Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniach od 11 do 17 lipca 2018 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości przez – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (wystąpienie pokontrolne znak WNK.DW.III.431.2.2.2018.JL).

Przedmiotem kontroli była: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2017 r. poz. 2030), sprawdzenie stanu i prawidłowości realizacji zadania, udzielania informacji publicznej o realizowanym zadaniu, terminowości i poprawności zawierania porozumień i umów, zapewnienia świadczenia usługi oraz przyjmowania i gromadzenia niezbędnej dokumentacji z udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej. Kontrolą objęto okres od dnia podjęcia pierwszej czynności związanej z realizacją kontrolowanego zadania dotyczącego roku 2018 do dnia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Wskazano następujący zakres stwierdzonych uchybień, które przedstawiono i omówiono z kierownikiem jednostki kontrolowanej:

- w dwóch lokalach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna brak możliwości korzystania z sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej,

- dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie uwzględniają potrzeb osób niepełnosprawnych określonych w § 5 ust. 3 rozporządzenia z 15.12.2015 r.,

- w pięciu lokalach brak wyposażenia do bezpiecznego przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe,

- niepełna informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, w Biuletynie Informacji Publicznej – brak dotyczy wymagań opisanych w § 4 ww. rozporządzenia,

- niepełna informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na tę pomoc – brak dotyczy, w których punktach jest udzielana pomoc przez adwokata lub radcę prawnego.

Ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości a tylko uchybienia odstąpiono od formułowania zaleceń.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 08:06

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej
w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego -
 Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj.

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy  z dnia

 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2018 r. , poz. 1330ze zm.)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta  i Gminy w Piotrkowie Kuj.                     

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj.,  88-230 Piotrków Kuj. ul. Kościelna 1
 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. w dniu 26 kwietnia 2019 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.
 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.
 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej  samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.
 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania   prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród mieszkańców miasta i gminy.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. oceniono pozytywnie.

Do ustaleń  zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kuj. zobowiązany jest w terminie do dnia 7 czerwca 2019 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

                                                                         J. Marcinkowska

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2019-05-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-15 11:36

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej

w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Gminy w Bytoniu

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy  z dnia

 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764ze zm.)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Bytoniu

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Bytoniu,  88-231 Bytoń.
 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Bytoniu w dniu 28 marca 2019 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.
 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.
 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej  samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.
 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dostatecznie.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania   prowadzona właściwie.

Ad. 4) Przeprowadzić szkolenie w zaplanowanym terminie.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Bytoniu oceniono pozytywnie.

Do ustaleń  zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Wójt Gminy w Bytoniu zobowiązany jest w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-10 10:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2698
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-16 09:23:41