Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 16.11.2009 r. do 30.11.2009 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 13.01.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Teresa Wojciechowska, Agnieszka Świtalska
  data wytworzenia: 15.01.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-15 12:58

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie   w dniach od 27.11.2009 r. do 1.12.2009 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników niepedagogicznych, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 7.01.2010 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 7.01.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-07 14:34

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starszy inspektor z Wydziału Nadzoru i Kontroli, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach od 15 października do 10 listopada 2009 r. z przerwą w dniach 21 i 29 października oraz 2 listopada 2009 r. przeprowadził kontrolę problemową (WNK/DW.III.WK.0932-11/09). Tematyka kontroli obejmowała wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie ustaw oraz przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków. Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym tematyką kontroli. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
W dniu 8 grudnia 2009 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało wystąpienie pokontrolne. Zobowiązano Pana Starostę do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień w stosowaniu instrukcji kancelaryjnej na badanych stanowiskach, polegających na niekiedy nie umieszczaniu pieczęci wpływu na korespondencji, nie umieszczaniu parafy wykonawcy pisma, zalecając przeprowadzenie wewnętrznego instruktażu pracowników Starostwa  z zakresu stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 z późn. zm.). Zalecenie zostanie wykonane.
W zakresie przyjmowania skarg i wniosków zaproponowano prowadzenie przez Wydział Organizacji i Nadzoru jednego „centralnego” rejestru, w którym będą ewidencjonowane wszystkie skargi i wnioski wpływające do Starostwa. Propozycja zostanie rozpatrzona w trakcie prac nad zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.

drukuj ()

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 18.12.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-18 08:39

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie   w dniach od 4.12.2009 r. do 7.12.2009 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zasad wynagradzania pracowników. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 16.12.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 18.12.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-18 08:37

Informacja o kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących przedsiębiorców posiadających licencje w krajowym transporcie drogowym:

1.Transport Ciężarowy – Lewandowski Tadeusz Radziejów- kontrola w dniu 30-10-2009r.,
2.Usługi, Transport, Handel  Waldemar Szczerbiak - Konary - kontrola w dniu 15-10-2009r.,
3.Transport, Handel, Usługi Krzysztof Wasielewski - Czołpin - kontrola w dniu 28-10-2009r.,
4.Usługi Transportowe – Józef Niżyński - Radziejów - kontrola w dniu 23-10-2009r.,
5.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Franciszek Żywiczyński - Krzywosądz- kontrola w dniu 23-10-2009r.,
6.Usługi Transportowe – Mariusz Tomczak - Szybka - kontrla w dniu 21-10-2009r.,
7.Transport Ciężarowy – Handel Obwoźny Jan Krychowiak - Dobre - kontrola w dniu 27-10-2009r.,
8.Zakład Usługowy – Karol Jarzębiński - Plebanka - kontrola w dniu 27-10-2009r
9.Firma Transportowo-Handlowa Jan Osuch - Radziejów - kontrola w dniu 23-10-2009r.,
10.PPHU „ESTEWU” Jan Linowiecki Radziejów - kontrola w dniu 23-10-2009r..
W trakcie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 17-12-2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-17 09:47

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie   w dniu 18.11.2009 r. przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zasad wynagradzania pracowników. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 8.12.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 09.12.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-09 08:15

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 10 i 12 listopada  2009r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków  pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MARES” Sp. zoo ul. Zielna 47 87-800 Włocławek, Stacja Paliw w Samszycach – odprowadzanie ścieków z terenu stacji paliw.
2.„AGRO-ADAMSCY” Sp. z.o.o. ul. Sienkiewicza 40 87-890 Lubraniec, pobór wód podziemnych i zagospodarowanie ścieków przemysłowych w Gorzelni Czamanin, Gm. Topólka.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 25-11-2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-25 13:57

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie   w dniach 27.10.2009 r., 12.11.2009 r. i 13.11.2009 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zasad wynagradzania pracowników. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 24.11.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 24.11.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-24 14:27

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 5 lutego 2009 roku w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie  Kuj., Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę doraźną. Przedmiotowy zakres kontroli : Przestrzeganie  standardu świadczonych przez dom pomocy społecznej usług. Okres  objęty kontrolą : Styczeń 2009r.  do dnia kontroli. Ocena kontrolowanej działalności : W toku  przeprowadzonych czynności  kontrolnych  ustalono,  że w  zakresie usług zabezpieczających  potrzeby bytowe, usług opiekuńczych i wspomagających Dom spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

drukuj ()

 • autor informacji: Bożena Sawicka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-24 08:25

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Geodeta Powiatowy w dniu 19.11.2009 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli była: terminowość udostępniania materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych, kontrola dokumentacji przekazywanej do zasobu geodezyjnego, kontrola bieżącej aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej za okres od 11.06.2009 r. do 18.11.2009 r. Dnia 19.11.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 20.11.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-20 12:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-20 12:47

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących ośrodków szkolenia kierowców:
1.Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Grzechowiak - Przemystka, kontrola w dniu 01-09-2009r. - w trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
2.Ośrodek Szkolenia Kierowców– Agnieszka Markowska, Bronisław, kontrola w dniu 17-09-2009r. - w trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
3.Ośrodek Szkolenia Kierowców – Paweł Pietrzak, Nowy Dwór, kontrola w dniu 30-09-2009r. - w trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
4.Ośrodek Szkolenia Kierowców - Kuraszewski Ryszard-  Piotrków Kuj., kontrola w dniu 30-09-2009r. - w trakcie w/w kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
5. Szkolenie Kierowców Tomasz Radzikowski, kontrola w dniu 30-09-2009r. w trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
 

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 17-11-2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-17 11:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-17 11:58

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrole następujących stacji kontroli pojazdów:
1.Salon Sprzedaży Samochodów Jolanta Rakowska Piotrków Kuj, ul. Włocławska 49- kontrola w dniu 23 października 2009r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
2.Diagnostyka Samochodowa Właściciel - Teresa Szulc ul. Brzeska 47a 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 22 października 2009r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
3.Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład nr 10 w Radziejowie ul. Parkowa 3 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 21 października 2009r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
4.PHU „AUTO-SERVICE” Karol Witkowski, Skibin 1A 88-200 Radziejów – kontrola w dniu 30 października 2009r. W trakcie kontroli   nieprawidłowości nie stwierdzono.
5.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrem ul. Dworcowa 13 88-210 Dobre – kontrola w dniu 29 października 2009r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
6.Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-Handlowe “EKONSTAL” Sp. z o.o. Piotrków Kuj ul. XXX-lecia PRL 7 88-230 Piotrków Kuj. -kontrola w dniu 23 października 2009r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
7.Spółdzielcze Zakłady Usługowo-Wytwórcze Kółek Rolniczych “ROLMECH” w Osięcinach ul. Traugutta 5, 88-220 Osięciny –     kontrola w dniu 28 października 2009r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: MareK Wojtysiak
  data wytworzenia: 17-11-2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-17 11:45

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 23 października 2009r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole realizacji warunków  pozwolenia wodnoprawnego przez:
1. Gospodarstwo Rolne Katarzyna i Andrzej Kotas, Morgi 4, 88-121 Chełmce - pobór wód podziemnych do nawadniania w miejscowości Rzeczyca Gm. Piotrków Kuj.
2. Gospodarstwo Rolne Marek Zajączkowski Kobylnica 28, 88-121 Chełmce, pobór wód podziemnych do nawadniania w miejscowości Wąsewo Gm. Piotrków Kuj.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystąpienia pokontrolnego.

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 09-11-2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-09 12:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-12 09:52

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 27.10.2009 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie (PSP-VI-0911-10/2009).
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 79 poz.855 z późn. zm.).
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zostało zobligowane do dostarczania rocznych protokołów z zebrań sprawozdawczych wraz z podjętymi uchwałami oraz do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym OSP w Bodzanowie.
Poza tym w działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-06 14:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-12 09:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 27.10.2009 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywosądzy
(PSP-VI-0911-11/2009).
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 79 poz.855 z późn. zm.).
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zostało zobligowane do dostarczania rocznych protokołów z zebrań sprawozdawczych wraz z podjętymi uchwałami oraz do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym OSP w Krzywosądzy.
Poza tym w działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-06 14:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-12 09:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 27.10.2009 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie (PSP-VI-0911-12/2009).
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 79 poz.855 z późn. zm.).
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zostało zobligowane do dostarczania rocznych protokołów z zebrań sprawozdawczych wraz z podjętymi uchwałami oraz do zgłoszenia
w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Byczynie.
Poza tym w działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-06 14:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-12 09:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 27.10.2009 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem. (PSP-VI-0911-14/2009).
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r.Dz.U. Nr 79 poz.855 z późn.zm.).
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i ze statutem stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zostało zobligowane do dostarczania rocznych protokołów z zebrań sprawozdawczych wraz z podjętymi uchwałami.
Poza tym w działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • autor informacji: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 06.11.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-06 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-12 09:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie   w dniu 9.10.2009 r. i 13.10.2009 r. przeprowadził kontrolę problemową w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników niepedagogicznych, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 16.10.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 20.10.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-21 08:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-21 08:21

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 25 września 2009 roku przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2009. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 16 października 2009 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
 

drukuj ()

 • autor informacji: Maria Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 16.10.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-16 12:32

 Informacja z przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 01.10.2009 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei” z siedzibą ul. Fabryczna 22, 88-210 Dobre (PSP.-VI-0911-1/2009).
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).
 Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ze Statutem Stowarzyszenia.
Kontrolą objęto okres od chwili zarejestrowania stowarzyszenia w KRS-ie, tj. od lutego 2008 r. do września 2009 r.
W dokumentacji stowarzyszenia znajduje się:
- Postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: TO.VII NS-REJ.KRS/ 010059/07/242 o wpisie  
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei” do KRS-u pod numerem: 0000299489,
- Statut Stowarzyszenia, uchwalony 7 lutego 2008 r.,
- protokoły z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz z uchwałami
  z 2008 i 2009 r.
oraz inna dokumentacja stwierdzająca działalność Stowarzyszenia.
W związku z rezygnacją Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia z pełnionej funkcji na najbliższym Walnym Zebraniu Członków zostanie wybrany nowy kandydat. Zmiany te zostaną niezwłocznie zgłoszone do KRS-u.
Poza tym w działalności stowarzyszenia nie stwierdzono żadnych uchybień
 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-14 09:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-14 09:14

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 28.09.2009 r. przeprowadził kontrolę problemową w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników niepedagogicznych, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 30.09.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 05.10.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-05 14:42

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie   w dniach od 21.09.2009 r. do 22.09.2009 r. przeprowadził kontrolę problemową  w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników niepedagogicznych, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 2.10.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 05.10.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-05 14:41

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 17 września 2009 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2009. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 25 września 2009 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 25.09.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-25 12:26

Informacja z przeprowadzonej kontroli

W dniach od 16.07.2009 r. do 21.07.2009 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową  w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 14.08.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 18.08.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-19 08:38

Informacja z przeprowadzonej kontroli


Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 10 lipca 2009 roku przeprowadził kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2009. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 04 sierpnia  2009 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 07.08.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-07 08:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-07 08:56

Informacja o przeprowadzonej kontroli 

 

 

W dniach od 4.05.2009 r. do 8.05.2009 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 5.06.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 21.07.2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-07-21 08:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-19 08:37

Informacja z przeprowadzonej kontroli

W dniach od 6.04.2009 r. do 9.04.2009 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową  w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 8.05.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 20.07.2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-07-20 12:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-27 14:30

Informacja z przeprowadzonej kontroli

W dniach od 11.05.2009 r. do 14.05.2009 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych  w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 12.06.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 20.07.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-20 12:09

 

Informacja o przeprowadzeniu audytu zewnętrznego
W okresie od 16 czerwca 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku został przeprowadzony audyt zewnętrzny przez JDM Consulting Maciej Matczyński, ul. Fordońska, 85-752 Bydgoszcz. Przedmiotem badania była realizacja przez Powiat Radziejowski, będący partnerem, Projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 POKL 2007-2013.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zielinski
  data wytworzenia: 10.07.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-10 11:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-10 11:32


Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 06 lipca 2009 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2009. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 07 lipca 2009 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 07.07.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-08 14:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-08 14:21

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 02 lipca 2009 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2009. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 07 lipca 2009 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Maria-Jola Zalewska, Ewa Brzezińska
  data wytworzenia: 08.07.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-08 14:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-08 14:21

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Geodeta Powiatowy w dniu 10.06.2009 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli była: terminowość udostępniania materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych, kontrola dokumentacji przekazywanej do zasobu geodezyjnego, kontrola bieżącej aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej za okres od 2.01.2009 r. do 10.06.2009 r.  W trakcie kontroli stwierdzono brak bieżącej aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Radziejowa. Dnia 6.07.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
 

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 06.07.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-06 11:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-06 11:29

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy w dniach 20.04.2009 r. – 22.04.2009 r. w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadził kontrolę planową Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 22.04.2009 r. Nr WITD.DI.P.512/01/09-KN. Nie stwierdzono nieprawidłowości powodujących nieważność wydanych aktów administracyjnych.
Zalecono: jednoznaczne oznaczanie w treści decyzji administracyjnych organu wydającego decyzje, dokonanie bieżącej weryfikacji udzielonych licencji, w zakresie potwierdzenia sytuacji finansowej przewoźnika, w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym.
Działalność jednostki kontrolowanej oceniono pozytywnie.

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 21.05.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-21 13:35

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 4.03.2009 r. do 6.03.2009 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym  Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 6.03.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj ()

 • autor informacji: Marianna Ładzińska
  data wytworzenia: 24.04.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-24 14:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-24 14:16

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Kontrolerzy z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w okresie od 12 stycznia 2009 r. do 26 marca 2009 r. Kontrolą objęto powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi oraz innymi państwowymi osobami prawnymi w 2008 r., w części dotyczącej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle kontroli podpisanym dnia 30 marca 2009 r. Kontrolujący do kontrolowanych spraw nie wnieśli uwag. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Starostwa w 2008 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 06.04.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-06 07:48

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 17 grudnia 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.
Przedmiotem kontroli było: prowadzenie obowiązującej dokumentacji w Placówce.
W dniu 11 marca 2009 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 11.03.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-23 12:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-06 07:47

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 19 grudnia 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.
Przedmiotem kontroli było: prowadzenie obowiązującej dokumentacji w jednostce.
Okres kontroli: 01.01.2008 r. – 30.11.2008 r.
W dniu 11 marca 2009 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Brtczak
  data wytworzenia: 11.03.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-23 09:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-23 09:27

Informacja o przeprowadzonej kontroli


W dniu 16 grudnia 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w  Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.
Przedmiotem kontroli było:

- dokonanie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na podstawie prowadzonej dokumentacji – w myśl § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej( Dz. U. Nr 63, poz. 587)

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bratczak
  data wytworzenia: 11.03.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-20 07:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-20 07:46

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 16 grudnia 2008 roku Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu  w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przeprowadzono kontrolę w zakresie wydatkowania przez Samorząd Powiatu Radziejowskiego środków finansowych  PFRON przekazanych w ramach „Programu wyrównywania różnic  między regionami” z uwzględnieniem celowości  i gospodarności oraz zgodności zakresu zrealizowanych zadań z treścią zawartej umowy nr WRR/000058/02/D z dnia 11 września 2007 roku.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości i w dniu 16 lutego 2009 roku wydano zalecenia pokontrolne. Zobowiązano kontrolowanych do ich wykonania i powiadomienia Oddziału PFRON o sposobie realizacji wniosków.

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Kalociński
  data wytworzenia: 06.03.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-06 12:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 25.09.2008 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sędziego Sądu Rejonowego w Radziejowie
 Kontrolą została objęta legalność przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania  w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe ,a także działalność zakładu w  zakresie współpracy z sądem i kuratorami sprawującymi nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków.
 Kontrolą objęto okres od 28 września 2007 r. do 25 września 2008 r.
W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia praw czy legalności przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokumentacja medyczna i przebywania w zakładzie w/w osób z zaburzeniami psychicznymi jest zgromadzona prawidłowo i wyczerpująco. Warunki bytowe, działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem, rodzinami i opiekunami prawnymi osób  z zaburzeniami psychicznymi jak również proces załatwiania skarg i wniosków nie budzi zastrzeżeń.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-11 13:36

Informacja o przeprowadzonej kontroli


W dniach od 2.12.2008 r. do 11.12.2008 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek wykonuje zadania w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych przez powiat szkół i placówek na terenie powiatu radziejowskiego: Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie, Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan i funkcjonowanie księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 2.02.2009 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

 • autor informacji: Marianna Ładzińska, Teresa Wojciechowska
  data wytworzenia: 05.02.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-06 12:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-11 13:35

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 8 grudnia 2008 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2008. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 7 stycznia 2009 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Mariola Zalewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 13:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-26 13:51

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 11 grudnia 2008 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2008. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 9 stycznia 2009 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Mariola Zalewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 13:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-26 13:51

Informacja z przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 16 grudnia 2008 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2008. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 15 stycznia  2009 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

Radziejów, dnia 15.01.2009 roku

drukuj ()

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Mariola Zalewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-23 12:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-26 13:51

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 14.11.2008 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą Radziejowski Klub Motocyklowy (PSP.-VI-0911-8/2008).
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855, z późn. zm.).
Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia
z ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej oraz ze statutem stowarzyszenia.
Kontrolą objęto okres od grudnia 2005 r. do września 2008 r.
W dniu kontroli liczba członków stowarzyszenia wynosiła 13 osób
- stowarzyszenie nie posiada więc ustawowo wymaganej liczby członków.
W związku z powyższym władze stowarzyszenia są w trakcie ustaleń dotyczących dalszej działalności stowarzyszenia i jej formy.   
Poza tym w działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-06 08:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-06 08:40

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 12.12.2008 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą Klub Sportowy „KUJAWY” w Kozach (PSP.-VI-0911-10/2008).
Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855, z późn. zm.).
 Przedmiotem kontroli była zgodność działalności stowarzyszenia
z ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej oraz ze statutem stowarzyszenia.
Kontrolą objęto okres od marca 2005 r. do listopada 2008 r.
W dokumentacji stowarzyszenia brakuje protokołów z Walnych Zebrań Sprawozdawczych Stowarzyszenia. Zgodnie ze Statutem Klubu Sportowego
„KUJAWY” w Kozach Walne Zebrania Sprawozdawcze powinny być zwoływane raz na rok.   
Poza tym w działalności stowarzyszenia nie stwierdzono uchybień.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-06 08:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4771
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-15 12:58

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3495151
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-08 08:01

Stopka strony