Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.12.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Zenona Sobczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu odwadniającego (melioracyjnego) z odwodnienia terenu stacji paliw w Topólce o powierzchni odwodnienia 557,0 m2 w tym z powierzchni utwardzonych 425,0 m2), po uprzednim oczyszczeniu w separatorze olejów i benzyn w ilości:

                                                            Qs(15 min) = 3,85 l/s

Q max. h = 3,47 m3/d

                                                            Q śr. d = 5,0 m3/h

Qmax r. = 300,0 m3/r.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-29 14:00

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.12.2016r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Mariusz Uciński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 43 w miejscowości Witowo Nowe,

- pobór wody podziemnej z utworów neogenu, ze studni głębinowej Nr 1 do nawodnień upraw rolno-warzywnych położonych w miejscowości Witowo Nowe, gm. Bytoń.

Lokalizacja urządzenia wodnego:

 

N: 52º35´21.09”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º40´2.12”    długości geograficznej wschodniej

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-22 11:46

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.12.2016 r. po złożeniu wniosku Gospodarstwo Rolne Bartosz Lewandowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr. ewidencyjnym 72/1, obręb Wąsewo w miejscowości Wąsewo, gm. Radziejów.

- pobór wód podziemnych z utworów kredowych, ze studni głębinowej Nr 1 do nawodnień upraw rolniczych o łącznej powierzchni P= 17,40 ha położonych w miejscowości Wąsewo, gm. Radziejów, w okresie od 1 kwietnia do 30 września w ilości:

 1. = 20,0 m3/h
 2. = 157,38            3/d
 3. = 28 800,0 m3/r.

Lokalizacja urządzenia wodnego:

N: 52º36´23.84”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º30´48.61”    długości geograficznej wschodniej

 

W ramach zatwierdzonych przez Starostę Radziejowskiego decyzją z dnia 20 grudnia 2016r. znak: O.T.II.6531.32.2016 zasobów eksploatacyjnych z utworów kredowych w wysokości Qekspl.= 20,0 m3/h przy depresji S= 13,8 m wg stanu na dzień 06.09.2016r.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-22 08:55

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-21 09:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-21 09:37

treść ogłoszenia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
   data wytworzenia: 2016-12-21
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2016-12-21 09:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-21 09:38

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.12.2016 r. po złożeniu wniosku przez Panią Monikę Nobis, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego na:


- odprowadzanie do gminnej kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza w Osięcinach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z Masarni tradycyjnej przy ul. Narutowicza 4 c w Osięcinach (działka o nr. 386/4 obręb Osięciny), po uprzednim oczyszczeniu w osadniku i separatorze tłuszczów, w ilości:


Qmax.h        =  0,3 m3/h
Qśr. dobowe   =  2,0 m3/d
Qmax. roczne  = 374,4 m3/r


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-14 12:25

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Urzędu Gminy Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

1. Topola kanadyjska - 8 szt. znajdujących się na dz. Nr 163/2 w miejscowości Osięciny przy ulicy Plac Wolności i Rataja, obręb Osięciny.

2. Topola balsamiczna – 7 szt. znajdujących się przy ogrodzeniu Kościoła Parafialnego w Osięcinach, gm. Osięciny

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-12 13:29

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 07 grudnia 2016 r. przez 21 dni, tj. do 28 grudnia 2016 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 oraz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Przemystce wykaz nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Radziejowie przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości rolne stanowią własność Powiatu Radziejowskiego są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-07 07:52

Informacja

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 02.12.2016r. po złożeniu wniosku  przez firmę Transport, Handel i Usługi Andrzej Gruszkowski ul. Włocławska 25, 88-230 Piotrków Kujawski REGON:  910046928 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

010304*

Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

 

      2.

     010305*

Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne ( z wyłączeniem 010380)

      3.

     010306

Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

      4.

     010307*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

      5.

     010308

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

      6.

     010309

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10

      7.

     010310*

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07

      8.

     010380*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

9.

     010307*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

10.

010407*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fiz. i chem. Przeróbki kopalin innych niż rudy metali

11.

020104

Odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniem opakowań )

12.

020110

Odpady metalowe

 

13.

020399

Inne niewymienione odpady

14.

020480

Wysłodki

15.

020703

Odpady z procesów chemicznych

16.

020704

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

17.

030101

Odpady kory i korka

18.

030104

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

19.

030105

Trociny, wióry, ścinki, drewno., płyta wiórowa i fornir, inne niż wymienione w 030104

20.

      030180

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

21.

030202

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcowo-organiczne

22.

030201

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcowo-organicznych

23.

030203

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

24.

030204

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

25.

      030308

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

    26.

     040216

Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

    27.

     061303

Czysta sadza

    28.

     1002

Odpady z hutnictwa żelaza i stali

    29.

     100201

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

    30.

     100202

Nieprzerobione żużle z innych procesów

    31.

     100207*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

    32.

     100208

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

    33.

     100210

Zgorzelina walcownicza

    34.

     100211*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

    35.

     100212

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

    36.

     100213*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

    37.

     100214

„Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

    38.

     100215

Inne szlamy i osady pofiltracyjne

    39.

     100280

Zgary z hutnictwa żelaza

    40.

     100281

Odpadowy siarczan żelazawy

    41.

     100299

Inne niewymienione odpady

    42.

     100302

Odpadowe anody

    43.

     100304*

Żużle z produkcji pierwotnej

    44.

     100305

Odpady tlenku glinu

    45.

     100308*

Słone żużle z produkcji wtórnej

    46.

     100309*

Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

    47.

     100315*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

    48.

     100316

Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

    49.

     100317*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

    50.

     100318

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

    51.

     100319*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

    52.

     100320

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

    53.

     100321*

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

    54.

     100322

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

    55.

     100323*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

    56.

     100324

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

    57.

     100325*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

    58.

     100326

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych  inne niż wymienione w 10 03 25

    59.

     100327*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

    60.

     100328

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

    61.

     100329*

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

    62.

     100330

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

    63.

     100399

Inne niewymienione odpady

    64.

     150101

Opakowania z papieru i tektury

    65.

     150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

    66.

     150103

Opakowania z drewna

    67.

     150104

Opakowania z metali

    68.

     150105

Opakowania wielomateriałowe

    69.

     150106

Zmieszane odpady opakowaniowe

    70.

     150107

Opakowania ze szkła

    71.

     150109

Opakowania z tekstyliów

    72.

     160103

Zużyte opony

    73.

     160113

Płyny hamulcowe

    74.

     170401

Miedź, brąz, mosiądz

    75.

     170402

Aluminium

    76.

     170403

Ołów

    77.

     170404

Cynk

    78.

     170405

Żelazo i stal

    79.

     170407

Mieszaniny metali

    80.

     1910

Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

    81.

     191001

Odpady żelaza i stali

    82.

     191002

Odpady metali niezależnych

    83.

     191005

Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

    84.

     191201

Papier i tektura

    85.

     191202

Metale żelazne

    86.

     191203

Metale niezależne

    87.

     191204

Tworzywa sztuczne i guma

    88.

     200101

Papier i tektura

    89.

     200101

Odzież

    90.

     200111

Tekstylia

    91.

     200113

Rozpuszczalniki

    92.

     200114

Kwasy

    93.

     200115

Alkalia

    94.

     200117

Odczynniki fotograficzne

    95.

     200119

Środki ochrony roślin

    96.

     200125

Oleje i tłuszcze jadalne

    97.

     200127

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

    98.

     200133

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602, 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

    99.

     200134

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

   100.

    200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 200135.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-06 10:57

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 06 grudnia 2016 r. przez 21 dni, tj. do 27 grudnia 2016 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i dzierżawy od 01 stycznia 2017 r. w trybie bezprzetargowym: pomieszczenia biurowe znajdujące się w dwóch budynkach administracyjno – biurowych przy ul. Kościuszki 20/22 i 58, dwa garaże murowane znajdujące się przy ul. Kościuszki 20/22, dzierżawa gruntu pod dwa garaże znajdujące się przy ul. Armii Krajowej w Radziejowie. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własności Powiatu Radziejowskiego. 

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-06 08:36

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.09.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Zenona Woźniaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:


- wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 366/1, obręb Bronisław 0005, gm. Dobre wg współrzędnych geograficznych:
N: 52º40´40.88”     szerokości geograficznej północnej
E: 18º30´21.91”     długości geograficznej wschodniej
- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Bronisław,  gm. Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-05 09:36

Informacja - wykaz

Wykaz lokalu użytkowego o pow. 9,00 m2 (sklep medyczno - rehabilitacyjny) znajdującego się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na działce o nr ewidencyjnym 666/13 o pow. 3,3025 ha, położonym w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, przeznaczonego do wynajęcia w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

drukuj (Informacja - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-05 09:16
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-12-05
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-12-05 09:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-05 09:16

Informacja

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od dnia 01.12.2016 r. przez 21 dni tj. do 21.12.2016 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół RCKU w Przemystce  wykaz lokali  użytkowych w budynku internatu  do wynajęcia na okres 1 roku o powierzchni: 23,07 m2 - parter, 23,60 m2 - I piętro, 20,44 m2, 20,25 m2,41,55 m2 - III piętro,   położonych  na działce o nr ewid. 112/47 o pow. 2,6710 ha. W/w lokale są własnością Powiatu Radziejowskiego, są w trwałym zarządzie ZSRCKU w Przemystce.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2016-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-02 10:54

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.12.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Dadzibóg, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

-budowę zbiornika retencyjnego (stawu), pełniącego rolę urządzenia melioracji szczegółowej, do celów retencyjno-rekreacyjnych, położonego na działce Nr 357/2 w m. Kozjaty, gm. Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-01 11:37

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.12.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Bartosz Woźniak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na :

- wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową  zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 84 obręb Nowy Dwór, gm. Bytoń wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º33´0.4”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º36´8.74”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów neogenu ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Nowy Dwór,  gm. Bytoń.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-01 09:57

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Gminy Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

 

 1. Lipa drobnolistna –  7 szt. znajdujących się w miejscowości Koszczały, gmina Dobre na działce nr 129/1
 2. Topola kanadyjska – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Koszczały, gmina Dobre na działce nr 129/1
 3. Krzewy dzikiego bzu czarnego – 15 mznajdujące się w miejscowości Koszczały, gmina Dobre na działce nr 129/1
 4. Krzewy wierzby – 15 mznajdujące się w miejscowości Koszczały, gmina Dobre na działce nr 129/1
 5. Robinia akacjowa – 6 szt.  znajdujących się w miejscowości Bronisław, gmina Dobre na działce nr 278/1
 6. Jesion wyniosły – 2 szt. znajdujące się w miejscowości Bronisław, gmina Dobre na działce nr 278/1
 7. Klon zwyczajny – 1 szt. znajdujący się w miejscowości Bronisław, gmina Dobre na działce nr 278/1
 8. Klon jawor – 1 szt. znajdujący się w miejscowości Bronisław, gmina Dobre na działce nr 278/1
 9. Brzoza brodawkowata – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Bronisław, gmina Dobre na działce nr 278/1
 10. Krzewy dzikiego bzu czarnego – 10 m2 znajdujące się w miejscowości Bronisław, gmina Dobre na działce nr 278/1
 11. Krzewy wierzby - 10 m2 znajdujące się w miejscowości Bronisław, gmina Dobre na działce nr 278/1
 12. Krzewy żywotnika - 20 m2 znajdujące się w miejscowości Bronisław, gmina Dobre na działce nr 278/1
 13. Brzoza brodawkowata – 6 szt. znajdujące się w miejscowości Bronisław, gmina Dobre na działce nr 226/5
 14. Lipa drobnolistna – 2 szt. znajdujące się w miejscowości Bronisław, gmina Dobre na działce nr 226/5

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 12:02

Decyzja

Na podstawie art 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 03.06.2015 r. (data wpływu: 10.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 149, położonej w obrębie geodezyjnym Kościelna Wieś, gmina Osięciny, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów własność nieruchomości jest nieustalona; jako osoba gospodarująca zasobem nieruchomości wskazany jest Andrzej Reiman), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-11-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-30 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:58

Decyzja

Na podstawie art 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 09.06.2015 r. (data wpływu: 12.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 59, położonej w obrębie geodezyjnym Rudzk Duży, gmina Piotrków Kujawski, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów własność nieruchomości jest nieustalona; jako osoba gospodarująca zasobem nieruchomości wskazany jest Wawrzyniec Konciurzewski), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-11-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-30 11:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:53

Decyzja

Na podstawie art 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 09.06.2015 r. (data wpływu: 12.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 385, położonej w obrębie geodezyjnym Połajewo, gmina Piotrków Kujawski, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów własność nieruchomości jest nieustalona; jako osoba gospodarująca zasobem nieruchomości wskazany jest Tadeusz Dorenda), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-11-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-30 11:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:47

Decyzja

Na podstawie art 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 09.06.2015 r. (data wpływu: 12.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 118, położonej w obrębie geodezyjnym Higieniewo, gmina Piotrków Kujawski, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest Wspólnota gruntowa), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-11-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-30 11:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:41

Decyzja

Na podstawie art 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 17.06.2015 r. (data wpływu: 22.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 10, położonej w obrębie geodezyjnym Katarzyna, gmina Piotrków Kujawski, dla której jest prowadzona księga wieczysta  nr WL1R/00002359/6 (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest Władysław i Teodozja olszewscy, którzy nie żyją a użytkownikiem wskazanym jest p. Jacek Olszewski), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-30 11:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-11-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-30 11:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:35

Decyzja

Na podstawie art 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 03.06.2015 r. (data wpływu: 10.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 171, położonej w obrębie geodezyjnym Ruszki, gmina Osięciny, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów własność nieruchomości jest nieustalona; jako osoba gospodarująca zasobem nieruchomości wskazany jest p. Stefan Weznerowicz), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-30 11:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-11-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-30 11:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-30 11:25

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Gminy Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Klon jesionolistny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr. ewid. 164/3 położonej w miejscowości Osięciny przy ulicy Plac Bohaterów Powstania Warszawy, obręb geodezyjny Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-25 11:03

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.11.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Jan Kamionka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:


- wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową na działce |Nr 252/1 w miejscowości Rokitki, obręb Biskupice
- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem Nr 1 dla potrzeb nawodnień własnych gruntów rolnych w miejscowości Rokitki, obręb Biskupice w miejscowości Skibin, gmina Radziejów.


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-22 11:40

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.11.2016 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Danutę i Marka Dzióbich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego RA4  na rurociąg o Ø 60 cm i długości 100 mb (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 210/1 w obrębie ewidencyjnym Płowce II, gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-18 10:35

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa –  5 szt. znajdujących się w Broniewie gm. Radziejów,  na działkach  nr    62 i 75.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-17 13:32

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Starosta Radziejowski zawiadamia,

że z dniem 16.11.2016r. po złożeniu wniosku  przez Zakład Ogólnobudowlany Jakub Michalak, Zborowiec 6, 88-230 Piotrków Kujawski REGON: 340825332 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

2.

02 01 10

Odpady metalowe

3.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

4.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

5.

07 02 99

Inne niewymienione odpady

 

6.

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

7.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

8.

10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

9.

12 01 02

Cząstki i pyły  żelaza oraz jego stopów

10.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

11.

12 01 13

Odpady spawalnicze

12.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

13.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

14.

15 01 03

Opakowania z drewna

15.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

16.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

17.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

18.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

19.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

20.

16 01 20

Szkło

21.

17 02 01

Drewno

22.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

23.

19 12 01

Papier i tektura

24.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-17 09:17

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na najem, na okres trzech lat około 1m2 powierzchni holu przy rejestracji ogólnej budynku "D" SP ZOZ w Radziejowie, położonego przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Cena wywoławcza za 1m2 - 120,00 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Wyżej opisana powierzchnia pomieszczenia użytkowego stanowi własność Powiatu Radziejowskiego i jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 1200 w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pok. 2-94.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20,00 zł. słownie: dwadzieścia 00/100 zł., w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r. w kasie SP ZOZ lub na konto: KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003.

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-100 lub telefonicznie pod nr 54 285 62 77.

Radziejów, dnia 17.11.2016 r.

drukuj (Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-17 08:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-17 08:15

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.11.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne przez Gospodarstwo Rolne Anna i Krzysztof Stramowscy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:


- pobór wody powierzchniowej z własnego zbiornika wodnego (stawu) zlokalizowanego na działce Nr. 103/3 w miejscowości Kamieniec, gm. Topólka i z Jeziora Kamienieckiego przyległego do własnej działki Nr. 103/3 w miejscowości Kamieniec, gm. Topólka dla potrzeb dwustopniowego deszczowania własnych upraw warzywnych w obrębie Kamieniec, gm. Topólka.


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-16 10:38

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.11.2016 r. po złożeniu wniosku przez Panią Anetę Sikorską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych – studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej w m. Kłonówek, gm. Radziejów, na działce o nr. ewid. 30, obręb Kłonówek,
- pobór wody podziemnej ze studni głębinowej Nr 1 do nawodnień upraw rolnych w gospodarstwie wolnym Pani Anety Sikorskiej w miejscowości Kłonówek, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-14 13:31

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.11.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Józef Jakubowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:


- wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 112 w miejscowości Wola Skarbkowa,
- pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 do nawodnień upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Wola Skarbkowa, gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-14 13:30

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.11.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gmina Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

-wykonanie urządzenia wodnego studni głębinowej nr 3 wraz z obudową na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Szostka, gmina Radziejów. (dz. nr 154/11).

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-14 13:28

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.11.2016r. po złożeniu wniosku przez Rolne Adam Król, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- pobór wód powierzchniowych z Kanału Głuszyńskiego z ujęcia wody w miejscowości Witowo Kolonia, gm. Bytoń dla potrzeb nawadniania własnych gruntów rolnych.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-14 13:26

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pozn. Zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1.    Lipa szerokolistna  – 3 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 555 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski gm. Piotrków Kujawski

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-09 14:01

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.10.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Artur Linowiecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :


- wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich (trzeciorzędowych) otworem Nr 1 dla potrzeb nawodnień gruntów rolnych w miejscowości Stary Radziejów Wieś, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-08 11:22

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.08.2016 r. po złożeniu wniosku przez Zakład Transportu Handlu i Usług Sp. z.o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:


- odprowadzanie do gminnej kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Osięcinach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z samoobsługowej, dwustanowiskowej myjni samochodowej usytuowanej na terenie stacji paliw przy  ul. Leśnej( działka o nr ewid. 360/8, 360/9, 360/11, 360/12, 360/13, 360/28 obręb 0016 Osięciny), po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, w ilości:


Qmax.h        =  0,18 m3/h
Qśr. dobowe   =  3,0 m3/d
Qmax. roczne  = 1095,0 m3/r


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-07 13:24

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.11.2016 r. po złożeniu wniosku przez Panią Annę Humańską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – zbiornika wodnego realizowanego na działce Nr 107/3 i zamianie odcinka rowu melioracyjnego na rurociąg na dz. Nr 107/2;107/3 w obrębie ewid. Paniewek, gm. Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-07 12:45

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.11.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Elżbieta i Ireneusz Woźniak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na :

- wykonanie studni głębinowej Nr. 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 14, obręb Samszyce 
- pobór wód podziemnych z utworów neogenu, ze studni głębinowej Nr. 1 do nawodnień upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Samszyce, gm. Osięciny oraz awaryjnego zaopatrzenia w wodę kurników znajdujących się w tym gospodarstwie
wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º36´32.48”   szerokości geograficznej północnej
E: 18º42´34.63”     długości geograficznej wschodniej


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-07 09:20

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.11.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Elżbieta i Łukasz Jankowscy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej Nr. 1 zlokalizowanej na działce Nr 144/3 obręb Torzewo wraz z obudową 
- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem Nr. 1 dla potrzeb nawodnień gruntów rolnych w miejscowości Torzewo, gmina Topólka wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º34’00.73”   szerokości geograficznej północnej
E: 18º42´59.25”     długości geograficznej wschodniej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-07 09:20

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.10.2016 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

użytkownika Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Stokrotka” ul. Działkowa 1,
88-200 Radziejów działki, stanowiącej własność Gminy Miasta Radziejów
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Świerk pospolity –  2 szt. znajdujący się na ul. Działkowej 1 w miejscowości Radziejów, na działce nr 856/4.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-10-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-02 08:48

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Radziejowskiego w 2017 roku

drukuj (Ogłoszenie o konkursie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2016-10-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-26 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2016-10-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-26 13:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2016-10-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-26 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2016-10-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-26 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2016-10-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-26 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2016-10-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-26 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2016-10-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-26 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2016-10-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-27 10:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2016-11-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-04 13:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2016-11-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-04 13:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-11-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-29 13:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-26 13:01

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.10.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Pawlak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- pobór wody powierzchniowej z własnego zbiornika wodnego (stawu) zlokalizowanego na działce Nr 324/2 w miejscowości Dobre Wieś, gm. Dobre dla potrzeb deszczowania upraw rolno – warzywnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego na działce Nr 324/2 i upraw rolno – warzywnych w gospodarstwie rolnym Pani Jolanty Trawińskiej na działce Nr 324/1 w miejscowości Dobre Wieś, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-25 12:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

 

Na podstawie § 38.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.1171.2016 Pana Tomasza Dominiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak z siedzibą w Czołowie 43, 88 - 200 Radziejów

zawiadamiam

że w dniu 14 grudnia 2016, od godziny 9:00 w miejscowości Zborowiec, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 66 z działkami sąsiednimi.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2016-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-25 09:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2016-10-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-25 09:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-25 09:09

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje o wywieszeniu wykazu powierzchni przeznaczonej do wynajecia na okres 3 lat znajdującej się w Budynku D Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 132/2016 Zarządu Powiatu z dnia 18 października 2016 r

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-10-24 10:39

Wykaz

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-10-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-28 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-10-24 10:39

Konsultacje Społeczne Programu Współpracy na rok 2017

drukuj (Konsultacje Społeczne Programu Współpracy na rok 2017)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-19 08:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-10-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-19 08:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-10-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-19 08:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-10-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-19 08:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-11-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-29 09:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-19 08:54

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :


Urzędu Gminy Osięciny
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

    1. Topola czarna – 1 szt. znajdująca się na działce nr 40 w miejscowości Zielińsk, gmina Osięciny
    2. Jesion wyniosły – 1 szt. znajdujące się na działce nr 40 w miejscowości Zielińsk, gmina Osięciny
    3. Topola czarna - 4 szt. znajdujące się na działce nr 299 w miejscowości Ruszki, gmina Osięciny 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-17 12:16

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :


Urzędu Gminy Osięciny
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

    1. Głóg wielokwiatowy – 7 szt. znajdujących się  na działce nr 82/1 w miejscowości Kościelna Wieś, gmina Osięciny
    2. Jesion wyniosły – 2 szt. znajdujące się na  działce nr 82/1 w miejscowości Kościelna Wieś, gmina Osięciny
    3. Topola czarna - 2 szt. znajdujące się na ul. Traugutta na działce nr 606/2 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny 
    4. Jesion wyniosły – 1szt. znajdująca się na ul. Traugutta na działce nr 481/13 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-17 12:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-17 12:13

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.10.2016r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :


Urzędu Miasta Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:


1.    Lipa drobnolistna –  2 szt. znajdujące się na ul. 1-go Maja w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów na działce nr 848/3
2.    Jesion wyniosły – 1 szt. znajdująca się na ul. 1-go Maja w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów na działce nr 848/3


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-17 12:11

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.10.2016r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.    Topola czarna  – 1 szt. znajdująca się miejscowości Płowki gmina Radziejów na działce nr 75

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-17 12:10

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

            1. Topola szara - 3 szt. znajdujące się na działce  nr 1684 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski

            2. Brzoza brodawkowata – 3 szt. znajdujące się na działce nr 61 w miejscowości Trojaczek, gm. Piotrków Kujawski

            3. Sosna zwyczajna – 8 szt. znajdujących się na działce nr 61 w miejscowości Trojaczek, gm. Piotrków Kujawski

            4. Wierzba – 2 szt. znajdujące się na działce nr 388/77 w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-10-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-10-12 09:07

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.10.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Paweł Koprowicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 52 obręb Pścininek, gm. Bytoń wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º35´34.29”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´2.75”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Pścininek,  gm. Bytoń.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-10 11:00

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 3 października 2016 roku przez 21 dni, tj. do 25 października 2016 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, na okres trzech lat od daty podpisania umowy.

Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Dobre I, gmina Dobre, oznaczona numerem ewidencyjnym 25 o pow. 0.0900 ha.

W/w nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-10-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-03 11:02

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.09.2016 r. po złożeniu wniosku przez Usługi Drogowe Sergiusz Makowski ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek działającego z upoważnienia Wójta Gminy Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia dla Gminy Radziejów na:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części pasa drogi wojewódzkiej nr 266 do kanału Gocanowskiego (dz. nr 182) obręb ewidencyjny Biskupice, gmina Radziejów w ilości:

Qmax. roczne  =  8453m3/rok

Qśr.d .              =  1065 m3 /d

Qmax.h        = 443 m3/h

oraz przebudowę istniejącego przepustu rurowego Ø600 na Kanale Gocanowskim pod koroną drogi wojewódzkiej poprzez wydłużenie go o 3,0m.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-30 10:29

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przystąpiło do realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ten będzie realizowany w związku z:

„Powiatowym programem korekcyjno- edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015 – 2020” (Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r.).

W związku z powyższym Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie ogłasza nabór na trenerów (kobieta i meżczyzna) do prowadzenia w/w programu korekcyjno –edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-29 10:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2016-09-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-29 10:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-29 10:19

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.09.2016 r. po złożeniu wniosku przez Państwa Emilię  i Tomasza Pakulskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- zamianę rowu melioracyjnego  na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 19/1, 17/1, 22/2, 26/2  w obrębie ewidencyjnym Leonowo gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-29 08:50

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.09.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jacka Ptaszyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- zamianę rowu melioracyjnego B-D na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 99/3  w obrębie ewidencyjnym Zagajewice, gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-27 09:14

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.09.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Zbigniewa Dziubicha, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 336/2  w obrębie ewidencyjnym Bronisław, gm. Dobre..

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 11:36

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

- Dąb Szypułkowy  – 1 szt. znajdujący się  na działce nr 566/2 w miejscowości Karolin, gmina Osięciny

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 08:41

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Kasztanowiec, 2 szt znajdujące się na działce  nr 289 położonej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Piotrków Kujawski
   

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-22 10:01

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.09.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Pawlak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

-pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącej studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. Nr 57/65 w m. Broniewek, gm. Radziejów dla potrzeb nawodnień gruntów rolnych w m. Broniewek, gm. Radziejów  w ilości:

Qmax.h.  = 25,0 m3/h

Qśr.d.    =  200,0 m3/d

Qmax.r= 30000,0 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-21 09:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-21 09:41

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 20 września 2016 roku przez 21 dni, tj. do 12 października 2016 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia pod garaż blaszany o pow. 18 m2, na okres trzech lat od daty podpisania umowy.

Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów, przy ul. Brzeskiej, oznaczona numerem ewidencyjnym 785 o pow. 0.2072 ha.

W/w nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-09-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-20 13:41

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

 

 1. Żywotnik – 31 szt. znajdujących się na działkach nr 544/2 oraz 550/2 położonych w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski
 2. Żywotnik – 46m2 znajdujących się na działkach nr 544/2 oraz 550/2 położonych w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski
 3. Irga –  25m2 znajdujących się na działkach nr 544/2 oraz 550/2 położonych w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski
 4. Berberys pospolity - 10m2 znajdujących się na działkach nr 544/2 oraz 550/2 położonych w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-19 09:35

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 16.09.2016r. po złożeniu wniosku  przez firmę Firmę Handlowo – Usługową „FROST” Dariusz Kurkiewicz Skibin 26A 88-200 Radziejów REGON: 910921402 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na przetwarzanie odpadów o następujących kodach:

Lp.

 

Kod

 

1.

Grupa

16

Odpady nie ujęte w innych grupach

2.

Podgrupa

16 01

Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

3.

Rodzaj odpadu

16 01 17

Metale żelazne

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

 

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-16 10:27

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.09.2016r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

użytkownika Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Stokrotka” ul. Działkowa 1, 88-200 Radziejów działki, stanowiącej własność Urzędu Miasta Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Sosna –  1 szt. znajdująca się na ul. Działkowej w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów na działce nr 856/4

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-16 10:23

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.09.2016r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna  – 1 szt. znajdująca się miejscowości Czołowo gmina Radziejów na działce nr 145
   

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-15 09:04

Ogłoszenie wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 15 września 2016 r. przez 21 dni, tj. do 05 października 2016 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykaz nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 291 o pow. 0,1600 ha, położonej w miejscowości Nowa Wieś gmina Piotrków Kujawski przeznaczonej do sprzedaży użytkownikom wieczystym. Wyżej opisana nieruchomość stanowi współwłasność Powiatu Radziejowskiego.

 

drukuj (Ogłoszenie wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-15 08:00

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 14 września 2016 roku przez 21 dni, tj. do dnia 6 października 2016 roku zostanie wywieszony na tablicy ofłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, położonej w miejscowości Głuszynek, gm. Topólka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 146 o powierzchni 0.0631 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00028831/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie. 

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-14 14:59

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.09.2016 r. po złożeniu wniosku przez Panią Marię Biernacką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 356, obręb Bronisław 0005, gm. Dobre wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º40´54”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º30´19”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Bronisław,  gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-13 12:51

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Wierzba biała – 1 szt. znajdująca się na działce nr 1/17 położonej w miejscowości Orle, gmina Topólka
 2. Klon dawida – 1 szt. znajdująca się na działce nr 106/3 położonej w miejscowości Kamieniec, gmina Topólka
 3. Jesion wyniosły – 2 szt. znajdujące się na działce nr 31/22 położonej w miejscowości Topólka, gmina Topólka
 4. Topola kanadyjska – 1 szt. znajdujące się na działce nr 194 położonej w miejscowości Czamaninek, gmina Topólka
 5. Świerk pospolity – 3 szt. znajdujące się na działce nr 163 położonej w miejscowości Topólka, gmina Topólka

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-13 11:42

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Wierzba – 4 szt. znajdujące się na działce nr 164/17 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski
 2. Klon – 1 szt. znajdująca się na działce nr 164/17 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski
 3. Brzoza brodawkowata – 2 szt. znajdujące się na działce nr 164/17 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski
 4. Leszczyna – 3 szt. znajdujące się na działce nr 164/17 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-13 11:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-13 11:43

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.09.2016 r. po złożeniu wniosku przez Państwa Marię i Krzysztofa Rataj, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- zamianę rowu melioracyjnego Nr  GP-B10 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 128/1 w obrębie ewidencyjnym Byczyna Kolonia, gm. Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-13 11:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-13 11:43

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.09.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Grzegorz Biernacki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 226/1, obręb Płowce II, gm. Radziejów wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º36´27,72”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º39´34,29”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Płowce II,  gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-05 14:09

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 02.09.2016r. po złożeniu wniosku  przez Przedsiębiorców GT TRANS Spółka cywilna Grzegorz Doruchowski ul. Wyzwolenia 57/18 88-200 Radziejów – REGON: 364978531 i GT TRANS Spółka cywilna Tomasz Adamowicz ul. Wyzwolenia 57/18 88-200 Radziejów – REGON: 364978502 tworzących wspólnie Spółkę cywilną pod nazwą GT TRANS Spółka cywilna Grzegorz Doruchowski Tomasz Adamowicz ul. Wyzwolenia 57/18 88-200 Radziejów - REGON: 364973054 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 03 81

Odpady z produkcji pasz

2.

03 03 01

Odpady z kory i drewna

3.

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

4.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

5.

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

6.

03 03 99

Inne niewymienione odpady

7.

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

8.

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

9.

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

10.

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

11.

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

12.

04 02 99

Inne niewymienione odpady

13.

06 04 99

Inne niewymienione odpady

14.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

15.

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 15

16.

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

17.

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

18.

07 02 99

Inne niewymienione odpady

19.

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

20.

07 05 99

Inne niewymienione odpady

21.

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

22.

07 06 99

Inne niewymienione odpady

23.

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

24.

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

25.

08 01 99

Inne niewymienione odpady

26.

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

27.

10 12 12

Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

28.

10 12 99

Inne niewymienione odpady

29.

11 05 01

Cynk twardy

30.

11 05 99

Inne niewymienione odpady

31.

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

32.

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

33.

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

34.

12 01 13

Odpady spawalnicze

35.

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

36.

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

37.

12 01 99

Inne niewymienione odpady

38.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

39.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

40.

15 01 03

Opakowania z drewna

41.

15 01 04

Opakowania z metali

42.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

43.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

44.

15 01 07

Opakowania ze szkła

45.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

46.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

47.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

48.

17 01 02

Gruz ceglany

49.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

50.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

51.

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

52.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

53.

17 01 82

Inne niewymienione odpady

54.

17 02 01

Drewno

55.

17 02 02

Szkło

56.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

57.

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

58.

17 03 80

Odpadowa papa

59.

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

60.

17 04 02

Aluminium

61.

17 04 03

Ołów

62.

17 04 04

Cynk

63.

17 04 05

Żelazo i stal

64.

17 04 06

Cyna

65.

17 04 07

Mieszaniny metali

66.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

67.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

68.

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

69.

19 10 01

Odpady żelaza i stali

70.

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

71.

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

72.

19 12 01

Papier i tektura

73.

19 12 02

Metale żelazne

74.

19 12 03

Metale nieżelazne

75.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

76.

19 12 05

Szkło

77.

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 02 06

78.

19 12 08

Tekstylia

79.

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

80.

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

81.

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczenia gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

82.

20 01 01

Papier i tektura

83.

20 01 02

Szkło

84.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

85.

20 01 10

Odzież

86.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

87.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

88.

20 01 40

Metale

89.

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-09-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-05 08:29

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie
ogłasza

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 666/8 o pow. 0,6382 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN), księga wieczysta nr WL1R/00002595/2, 691/30 o pow. 0,1323 i 691/31 o pow. 0,1495 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (4MU), księga wieczysta nr WL1R/00027389/6.  
I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymienione nieruchomości odbył się 09 grudnia 2015 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 12 kwietnia 2016 r., III przetarg  ustny nieograniczony odbył się 02 czerwca 2016 r.

Cena wywoławcza działki nr 666/8   -  130 700 zł netto, wadium 13 000 zł 
Cena wywoławcza działki nr 691/30   -  33 200 zł netto, wadium   3 500 zł
Cena wywoławcza działki nr 691/31   -  37 260 zł netto, wadium   4 000 zł
 
Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 26 września 2016 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080
Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 121.

 

drukuj (Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-31 07:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.    Wierzba –  1 szt. znajdująca się na ul. 1-go Maja w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów na działce nr 848/3
2.    Modrzew - 3 szt. znajdujące się na ul. 1-go Maja w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów na działce nr 848/3


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-29 10:41

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.    Topola czarna –  2 szt. znajdujące się na ul. Sportowej w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów na działce nr 723
2.    Świerk pospolity - 1 szt. znajdująca się na ul. Brzeskiej w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów na działce nr 1062/2
3.    Świerk srebrny - 5 szt. znajdujących się na ul. Komunalnej w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów na działce nr 55/25
4.    Świerk pospolity - 3 szt. znajdujące się na ul. Komunalnej w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów na działce nr 55/25

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-29 10:40

Informacja

INFORMACJA

 

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.08.2016 r. po złożeniu wniosku przez P.H. COSMETIC Michał Jędrzejewski ul. Brzeska 11a 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych -  miejskiej sieci kanalizacyjnej w Piotrkowie Kujawskim oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z samoobsługowej, dwustanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Mostowej w Piotrkowie Kujawskim ( działka o nr ewid. 187/41 obręb Piotrków Kujawski), po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, w ilości:

Qmax.h        =  2,0 m3/h

Qśr. dobowe   =  10,0 m3/d

Qmax. roczne  = 3650,0 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-08-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-08-23 13:32

Informacja

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Topola kanadyjska –  1 szt. znajdująca się w miejscowości Byczyna, gmina Dobre na działce nr 197/18

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-08-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-08-23 13:32

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Wójta Gminy Osięciny

ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

- Jarząb szwedzki – 2 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 602 położonej przy ul. Kruszwickiej w miejscowości Osięciny.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-16 14:15

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.08.2016 r. po złożeniu wniosku przez „PETROMAN II” Sp. z o.o. Lubraniec – Parcele 54 87-890 Lubraniec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych - kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim, oczyszczonych ścieków przemysłowych z samoobsługowej, dwustanowiskowej myjni samochodowej w Piotrkowie Kujawskim zlokalizowanej na terenie stacji paliw przy ul. Słonecznej 22 w Piotrkowie Kujawskim ( działka o nr ewid. 166/38 obręb Piotrków Kujawski), po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, w ilości:

Qmax.h        =  0,55 m3/h

Qśr. dobowe   =  5,48 m3/d

Qmax. roczne  = 2000,0 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-11 11:01

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 9 sierpnia 2016 roku przez 21 dni, tj. do dnia 31 sierpnia 2016 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Piołunowo, gmina Radziejów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 112/4 o powierzchni 0.0166 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00035039/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-08-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 12:55

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.08.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Pawła Ciszewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wycięcie roślin z wód i brzegu (trzciny) na jeziorze Gopło, działka Nr 366 w miejscu planowanej budowy pomostu służącego do uprawiania turystyki wodnej na wprost działki Nr 389/11 w m. Połajewo, gmina Piotrków Kujawski

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-08-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 11:44

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jarząb szwedzki  – 1 szt. znajdująca się na ul. Kujawskiej na działce nr 648 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny
 2. Jesion wyniosły – 1 szt. znajdujące się na ul. Plac Wolności na działce nr 163/2 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny
 3. Robinia akacjowa – 2 szt. znajdujące się na ul. Plac Wolności – ul. Rataja na działce nr 163/2 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-08 11:42

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.08.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Elżbieta i Bronisław Borkowscy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 100/2, obręb Lubsin, gm. Piotrków Kujawski wg współrzędnych w państwowym układzie współrzędnych (układ odniesienia: Kronsztadt):

x = 518106,3,

y = 470305,3,

- pobór wód podziemnych z utworów kredowych ze studni głębinowej Nr 1 do nawodnień upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Lubsin i Gradowo gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-08-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-04 09:42

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.08.2016 r. po złożeniu wniosku przez Panią Annę Humańską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego na rurociąg Ø50 cm na działce Nr 198/3 w obrębie ewidencyjnym Paniewek, gmina Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-08-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-04 09:40

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.08.2016 r. po złożeniu wniosku przez Panią Annę Humańską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego na rurociąg Ø40 cm na działce Nr 238/1 i 214/1 w obrębie ewidencyjnym Paniewek, gmina Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-08-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-04 09:39

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.    Wierzba – 5 szt. znajdujących się na ul. Słonecznej na działce nr 164/17 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski
2.    Modrzew ¬– 1 szt. znajdująca się na ul. Strażackiej na działce nr 581 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-26 11:08

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 26 lipca 2016 roku przez 21 dni, tj. do dnia 17 sierpnia 2016 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Leonowo, gmina Osięciny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 35/6 o powierzchni 0.1000 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00035332/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-26 10:21

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

 

 1. Wiąz szypułkowy –  1 szt. znajdująca się w miejscowości Bieganowo, gmina Radziejów na działce nr 145
 2. Dąb szypułkowy - 2 szt. znajdujące się w miejscowości Bieganowo, gmina Radziejów na działce nr 145
 3. Robinia akacjowa - 1 szt. znajdująca się w miejscowości Bieganowo, gmina Radziejów na działce nr 145
 4. Brzoza brodawkowata - 2 szt. znajdujące się w miejscowości Bieganowo, gmina Radziejów na działce nr 145
 5. Klon jawor - 1 szt. znajdująca się w miejscowości Bieganowo, gmina Radziejów na działce nr 145
 6. Śliwa mirabelka - 1 szt. znajdująca się w miejscowości Bieganowo, gmina Radziejów na działce nr 145
 7. Robinia akacjowa – 100m2 znajdujące się w miejscowości Bieganowo, gmina Radziejów na działce nr 145
 8. Czeremcha pospolita - 1 szt. znajdująca się w miejscowości Biskupice, gmina Radziejów na działce nr 182
 9. Klon jawor - 3 szt. znajdujące się w miejscowości Biskupice, gmina Radziejów na działce nr 182
 10. Brzoza brodawkowata - 1 szt. znajdująca się w miejscowości Biskupice, gmina Radziejów na działce nr 182
 11. Jesion wyniosły - 5 szt. znajdujących się w miejscowości Biskupice, gmina Radziejów na działce nr 182
 12. Orzech - 1 szt. znajdująca się w miejscowości Biskupice, gmina Radziejów na działce nr 182

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-25 12:05

Informacja

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 25.07.2016r. po złożeniu wniosku  przez firmę Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. – Sp. k. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON: 364765947 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

1. Odpady inne niż niebezpieczne:

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

2.

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

3.

02 04 80

Wysłodki

4.

03 01 01

Odpady kory i korka

5.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

6.

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

7.

03 01 99

Inne niewymienione odpady

8.

03 02 99

Inne niewymienione odpady

9.

03 03 01

Odpady z kory i drewna

10.

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

11.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

12.

07 02 99

Inne niewymienione odpady

13.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

14.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15.

15 01 03

Opakowania z drewna

16.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

17.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

18.

15 01 07

Opakowania ze szkła

19.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

20.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne, inne niż wymienione w 15 02 02

21.

16 01 03

Zużyte opony

22.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

23.

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

24.

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

25.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

26.

17 01 02

Gruz ceglany

27.

17 02 01

Drewno

28.

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

29.

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

30.

19 01 16

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

31.

19 12 01

Papier i tektura

32.

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 16

33.

19 12 08

Tekstylia

34.

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

35.

19 12 12

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

36.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

37.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-25 12:02

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.    Topola czarna  – 15 szt. znajdujących się miejscowości Płowce II gmina Radziejów na działkach nr 146 i 145/4

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-20 11:48

Informacja

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 20.07.2016r. po złożeniu wniosku  przez Firmę Handlowo-Usługową „FROST” Dariusz Kurkiewicz Skibin 26A, 88-200 Radziejów REGON: 910921402 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

12

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

2.

12 01

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

3.

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

4.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

5.

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali

6.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

7.

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

8.

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

9.

15 01 04

Opakowania z metali

10.

16

Odpady nieujęte w innych grupa

11.

16 01

Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

12.

16 01 17

Metale żelazne

13.

16 01 18

 

Metale nieżelazne

14.

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

15.

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

16.

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17.

17 04 02

Aluminium

18.

17 04 03

Ołów

19.

17 04 04

Cynk

20.

17 04 05

Żelazo i stal

21.

17 04 06

Cyna

22.

17 04 07

Mieszaniny  metali

23.

19

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celó1) przemysłowych

24.

19 12

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach)

25.

19 12 02

Metale żelazne

26.

19 12 03

Metale nieżelazne

27.

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

28.

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie

( z wyłączeniem 15 01)

29.

20 01 40

Metale

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-20 11:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-20 11:44

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.07.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Roberta Osińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego B-D3 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 49w obrębie ewidencyjnym Zblęg, gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-19 11:18

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.07.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Grzegorza Czyżewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na :

 - ustalenie odcinka linii brzegowej dla działki Nr 38/1 i 39/1 położonej w miejscowości Bodzanówek, gmina Osięciny, a działką Nr 35 położoną w miejscowości Bodzanówek, gmina Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 14 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-18 12:34

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.07.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Mariusz Pawlak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

-pobór wód z utworów trzeciorzędowych ze studni Nr 1 zlokalizowanej na dz. Nr 89 w m. Litychowo, gm. Bytoń dla potrzeb nawodnień gruntów rolnych w m. Litychowo, gm. Bytoń w ilości:

Qmax.h.  = 30,0 m3/h

Qśr.d.    =  300,0 m3/d

Qmax.r= 45000,0 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego      w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2016-07-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-15 13:12

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 5 lipca 2016 roku przez 21 dni, tj. do dnia 25 lipca 2016 r, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia dotychczasowym użytkownikom wieczystym w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 512/12 o powierzchni 0.3116 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00033816/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.
Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-07-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-05 09:04

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 5 lipca 2016 roku przez 21 dni, tj. do dnia 25 lipca 2016 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Piołunowo, gmina Radziejów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi działek: 112/2 o powierzchni 0.0838 ha, 112/3 o powierzchni 0.1571 ha oraz 112/5 o powierzchni 0.0435 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00035039/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.
Nieruchomość stanowi wtasność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-07-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-05 09:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 09:00

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.06.2016 r. po złożeniu wniosku przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

1) wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rejonu ulic Sportowej, Kolarskiej, Poduchowej, Tenisowej i Piłkarskiej w m. Piotrków Kujawski wylotem W-1 do rowu melioracji szczegółowej o nr ewidencyjnym 764, w ilości:

Qmax.h. = 3,8 m3/h

Q śr. d= 18,9 m3/d

Qmax r. = 10 354 m3/r

2) budowę urządzenia wodnego wylotu W-1

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-30 14:39

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 30.06.2016 roku przez 21 dni, tj. do 21.07.2016 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szpitalnej 3 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 10-ciu lat w drodze bezprzetargowej.  
Wymieniona nieruchomość gruntowa stanowi własność Powiatu Radziejowskiego. 

 

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-30 10:21

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

 1. Jesion klonolistny  – 1 szt. znajdująca się na ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy na    działce nr 164/3 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny
 2. Świerk pospolity – 4 szt. znajdujące się na ul. I Armii Wojska Polskiego 14 na działce nr 506 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny
 3. Klon pospolity – 1 szt. znajdująca się na ul. I Armii Wojska Polskiego 14 na działce nr 506 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny
 4. Bez wielokwiatowy – 1 m2 znajdujący się na ul. I Armii Wojska Polskiego 21 na działce nr 506 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny
 5. Świerk pospolity – 1 szt. znajdująca się na ul. I Armii Wojska Polskiego 21 na działce nr 506 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny
 6. Jarząb szwedzki – 2 szt. znajdujące się na ul. I Armii Wojska Polskiego 21 na działce nr 506 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny
 7. Cyprysik – 3 szt. znajdujące się na ul. I Armii Wojska Polskiego 21 na działce nr 506 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-27 11:01

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.06.2016 r. po złożeniu wniosku przez Panią Sylwię Serwatka-Bober i Panią Agnieszkę Cichocką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego GPC8 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 93/1  w obrębie ewidencyjnym Skibin, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-27 10:58

zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 22.06.2016r. po złożeniu wniosku  przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Starym Radziejowie, Stary Radziejów 52, 88-200 Radziejów REGON: 000470770 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów rocznie (Mg)

1.

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

12 Mg

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-23 07:46

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.06.2016 r. po złożeniu wniosku przez ELECTRIC mobile Piotr Sawiński, Biskupice 55, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

-odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych – poprzez studzienkę rewizyjną zlokalizowaną na istniejącym miejskim kolektorze sanitarnym ścieków przemysłowych powstałych z mycia samochodów osobowych i dostawczych w myjni w m. Czołowo, gm. Radziejów, po uprzednim oczyszczeniu w osadniku poprzez dwa odmulacze i separator oleju z wkładem koalescencyjnym, poduszką sorbentową i zintegrowanym odmulaczem – piaskownikiem, w ilości:

Qmax.h. = 1,20 m 3/dobę

                                                       Q śr.d. = 3,67 m3/ miesiąc

                                                      Q max.r. = 954,20 m3/rok

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-21 14:23

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.06.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Rafała Gąsiorowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego GP-B6 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 113/2  w obrębie ewidencyjnym Borucin, gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-21 14:21

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.06.2016 r. po złożeniu wniosku przez Państwa Danutę i Marka Dzióbich  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

-budowę zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego), pełniącego rolę obiektu melioracji szczegółowej i regulacji stanu wody na gruncie, o funkcji retencyjnej i rekreacyjnej położonego na działce Nr 210/1 w m. Płowce II, gm. Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-21 14:15

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na wynajęcie na okres trzech lat lokalu biurowego o pow. 12,50 m2 znajdującego się na III piętrze (lokal 302) w budynku administracyjno - biurowym położonym na działce o nr ewid. 461 o pow. 0,6737 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00008757/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Cena wywoławcza za najem nieruchomości lokalowej   -  14 zł/m2 netto, wadium 35 zł

Wyżej opisana nieruchomość lokalowa stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do dnia 18 lipca 2016 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 121.

drukuj (Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-06-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-20 07:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-21 14:16

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.06.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Karola Bretesa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 59/1 w obrębie ewidencyjnym Ujma Mała,  gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-17 11:32

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.06.2016 r. po złożeniu wniosku przez Miasto i Gminę Piotrkow Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na:

- ustalenie odcinka linii brzegowej dla działki Nr 43, położonej w miejscowości Kaspral, gmina Piotrków Kujawski, a działką Nr 28 położoną w miejscowości Kaspral, gmina Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 14 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-16 11:19

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 15.06.2016r. po złożeniu wniosku  przez firmę PW PRASMET Marek Granczewski ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów REGON:910229416 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

2.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

3.

12 01 99

Inne niewymienione odpady

4.

15 01 04

Opakowania z metali

5.

16 01 17

Metale żelazne

6.

17 04 05

Żelazo i stal

7.

19 10 01

Odpady żelaza i stali

8.

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

9.

19 12 02

Metale żelazne

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530   

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-15 13:26

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.06.2016 r. po złożeniu wniosku przez Firmę Handlowo-Usługową Krzysztof Jończyk ul. Warszawska 1, 87-865 Izbica Kujawska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 

1) odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu firmy Handlowo-Usługowej Krzysztof Jończyk zlokalizowanej na działce Nr 767/23 ul. Rolnicza 18, 88-200 Radziejów do rowu melioracyjnego poprzez kanalizację deszczową, uchodzącego do Kanału Gocanowskiego po uprzednim oczyszczeniu w osadniku błota i tłuszczu i separatorze koalescencyjnym, w ilości:

Qmax = 14,25 l/s

Q śr. d= 3,685 m3/d

Qmax r. = 1345 m3/r

2) odprowadzanie ścieków technologicznych z mycia posadzek w hali naprawczej w projektowanym warsztacie samochodowym, oczyszczonych w separatorze koalescencyjym, do istniejącej kanalizacji sanitarnej, w ilości:

Qd = 0,33 m 3/dobę

                                                          Q m= 7,92 m3/ miesiąc

                                                            Q r = 95,04 m3/rok

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-10 11:49

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.06.2016 r. po złożeniu wniosku przez Benedykta Rakowskiego działającego w imieniu Zakładu Transportu, Handlu i Usug Sp. z o.o. ul. Leśna 38, 88-220 Osięciny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

1) odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu firmy projektowanego zespołu myjni samochodowej w Zakładzie Transportu, Handlu i Usług Sp. z o.o. zlokalizowanego na działce nr 761 ul. Płowiecka, 88-200 Radziejów do rowu melioracyjnego poprzez kanalizację deszczową, uchodzącego do Kanału Gocanowskiego po uprzednim oczyszczeniu w osadniku błota i tłuszczu i w separatorze koalescencyjnym, w ilości:

Qmax = 18,30 l/s

Q śr. d= 3,62 m3/d

Qmax r. = 1320 m3/r

2) odprowadzanie ścieków technologicznych z projektowanego zespołu myjni samochodowej w Zakładzie Transportu, Handlu i Usług Sp. z o.o. zlokalizowanego na części działki nr 761 przy ul. Płowieckiej, 88-200 Radziejów oczyszczonych w osadniku błota i tłuszczu oraz w separatorze koalescencyjnym do wybieralnego szczelnego zbiornika , w ilości:

                                                 Qh = 0,11 m3/h

Qd = 1,32 m 3/dobę

                                                       Q m= 39,6 m3/ miesiąc

                                                          Q r = 475,20 m3/rok

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-10 11:49

Informacja

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 7 czerwca 2016 roku przez 21 dni, tj. do 27 czerwca 2016 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, w trybie bez przetargowym, na okres trzech lat od daty podpisania umowy. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Morawy, gmina Dobre, oznaczona numerem ewidencyjnym 17/5 o pow. 0.4722 ha.

W/w nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-06-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-07 10:12

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa  – 2 szt. znajdujące się miejscowości Czołowo, gmina Radziejów na działce nr 145

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-06 13:00

Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim poszukuje spadkobierców Pana Edwarda Kotasa ur. 08.11.1938 r., syna Edwarda i Heleny, zmarłego dnia 21.10.2015 r., przebywający w tut. DPS w latach 05.03.2012 r. do 21.10.2015 r.

Po zmarłym pozostał spadek, warunkiem otrzymania którego jest przedłożenie prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym.

Spadkobierców prosimy o niezwłoczny kontakt na adres: DPS, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Poznańska 98, tel: 54-2654025

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dom Pomocy społecznej w Piotrkowie Kujawskim
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-03 10:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-03 10:52

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 30 maja 2016 r. przez 21 dni, tj. do 20 czerwca 2016 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 i 20/22 wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do wynajęcia  na okres trzech lat, położonej na działce nr 461 w Radziejowie przy ul Kościuszki 20/22 w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wyżej opisana nieruchomość stanowi współwłasność Powiatu Radziejowskiego w udziale wynoszącym 1494/2381 części.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-30 07:57

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1.    Świerk – 12 szt., znajdujące się na ulicy Kaliskiej na działce o nr ewid. 221/2 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-05-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-24 11:55

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 1. Wierzba płacząca  – 1 szt. znajdująca się na ulicy Działkowej na działce nr 856/4                        w m. Radziejów.

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-19 09:42

Informacja

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 19 maja 2016 roku przez 21 dni, tj. do 8 czerwca 2016 roku zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości przeznaczonej w całości do wydzierżawienia na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w trybie bezprzetargowym, na okres trzech lat od daty podpisania umowy.
Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów, oznaczona numerem ewidencyjnym 1519 o pow. 3.7766 ha.
W/w nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-19 09:02

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Świerk pospolity  – 1 szt. znajdujący się na ulicy 9 – tego Maja nr 181002C na działce nr 1113 w m. Radziejów.
 2. Świerk pospolity– 22 szt. znajdujące się na ulicy Komunalnej nr 181016C na działce nr 78/1 w m. Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-16 10:10

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna  – 1 szt. znajdująca się na ulicy Polnej na działce nr 168/2 w m. Radziejów.
 2. Głóg – 1 szt. znajdujący się na ulicy Objezdnej na działce nr 43/27 w m. Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-16 10:10

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-13 11:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-05-13
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2016-05-13 11:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-05-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-05-13 11:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-05-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-05-13 11:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-13 11:41

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.05.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Grzegorz Pakulski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzeń wodnych – 2 studni głębinowych: nr 1 na działce o nr ewid. 127 i nr 2 na działce o nr ewid. 174/1, obręb Wola Skarbkowa, gm. Osięciny wg współrzędnych geograficznych:

studnia Nr 1

N: 52º38´56.88” szerokości geograficznej północnej,                                                                   

E:18º46´8.95”  długości geograficznej wschodniej,

studnia Nr 2

N: 52º38´41.96” szerokości geograficznej północnej,                                                                   

E:18º46´0.71”  długości geograficznej wschodniej,

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych, ze studni głębinowej Nr 1 i 2  do nawodnień upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Wola Skarbkowa i Zagajewice, gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-05-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-12 08:18

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.05.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Kapelińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego B-D 1 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 28/3  w obrębie ewidencyjnym Osłonki, gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-05-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-10 10:16

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.05.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Dariusz Danielak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie studni głębinowej Nr 2  zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 67/8, obręb Lekarzewice, gm. Osięciny wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º38´51.12” szerokości geograficznej północnej,                                                                   

E:18º47´52.69”  długości geograficznej wschodniej,

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni głębinowej Nr 2  do nawodnień upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Lekarzewice, gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-09 10:40

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.05.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Roberta Marchwińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego Nr B-2 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 139/1 w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn I, gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-05-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-06 11:55

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.05.2016 r. po złożeniu wniosku przez Firmę Handlowo-Usługową MAJA  Marzanna Kręplewska, Bytoń 64D, 88-231 Bytoń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- odprowadzanie do urządzeń melioracji szczegółowej w Bytoniu wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dachu budynku Sali biesiadnej w miejscowości Bytoń o powierzchni 575,0 m2 w ilości:

Qmax(15 min) = 6,73 l/s

Qmax h = 6,05 m3/h

Q śr. d= 2,59 m3/d

Qmax r. =310,50 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-05 12:51

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

ENPROM Sp. z o.o. ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa reprezentującego inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 1. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr. ewid. 187 położonej w miejscowości Szewce, gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2016-05-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-04 09:38

III przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza
 

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 666/8 o pow. 0,6382 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN), księga wieczysta nr WL1R/00002595/2, 691/30 o pow. 0,1323 i 691/31 o pow. 0,1495 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (4MU), księga wieczysta nr WL1R/00027389/6.  
I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymienione nieruchomości odbył się 09 grudnia 2015 r., II przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymienione nieruchomości odbył się 12 kwietnia 2016 r.

Cena wywoławcza działki nr 666/8   -  130 700 zł netto, wadium 13 000 zł 
Cena wywoławcza działki nr 691/30   -  33 200 zł netto, wadium   3 500 zł
Cena wywoławcza działki nr 691/31   -  37 260 zł netto, wadium   4 000 zł

 
Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 27 maja 2016 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080
Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 121.
 

drukuj (III przetarg ustny nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-05-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-02 09:21

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015

drukuj (Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-25 13:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-25 13:59

I przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wynajęcie na okres jednego roku pomieszczenia garażowego  o pow. 70 m2 przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej  -  wadium 150 zł

Cena wywoławcza za wynajem pomieszczenia garażowego wynosi 770 zł netto
+ obowiązująca stawka VAT.     

Wyżej opisane pomieszczenie garażowe  znajduje się w ciągu budowli garażowych położonych na działce o nr ewid. 690/6 o pow. 1,9890 ha, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58, a stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2016 roku o godz. 1000 w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do dnia 24 maja  2016  roku na konto Bank Spółdzielczy ul. Poznańska 13, 88-230 Piotrków Kujawski Nr konta:  71 9551 0002 0000 4646 2000 0020,

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres jednego roku.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, sekretariat lub telefonicznie pod nr 54 285 36 25.

drukuj (I przetarg ustny nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Włodarski
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-25 07:53

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.04.2016 r. po złożeniu wniosku przez ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- odprowadzanie wód opadowych ze Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV „Piotrków Kujawski” do gruntu na terenie stacji, po uprzednim oczyszczeniu w separatorze ropopochodnym, na działkach nr 1052/1 i 1054/1 w miejscowości Piotrków Kujawski, przy ulicy Dworcowej w ilości:

Qmax. roczne  =  71,28m3/rok

Qśr.d .              =  0,195 m3/d

Qmax.h        = 0,00813 m3/h

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-21 12:55

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.04.2016r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Wanda i Kazimierz Gniweccy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

-pobór wody powierzchniowej z rowu melioracji szczegółowej R-A  zlokalizowanego na działce o nr ewid. 32/1 obręb Witowo Nowe, gmina Bytoń do nawodnień upraw rolno-warzywnych znajdujących się na działkach 32/1 i 31/3 obręb Witowo Nowe, gmina Bytoń w ilości:

Qmax.h.  = 10,0 m3/h

Qśr.d.    =  48,91 m3/d

Qmax.r= 9000,0 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-20 10:52

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.04.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Bartłomiej Łęga, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego U-SB 5 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 89/1 w obrębie ewidencyjnym Nagórki, gmina Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 13:50

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.04.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Henryka Aleksandrzaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 62/6 w obrębie ewidencyjnym Krzywosądz, gmina Dobre

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 13:50

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.04.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Mateusza Gębala i Pana Piotra Gębala, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego Nr US-E  na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) oraz rowu melioracyjnego Nr US-E1  na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 73 w obrębie ewidencyjnym Byczyna Kolonia, gmina Dobre

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-15 13:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-15 13:48

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 13.04.2016r. po złożeniu wniosku  przez firmę Usługi Transportowe RAF-TRANS Rafał Ciemny Pruchnowo 2, 88-200 Radziejów REGON:  341444684 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3.

15 01 03

Opakowania z drewna

4.

16 01 03

Zużyte opony

5.

16 01 17

Metale żelazne

6.

16 01 18

Metale nieżelazne

7.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

8.

17 01 02

Gruz ceglany

9.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

10.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

11.

17 02 01

Drewno

12.

17 02 02

Szkło

13.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

14.

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03*

15.

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07*

16.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01* i 17 06 03*

17.

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01*

18.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

19.

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11*

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-04-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-14 14:17

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.04.2016 r. po złożeniu wniosku przez OLKOP HURTOWNIA OLEJÓW I PALIW Spółka z o.o., ul. Wyzwolenia 63, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych- kanalizacji sanitarnej w Radziejowie, poprzez przyłącze sanitarne studni o rzędnych 99.95/97.41 ścieków przemysłowych z samoobsługowej, bezdotykowej myjni 1-stanowiskowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw przy ul. Wyzwolenia 63 w Radziejowie ( działka o nr ewid. 876/9 obręb Radziejów), po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, w ilości:

Qmax.h        =  0,66 m3/h

Qśr. dobowe   =  5,0 m3/d

Qmax. roczne  = 1825,0 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-04-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-05 11:59

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.04.2016 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Danutę i Marka Dzióbichów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego RA5 na rurociąg Ø40 cm (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 210/1  w obrębie ewidencyjnym Płowce II, gmina Radziejów.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-04 11:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola włoska – 1 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 458 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Kaliska, gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-30 10:19

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 1. Wierzba biała  – 1 szt. znajdujące się przy drodze gminnej Radziejów–Szczeblotowo,  na granicy działek nr 31/2 i 35/2, gmina Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-30 10:19

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 23.03.2016r. po złożeniu wniosku  przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Habndlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków REGON: 341072650 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów rocznie (Mg)

1.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

400 Mg

2.

17 01 02

Gruz ceglany

1 000 Mg

3.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

400 Mg

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-24 10:23

Zawiadomienie

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

 

Na podstawie § 38.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2015 Nr poz. 542 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.1617.2015 Pana Tadeusza Dominiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak z siedzibą w Czołowie 43, 88 - 200 Radziejów

zawiadamiam

że w dniu 4 maja 2016, od godziny 09:00 w miejscowości Galonki, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 72/1 z działkami sąsiednimi.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-03-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-22 14:55
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-03-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-22 14:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-22 14:55

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 21 marca 2016 r. przez 21 dni, tj. do 11 kwietnia 2016 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 oraz w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie wykaz nieruchomości garażowej przeznaczonej do wynajęcia  na okres jednego roku w celu prowadzenia działalności gospodarczej, położonej na działce nr 690/6 w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Włodarski
  data wytworzenia: 2016-03-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-21 07:48

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.03.2016r. po złożeniu wniosku przez Pana Błażeja Jankowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- likwidację zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce Nr 191/14 w miejscowości Włodzimierka, gm. Osięciny

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do własnego zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce Nr 191/14 w m. Włodzimierka, gm. Osięciny poprzez system urządzeń kanalizacji deszczowej z posesji Pana Błażeja Jankowskiego zlokalizowanej na działce Nr 191/14 w miejscowości Włodzimierka, gm. Osięciny

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-18 14:06

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.03.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jacka Wysockiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na:

- ustalenie odcinka linii brzegowej dla działki Nr 263/28, położonej w miejscowości Dąbrówka, gmina Bytoń, a działką Nr 280 położoną w miejscowości Dąbrówka, gmina Bytoń.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 14 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-16 12:12

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.03.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Jan Ratajczyk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 62/1 w miejscowości Bilno, gm. Osięciny wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º42´43.84” szerokości geograficznej północnej,                                                                   

E:18º41´8.73”  długości geograficznej wschodniej,

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni głębinowej Nr 1 do nawodnień upraw  rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Bilno, gm. Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-14 10:18

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.12.2015 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Sławomir Granczewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 151 w miejscowości Biskupice, Gm. Radziejów  wg współrzędnych geograficznych:

 N: 52º37´33.78” szerokości geograficznej północnej,                                                                  

E:18º33´55.28”  długości geograficznej wschodniej,

- pobór wód podziemnych trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 do  nawodnień upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Biskupice i Pruchnowo, gm. Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-11 13:44

Informacja

INFORMACJA

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.03.2016r. po złożeniu wniosku przez Pana Bartłomieja Oźminkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- budowę zbiorników retencyjnych (trzech stawów ziemnego), pełniących rolę urządzenia wodnego melioracji szczegółowej do celów retencyjno-rekreacyjnych na działce Nr 542/1, położonej w miejscowości Sierakowy, gm. Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-11 09:46

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 10.03.2016r. po złożeniu wniosku  przez Grupę TOM-DREW Sp. z o.o. ul. Szkolna 23, 88-210 REGON: 301248313 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

I.  Zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 26.05.2015r. znak O.T.I.6233.3.2015 na prowadzenie działalności w zakresie zbierania innych niż niebezpieczne polegająca na rozszerzeniu zezwolenia przez dopisanie odpadów o następujących kodach:

 

1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

17 02 04

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( np. drewniane podkłady kolejowe)

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.  

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-11 09:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-11 09:40

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.03.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gminę Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- pobór wód podziemnych czwartorzędowych z gminnego ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych Nr 1 i Nr 2 w miejscowości Orle, gm. Topólka

- odprowadzanie wód popłucznych do stawu ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Orle, gm. Topólka po uprzednim oczyszczeniu w odstojniku wód popłucznych

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-09 10:42

Zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 07.03.2016r. po złożeniu wniosku  przez firmę MDW S.A. ul. 28 Czerwca 1956r. 398, 61-441 Poznań REGON: 302060474 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

01 05 04

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

2.

01 05 07

Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

3.

01 05 08

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

4.

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530   

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-07 10:28

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.03.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gminę Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- pobór wód podziemnych trzeciorzędowych z gminnego ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych Nr 1 i Nr 2 w miejscowości Paniewo, gm. Topólka

- odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego Nr R–S ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Paniewo, g. Topólka po uprzednim oczyszczeniu w odstojniku wód popłucznych

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-07 10:28

Ogłoszenie II przetarg nieograniczony

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 666/8 o pow. 0,6382 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN), 691/29 o pow. 0,1222 ha, 691/30 o pow. 0,1323, 691/31 o pow. 0,1495 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (4MU), zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00002595/2 oraz  nr WL1R/00027389/6.  I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymienione nieruchomości odbył się 09 grudnia 2015 r.

Cena wywoławcza działki nr 666/8   -  130 700 zł netto, wadium 13 000 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/29   -  30 660 zł netto, wadium   3 000 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/30   -  33 200 zł netto, wadium   3 500 zł

Cena wywoławcza działki nr 691/31   -  37 260 zł netto, wadium   4 000 zł


Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu RAdziejowskiego, są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 06 kwietnia 2016 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 226.

drukuj (Ogłoszenie II przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-03-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-04 09:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-04 09:22

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.02.2016 r. po złożeniu wniosku przez Firmę Grupa TOM-DREW Spółka z o.o. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z placów i dróg utwardzonych oraz dachów zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Dobrem, przy ul. Szkolnej 23, gmina Dobre.    

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-29 11:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-29 11:12

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.02.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Kamila Banaszkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego GPB1 na rurociąg o Ø50 cm i długości 140 mb i GPB2 na rurociąg o Ø40 cm i długości 120 mb (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 18/4 w obrębie ewidencyjnym Skibin, gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-26 12:06

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia – 3 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 68 położonej w miejscowości Dębołęka, gm. Piotrków Kujawski – pas drogi gminnej;
 2. Olcha – 3 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 68 położonej w miejscowości Dębołęka, gm. Piotrków Kujawski – pas drogi gminnej;
 3. Topola – 2 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 68 położonej w miejscowości Dębołęka, gm. Piotrków Kujawski – pas drogi gminnej.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-24 14:19

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon – 92 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 221/2 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski;
 2. Jesion – 6 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 221/2 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski;
 3. Jarząb pospolity – 43 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 221/2 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski;
 4. Dąb – 2 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 221/2 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski;
 5. Brzoza – 101 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 221/2 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski;
 6. Sosna – 5 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 221/2 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski;
 7. Wierzba – 6 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 221/2 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski;
 8. Topola – 8 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 221/2 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-24 14:19

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.02.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Robert Witkowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych z istniejącej studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce Nr 73/2, obręb Biskupice, gm. Radziejów dla potrzeb nawadniania upraw w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-24 11:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-24 11:44

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.02.2016 r. po złożeniu wniosku przez Pana Leszka Dziubicha, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg Ø40 cm (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 149/1  w obrębie ewidencyjnym Szostka, gmina Radziejów.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-23 13:00

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.02.2016 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Iwonę i Sławomira Humańskich oraz Panią Annę Humańską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – stawu rybnego położonego na działce Nr 118/2 w obrębie ewidencyjnym Paniewo, gmina Topólka

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego na rurociąg Ø40 cm na działce Nr 117/1, 117/6 i 117/3 w obrębie ewidencyjnym Paniewo, gmina Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-23 13:00

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 23 lutego 2016 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, niezabudowanej, położonej w miejscowości Kozjaty, gmina Topólka, oznaczonej w ewdiencji gruntów numerami ewidencyjnymi działek 53 o powierzchni 0.5600 ha, na karcie mapy nr 1 oraz 60 o powierzchni 0.2600 ha, na karcie mapy nr 1, objętymi księgą wieczystą numer WL1R/00011953/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiag Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo spadkobiercy takich osób, mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia nieniejszego wykazu, złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości.

W razie niezłożenia wniosku w terminie pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-02-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-23 10:38

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon – 1 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 544/2 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Rynek, gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-22 11:59

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 17.02.2016 r. po złożeniu wniosku przez Firmę Handlowo-Usługową „FROST” Dariusz Kurkiewicz Skibin 26A, 88-200 Radziejów REGON: 910921402 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 13.03.2014r. znak O.T.I.6233.5.2014. na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne polegająca na rozszerzeniu zezwolenia przez dopisanie odpadów o następujących kodach:

 

16 01 03

Zużyte opony

16 01 17

Metale żelazne

16 01 18

Metale nieżelazne

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 01 20

Szkło

16 01 22

Inne niewymienione elementy

16 01 99

Inne niewymienione odpady

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 19 do 16 02 13

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.      

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-17 11:03

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu w Radziejowie

 

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Radziejowskiego w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Powiatu Radziejowskiego

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2016-02-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-16 12:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-16 12:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-02-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-16 12:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-02-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-16 12:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-02-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-16 12:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2016-04-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-04-04 11:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-16 12:44

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.02.2016 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Grzegorz Gramza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- pobór wody powierzchniowej z własnego zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce Nr 76 w miejscowości Kamieniec, gmina Topólka oraz z jeziora Kamienieckiego przyległego do własnych działek Nr 94 i 98/4 w miejscowości Kamieniec, gmina Topólka dla potrzeb deszczowania własnych upraw rolnych i warzywnych w obrębie Kamieniec, gmina Topólka

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-15 14:12

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.02.2016 r. po złożeniu wniosku przez Firmę Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- rozbudowę jednego z dwóch istniejących przepustów wodnych w nurtach rowu Dobre-rów USA, pomiędzy działką Nr 225 a działką Nr 122/1, położonych w miejscowości Dobre przy ul. Szkolnej 23 w obrębie Dobre, gmina Dobre

- budowę nowego przepustu w nurtach rowu Dobre- rów USA, pomiędzy działką Nr 150, a działką Nr 122/1, położonych w miejscowości Dobre przy ul. Szkolnej 23 w obrębie Dobre, gmina Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-15 14:12

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.02.2016 r. po złożeniu wniosku przez Państwa Emilię i Tomasza Pakulskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:
- budowę zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego), pęłniącego rolę urządzenia wodnego melioracji szczegółowej, do celów retencyjno – rekreacyjnych na działce Nr 118/1 położonej w miejscowości Powałkowice, gmina Osięciny.
W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2016-02-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-12 11:53

Decyzja

Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 19.06.2015 r. (data wpływu: 22.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 310, położonej w obrębie geodezyjnym Dębołęka, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest p. Mieczysława Czerwińska), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV Starosta Radziejowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka:

1. Udostępnić Energa Operator S.A Oddział w Toruniu nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie geodezyjnym Dębołęka, gmina Piotrków Kujawski jako działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 310, w celu dokonania czynności związanych z przeprwadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV.

2. Zobowiązać wnioskodawcę Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu do przywrócenia nieruchomości wymienionej w pkt. 1 niniejszej decyzji, do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu remontu.

3. Udostępnieniu podlega obszar całej nieruchomości wymienionej w pkt. 1 niniejszej decyzji, w pasie szerokości 6m i długości 22m, podany we wniosku.

4. Ustanawia obowiązek udostępnienia nieruchomości wymienionej w pkt. 1 niniejszej decyzji, na okres 5 miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

 

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-02-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-12 11:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-02-12
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-12 11:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-12 11:44

Decyzja

Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 3.06.2015 r. (data wpływu: 10.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 149, położonej w obrębie geodezyjnym Kościelna Wieś, gmina Osięciny dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów własność nieruchomości jest nieustalona; jako osoba gospodarująca zasobem nieruchomości wskazany jest Andrzej Reiman), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-02-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-11 15:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06

Decyzja

Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 3.06.2015 r. (data wpływu: 10.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 171, położonej w obrębie geodezyjnym Ruszki, gmina Osięciny dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów własność nieruchomości jest nieustalona; jako osoba gospodarująca zasobem nieruchomości wskazany jest p. Stefan Weznerowicz), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-02-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-11 15:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06

Decyzja

Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 9.06.2015 r. (data wpływu: 12.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 59, położonej w obrębie geodezyjnym Rudzk Duży, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów własność nieruchomości jest nieustalona; jako osoba gospodarująca zasobem nieruchomości wskazany jest Wawrzyniec Konciurzewski), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-02-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-11 15:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06

Decyzja

Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 9.06.2015 r. (data wpływu: 12.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 385, położonej w obrębie geodezyjnym Połajewo, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów własność nieruchomości jest nieustalona; jako osoba gospodarująca zasobem nieruchomości wskazany jest Tadeusz Dorenda), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-02-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-11 15:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06

Decyzja

Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 9.06.2015 r. (data wpływu: 12.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 118, położonej w obrębie geodezyjnym Higieniewo, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest Wspólnota gruntowa), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-02-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-11 15:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06

Decyzja

Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 17.06.2015 r. (data wpływu: 22.06.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 10, położonej w obrębie geodezyjnym Katarzyna, gmina Piotrków Kujawski dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WL1R/00002359/6 (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest Władysław i Teodozja Olszewscy, którzy nie żyją a użytkownikiem wskazanym jest p. Jacek Olszewski), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-02-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-11 15:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06

Decyzja

Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 18.08.2015 r. (data wpływu: 21.08.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 383, położonej w obrębie geodezyjnym Połajewo, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest p. Czesław Rachuba), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2016-02-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-11 15:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06

Decyzja

Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 31.08.2015 r. (data wpływu: 04.09.2015 r.) w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 154, położonej w obrębie geodezyjnym Wójcin, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest p. Edmund i Marianna Lewandowscy), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV orzekam odmówić wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

drukuj (Decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 15:06