Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej o przeprowadzonych w 2019 roku kontrolach firm transportowych z terenu powiatu radziejowskiego posiadających licencję/zezwolenia  w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-16 09:21

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej o przeprowadzonych w 2019 r. kontrolach firm prowadzących na terenie powiatu radziejowskiego Stacje Kontroli Pojazdów.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-16 09:18

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2019 roku Ośrodków Szkolenia Kierowców

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińsla
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-16 09:15

Informacja o przeprowadzonej kontroli

 • -

W dniach od 26.08.2019 r. do 29.08.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie odbyła się kontrola planowa projektu RPKP.10.02.02-04-0014/16 „Większa wiedza - lepsza przyszłość” przeprowadzona Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu. Informacja pokontrolna  nr 13/2019/2020.

Podstawa prawna:

 – art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.),

– art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2019 poz. 512),

– § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.110.2017 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskiem a Powiatem Radziejowskim z dnia 29 września 2017 r.

Zakres kontroli:

Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz „Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu”. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:

- współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,

- faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowania i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,

- wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

Zalecenia pokontrolne: Nie dotyczy.

Ocena według kryteriów: w skali pięciostopniowej Kategoria I – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Kozłowska
  data wytworzenia: 2019-10-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-08 12:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-08 12:42

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniach od 11 do 17 lipca 2018 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości przez – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (wystąpienie pokontrolne znak WNK.DW.III.431.2.2.2018.JL).

Przedmiotem kontroli była: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2017 r. poz. 2030), sprawdzenie stanu i prawidłowości realizacji zadania, udzielania informacji publicznej o realizowanym zadaniu, terminowości i poprawności zawierania porozumień i umów, zapewnienia świadczenia usługi oraz przyjmowania i gromadzenia niezbędnej dokumentacji z udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej. Kontrolą objęto okres od dnia podjęcia pierwszej czynności związanej z realizacją kontrolowanego zadania dotyczącego roku 2018 do dnia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Wskazano następujący zakres stwierdzonych uchybień, które przedstawiono i omówiono z kierownikiem jednostki kontrolowanej:

- w dwóch lokalach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna brak możliwości korzystania z sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej,

- dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie uwzględniają potrzeb osób niepełnosprawnych określonych w § 5 ust. 3 rozporządzenia z 15.12.2015 r.,

- w pięciu lokalach brak wyposażenia do bezpiecznego przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe,

- niepełna informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, w Biuletynie Informacji Publicznej – brak dotyczy wymagań opisanych w § 4 ww. rozporządzenia,

- niepełna informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na tę pomoc – brak dotyczy, w których punktach jest udzielana pomoc przez adwokata lub radcę prawnego.

Ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości a tylko uchybienia odstąpiono od formułowania zaleceń.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 08:06

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Powiecie Radziejowskim w okresie od 15.11.2018 r. do 31.12.2018 r. z uzasadnioną przerwą w dniu 24.12.2018 r.

Przedmiot kontroli: kompleksowa kontrola gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych obejmująca swoim zakresem następujące tematy:

I. Ustalenia ogólno – organizacyjne

1. Kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego (zarząd j.s.t., skarbnik, sekretarz).

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne.

3. Dane ogólne o jednostce samorządu terytorialnego (m.in. informacja o ilości jednostek podległych i nadzorowanych, uczestnictwo w związkach komunalnych).

II. Księgowość i sprawozdawczość

1. Gospodarka pieniężna i kontrola kasy.

2. Księgi rachunkowe budżetu i jednostki.

3. Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inna.

4. Inwentaryzacja.

III. Budżet jednostki samorządu terytorialnego

1. Dochody budżetowe

1.1. Subwencje i dotacje.

1.2. Dochody z majątku.

1.3. Inne dochody.

2. Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych

2.1. Wydatki bieżące.

2.2. Wydatki majątkowe.

2.3. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji.

3. Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu.

IV. Gospodarka mieniem

1. Gospodarka mieniem komunalnym.

2. Gospodarka mieniem Skarbu Państwa.

V. Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi

1. Rozliczenia z jednostkami budżetowymi.

2. Rozliczenia z samorządowymi zakładami budżetowymi.

VI. Inne ustalenia

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle podpisanym dnia 31.12.2018 r. (RIO/KF/65/2018).

Wystąpienie pokontrolne wpłynęło dnia 14.02.2019 r. znak RIO-KF-4104-65/2018. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy poprosiła o:

 1. Przestrzeganie obowiązku dokonywania wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych określonymi w art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
 2. Prawidłowe klasyfikowanie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).
 3. Przestrzeganie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.) przy obliczaniu kwoty przysługującego potrącenia, jako dochód własny Powiatu z uzyskanych wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa, tj. potracenia należnego jednostce samorządu terytorialnego z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Starosta Radziejowski podjął działania, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości z prac podległych służb, usprawnią ich działalność oraz zapobiegną ich powstawaniu w przyszłości. O sposobie wykonania zaleceń powiadomiono organ zarządzający kontrolę.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
   data wytworzenia: 2019-05-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-24 08:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-05-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-24 07:59

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej
w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego -
 Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj.

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy  z dnia

 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2018 r. , poz. 1330ze zm.)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta  i Gminy w Piotrkowie Kuj.                     

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj.,  88-230 Piotrków Kuj. ul. Kościelna 1
 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. w dniu 26 kwietnia 2019 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.
 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.
 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej  samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.
 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania   prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród mieszkańców miasta i gminy.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. oceniono pozytywnie.

Do ustaleń  zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kuj. zobowiązany jest w terminie do dnia 7 czerwca 2019 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

                                                                         J. Marcinkowska

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2019-05-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-15 11:36

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej

w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Gminy w Bytoniu

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy  z dnia

 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764ze zm.)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Bytoniu

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Bytoniu,  88-231 Bytoń.
 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Bytoniu w dniu 28 marca 2019 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.
 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.
 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej  samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.
 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dostatecznie.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania   prowadzona właściwie.

Ad. 4) Przeprowadzić szkolenie w zaplanowanym terminie.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Bytoniu oceniono pozytywnie.

Do ustaleń  zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Wójt Gminy w Bytoniu zobowiązany jest w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-10 10:21

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2019-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-28 08:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8852
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-16 09:23:41