Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z póżn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.12.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Agnieszka Waszak Powałkowice 12, 88-220 Osięciny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 • Wykonanie urządzeń wodnych – studni głębinowej Nr 1 do głębokości 74 m                       w miejscowości Piołunowo gm. Radziejów, działka Nr 17/2 wg współrzędnych geograficznych:

                    N: 52º38´27.53” szerokości geograficznej północnej

                   E:18º38´9.87”  szerokości geograficznej wschodniej

 • Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo - trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 w miejscowości Piołunowo gm. Radziejów dla potrzeb deszczowania upraw rolno-warzywnych w miejscowości Piołunowo gm. Radziejów o powierzchni F=5,7275 ha, w okresie od 15 kwietnia do 15 września w ilości:

                   Qmaxh= 10,0 m3/h

                  Qśrd= 100,0 m3/d

                  Qmax.r = 10000,0 m3/sezon/rok

W ramach zatwierdzonych przez Starostę Radziejowskiego zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowo - trzeciorzędowych w wysokości Q = 10,0 m3/h przy S = 7,7 m.

 

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-29 10:46

zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 29.12.2014 r. po złożeniu wniosku  przez USŁUGI TRANSPORTOWE Eugeniusz Gotówka Leonowo 15, 88-220 Osięciny REGON 911140865  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-29 10:43

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.12.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Pawła Ciemnego , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg o średnicy 30 cm ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działkach  Nr 2/1, 4/1, 5/1 w obrębie ewidencyjnym Pruchnowo,  gmina Radziejów.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-23 08:53

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.12.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie krzewów:

1. Krzewy: 15 m² krzewów rosnących w pasie drogi gminnej nr 180205C relacji Nagórki-Krotoszyn przy posesji nr 30, znajdującej się na działce będącej własnością Gminy Osięciny

     zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-22 14:38

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.12.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Edwarda Waszaka pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego RA na rurociąg o średnicy 30 cm ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działkach  Nr 46/1 i 51/1 w obrębie ewidencyjnym Opatowice,  gmina Radziejów.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-22 12:48

zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 16.12.2014 r. po złożeniu wniosku przez Firmę P.H.U. „EKO-DAR” Dariusz Szmydt ul. Szostka 48, 88-200 Radziejów REGON: 340337822 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

 

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-16 09:18

Komunikat: ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ZAPŁATY AKCYZY

ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ZAPŁATY AKCYZY
od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo
Nowa usługa działa od 9.12.2014 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-15 12:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2014-12-15
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-12-15 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-15 12:22

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn.zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 15.12.2014 r. zostało wszczęte z urzędu za zgoda prowadzącego instalację   postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji – pozwolenia zintegrowanego z dnia 12.10.2007 znak O.T.I. 7659-1/07 wydanej dla Proszkowni Mleka sp. z o.o. ul. Dworcowa 28, 88-230 Piotrków Kujawski, w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia , z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi                i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-15 10:19

Ogłoszenie wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 11 grudnia 2014 r. przez 21 dni, tj. do 31 grudnia 2014 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i dzierżawy od 01 stycznia 2015 r. w trybie bezprzetargowym: pomieszczenia biurowe znajdujące się w dwóch budynkach administracyjno - biurowych przy ul. Kościuszki 20/22 i 58, dwa garaże murowane znajdujące się przy ul. Kościuszki 20/22, dzierżawa gruntu pod dwa garaże znajdujące się przy ul. Armii Krajowej w Radziejowie. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Ogłoszenie wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-11 12:16

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Mariana Marciszewskiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- odprowadzanie nadmiaru wód powierzchniowych (opadowych i roztopowych) z obniżenia terenowego na dz. Nr. 330/11 za pomocą istniejącego i projektowanego rowu szczegółowego do rowu melioracyjnego – zbiorczego (urządzenie melioracji szczegółowej) w obrębie ewidencyjnym Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-11 12:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-18 09:47

zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 10.12.2014 r. po złożeniu wniosku  przez firmę Offset Plus Dawid Krzyczkowski ul. Wyzwolenia 35, 88-200 Radziejów REGON: 340886262  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-10 10:48

zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 10.12.2014 r. po złożeniu wniosku  przez firmę Offset Plus Dawid Krzyczkowski ul. Wyzwolenia 35, 88-200 Radziejów REGON: 340886262  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-10 10:46

zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 8.12.2014 r. po złożeniu wniosku przez Firmę PRASMET – BIS Sp jawna Marek Granczewski Jan Margulski ul. Rolnicza 4, 88-200 Radziejów  REGON: 910930803 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 3.03.2014 r. znak O.T.I.6233.3.2014 w zakresie  przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-08 12:31

zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 8.12.2014 r. po złożeniu wniosku przez Firmę PW PRASMET Marek Granczewski ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów  REGON: 910229416 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 11.12.2013 r. znak O.T.I.6233.17.2013 w zakresie  przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-08 12:30

zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 8.12.2014 r. po złożeniu wniosku przez Firmę P.H.U. „BART – POL” Mariusz Patyk ul. Piastowska 2/29, 88-230 Piotrków Kujawski REGON 341022316 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530      

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-08 12:28

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.12.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gminę Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- przejście rurociągu wodociągowego pod dnem rzeki Zgłowiączki (Kanał Głuszyński) na działce o Nr. Ewidencyjnym 59 w obrębie geodezyjnym Latkowo Kolonia w miejscowości Latkowo. Wykonanie przejścia pod dnem rzeki Zgłowiączki (Kanał Głuszyński) związane jest z budową sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Pilichowi i Latkowo.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-08 12:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-08 12:27

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn.zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 5.12.2014 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego – pozwolenia zintegrowanego z dnia 12.10.2007 r. znak O.T.I.7659-1/07 wydanej dla Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim ul. Dworcowa 28, 88-230 Piotrków Kujawski. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dotyczy czasu na jaki zostało wydane (z oznaczonego na nieoznaczony)

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi                i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-08 12:24

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.12.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójt Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wiąz szypułkowy – 1 szt. na działce o nr 123/4 w miejscowości Pocierzyn, znajdujących się na działce będącej własnością Gminy Osięciny

      zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-02 11:24

zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 02.12.2014 r. po złożeniu wniosku  przez P.H.U MAT - ZŁOM Przemysław Bielesza  REGON 910900446  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie i magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-02 11:21

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.12.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Grzegorza Tomczaka  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego U-S17 na rurociąg Ø30( urządzenie melioracji szczegółowej)  na działce  Nr 179/1 w obrębie ewidencyjnym Sęczkowo, gmina Osięciny

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-12-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-02 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-02 11:26

zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 27.11.2014 r. po złożeniu wniosku  Spółkę Alu Can Sp. z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jana Sobieskiego 20/40 REGON 101680666  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-27 12:51

zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm)

Zawiadamia się

 że z dniem 27.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż  niebezpieczne w miejscowości Radziejów przy ulicy 1 Maja 29  , wydanego firmie KMT-PLAST Tomasz Wesołowski ul. Włocławska 41, 87-600 Lipno REGON 341387650.

Powodem wszczęcia postępowania w powyżej sprawie jest złożenie wniosku w zakresie zbierania odpadów przez firmę ALU CAN Sp. z o.o.  ul. Jana Sobieskiego 20/40, 96-200 Rawa Mazowiecka , która posiada tytuł prawny od 2.11.2014 r., nabyty umowa najmu zawartą z Panem Mariuszem Stanisławczyk, do terenu przy ul. 1 Maja 29 na działkach nr 867/1, 867/4.  

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-27 12:50

zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm)

Zawiadamia się

 że z dniem 27.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania  odpadów innych niż  niebezpieczne w miejscowości Radziejów przy ulicy 1 Maja 29  , wydanego firmie KMT-PLAST Tomasz Wesołowski ul. Włocławska 41, 87-600 Lipno REGON 341387650.

Powodem wszczęcia postępowania w powyżej sprawie jest złożenie wniosku w zakresie zbierania odpadów przez firmę ALU CAN Sp. z o.o.  ul. Jana Sobieskiego 20/40, 96-200 Rawa Mazowiecka , która posiada tytuł prawny od 2.11.2014 r., nabyty umowa najmu zawartą z Panem Mariuszem Stanisławczyk, do terenu przy ul. 1 Maja 29 na działkach nr 867/1, 867/4.  

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-27 12:47

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.11.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gminę Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- Zrewitalizowanie (odbudowanie) na działce o Nr ewidencyjnym 87 w miejscowości Bartłomiejowice zbiornika wodnego (stawu) o powierzchni lustra wody 0,7454 ha oraz maksymalnej głębokości wody 2,0 m. Zbiornik stanowiący własność Gminy Osięciny to zbiornik ziemny, nieprzepuszczalny, zasilany wodą gruntową. Staw będzie wykorzystywany do rekreacji (bez możliwości kąpieli) jako biotop ubogacający krajobraz, florę i faunę (ekstensywna hodowla ryb) oraz stwarzający korzystny dla odpoczywających w jego otoczeniu ludzi.

      

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-26 09:44

zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 25.11.2014 r. po złożeniu wniosku  przez PW PRASMET Marek Granczewski     ul. Brzeska 68 , 88-200 Radziejów  REGON 910229416  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie i czasowe składowanie odpadów innych niż niebezpieczne

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-25 10:02

zawiadomienie

           Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 25.11.2014 r. po złożeniu wniosku  przez PW PRASMET Marek Granczewski     ul. Brzeska 68 , 88-200 Radziejów  REGON 910229416  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-25 10:01

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.11.2014 r. po złożeniu wniosku przez Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- przebudowę rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej Nr 266, polegająca na przebudowie przepustu na potrzeby zjazdu publicznego do działki Nr 69/15 w miejscowości Dobre, obręb 0010 – Dobre I.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-25 09:58

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.11.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Dawida Dzięciołowskiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego, spełniającego rolę obiektu melioracji szczegółowej i regulacji stanu wody na gruncie o funkcji retencyjnej i rekreacyjnej, położonego na działce Nr 30 w miejscowości Stróżewo gmina Bytoń

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-25 09:57

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniach od 7.11.2014 r. do 12.11.2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, realizacja uchwał Rady, Zarządu przez jednostkę. Dnia 21.11.2014 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
                                                                           
Radziejów, dnia 24.11.2014 r. 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2014-11-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-25 07:34

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.11.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Piotra Kujawę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego B-A4 na rurociąg Ø30 ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 168/3 w obrębie ewidencyjnym Pocierzyn, gmina Osięciny.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-24 12:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-24 12:19

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.11.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Zbigniewa Dziubicha , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego B-A na rurociąg Ø 50 ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 284/1 w obrębie ewidencyjnym Bronisław,  gmina Dobre.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-20 10:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-24 12:19

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.11.2014 r. po złożeniu wniosku przez  Państwo Adama i Joannę Gralak zam. Bieganowo 4A, 88-200 Radziejów i Panią Ewę Mańkowską zam. Bieganowo 4, 88-200 Radziejów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego GPB2  na rurociąg Ø 25 i Ø 16 (urządzenie melioracji szczegółowej) na działkach Nr 34/1i 35/1 w obrębie ewidencyjnym Bieganowo , gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-18 09:33

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty radziejowskiego z dnia 12.11.2014 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-14 08:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-11-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-11-14 08:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-14 08:54

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1. 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, z działki o nr ewidencyjnym 75 położonej w miejscowości Broniewo, która stanowi własność Gminy Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków wprzedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-13 13:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 13:13

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Modrzew– 3 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Niska, na działce nr 123/20.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-13 12:48

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola – 1 szt. w miejscowości Nowa Wieś, na działce nr 90/2,
 2. Robinia akacjowa – 2szt. w miejscowości Nowa Wieś, na działce nr 90/2,
 3. Klon – 2 szt. w miejscowości Nowa Wieś, na działce Nr 90/4.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-13 12:47

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 40 położonej w miejscowości Palczewo Gmina Piotrków Kujawski z działkami sąsiednimi o numerach 33, 41, 1.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-12 13:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-11-12
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-11-12 13:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-12 13:36

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójta Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 • 1 szt. drzewa gatunku lipa, z działki o nr ewidencyjnym 139/2, położonej      w miejscowości Paniewo,
 • 3 szt. drzew gatunku klon, z działki o nr ewidencyjnym 22/2, położonej         w miejscowości Topólka,
 • 2 szt. drzew gatunku dzika grusza, z działki o nr ewidencyjnym 91/44, położonej w miejscowości Dębianki,

które stanowią własność Gminy Topólka.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków wprzedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-12 10:49

Informacja

Starosta Radziejowski informuje,

 że z dniem 12.11.2014 r. po złożeniu wniosku przez Radziejów Wind Farm Sp. z o. o.           ul Postępu 17 B, 02-676 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- budowę urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno – chłonnego  o pojemności czynnej 140 m3, na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 30/110 kV Pruchnowo, położonej na działce nr 11/1, obręb Próchnowo, gmina Radziejów

- odprowadzanie do gruntu wód opadowych z terenu projektowanej stacji w ilości:

a) odpływ maksymalny godzinowy:

QZGG MAX = 27,9 m3/h

b) odpływ średni dobowy:

QZGD ŚR = 2,5 m3/d

c) odpływ maksymalny roczny:

QZGR MAX = 903,5 m3/rok

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się  z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz.    800 – 1530 .   

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-12 10:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-12 10:45

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa – 2 szt. na działce o nr 75 w miejscowości Broniewo znajdujących się na działce będącej własnością Gminy Radziejów

      zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-10-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 09:52

zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 06.11.2014 r. po złożeniu wniosku  przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TOMTRANS” Zbigniew Kempara ul. Mickiewicza 8, 88-210 Dobre REGON 910228865  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-07 09:17

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.11.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Aleksandra i Tadeusz Balcerak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 • Wykonanie urządzeń wodnych – studni głębinowej Nr 2 do głębokości 75 m w miejscowości Borucin gm. Osięciny, działka Nr 270/1, obręb Borucin wg współrzędnych geograficznych:

                    N: 52º36´46.05” szerokości geograficznej północnej

                   E:18º43´35.59”  szerokości geograficznej wschodniej

 • Pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 2                       w miejscowości Borucin gm. Osięciny dla potrzeb deszczowania uprawy rolno-warzywnych     w miejscowości Borucin gm. Osięciny o powierzchni F=22,50 ha, w okresie od 15 kwietnia do 15 września w ilości:

                   Qmaxh= 10,0 m3/h

                  Qśrd= 120,0 m3/d

                  Qmax.sez.= 18000,0 m3/sezon/rok

W ramach zatwierdzonych przez Starostę Radziejowskiego zasobów eksploatacyjnych z utworów trzeciorzędowych w wysokości Q – 10,0 m3/h przy S = 3,55 m.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-06 09:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-06 09:44

zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 05.11.2014 r. po złożeniu wniosku  przez TAMA – TRANS Usługi Transportowe Tamara Tomczak ul. Szybka 16 A, 88-200 Radziejów  REGON 341306953  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530      

 

 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-11-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-05 12:13

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.10.2014 r. po złożeniu wniosku przez „HENKOR” J.M. Kordylak Spółka Jawna Dębianki SA 87-875 Topólka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

1. wprowadzenie do ziemi poprzez drenaż rozsączający ścieków bytowych oczyszczonych                    w przydomowej oczyszczalni ścieków – w systemie POZ – PLAST pochodzących z Wytwórni prefabrykatów betonowych, zlokalizowanej m. Dębianki, gmina Topólka w ilości:

Qmax.h = 0,054 m3/h,     Qśr.d = 0,3 m3/d,     Qmax.r. = 131,4m3/rok

2. Wykonanie na działce nr 174/11 obręb 008 Dębianki urządzenia wodnego rozprowadzającego wody opadowe i roztopowe do ziemi z terenu Wytwórni prefabrykatów betonowych, zlokalizowanej w m. Dębianki, gmina Topólka, dz. Nr 173/7, 173/9 174/9 173/3 174/3 174/11 obręb Dębianki w systemie skrzynek rozsączjących typu AquaCell Core.

3. Wprowadzenie do ziemi poprzez system skrzynek rozsączających AguaCell Core wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu Wytwórni prefabrykatów betonowych, zlokalizowanej w m. Dębianki, gmina Topólka, dz. 173/7, 173/9, 174/9, 173/3, 174/3, 174/11 obręb Dębianki o powierzchni F = 0,7786 ha (w tym z powierzchni dachu F = 0,2330 ha i powierzchni utwardzonej narażonej na zanieczyszczenia F = 0,5456 ha) po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, w ilości:

Qmax(15 min) = 65,83 l/s, Qmax.h. = 73,52 m3/h, Qśrd = 41,26 m3/dobę, Qmax.r. = 4951,2 m3/rok

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-11-03 09:26

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.10.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jana Kamionkę  i Pana Ryszarda Rutkowskiego   zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego GP-B na rurociąg Ø40( urządzenie melioracji szczegółowej)  – długość rowu zamienionego na rurociąg 193,2 mb na działce  Nr 245/1,250/1 i 264/1         w obrębie ewidencyjnym Biskupice, gmina Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-10-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-28 13:56

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,

 

           że w dniu 28.10.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gminę Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego  na :

- przebudowę przepustu w nurtach cieku podstawowego kanału melioracyjnego Gocanowskiego zlokalizowanego pod drogą gminną nr 180401C Radziejów - Szczeblotowo, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 35/2 w miejscowości Biskupice w km od 14 + 456 do 14 + 471.

Wnioskodawca Gmina Radziejów wnioskuje o zastąpienie w treści decyzji słowa „przebudowa” słowem „remont”. Zmiana ta jest spowodowana omyłką pisarską, dokonaną na etapie sporządzania operatu wodno-prawnego wraz z projektem budowlanym. 

Z uwagi na to, że zmiana decyzji ostatecznej jest możliwa w trybie art. 155 k.p.a. za zgodą stron postępowania, prosi się strony o zajęcie stanowiska przedmiocie sprawy w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz.    800 – 1530  .    

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-10-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-28 10:29

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urząd Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

1.Świerk – 3 szt. na działce o nr 856/3 położonej przy ul. Słonecznej                        w  miejscowości Radziejów , znajdujących się na działce będącej własnością Gminy Miasto Radziejów a będącej w użytkowaniu Pracowniczych Ogródków Działkowych

             zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-10-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-24 14:10

Informacja

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 21.10.2014 r. po złożeniu wniosku przez Firmę Usługi Transportowe i Handel Artykułami Przemysłowymi Krzysztof Zachwieja Bełszewo REGON 910178305 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530   .   

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-10-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-23 13:25

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYNa sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11 o pow. 0,6400 ha,  691/13 o pow. 0,5734 ha, użytkowanych jako grunty rolne, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjno - usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, systemy fotowoltaiczne, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6. I przetarg na sprzedaż wyżej wymienionych działek odbył się 22 sierpnia 2014 roku, II przetarg odbył się 08 października 2014 r. . 

Cena wywoławcza działki nr 691/11   -  91 700 zł netto, wadium 9 000 zł 
Cena wywoławcza działki nr 691/13   -  82 200 zł netto, wadium 8 000 zł
 
Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 13 listopada 2014 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  KDBS Włocławek Filia Radziejów 42 9550 0003 2018 0000 0169 0003.
Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 226.

drukuj (Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2014-10-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-16 11:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-16 11:12

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Wójt Gminy Osięciny, ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Wiąz szypułkowy – 2 szt. na działce o nr 125 w miejscowości Zagajewice,  w pasie drogi gminnej nr 180254C relacji Pocierzyn - Pocierzyn

      zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-15 11:44

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 10.10.2014 r. po złożeniu wniosku przez Grupę TOM – DREW Sp. z o.o. ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON 301248313  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na  transport odpadów o kodach :

 1. 19 12 10 – odpady palne ( paliwo alternatywne)
 2. 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530      

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-10-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-10 11:17

Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 29.09.2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta i Gminy Piotrków Kuj. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.
"budowa odcinka drogi gminnej" oznaczonej numerem działki 50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przedłuż m. Przedłuż, gmina Piotrków Kuj. na odcinku działki oznaczonej numer 58 (po podziale 58/1), obręb Przedłuż miejscowość Przedłuż, gmina Piotrków Kuj.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta i Gminy Piotrków Kujawski)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-29 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-09-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-29 13:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-29 13:28

Konsultacje Społeczne Programu Współpracy na rok 2015

drukuj (Konsultacje Społeczne Programu Współpracy na rok 2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-25 10:16
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-09-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-25 10:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-09-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-25 10:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-09-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-25 10:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-10-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-10-30 13:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-25 10:16

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójt Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Topola kanadyjska – 1 szt. na działce o nr 16 w miejscowości Zagajewice, w pasie drogi gminnej nr 180210C relacji Zagajewice - Lekarzewice znajdujących się na działce będącej własnością Gminy Osięciny

       zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-09-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-24 10:37

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.09.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Tadeusza Balceraka , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego GP-B1 na rurociąg Ø 40 ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 282 w obrębie ewidencyjnym Borucin,  gmina Osięciny.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-09-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-23 14:03

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urząd Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Brzoza – 1 szt. na działce o nr 339 w miejscowości Dobre, ul. Gagarina  znajdujących się na działce będącej własnością Gminy Dobre

      zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-09-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-23 14:01

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.09.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Marcina Świątkiewicza . , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego B-B na rurociąg ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 1/1 w obrębie ewidencyjnym Ujma Mała, gmina Osięciny.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-09-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-17 12:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-23 13:57

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójt Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Klon jesionolistny– 3 szt. na działce o nr 481/11 w miejscowości Osięciny, znajdujących się na działce będącej współwłasnością Gminy Osięciny oraz Państwa Andrzeja i Anny Polaszek zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-09-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-17 10:04

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Waldemara Kulpę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- budowę zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego), pełniącego rolę urządzenia wodnego melioracji szczegółowej, do celów retencyjno – rekreacyjnych na działce Nr 22/8  położonej w miejscowości Bodzanówek , gmina Osięciny

  Wg współrzędnych geograficznych :

N : 52º40’27.37’’ – szerokości geograficznej północnej,

E : 18º40’57.09’’ – długości geograficznej wschodniej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-09-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-15 09:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-15 09:40

Informacja

Starostwo Powiatowe w Radziejowie informuje, że w związku z rozpoczynającymi pracami nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 r. zwraca się z prośbą o składanie wniosków na dofinansowanie zadań w sferze działalności pożytku publicznego do dnia 05 października 2014 roku.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-09-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-05 10:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-05 10:37

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

1. 4 szt. drzew gatunku robina akacjowa, 4 szt. drzew garnku wierzba płacąca i 2 szt. drzew gatunku głóg dwuszyjkowy z działek o nr ewid. 460/2 położonej przy ulicy Odjezdnej i dz. o nr ewid. 460/3, które stanowią własność Gminy Miasto Radziejów;

2. 4 szt. drzew gatunku topola z działki o nr ewid. 856/4 położonej przy ul. Działkowej, która stanowi własność Gminy Miasto Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-09-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-09-05 09:15

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 


Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11 o pow. 0,6400 ha,  691/13 o pow. 0,5734 ha, użytkowanych jako grunty rolne,  przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjno - usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, systemy fotowoltaiczne, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6. I przetarg na sprzedaż wyżej wymienionych działek odbył się 22 sierpnia 2014 roku. 

Cena wywoławcza działki nr 691/11   -  91 700 zł netto, wadium 9 000 zł 
Cena wywoławcza działki nr 691/13   -  82 200 zł netto, wadium 8 000 zł
 

Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 października 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 02 października 2014 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  KDBS Włocławek Filia Radziejów 42 9550 0003 2018 0000 0169 0003
Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 226 .

drukuj (Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-09-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-04 08:56

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym

Starosta Radziejowski

Ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Osięcinach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/4 o pow. 0.0909 ha, na karcie mapy nr 2, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00022076/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie.

Cena wywoławcza działki nr 162/4 netto – 205 750 zł, wadium 20 575 zł.

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Przetarg odbędzie się 6 października 2014 roku (poniedziałek) o godz. 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 17, w sali posiedzeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do dnia 1 października 2014 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie,

Nr konta: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy w Osięcinach: 42 9550 0003 2018 0000 0169 0003.

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości odbył się w dniu 11 kwietnia 2014 r. i zakończony został wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości odbył się w dniu 27 czerwca 2014 r. i zakończony został wynikiem negatywnym.

Bliższe dane o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, pok. 323 lub telefonicznie pod nr tel. (054) 285 35 53, wew. 217.

drukuj (Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-09-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-04 08:18

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójt Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Robinia akacjowa – 9 szt., w miejscowości Latkowo Kolonia, pas drogi gminnej działka nr 67.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-22 10:33

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.08.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Tadeusza Bączkiewicza  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego  na rurociąg  Ø 30 (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 53/1 w obrębie ewidencyjnym Opatowice , gmina Radziejów.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-21 12:47

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.08.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Błażeja Cichockiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : budowę zbiornika retencyjnego  (stawu ziemnego), pełniącego rolę urządzenia wodnego melioracji szczegółowej, do celów retencyjno – rekreacyjnych na działce Nr 6/5  położonej w miejscowości Nowy Dwór  , gmina Bytoń .

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-21 12:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-21 12:47

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.08.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Marka Gołębiewskiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany  pozwolenia wodnoprawnego znak O.T.I.6224-6/03 wydanego w dniu 24.10.2003 r.  na :

 wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim  na wprost działki oznaczonej numerem geodezyjnym 270/5  , położonej w miejscowości Dąbrówka , gmina Bytoń.

Zmiany dotyczą zwiększenia wymiarów pomostu:

- część wędkarska zwiększy się z 8 m² do 13,75 m² ( 2,5 m x 5,5 m)

Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-14 08:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-14 08:54

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.08.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jarosława Cieślaka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Kamieniec  na wprost działki oznaczonej numerem geodezyjnym 11/6  , położonej w miejscowości Kamieńczyk , gmina Topólka.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-13 08:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-14 08:53

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.08.2014 r. po złożeniu wniosku przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- przejście projektowanym wodociągiem pod Kanałem Mietlica w km 9+440 w Piotrkowie Kujawskim.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-13 08:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-13 08:03

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.08.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Marka Piernika  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego GP-C14   na rurociąg ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 92/1 i 12/1  w obrębie ewidencyjnym Płowce II, gmina Radziejów.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-11 11:10

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 11.08.2014 r. po złożeniu wniosku przez firmę „RAFPOL” Rafał Kozłowski Budzisław Górny 2, 62-541 Budzisław Kościelny REGON 300689080 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla zakładu zlokalizowanego na działce Nr 249/2 w miejscowości Nowa Wieś , 88-230 Piotrków Kuj.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530      

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-11 11:08

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.08.2014 r. po złożeniu wniosku przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew:

Jesion – 3 szt.  w miejscowości Świątniki, na działce Nr 289   

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-08 12:07

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 08.08.2014 r. po złożeniu wniosku przez D-M-D Spółka Jawna D.Malicki, M.Malicki ul. Dworcowa 32C, 88-230 Piotrków Kujawski REGON 340406960     zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany zezwolenia na z  transport odpadów znak O.T.I.6233.2.2014 z dnia 3.02.2014 r.

Zmiana związana jest z rozszerzeniem działalności firmy.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-08 10:27

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójt Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Sosna – 2 szt., w miejscowości Osięciny, ul. Skarbka, droga gminna nr 180359C, działka nr 755.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-08-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-07 12:49

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.07.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Dariusz Obrzeżgiewicz,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- pobór wody powierzchniowej z własnego zbiornika wodnego ( stawu) i uzupełniania zbiornika wodnego ( stawu) wodą podziemną z wybudowanej studni głębinowej Nr 1 położonej na działce Nr 19 w miejscowości Pścinno , gmina Bytoń dla potrzeb deszczowania upraw rolnych i warzywnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-07-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-23 10:00

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.07.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Piotra Kujawę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego B-A4 na rurociąg ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 148/5  w obrębie ewidencyjnym Pocierzyn, gmina Osięciny.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-07-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-23 09:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-23 10:01

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.07.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Piotra Kujawę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego B-A4 na rurociąg ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 41/1 i 49/1  w obrębie ewidencyjnym Pocierzyn, gmina Osięciny.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-07-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-23 09:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-23 10:01

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

1.Topola włoska – 7 szt. w miejscowości Radziejów ul. Rolnicza, działka nr 779/3,

2. Topola czarna – 22 szt. w miejscowości Radziejów ul. Rolnicza, działka nr 779/3,

3. Jesion wyniosły – 1 szt. w miejscowości Radziejów ul. Rolnicza, działka nr 779/3,

4. Wierzba płacząca – 1 szt. w miejscowości Radziejów ul. Rolnicza, działka nr 779/3,

5 Topola włoska  – 2 szt. w miejscowości Radziejów ul. Szpitalna , działka nr 666/10,

6.  Topola czarna – 3 szt. w miejscowości Radziejów ul. Szpitalna, działka nr 666/10,

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-22 12:14

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11 o pow. 0,6400 ha,  691/13 o pow. 0,5734 ha, i 691/17 o pow. 0,5046 ha użytkowanych jako grunty rolne, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjno - usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, systemy fotowoltaiczne, zapisanych w księdze wieczystej nr WL1R/00027389/6.

Cena wywoławcza działki nr 691/11   -  91 700 zł netto, wadium 9 000 zł 
Cena wywoławcza działki nr 691/13   -  82 200 zł netto, wadium 8 000 zł
Cena wywoławcza działki nr 691/17   -  72 300 zł netto, wadium 7 000 zł


Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2014 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  KDBS Włocławek Filia Radziejów 42 9550 0003 2018 0000 0169 0003
Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 226 .

drukuj (Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-17 13:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-17 13:33

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Dobre ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-07-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-17 09:07
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
   data wytworzenia: 2014-07-16
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-07-17 09:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-07-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-17 09:07

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójt Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Robinia akacjowa – 1 szt. w miejscowości Nagórki, droga nr 180208C Nagórki - Bodzanówek , działka nr 68,

2.Kasztanowiec zwyczajny -2 szt., Osięciny ul. Władysława Łokietka ( droga nr 180351C), działka nr 755,

3.Wierzba iwa – 1 szt., w miejscowości Leonowo, droga nr 180291C Pilichowo – Bodzanówek, działka nr 77,

4.Krzewy ( odrosty wierzby) 5 m2 , w miejscowości Szalonki, droga nr 180260C Szalonki – Pilichowo, działka nr 28,

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-06-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-14 09:12

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójt Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Topola kanadyjska – 1 szt. w miejscowości Osięciny ul. Plac Wolności,  działka Nr 163/2,

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-06-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-07-14 09:11

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1.    Topola czarna – 5 szt. w miejscowości Nowa Wieś, na działce nr 289,
2.    Olsza czarna – 2 szt. w miejscowości Nowa Wieś, na działce nr 289,
3.    Jesion – 1 szt.  w miejscowości Nowa Wieś, na działce Nr 289,
4.    Robinia akacjowa – 1 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski , ul. Wyzwolenia, na działce Nr 167/21.
W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-07-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-10 10:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-10 10:41

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 420 położonej w Osięcinach Gmina Osięciny z działkami 414, 419/1, 421, 649

 

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-07-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-09 08:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-07-09
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-07-09 08:39

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-09 08:38

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.07.2014 r. po złożeniu wniosku przez Panią Annę Kaczmarek  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:
-   wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wprost działki oznaczonej numerem geodezyjnym 190/4  , położonej w miejscowości Orle , gmina Topólka.
           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-07-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-09 08:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-23 10:03

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.06.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo  Szkółkarskie Joanna i Sławomir Szymańscy  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na: 
-  pobór wody powierzchniowej z własnego zbiornika wodnego ( stawu) zlokalizowanego  na działce Nr 113/1 w miejscowości Zborowiec, gmina Piotrków Kujawski dla potrzeb deszczowania upraw roślin i krzewów ozdobnych w obrębie własnego gospodarstwa szkółkarskiego.
W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-01 10:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-23 10:04

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.06.2014 r. po złożeniu wniosku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :
- wykonanie urządzeń wodnych : studni Nr 2A z obudową i wyposażeniem dla ujęcia wody w Radziejowie przy ul. Brzeskiej na działce Nr 790.
W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-01 10:07

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.06.2014 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Renatę i Eugeniusza Grzelak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Czarny Bród na wprost działki oznaczonej numerem geodezyjnym 160/3  oddalonej od jeziora około 30 m, położonej w miejscowości Wymysłowo – Stawiska  , gmina Piotrków Kujawski.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-06-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-25 10:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-23 10:04

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.06.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Andrzej Paliwoda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

-  pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo – trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr1 zlokalizowanej na działce 63/6, dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych, w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w  miejscowości Płowce I gm. Radziejów.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-06-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-06-23 11:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-23 10:05

Ogłoszenie wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 17 czerwca 2014 r. przez 21 dni, tj. 07 lipca 2014 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Radziejów, oznaczonych nr geod. 691/11 o pow. 0,6400 ha , 691/13 o pow. 0,5734 ha, 691/17 o pow. 0,5046 ha przeznaczonych do sprzedaży w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Ogłoszenie wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria - Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2014-06-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-23 08:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-23 08:59

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez TRANS – KOL Paliwa  Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

-  przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji nr. O.T.I. 6223-1/05 pozwolenia wodnoprawnego  na  odprowadzanie ścieków opadowych do rowu przydrożnego, melioracyjnego i dalej do rzeki Zgłowiączki z terenu stacji Paliw w Topólce na działce Nr 123/3 wydanego dnia 22.02.2005 r. Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowo –Budowlanemu „ MARKUSZ” Łysek 35, 62-610 Sompolno    na nowego użytkownika  :

TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 186, 62-600 Koło.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 10:43

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 30.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń REGON 190275904-00122  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia :

-  na wytwarzanie odpadów  niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie powiatu radziejowskiego, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli w wyniku jej eksploatacji wytwarzanych jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530    . 

 

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-30 10:42

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

Starosta Radziejowski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Osięcinach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/4 o powierzchni 0.0909 ha, na karcie mapy numer 2, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00022076/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie. 

Cena wywoławcza działki numer 162/4 netto - 205 750 zł, wadium 20 575 zł.

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność skarbu państwa i jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 roku (piątek) o godzinie 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, przy ulicy Kościuszki 17, w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do dnia 23 czerwca 2014 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Numer konta: Kujawsko - Dobrzyński Bank Spółdzielczy w Osięcinach: 42 9550 0003 2018 0000 0169 0003.

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. 

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości odbył się w dniu 11 kwietnia 2014 roku i zakończony został wynikiem negatywnym.

Bliższe dane o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ulica Kościuszki 20/22, pokój 323 lub telefonicznie pod numerem (054) 285-35-53, wew. 217.

drukuj (Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-05-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-27 08:10

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Stefana Rybackiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- budowę dwóch zbiorników retencyjnych (stawów ziemnych), pełniących role urządzeń wodnych melioracji szczegółowej, do celów retencyjno – rekreacyjnych na działce Nr 32/7  położonej w miejscowości Krzywosądz , gmina Dobre

  Wg współrzędnych geograficznych :

N : 52º42’57.54’’ – szerokości geograficznej północnej,

E : 18º34’22.45’’ – długości geograficznej wschodniej.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-26 10:26

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Radziejowskiego w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków, położonym na terenie Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Radziejowskiego w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków, położonym na terenie Powiatu Radziejowskiego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-05-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 09:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-23 09:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński, starosta radziejowski
   data wytworzenia: 2014-05-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-23 09:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-05-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-23 09:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-05-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-23 09:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-05-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-23 09:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Włodzimierz Gorzycki
   data wytworzenia: 2014-09-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-30 11:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 09:26

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie Radziejowskim w 2014 r.

drukuj (Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie Radziejowskim w 2014 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-05-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 09:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-23 09:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-05-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-23 09:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-05-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-23 09:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-05-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-23 09:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-05-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-23 09:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-05-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-23 09:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-06-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-06-27 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 09:21

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 22.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo – Usługowe EKO – PLAST Żaneta Łukanowska Płowki 7, 88-200 Radziejów REGON 341573690 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530      .

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-22 12:33

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 22.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo – Usługowe EKO – PLAST Żaneta Łukanowska Płowki 7, 88-200 Radziejów REGON 341573690 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie  odpadów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530    .   

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-22 12:32

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 22.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez BMA Katarzyna Lipska Borucinek 41, 88-220 Osięciny REGON 341367216 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530      .

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-22 12:28

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 22.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo – Usługowe EKO – PLAST Żaneta Łukanowska Płowki 7, 88-200 Radziejów REGON 341573690 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na przetwarzanie   odpadów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530      .

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-22 12:27

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 22.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez BMA Katarzyna Lipska Borucinek 41, 88-220 Osięciny REGON 341367216 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie  odpadów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530    .  

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-22 12:26

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Szymona Patyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego GD-B7   na rurociąg ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 40/3 w obrębie ewidencyjnym Lubsin, gmina Piotrków Kujawski.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-22 12:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-22 12:35

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Szymona Patyka  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego GD-B6   na rurociąg ( urządzenie melioracji szczegółowej) na działce  Nr 64/2 w obrębie ewidencyjnym Lubsin, gmina Piotrków Kujawski.  

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-15 10:44

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez Panią Urszulę Monsour Benaouf Widzew zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

 wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wprost działki oznaczonej numerem geodezyjnym 118/3  oddalonej od jeziora około 25 m, położonej w miejscowości Miłachówek , gmina Topólka.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-15 10:42

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i  krzewów:

1.Wierzba iwa – 3 szt. w miejscowości Połajewo, na działce nr 388/77,

2.Olcha – 2 szt. w miejscowości Połajewo, na działce nr 388/77,

3.Krzewy – 440 m2 w miejscowości Połajewo, na działce nr 388/77.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-13 08:49

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Jolantę i Grzegorza Mroczkowskich  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji -pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.11.2007 r. znak O.T.I.6224-9/07.

Zmiana dotyczy :

- przebudowy i modernizacji wybudowanego pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wprost działki oznaczonej numerem geodezyjnym 272/3 położonej w  miejscowości Dąbrówka, gmina Bytoń.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-08 10:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-08 10:23

Informacja

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 08.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez Firmę Transportowo – Handlową            „ JANOS” ul. Polna 2/18, 88-200 Radziejów REGON 910152458 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530   .  

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-08 09:25

Informacja

Starosta Radziejowski zawiadamia,

że z dniem 08.05.2014 r. po złożeniu wniosku przez Grupę TOM – DREW Sp. z o.o. Dobre ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :
zmiany decyzji z dnia 15 lutego 2013r., znak: O.T.I.6233.3.2013 - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.
Zmiany dotyczą:
• rozszerzenia decyzji - zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów o kod 190805 -ustabilizowane komunalne odpady ściekowe w ilości 10.000,00 Mg/rok    

           W związku z  powyższym informuję się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w  Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w  godzinach 8.00 - 15.00 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-05-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-05-08 09:19

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

drukuj (Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2014-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-28 14:15
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
   data wytworzenia: 2014-04-28
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-28 14:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-28 14:15

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.04.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Krzysztof Mańkowski, Jacek Mańkowski  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 dla  potrzeb gospodarczych i nawadniania gruntów rolnych w  obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Faliszewo gm. Bytoń.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-04-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-24 10:56

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

1. Ligustr pospolity – 75 m2 w miejscowości Radziejów ul. Objezdna, działka nr 43/22,

2. Żywotnik – 3 szt. w miejscowości Radziejów ul. Objezdna, działka nr 43/22,

3. Świerk pospolity – 1 szt. w miejscowości Radziejów ul. Objezdna, działka nr 43/22,

4. Ligustr pospolity – 34 m2 w miejscowości Radziejów ul. Objezdna, działka nr 43/25,

5. Ligustr pospolity – 15 m2 w miejscowości Radziejów ul. Objezdna, działka nr 43/26,

6.  Jarzębina – 1 szt. w miejscowości Radziejów ul. Szpitalna, działka nr 657,

7. Wierzba płacząca – 1 szt. w miejscowości Radziejów ul. Szpitalna, działka nr 657,

8. Jarząb – 1 szt. w miejscowości Radziejów ul. Żytnia, działka nr 155,

9. Robinia akacjowa – 7 szt. w miejscowości Radziejów ul. Ogrodowa, działka nr 1280,

10. Topola – 14 szt. w miejscowości Radziejów ul. Ogrodowa, działka nr 1280,

11. Robinia akacjowa – 2 szt. w miejscowości Radziejów ul. 1-go Maja, działka nr 849/2.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-24 10:55

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Topola włoska – 3 szt. w miejscowości Bieganowo, na działce nr 158.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-24 10:45

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Robinia akacjowa – 1 szt. w miejscowości Opatowice na działce nr 140.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Kotarski
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-24 10:44

Informacja

W związku, iż Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypada w sobotę wyznaczam piątek 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym  w Radziejowie.

W dniu 2 maja 2014 r. Starostwo Powiatowe mające siedziby na ulicy Kościuszki 17, Kościuszki 20/22 oraz Kościuszki 58 będzie nieczynne.

 

Henryk Gapiński

                                                                                  Starosta Radziejowski

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-15 09:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-15 09:14

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 138 położonej w Świeszu Gmina Bytoń z działkami 135, 80, 139, 137/2, 137/1.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-04-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-17 11:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-17 11:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-04-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-17 11:32

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-17 11:31

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.04.2014 r. po złożeniu wniosku przez Panią Lidię Wiśniewską  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wysokości działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2/5 i 2/75 oddalonej od jeziora około 15 m, położonej w miejscowości Rybiny, gmina Topólka.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-04-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-17 11:31

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4.04.2014 r. po złożeniu wniosku przez EW Orneta 2 sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin reprezentowaną przez prokurenta – Martę Oryl zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji – pozwolenia wodno prawnego znak O.T.I.6341.58.2012 z dnia 22.10.2012 r.  na : - przejście kablowymi liniami elektroenergetycznymi SN i teletechnicznymi pod wodami Kanału Gocanowskiego w miejscowościach Płowki, Broniewek i Biskupice gm. Radziejów , rowu melioracyjnego G1 w miejscowości Płowki gm. Radziejów, rowu melioracyjnego GD w mieście Radziejów oraz rurociągu melioracji podstawowych r III 835 w mieście Radziejów, wydanej przez Starostę Radziejowskiego na rzecz Sparinvest Aktiengesellschaft  Wohlenhauser str. 35, 31608 Marklohe Niemcy na Spółkę EW Orneta 2 . z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-04-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-11 11:07

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Bytoń, 88-231 Bytoń w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

1.Topola szara– 1 szt. w miejscowości Nowy Dwór, na działce nr 12/7,

2.Topola szara – 1 szt. w miejscowości Głuszyn, na działce nr 262/15,

3.Robinia akacjowa – 3 szt. w miejscowości Głuszyn, na działce nr 261,

4.Topola biała – 2 szt. w miejscowości Wandynowo, na działce nr 113/1,

5.Olsza czarna– 4 szt. w miejscowości Wandynowo, na działce nr 113/1,

6.Brzoza brodawkowata  – 1 szt. w miejscowości Wandynowo, na działce nr 113/1,

7.Sosna zwyczajna – 5 szt. w miejscowości Wandynowo, na działce nr 113/1,

8.Świerk pospolity – 1 szt. w miejscowości Witowo, na działce nr 142/10,

9.Jesion – 1 szt. w miejscowości Witowo, na działce nr 142/10,

10.Klon - 1 szt. w miejscowości Witowo, na działce nr 142/10,

11.Topola szara – 1 szt. w miejscowości Potołówek, na działce nr 159/1.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-04-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-02 12:19

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 26.03.2014 r. po złożeniu wniosku przez P.H.U. „ WĘGROL” Sławomir Gadaliński Bieganowo 40, 88-200 Radziejów REGON 910064501  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na z  transport odpadów  .

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-26 12:47

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.03.2014 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Małgorzatę i Tadeusza Witkowskich  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : budowę zbiornika retencyjnego ( stawu ziemnego), pełniącego rolę urządzenia wodnego melioracji szczegółowej, do celów retencyjno – rekreacyjnych na działce Nr 192 położonej w miejscowości Świesz, gmina Bytoń.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-26 12:46

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Wójta Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

1.Tuja – 4 szt. w miejscowości Paniewo, na działce nr 139/2,

2.Jesion – 1 szt. w miejscowości Paniewo, na działce nr 139/2,

3.Świerk – 1 szt. w miejscowości Paniewo, na działce nr 139/2,

4.Krzew – 1 m2 w miejscowości Paniewo, na działce nr 139/2.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-26 12:44

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Jesion wyniosły – 1 szt. w miejscowości Żakowice, droga Nr 180307C, działka Nr 88.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-25 09:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-25 09:15

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.03.20014.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe Radziejów z/s we Włocławku ul. Okrzei 74a, 87-800Włocławek –działającego na  podstawie pełnomocnictwa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie wydania decyzji stwierdzających przejście gruntów, położonych w miejscowości Czamanin , pokrytych wodami rzeki Niwki stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa :

Lp.

Nr działki

Pow. w ha

Właściciel

Użytek

1.

302/2

0,0031

Skarb Państwa

N

2.

294/1

0,0012

Skarb Państwa

N

3.

278/2

0,0012

Skarb Państwa

N

4.

277/2

0,0017

Skarb Państwa

N

5.

281/2

0,0032

Skarb Państwa

N

6.

276/2

0,0010

Skarb Państwa

N

7.

279/2

0,0013

Skarb Państwa

N

8.

280/2

0,0019

Skarb Państwa

N

9.

295/2

0,0074

Skarb Państwa

N

 

w trwały Zarząd Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie art. 14 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne    ( Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

         W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach  800-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-17 12:02

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.03.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Piotra Ucińskiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę odcinka rowu melioracyjnego R-A7 na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce nr 197/1 w obrębie ewidencyjnym Stary Radziejów Kolonia, gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-17 12:00

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 14.03.2014 r. po złożeniu wniosku przez ZŁOMET Łukasz Brożek ul. Przemysłowa 5, 88-200 Radziejów REGON 341523188  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w miejscowości Radziejów przy ul. Przemysłowej 5.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530 .

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-14 11:12

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 14.03.2014 r. po złożeniu wniosku przez ZŁOMET Łukasz Brożek ul. Przemysłowa 5, 88-200 Radziejów REGON 341523188  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na   transport odpadów  w miejscowości Radziejów przy ul. Przemysłowej 5. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530      

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-14 11:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-14 11:06

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.03.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Agata i Andrzej Marszewscy  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- pobór wody powierzchniowej z własnych zbiorników wodnych ( 3 stawów) zlokalizowanych  na działce Nr 101/2 –szt. 2 w miejscowości Sadłużek, gmina Topólka i na działce Nr 294/1 – szt.1 w miejscowości Torzewo, gmina Topólka dla potrzeb deszczowania upraw rolno – warzywnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-12 12:46

Ogłoszenie

Starosta Radziejowski
Ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Osięcinach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/4 o pow. 0.0909 ha, na karcie mapy nr 2, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00022076/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie.
Cena wywoławcza działki nr 162/4 netto – 411 500 zł, wadium 41 150 zł.
Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 roku (piątek) o godz. 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 17, w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2014 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy w Osięcinach: 42 9550 0003 2018 0000 0169 0003.
Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Bliższe dane o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, pok. 323 lub telefonicznie pod nr tel. (054) 285 35 53, wew. 217.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-03-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-11 08:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-11 08:42

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

1.Topola – 1 szt. w miejscowości Dębołęka, na działce nr 4/2,

2.Topola – 2 szt. w miejscowości Dębołęka, na działce nr 4/4,

3.Krzewy – 400 m2  w miejscowości Rzeczyca, na działce Nr 54.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-10 10:23

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.03.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Grzegorza Kotnowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : zamianę odcinka rowu melioracyjnego B-A2 na rurociąg ( urządzenie melioracji szczegółowej ) na działce Nr 58/3 w obrębie ewidencyjnym Pocierzyn, gmina Osięciny .

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-07 12:06

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 03.03.2014 r. po złożeniu wniosku przez składywęgla.pl sp. z o.o. ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota  REGON: 341281130  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscowości Radziejów przy ul. Rolniczej 21, na działce 767/19 wg kodów i ich  rodzajów  :

15 01 04

Opakowania z metali

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 05

Żelazo i stal

20 01 40

Metale

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530  .  

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-03 11:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-03 11:35

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 03.03.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Łukasza Michalaka REGON 341539835   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na z  transport odpadów.  Miejscem prowadzenia działalności jest  Stary Radziejów 9 , 88-200 Radziejów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530 .

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-03-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-03-03 11:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-03 11:36

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Jesion wyniosły – 4 szt. w miejscowości Broniewek na działce nr 34,

2.Topola czarna – 1 szt. w miejscowości Biskupice na działce nr 35/2.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-27 14:26

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Topola – 1 szt. w miejscowości Topólka, na działce nr 31/7.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-21 10:04

Informacja

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 20 lutego 2014 roku przez 21 dni, tj. do 12 marca 2014 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości zabudowanej zabytkowym budynkiem dworu składającym się z 6-ciu lokali mieszkalnych.
Do oddania w najem przeznacza się 6-ty lokal mieszkalny o powierzchni 85,75 m2 na okres 3 lat. 
Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Płowce II, gmina Radziejów, oznaczonej jako działka numer 142/15 o powierzchni 2.2300 ha, na karcie mapy numer 1, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00031976/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim - VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-02-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-20 09:56

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.02.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jacka Roszaka, 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

– budowę zbiornika retencyjnego ( stawu ziemnego), pełniącego rolę urządzenia wodnego melioracji szczegółowej , o funkcji retencyjnej i rekreacyjnej na działce Nr 98/1, położonej w miejscowości Bełszewo gm. Osięciny.

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-19 10:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-19 10:24

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 12.02.2014 r. po złożeniu wniosku przez  PRASMET-BIS Marek Granczewski, Jan Margulski ul. Rolnicza 4, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie firmy w Radziejowie, ul. Rolnicza 4.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.    

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-12 13:09

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.02.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gminę Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :
1. Pobór wód  podziemnych z ujęcia gminnego „Włodzimierka” w miejscowości Kościelna Wieś gm. Osięciny składającego  się ze studni głębinowych Nr 1 A, Nr 2 i Nr 3 w ilości :
Q max.h = 164 m³/h, Q śr.dob. = 1000 m³/d, Q roczne = 401500 m³/rok, w ramach zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych ujęcia gminnego „Wlodzimierka” w miejscowości Kościelna Wieś gm. Osięciny zatwierdzonych przez Wojewodę Włocławskiego – Decyzją G.T.-8530/41/80 z dnia 5 grudnia 1980r. dla otworu Nr 2 i Nr 3 w wysokości 164 m³/h przy depresji 6-7 m. 
Współrzędne geograficzne studni głębinowych :
Studnia Nr 1 A
  N = 52º39’53.04’’ szerokości geograficznej północnej,
  E = 18º42’35.08’’ długości geograficznej wschodniej.   
Studnia Nr 2   
N = 52º39’52.30’’ szerokości geograficznej północnej,
E = 18º42’35.52’’ długości geograficznej wschodniej.   
Studnia Nr 3
N = 52º39’53.61’’ szerokości geograficznej północnej,
E = 18º42’35.94’’ długości geograficznej wschodniej.   
2. Eksploatację Stacji Uzdatniania Wody „ Włodzimierka” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kościelna Wieś gm. Osięciny.
3. Odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody „ Włodzimierka” w miejscowości Kościelna Wieś gm. Osięciny do rowu melioracyjnego w ilości V = 8,64 m³/d , po urzednim oczyszczeniu w trójkomorowym odstojniku wód popłucznych. 
Użytkownikiem urządzeń wodociągowych jest Spółdzielnia „Jutrzenka” z/s ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-11 10:53

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.02.2014 r. w związku z uchyleniem decyzji – pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16.07.2013 r. znak O.T.I. 6341. 20.2013 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie budowy pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim dla Pana Zdzisława Pracowitego, Pana Krzysztofa Kotlarka i Pana Grzegorza Ogórka, zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Głuszyńskim na wysokości działek oznaczonych numerami geodezyjnymi :2/36, 2/44, 2/58 i 2/79 położonych w miejscowości Rybiny gm. Topólka. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-10 10:48

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5.02.2014 r. po złożeniu wniosku przez Pana Stefana Rybackiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :budowę   przepustu w nurtach   kanału melioracyjnego podstawowego na kanale Ułomie – Szlonki w km 2+880     pomiędzy działką Nr 32/7 w miejscowości Krzywosądz ,a działką Nr 2/1 w miejscowości Dęby, gmina Dobre Wg współrzędnych geograficznych :
N : 52º42’48.6’’ – szerokości geograficznej północnej,
E : 18º34’21.78’’ – długości geograficznej wschodniej.
       W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-05 12:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-05 12:23

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :Wójta Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Wierzba biała – 11 szt. w miejscowości Lekarzewice, droga Nr 180222C,

2.Robinia akacjowa – 1 szt. w miejscowości Zagajewice, droga Nr 180210C,

3.Topola kanadyjska – 1 szt. w miejscowości Zagajewice, droga Nr 180210C,

4.Wierzba biała – 1 szt. w miejscowości Osięciny-Wieś, droga Nr 180303C,

5.Wierzba biała – 1 szt. w miejscowości Borucinek, droga Nr 180228C.

 W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-03 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-03 11:21

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Wierzba – 4 szt. w miejscowości Połajewo, na działce nr 388/77.

     W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-03 10:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-03 11:17

Informacja

Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Topola – 8 szt. w miejscowości Bycz, na działce nr 69/3.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-03 10:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-03 11:40

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, że z dniem 3.02.2014 r. po złożeniu wniosku przez PRASMET BIS M.Granczewska, J. Margulski Sp. J.,  ul. Rolnicza 4, 88-200 Radziejów REGON: 910930803 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie, transport  i czasowe składowanie odpadów o kodach:

12 01 01 - Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

12 01 02 – Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 99 - Inne nie wymienione odpady,

15 01 04 – opakowania z metali,

16 01 17 – metale żelazne,

17 04 05 -  żelazo i stal ,

19 10 01 – odpady żelaza i stali,

19 10 02 – odpady metali nieżelaznych,

19 12 02 – odpady metale żelazne.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530  .    

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-02-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-03 10:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-03 10:49

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.01.2014 r. po złożeniu wniosku przez Gminę Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : przebudowę   przepustu w nurtach   cieku podstawowego kanału melioracyjnego Gocanowskiego zlokalizowanego pod drogą gminną Nr 180401C Radziejów – Szczeblotowo , na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 35/2 w miejscowości Biskupice w km od 14+456 do 14+471, gm. Radziejów. Wg współrzędnych geograficznych : N : 52º38’3.2’’ – szerokości geograficznej północnej, E : 18º32’33.79’’ – długości geograficznej wschodniej.  W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-28 13:25

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

drukuj (Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-24 09:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-01-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-24 09:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-01-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-24 09:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-01-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-24 09:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-01-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-24 09:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-01-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-24 09:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-03-12
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-03-12 08:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-24 09:36

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 21 stycznia 2014 roku przez 21 dni, tj. do 10 lutego 2014 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, zabudowanej budynkiem administracyjnym po byłym Posterunku Policji w Osięcinach przy ul. Marszałka Rataja 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działkanr 162/4 o powierzchni 0.0909 ha, na karcie mapy nr 2, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00022076/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim – VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Radziejowie. 
W/w nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo spadkobiercy takich osób, mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia, złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości.
W razie nie złożenia wniosku w terminie pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.

 

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Mroczkowska
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-21 07:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-21 07:34

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 15.01.2014 r. po złożeniu wniosku przez D-M-D Sp. jawna D. Malicki, M. Malicki  ul. Dworcowa 32C 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów o kodach:

 •  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
 •  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
 •  03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
 •  03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530   .

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-01-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-16 12:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-16 12:38

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

że z dniem 15.01.2014 r. po złożeniu wniosku przez Usługi Transportowe  Zbigniew Pietrzak  ul. Wyspiańskiego 3, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów o kodach:

 •  Kod 03 03 07 – mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki z makulatury i tektury,
 • Kod 03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,
 • Kod 12 01 05 – odpady z toczenia u wygładzania tworzyw sztucznych,
 • Kod 12 01 99 – inne niewymienione odpady,
 • Kod 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
 • Kod 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
 • Kod 16 01 19 – tworzywa sztuczne,
 • Kod 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma,
 • Kod 20 01 01 – papier i tektura,
 • Kod 20 01 39 – tworzywa sztuczne,
 • Kod 10 01 01 – żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów,
 • Kod 10 01 80 – mieszanka popiołowo – żużlowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,
 • Kod 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507,
 • Kod 19 12 09 – minerały, kamień, żwir, piasek,
 • Kod 07 01 80 – wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych inne niż wymienione w 030304,
 • Kod 17 04 05 – żelazo i stal,
 • Kod 19 10 01 – odpady żelaza i stali,
 • Kod 12 01 01 – odpady z  toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
 • Kod 12 01 02 – odpady żelaza i jego stopów,
 • Kod 19 10 02 – odpady metali nieżelaznych,

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530  .    

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-01-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-16 12:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-16 12:36

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Kujawskiego Stowarzyszenia Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Radziejowie, ul. Rynek 5, 88-200 Radziejów.  
Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiony został Marek Postrach.

 

drukuj (Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Kapuścińska
  data wytworzenia: 2014-01-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-07 09:30

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.01.2014 r. po złożeniu wniosku przez Spółdzielnię Rolników Indywidualnych, Rudzk Mały 41, 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na odprowadzanie do rowu melioracyjnego wylotem W-1 usytuowanym na działce nr 71/1, obręb Rudzk Mały, o średnicy 200 mm, wód opadowych i roztopowych ( ścieków ) z odwodnienia obiektów powierzchni dachowych oraz dróg i placów utwardzonych ( powierzchnia 0,2630 ha) Spółdzielni Rolników Indywidualnych w Rudzku Małym w ilości: Q max – 30,77 l/s, Q max. h – 9,23m3/h, Q śr.d. – 15,87 m3/d, Q max. r. – 1538,6 m3/r

           W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 08:44

Informacja

Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.01.2014 r. po złożeniu wniosku przez Panią Karolinę Tylisz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na : wybudowanie pomostu rekreacyjno – wędkarskiego na jeziorze Gopło działka nr 366 na wysokości działki oznaczonej numerem geodezyjnym 341/3, położonej w miejscowości Połajewo , gmina Piotrków Kujawski. W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-07 08:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23760
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-11 13:15