Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 8.12.2014 r. przeprowadził kontrolę Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER  w Radziejowie. Przedmiotem kontroli była: realizacja zawodów sportowych  finansowanych przez powiat.  Zakres kontroli obejmował zgodność wydatków prognozowanych  na 2014 rok z wykonanymi. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 19.12.2014 r.  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-07 10:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-07 10:43

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 11.12.2014 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz.857, z późn. zm.) Przedmiotem kontroli była „Zgodność realizacji zadań z Kalendarzem Imprez Sportowych na 2014 r.”. W trakcie  kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 19 grudnia 2014 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-07 10:41

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w dniach 5 -11 grudnia 2014r. kontrole następujących Stacji Kontroli Pojazdów:

1.PHU „Auto Sernice” – Karol Witkowski  Skibin 1A 88-200 Radziejów
2.Diagnostyka samochodowa – Teresa Szulc Radziejów ul. Brzeska 47A   88-200 Radziejów
3.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w  Dobrem ul. Dworcowa 88-210 Dobre
4."Jankowski" AUTO-HANDEL Mariusz Jankowski ul. Lipowa 4 87-860 Chodecz Stacja Kontroli Pojazdów w Osięcinach ul. Traugutta 5   88-220 Osięciny  
5.Salon Sprzedaży Samochodów Jolanta Rakowska   Piotrków Kuj ul. Włocławska 49    88-230 Piotrków Kuj. 
6.Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład nr 10 w Radziejowie ul. Parkowa 3    88-200 Radziejów

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-18 09:43

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu, przeprowadził w dniach 19 listopada 2014r. oraz 24 listopada – 26 listopada 2014r. kontrolę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie. Zakres kontroli obejmował:

 

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych w i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
  i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z dnia: 26 listopada 2014r., który wpłynął do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie w dniu: 26 listopada 2014r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 22.10.2014 r. do 24.10.2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa. Przedmiotem kontroli była terminowość wydawania decyzji administracyjnych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 4.11.2014 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
                                                                                                    
Radziejów, dnia 4.11.2014 r

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2014-11-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-06 09:07

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w dniu 31 października 2014r. kontrolę PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM:

1. Krajowy Przewóz Osób - Lesław Matusiak, Topólka 67, 87-875 Topólka.

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdanie z kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-03 09:20

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informuję, iż w dniach 15-29.04.2013 r. i 17.-20.01.2014 r. została przeprowadzona kontrola projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010-2011” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w zakresie:

- prawidłowości rozliczeń finansowych,

- kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,

- sposobu rekrutacji uczestników projektu,

- zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu,

- poprawności udzielania zamówień publicznych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (PZP),

- poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP,

- prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych,

- sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

 

USTALENIA KONTROLI

Beneficjent realizował projekt co do zasady prawidłowo poza wymienionymi poniżej uchybieniami.

 1. Błędna data zapłaty za dokument księgowy wskazana we wniosku o płatność.

Sposób realizacji przez powiat radziejowski zaleceń pokontrolnych:

Poprawiono wniosek o płatność w zakresie błędnych dat zapłaty.

 

 1. Brak dokumentacji potwierdzającej wybór Wykonawców w oparciu o zasady i tryb wynikające z ustawy PZP, ze względu na nienależyte oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego zatrudnienia terenowych koordynatorów projektu.

W związku z domniemaną nieprawidłowością Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał 25 sierpnia 2014 r. decyzję zobowiązującą Powiat Radziejowski do zwrotu dofinansowania w wysokości 14 437,51 zł z odsetkami.

Sposób realizacji przez powiat radziejowski zaleceń pokontrolnych:

Wniesiono odwołanie od ww. decyzji Marszałka do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, który 22 października 2014 r. uchylił w całości decyzję nakładającą karę finansową
i umorzył postępowanie pierwszej instancji.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-11-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-03 07:43

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 30.09.2014 r. do 8.10.2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej. Przedmiotem kontroli była terminowość wydawania decyzji administracyjnych, realizacja uchwał Rady, Zarządu przez wydział. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 10.10.2014 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
                                                                           
         
                                                              Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
                                                                                                    
Radziejów, dnia 10.10.2014 r. 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2014-10-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-13 11:56

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 16-23 września 2014r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:

1.    Gospodarstwo Rolne Przemysław Nawrocki  – pobór wód z własnych stawów do nawadniania upraw;
2.    Gospodarstwo Rolne Grzegorz Podolski  – pobór wód podziemnych do deszczowania upraw; 
3.    Firma Czamaninek -  Producent Materiałów Budowlanych  Czesław Sadowski Czamaninek 2 87-875 Topólka –odprowadzanie ścieków opadowo – roztopowych do rowu melioracyjnego;
4.    Gospodarstwo Rolne Mirosław Badziński – pobór wód podziemnych do deszczowania upraw;
5.    Auto- Handel- Komis Andrzej Ganas ul. Włocławska 84 88-230 Piotrków Kujawski – odprowadzanie wód opadowo -  roztopowych ze stacji paliw w Bytoniu;
6.    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” sp.z.o.o. ul. Szpitalna 5  88-200 Radziejów – odprowadzanie do rowu melioracyjnego i dalej do kanału Gocanowskiego oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków;
7.    Gospodarstwo Rolne Marcin Świątkiewicz  – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb deszczowania upraw rolno- warzywnych;
8.    Gospodarstwo Rolne Robert Kośmider – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do nawadniania upraw;
9.    Zorbud 2000 Świątniki Świątniki 11 88-230 Piotrków Kujawski – odprowadzanie ścieków opadowo – roztopowych do kolektora i dalej do rowu melioracyjnego ze stacji paliw w Świątnikach;  
10.    Gminny Zakład Komunalny Gmina Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre – pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Krzywosądz
11.    Spółdzielnia Jutrzenka w Osięcinach ul. Włocławska 1 88-220 Osięciny – odprowadzanie ścieków opadowo – roztopowych do kanału głuszyńskiego ze stacji paliw;
12.    Gmina Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre –pobór wód podziemnych z ujęcia w Dobrem;
13.    Gmina Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre – odprowadzenie do rowu melioracyjnego ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków;
14.    Gmina Piotrków Kujawski  Zakład Komunalny – pobór wód podziemnych z ujęcia w Piotrkowie Kujawskim hydrofornia Zborowiec;
15.    Gmina Piotrków Kujawski  Zakład Komunalny – odprowadzenie do kanału Gopło – Świesz  ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim;

Nie przeprowadzono 2 kontroli : w Gminnym Zakład Komunalnym Gmina Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre –dotyczącej poboru wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Byczyna,  oraz w Gminie Dobre ul. Dworcowa 6 –  w zakresie pobór wód podziemnych z ujęcia Bronisław, ponieważ ww. ujęcia są wyłączone z eksploatacji.

 

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-10-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-08 12:03

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Pracownicy Oddziału Kujawsko–Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniach od 17.06.2014 r. do 18.06.2014 r. przeprowadzili kontrolę w Powiecie Radziejowskim. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr WRR/000138/02/D z dnia 16.10.2012 r. o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze G. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle kontroli z dnia 18.06.2014 r.  
Wystąpienie pokontrolne wpłynęło dnia 8.08.2014 r. znak O-02-OKW-0940/10/2014/MF, wniesiono o:
- udzielenie pracownikowi stosownego pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji w imieniu Starosty,
- respektowanie zapisu umowy, zawartego w par. 4 ust. 6 umowy, odnośnie konieczności przyjmowania do ewidencji uzyskanych środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Radziejów, dnia 21 sierpnia 2014 r.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-08-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-21 14:11

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w dniach 31 lipca-19 sierpnia 2014r. kontrole następujących PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM:

 1. Usługi Transportowe - Pietrzak Zbigniew, ul. Wyspiańskiego 3, 88-200 Radziejów,
 1. USŁUGI TRANSPORTOWE Skup, Sprzedaż Złomu Jerzy Spychalski, Pilichowo 57 A, 88-220 Osięciny,
 1. TRANSPORT CIĘZAROWY - Danielewski Paweł  ul. Słoneczna 9, 88-200 Radziejów,
 1. TRANSPORT TOWAROWY Matacz Edward, ul. Wierzbowa 2B, 88-230 Piotrków Kujawski,
 1. USŁUGI TRANSPORTOWE - MATACZ ANDRZEJ, Wójcin 57, 88-230 Piotrków Kujawski,
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe " TRANSKUP " Jacek Skupniewicz

            ul. Skarbka 46, 88-220 Osięciny

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-19 11:08

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 15 lipca 2014 r. do 22 lipca 2014 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz przeprowadził na podstawie art. 86 ust. 2  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) w ramach nadzoru,  planową kontrolę  w zakresie  prawidłowości wydawania przez Starostę  dokumentów uprawniających do prowadzenia krajowego transportu drogowego osób i rzeczy. Kontrola obejmowała lata 2009 - 2013. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości  powodujących nieważność wydanych aktów administracyjnych. W dniu 22 lipca 2014 r. podpisano protokół z przeprowadzonej kontroli.

W dniu 13 sierpnia 2014r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz przysłał wystąpienie pokontrolne, w którym przedstawił zalecenia pokontrolne:

1. informować strony postępowania o przyczynie jego przedłużenia i o nowym terminie załatwienia sprawy,

2. prawidłowo naliczać opłaty za czynności administracyjne związane z wydawaniem uprawnień transportowych.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wystawił ocenę działalności jednostki kontrolowanej - jako pozytywną.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-07-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-23 11:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-19 11:18

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Inspektorzy kontroli finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę kompleksową gospodarki finansowej  i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w okresie od 24.03.2014 r. do 29.05.2014 r. z uzasadnioną przerwą w dniach: 18.04., 2.05. i 8.05.2014 r.

Przedmiot kontroli: kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych obejmująca swoim zakresem następujące tematy:

I. Ustalenia ogólno – organizacyjne

1. Kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne

3. Dane ogólne o jednostce samorządu terytorialnego

II. Księgowość i sprawozdawczość

1. Gospodarka pieniężna i kontrola kasy

2. Księgi rachunkowe budżetu i urzędu

3. Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inna

4. Inwentaryzacja

III. Budżet jednostki samorządu terytorialnego

1. Dochody budżetowe

1.1. Subwencje i dotacje

1.2. Dochody z majątku

1.3. Inne dochody

2. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych

2.1. Wydatki bieżące

2.2. Wydatki majątkowe

2.3. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji

3. Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu

IV. Gospodarka mieniem

1. Gospodarka mieniem komunalnym

2. Gospodarka mieniem Skarbu Państwa

V. Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi

1. Rozliczenia z jednostkami budżetowymi

2. Rozliczenia z samorządowymi zakładami budżetowymi

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle podpisanym dnia 2.06.2014 r. (RIO-KF-15/2014).

   Wystąpienie pokontrolne wpłynęło dnia 11.07.2014 r. znak RIO/KF/4104/15/2014. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy zaleciła:

 1. Przestrzeganie obowiązku udzielania zamówień wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 2. Przestrzegania zasad składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu zawartych w przepisie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz § 82 Statutu Powiatu Radziejowskiego stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr V/29/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r.
 3. Prawidłowe klasyfikowanie opłat za ubezpieczenie samochodu, tj. w § 4430 „Różne opłaty i składki”, zgodnie z przepisami załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 38, poz. 207 ze zm.) oraz skorygowanie nienależnie zwiększonej wartości początkowej środka trwałego, stosownie do przepisów art. 16g ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 851) oraz art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
 4. Podjęcie działań w celu zapewnienia prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie oraz zobowiązanie Kierownika tej jednostki do:
 1. prowadzenia rachunkowości we własnym zakresie, stosownie do przepisów art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. „a”, art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz art. 40, art. 53 ust. 2 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.),
 2. sporządzania planów finansowych swojej jednostki zgodnie z przepisem § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych                       i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 241, poz. 1616),
 3. przestrzegania obowiązku sporządzania sprawozdań o których mowa w § 4 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r.                w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119)                           i przekazywania ich do zarządu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w § 12 ust. 3 rozporządzenia.

 

Starostwo Powiatowe w Radziejowie podejmie działania, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości, usprawnią ich działalność oraz zapobiegną ich powstawaniu w przyszłości. O sposobie wykonania zaleceń powiadomi organ zarządzający kontrolę.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-07-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-22 10:44

Załącznik

  • autor informacji: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
   data wytworzenia: 2014-07-09
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-07-23 10:10
 • autor informacji: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
  data wytworzenia: 2014-07-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-23 10:08

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 16.06.2014 r. do 17.06.2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli była realizacja uchwał Rady, Zarządu przez jednostkę, przestrzeganie dyscypliny pracy. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 1.07.2014 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
                                                                           
Radziejów, dnia 1.07.2014 r. 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2014-07-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-02 12:04

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 28.05.2014 r. do 29.05.2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, wynagradzania pracowników, przestrzeganie dyscypliny pracy. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 18.06.2014 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
             
Radziejów, dnia 18.06.2014 r. 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2014-06-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-18 13:11

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 5.06.2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników niepedagogicznych, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 12.06.2014 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

 
Radziejów, dnia 12.06.2014 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2014-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-13 08:50

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 12.05.2014 r. do 16.05.2014 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 2.06.2014 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
 

Radziejów, dnia 2.06.2014 r.  

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Teresa Wojciechowska, Justyna Chojnacka
  data wytworzenia: 2014-06-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-02 13:12

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 15.05.2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie: zatrudniania pracowników, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, wynagradzania pracowników. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 27.05.2014 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

Radziejów, dnia 28.05.2014 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-29 12:48

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 13-14 maja 2014r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:

1.    Gospodarstwo Rolne Mariusz Mielcarek   Radziejów – pobór wód podziemnych do nawadniania roślin ozdobnych;
2.    Gospodarstwo Rolne Danuta i Marek Dzióbich Płowce  –  pobór wód podziemnych utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1
3.    Gospodarstwo Rolne Piotr Michalak  Nasiłowo  – pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych do nawadniania upraw;
4.    Gospodarstwo Rolne Ryszard Piński Czarnotka – pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych do nawadniania upraw;
5.    Gospodarstwo Rolne Piotr Karmowski Przewóz  –pobór wód podziemnych z utworów kredowych ze studni głębinowej Nr 1;
6.    TRANS-KOL-PALIWA sp. z.o.o. ul.Toruńska 186 62-600 Koło, Baza Paliw Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 38, 88-230 Piotrków Kujawski – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego;

 

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

W związku z zaprzestaniem działalności przez Spółdzielczy Zakład Usługowo - Wytwórczy K.R. "ROLMECH" Osięciny ul. Traugutta 5 , 88-220 Osięciny, kontroli w tym zakładzie nie przeprowadzano.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-29 11:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-29 12:02

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 10.04.2014 r. do 14.04.2014 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Zakres kontroli objął: stan funkcjonowania księgowości, plan finansowy jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, gospodarka pieniężna, rachunki bankowe, wykaz faktur za grudzień 2013 r., rozrachunki i roszczenia za listopad – grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r.. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 6.05.2014 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
 

Radziejów, dnia 7.05.2014 r.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Teresa Wojciechowska, Justyna Chojnacka
  data wytworzenia: 2014-05-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-07 13:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-02 13:10

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 15-18 kwietnia 2014r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:

 1. Gospodarstwo Rolne Ireneusz Wiśniewski Nowy Dwór – pobór wód powierzchniowych z własnych stawów do nawadniania upraw;
 1. Gospodarstwo Rolne Renata i Kornel Nawroccy Czarnotka – pobór wód powierzchniowych z własnych stawów do nawadniania upraw;
 1. Gospodarstwo Rolne Tomasz Marczewski Szostka  –  pobór wód podziemnych do nawadniania upraw;

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-04-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-28 10:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-29 12:23

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informuję, iż w dniach 22 - 26.04.2013 r. oraz 17 – 20. 01. 2014 r. przeprowadzona została kontrola projektu „Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą dla młodzieży na udany start zawodowy” przez Instytucję Pośredniczącą PO KL – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Zakres kontroli:
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
- sposób rekrutacji uczestników projektu,
- sposób przetwarzania danych osobowych,
- poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
W związku z brakiem uchybień i nieprawidłowości w Informacji Pokontrolnej 
nr 72/2/2014 Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o niewydaniu zaleceń pokontrolnych oraz zakończeniu ścieżki kontroli projektu.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Edyta Kozłowska
  data wytworzenia: 2014-04-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-17 07:41

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 20-27 marca 2014r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:
1.Gospodarstwo Rolne  Barbara i Julian Koziccy Pścinno   -pobór wód podziemnych do nawadniania;
2.Gospodarstwo Rolne Ryszard Rutkowski Biskupice  – pobór wód podziemnych do nawadniania;
3.Hurtownia Olejów i Paliw „OLKOP” Gabriel Kropkowski Frydrychowo 87-410 Kowalewo Pomorskie - odprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej;

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-27 10:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-29 12:24

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w dniach 03-14 marca 2014r. kontrole następujących PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM:

 1. Usługi Transportowe Zdzisław Jóźwiak Skibin 3, 88-200 Radziejów
 2. Transport Ciężarowy Stanisław Świerski Pścinno 17, 88-231 Bytoń
 3. TRANSPORT HANDEL I USŁUGI Andrzej Gruszkowski ul. Włocławska 25, 88-230 Piotrków Kujawski
 4. MARIAN KOŁTUŃSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA " U FARMERA" ul. MICKIEWICZA 16, 88-210 Dobre
 5. GRZEGORZ SZCZEPANIAK USŁUGI TRANSPORTOWO – HANDLOWE Świątniki 18, 88-230 Piotrków Kujawski

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-21 11:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-21 11:40

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 6 lutego  2014 r.  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Piotrkowie   Kujawskim  została przeprowadzona   kontrola  przez  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w Bydgoszczy.
Protokół Nr 10/NHP/14.  Kontrolę  przeprowadzono  na  podstawie  art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy  z  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej ( tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn.zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ).
Stwierdzono kilka nieprawidłowości, których termin usunięcia  ustalono Pkt 1,2 do 31.03.2015r.
Pkt 3 do 31.10.2014 r., Pkt 4-6 do 31.07.2014 r., Pkt 7-13 do 30.06.2014r.
Protokół  Nr 8/NHK/2014.  Kontrolę  przeprowadzono  na  podstawie  art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2012 r. Nr 122, poz. 1263 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267).
Nieprawidłowości  dotyczą naruszenia art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 947).
Protokół  Nr NEP.1.2014
Kontrolę  przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz, 267 ).
Podczas kontroli nieprawiedliwości nie stwierdzono.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2014-03-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 14:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-05 14:44

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniu 19-20 lutego 2014r. Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrolę realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego przez:

1. Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj. ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski – wprowadzanie wód opadowo – roztopowych z ul. Południowej do rowu melioracyjnego

2.   Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj. ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski – wprowadzanie wód opadowo – roztopowych z ul. Parkowej do rowu melioracyjnego

3. Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj. ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski – wprowadzanie wód opadowo – roztopowych z ul. Ogrodowej i Łąkowej do rowu melioracyjnego

4. Gospodarstwo Rolne Ewa i Dariusz Wichlińscy  Piotrków Kuj.  - pobór wód podziemnych do nawadniania upraw.                                                                          

W czasie trwania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wystapienia pokontrolnego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-26 11:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-29 12:24

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 16 grudnia 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach. 
Przedmiotem kontroli było: dokonanie oceny działalności RDDz w Biskupicach na podstawie prowadzonej dokumentacji.
Okres kontroli: 01.01.2013 r. – 30.11.2013 r.
W dniu 21 lutego 2014 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

Radziejów, dn. 24.02.2014 r. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 2014-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-25 12:11

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 12 grudnia 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. 
Przedmiotem kontroli było: dokonanie oceny działalności DPS w Piotrkowie Kujawskim na podstawie prowadzonej dokumentacji.
Okres kontroli: 01.01.2013 r. – 30.11.2013 r.
W dniu 21 lutego 2014 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

Radziejów, dn. 24.02.2014 r. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 2014-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-25 12:09

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w dniu 12 lutego 2014r. kontrolę  PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM:

1. BEN-TRANS Sebastian Artur Benedykciński, ul. 11 listopada, 88-230 Piotrków Kujawski

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdanie z kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-18 13:24

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 29.10.2013 r. do 31.10.2013 r. Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę problemową i sprawdzającą w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: realizacja umowy Nr SP –II.925.7.3.3041.14.2011 z dnia 28 września 2011 r. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej. W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
•    W trakcie kontroli stwierdzono zgodność pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów źródłowych, tj. faktur, list płac, raportów kasowych, deklaracji ZUS, potwierdzeń zapłaty za I, II, III i IV kwartale 2012 r. z zestawieniami dokumentów przedłożonych przez organizatora za I – IV 2012 r., za wyjątkiem niżej wymienionych uchybień: kopie dokumentów nie były opatrzone pieczęciami „ wydatek strukturalny”, stwierdzono brak dokumentów źródłowych potwierdzających poniesienie wydatków wykazanych w „ Zestawieniu dokumentów rozliczeniowych za IV kwartał 2012 r. do umowy Nr SP – II.925.7.3.3041.14.2011 z dnia 28 września 2011 r.”
•    W trakcie kontroli stwierdzono, że nie we wszystkich materiałach podawanych do opinii publicznej, zamieszczana jest informacja o dofinansowaniu inwestycji przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków PFRON.
•    Pomieszczenia w szatniach ( męska i damska ) nie są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu ( brak uchwytów i siedzisk przy brodzikach prysznicowych ).
•    Przy schodach do kuchni i szatni zamontowana poręcz jest zbyt krótka i nie zapewnia bezpiecznego użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
•    Nie wszyscy niepełnosprawni pracownicy zaz posiadają opracowane indywidualne programy rehabilitacji ( brak opracowania IPR ).
•    Stwierdzono również, że drzwi wejściowe do sali rehabilitacyjnej nie spełniają wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – drzwi muszą posiadać otwór drzwiowy o szerokości 0.9 m ( 80 cm ).
•    Na zewnątrz budynku, przy oknach piwnicznych, brak jest balustrady zabezpieczającej przestrzeń między oknami a parkingiem przed wpadnięciem osób.
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym dnia 25.11.2013 r. Wszystkie zalecenia i nieprawidłowości zostały wykonane.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Lidia Mirecka
  data wytworzenia: 2014-02-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-10 13:39

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W dniach 16 wrzesnia 2013 r . - 18 grudnia 2013 r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Infrastruktury Technicznej przeprowadził kontrole Ośrodków Szkolenia Kierowców:

1.OSK Kapela Mariusz, ul. Piastowska 2/1, 88-230 Piotrków Kuj.
2.FH-U „ELKA” Budny Grzegorz Szewce 36, 88-230 Piotrków Kuj.
3.OSK „Delfin” Zalesiak Andrzej ul.  Chopina 3, 88-200 Radziejów
4.OSK Kwaśny Jacek, Borucin 8, 88-220 Osięciny
5.Ośrodek Szkolenia Kierowców Budzyński Krzysztof, Czamaninek 90, 87-875 Topólka
6.OSK „Auto-szkoła” Krzysztof Idziak ul. Strażacka 17, 88-230 Piotrków Kujawski
7.OSK Rejman Jarosław, Zagorzyce 53, 88-200 Radziejów
8.OSK Tworek Andrzej, Broniewek 36, 88-200 Radziejów
9.PZMOT w Bydgoszczy, Zakład Nr 10, ul. Parkowa 3, 88-200 Radziejów
10.OSK Kosmecki Wojciech, ul. Włocławska 69, 88-230 Piotrków Kuj.
11.OSK Grzechowiak Roman ul. Stanisława Moniuszki 2, 88-200 Radziejów
12.OSK Markowska Agnieszka, Bronisław 107, 88-210 Dobre
13.Prywatna Nauka Jazdy Radzikowski Tomasz, Przemystka 23/4, 88-200 Radziejów
14.OSK Gotówka Grażyna, Dobre Wieś 4, 88-210 Dobre
15.OSK Nowak Danuta ul. Parkowa 6/8, 88-210 Dobre
16.OSK Zachwieja Damian, Pocierzyn 11, 88-220 Osięciny
17.OSK „ADAM” Adam Olszewski ul. Sikorskiego 23, 88-220 Osieciny
18.OSK „OLIMP” Maciej Sadlak ul. Pogodna 1/3, 87-800 Włocławek 
Sala Wykładowa w Osięcinach, ul. Włocławska 1 88-220 Osięciny
W czasie kontroli nie stwierdzono rażących uchybień skutkujących wszczęciem postępowania w sprawie wykreślenia ośrodka z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Zgodnie z obowiazującymi przepisami do wszystkich Ośrodków Szkolenia Kierowców wystosowano wystąpienia pokontrolne.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-01-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-17 10:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-17 10:21

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w dniach 19 listopada 2013r-19 grudnia 2013r. kontrole następujących Stacji Kontroli Pojazdów:

1.PHU „Auto Sernice” – Karol Witkowski  Skibin 1A 88-200 Radziejów
2.Diagnostyka samochodowa – Teresa Szulc Radziejów ul. Brzeska 47A   88-200 Radziejów
3.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w  Dobrem ul. Dworcowa 88-210 Dobre
4.Spółdzielcze Zakłady Usługowo-Wytwórcze Kółek Rolniczych “ROLMECH” w Osięcinach ul. Traugutta 5   88-220 Osięciny  
5.Salon Sprzedaży Samochodów Jolanta Rakowska   Piotrków Kuj ul. Włocławska 49    88-230 Piotrków Kuj. 
6.Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład nr 10 w Radziejowie ul. Parkowa 3    88-200 Radziejów

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-01-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-16 12:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-16 12:17

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w dniach 12-19 grudnia 2013r. kontrole następujących PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM:

1.Zakład Usług Transportowych   „ Transit” sp. jawna Sobczyński Ryszard, Szewczyk Piotr ul. Średnia 12 A, 88-200 Radziejów
2.P.P.H.U. „ANDMAR” Andrzej Jąkalski ul. 19 Stycznia 21, 88-210 Dobre
3.Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WĘGROL” Sławomir Gadaliński Bieganowo 40, 88-200 Radziejów
4.„D-M-D” Spółka Jawna Dawid Malicki, Michał Malicki ul. Dworcowa 32C, 88-230 Piotrków Kujawski
5.Firma Handlowo – Usługowa „MARWAT” Mariusz Watkowski ul. Brzeska 55, 88-200 Radziejów

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

 • autor informacji: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-01-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-16 12:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-16 12:07

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 17 grudnia 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2013. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 8 stycznia 2014 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.  

Radziejów, dnia 9 stycznia 2014 roku 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Ewa Brzezińska, Maria-Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2014-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-09 10:06

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 10 grudnia 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji za rok 2013. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 7 stycznia 2014 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

Radziejów, dnia 8 stycznia 2014 roku 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Magdalena Skrzypska
  data wytworzenia: 2014-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-08 14:38

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 18.09.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Sędziego Sądu Rejonowego w Radziejowie.
Kontrolą objęto legalność przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe a także działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami sprawującymi nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków.
Kontrolą objęto okres od 21 września 2012 r do 18 września 2013 roku.
W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszania praw czy legalności przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokumentacja medyczna i dokumentacja dotycząca umieszczania i pobytu w/w jest prowadzona prawidłowo. Warunki bytowe, i działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i z rodzinami i opiekunami prawnymi osób z zaburzeniami psychicznymi jak również proces załatwiania skarg i wniosków nie budzi zastrzeżeń.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2014-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-08 10:41

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 19 grudnia 2013 r. przeprowadził kontrolę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów. Podmiotem kontrolowanym był Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 121 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).  
Kontrola objęła zagadnienia związane z procesami udzielania świadczeń zdrowotnych, zachowaniem obowiązujących w tym zakresie standardów, z kwalifikacjami pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych i wykorzystaniem aparatury i sprzętu medycznego.
Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Edyta Kozłowska
  data wytworzenia: 2014-01-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-02 08:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8612
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-01-07 10:43

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3495133
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-08 08:01

Stopka strony