniu 19.06.2006 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: terminowe udostępnianie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych, kontrola dokumentacji przekazanej do zasobu geodezyjnego, kontrola bieżącej aktualizacji map numerycznych. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Dnia 21.06.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 21.06.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-06-27 14:49
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 9.06.2006 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach (nr PSO.Ob-V-0911-2/2006). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. Od dnia zarejestrowania w KRS-ie uległ zmianie skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Świątnikach, w dokumentacji brakuje Postanowienia Sądu, w którym zmiany te zostałyby naniesione. Sprawa ta ma zostać uregulowana do końca br. Poza tym nie stwierdzono uchybień w działalności stowarzyszenia.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-06-27 08:51
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach 7.03.2006 r., 10.03.2006 r., 14.03.2006 r. i od 15.03.2006 r. do 20.03.2006 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Zakres kontroli objął: wykonanie zaleceń pokontrolnych, stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 5.06.2006 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-06-12 15:03
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 25 maja 2006 roku przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2006. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 1 czerwca 2006 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria Jola Zalewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-06-06 14:36
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 18.04.2006 r. do 19.04.2006 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie przepisów w sprawie skarg i wniosków, przestrzeganie przepisów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W dniu 19.05.2006 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Dyrektor ZS RCKU w Przemystce dnia 19.05.2006 r. otrzymał wystąpienie pokontrolne.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 22.05.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-05-25 12:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-06-01 13:56
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 21 marca 2006 roku w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową. Przedmiotowy zakres kontroli objął ocenę stopnia realizacji programu naprawczego przez Dom Pomocy Społecznej. Kontrolą objęto okres od 24 marca 2004 roku do 21 marca 2006 roku. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim otrzymał protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z zaleceniami: 1/ dostosowanie do aktualnych przepisów Regulaminu Organizacyjnego Domu, 2/ zintensyfikowanie działań mających na celu osiągnięcie standardu w przewidzianym przez ustawodawcę terminie ( tj. do końca 2006 roku ).

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-05-25 12:18
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 31.03.2006 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Klub Seniora „Złota Jesień” z siedzibą w Piotrkowie Kuj. (nr PSO.Ob-V-0911-1/2006). Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia. Kontrolą objęto okres od listopada 2003 r. do stycznia 2006 r. W działalności stowarzyszenia oraz w przedstawionej dokumentacji nie stwierdzono żadnych uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska, Urszula Palicka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-05-17 13:29
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Pracownicy Wydziału Prawnego i Nadzoru Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach od 15.03.2006 r. do 30.03.2006 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie (WPriN/DW.III.0932-4/06). Zakres kontroli objął: realizację przez Starostę Radziejowskiego zadań związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie, prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - kontrola składu osobowego zespołu, - kontrola rejestru spraw, - kontrola postępowań orzeczniczych, - kontrola warunków lokalowych, - przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle podpisanym dnia 7.04.2006 r. Kontrolujący do działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie wnieśli uwag.

drukuj ()

 • autor informacji: Zofia Płaczkowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-05-08 08:41
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie przeprowadziła w dniu 17.03.2006 r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Zakres czynności objął kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Protokół z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno – rozpoznawczych został podpisany dnia 17.03.2006 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: wz. Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 20.03.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-03-27 11:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-03-29 09:15
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 14.02.2006 r. do 24.02.2006 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 13.03.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 20.03.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-27 11:33
Informacja o przeprowadzonej kontroli
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie w dniu 27.01.2006 r. przeprowadziła kontrolę ( Nr 1/TS/06 ). Zakres przedmiotowy kontroli objął: stan sanitarno–techniczny pomieszczenia kotłowni oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle podpisanym dnia 27.01.2006 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kanafa
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-02-27 10:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-28 08:42
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniach od 18.01.2006 r. do 26.01.2006 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 14.02.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 17.02.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-02-22 12:22
Informacja o przeprowadzonej kontroli
W dniu 5 października 2005 roku w DPS w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Radziejowie – Aleksandrę Szatkowską. Kontrolą została objęta legalność przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe a także działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami sprawującymi nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków. Kontrolą objęto okres od 4 października 2004 do 5 października 2005. W dniu 23 stycznia 2006 roku Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. otrzymał protokół z przeprowadzonej kontroli. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń praw czy legalności przyjmowania czy przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkającymi w DPS w Piotrkowie Kuj.

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-02-02 12:53
Informacja z przeprowadzonej kontroli
W dniach od 13.12.2005 r. do 14.12.2005 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 12.01.2006 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 20.01.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-25 09:06
Informacja z przeprowadzonej kontroli
Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Administracji i Mienia Powiatu w dniu 28 i 29 grudnia 2005 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zamówień publicznych według dokumentacji za rok 2005. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 9 stycznia 2006 roku zostały podpisane sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 13.01.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-13 14:01

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8306
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-22 11:57

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3534631
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 11:50

Stopka strony