Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja

Radziejów, dnia 22.05.2019 r.

 

O.T.II.613.15.2019

 

INFORMACJA

 

 

        Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ) oraz. art. 90, art. 83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon – 16 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Sportowa, na działce nr 919,
 2. Jesion – 2 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Sportowa, na działce nr 214/8,
 3. Klon – 1 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Poduchowna, na działce Nr 1684.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-05-22 08:19

SP ZOZ w Radziejowie I Przetarg Ustny Nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na wynajem nieruchomości garażowej – boks garażowy nr 19.

Cena wywoławcza za boks garażowy nr 19  – 135 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Wyżej opisany boks  garażowy znajduje się w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, na działce nr ewid. 666/7 o powierzchni 0,2162 ha jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie, stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca o godz. 1400 w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 zł słownie dwadzieścia zł i 00/100, w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. w kasie SP ZOZ lub na konto: KDBS Filia w Radziejowie 28 9559 0003 2018 0000 7386 0001.

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres trzech lat.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr 54 285 63 31.

drukuj (SP ZOZ w Radziejowie I Przetarg Ustny Nieograniczony)

 • autor informacji: Dyrektor mgr inż. Zbigniew Skonieczny
  data wytworzenia: 2019-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-17 08:35

SP ZOZ w Radziejowie I Przetarg Ustny Nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. 1 m2, obecnie automat do sprzedaży zimnych napojów bezalkoholowych i batonów.

Cena wywoławcza za 1 m2 – 120 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Wyżej opisane pomieszczenie użytkowe znajduje się w budynku SP ZOZ w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca o godz. 1200 w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 25 zł słownie dwadzieścia pięć zł i 00/100, w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. w kasie SP ZOZ lub na konto: KDBS Filia w Radziejowie 28 9559 0003 2018 0000 7386 0001.

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres trzech lat.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr 54 285 63 31.

drukuj (SP ZOZ w Radziejowie I Przetarg Ustny Nieograniczony)

 • autor informacji: Dyrektor mgr inż. Zbigniew Skonieczny
  data wytworzenia: 2019-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-17 08:30

SP ZOZ w Radziejowie I Przetarg Ustny Nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. 9,36 m2, obecnie działalność gospodarcza sprzedaż artykułów spożywczych i prasy.

Cena wywoławcza za 9,36 m2 – 484,30 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Wyżej opisane pomieszczenie użytkowe znajduje się w budynku „D” SP ZOZ w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca o godz. 1300 w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 80 zł słownie osiemdziesiąt zł i 00/100, w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. w kasie SP ZOZ lub na konto: KDBS Filia w Radziejowie 28 9559 0003 2018 0000 7386 0001.

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres trzech lat.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr 54 285 63 31.

drukuj (SP ZOZ w Radziejowie I Przetarg Ustny Nieograniczony)

 • autor informacji: Dyrektor mgr inż. Zbigniew Skonieczny
  data wytworzenia: 2019-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-17 08:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-17 08:26

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na wynajęcie na okres pięciu lat lokalu biurowego o pow. 12,50 m2 znajdującego się na III piętrze (lokal 302) w budynku administracyjno - biurowym położonym na działce o nr ewid. 461 o pow. 0,6737 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00008757/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Cena wywoławcza za najem nieruchomości lokalowej   -  270,00 zł netto miesięcznie

Wyżej opisana nieruchomość lokalowa stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50 zł, w terminie najpóźniej do dnia  10 czerwca 2019 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080.

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres pięciu lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 121.

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-14 08:01

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

drukuj (Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018)

 • autor informacji: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-24 14:31

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 18 kwietnia 2019 r. przez 21 dni, tj. do 9 maja 2019 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia od 1sierpnia 2019 r. na okres 5 lat w trybie przetargowym: pomieszczenie biurowe znajduje się na III piętrze (pok. 302) w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie. Wyżej opisana nieruchomość  stanowi współwłasność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Informacja o wykazie)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-04-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-18 11:04

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie – nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 17 kwietnia 2019 roku przez 21 dni tj. do   09 maja 2019 roku zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego w Radziejowie  przy ulicy Szpitalnej 3 w Radziejowie oraz Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ulicy Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonych przy ulicy Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.  

drukuj (Ogłoszenie)

 • autor informacji: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2019-04-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 08:03

Informacja

Radziejów, dnia 2.04.2019 r.

 

O.T.II.613.14.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Żywotnik zachodni – 9 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 31/20 położonej w miejscowości Topólka,
 2. Modrzew europejski – 2 szt.,  znajdujący się na działce o nr ewid. 72/6 położonej w miejscowości Topólka,
 3. Głóg jednoszyjkowy – 1 sz., znajdujący się na działce o nr ewid. 72/6 położonej w miejscowości Topólka,
 4. Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 72/6 położonej w miejscowości Topólka.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-04-02 09:18

Informacja - wykaz

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 02 kwietnia 2019 roku przez 21 dni, tj. do dnia 22 kwietnia 2019 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, w trybie darowizny, położonej w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 1519/4 o powierzchni 1.6943 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00035805/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Informacja - wykaz)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-02 08:23

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 2 kwietnia 2019 r. przez 21 dni, tj. do 23 kwietnia 2019 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul Kościuszki 17 wykaz nieruchomości  oznaczonej nr geodezyjnym  278/3 o pow. 0.3312 ha  położonej w obrębie Bronisław jednostka ewidencyjna Dobre przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Dobre w celu budowy ścieżki pieszo – rowerowej.

drukuj (Informacja o wykazie)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-02 08:05

Informacja

Radziejów, dnia 1.04.2019 r.

 

O.T.II.613.13.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Brzoza brodawkowata – 3 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 167 położonej w miejscowości Radziejów ul. Polna 1,
 2. Klon zwyczajny – 3 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 167 położonej w miejscowości Radziejów ul. Polna 1,
 3. Wierzba iwa – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 605/2 położonej w miejscowości Radziejów ul. Stachury 5

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-04-01 12:31

Informacja

Radziejów, dnia 1.04.2019 r.

 

O.T.II.613.12.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Świerk srebrny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 461 położonej w miejscowości Radziejów ul. Kościuszki 20/22.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-04-01 12:29

Informacja

Radziejów, dnia 14.03.2019 r.

 

O.T.II.613.11.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art. 83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 8 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 70/17 położonej w miejscowości Dobre I, gm. Dobre,
 2. Topola kanadyjska – 3 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 70/19 położonej w miejscowości Dobre I, gm. Dobre,

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-03-14 12:31

Informacja

Radziejów, dnia 7.03.2019 r.

 

O.T.II.613.10.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 203 położonej w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-03-07 09:07

Informacja

Radziejów, dnia 7.03.2019 r.

 

O.T.II.613.9.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 62 położonej w miejscowości Broniewo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-03-07 09:05

Informacja

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 7 marca 2019 r. przez 21 dni, tj. do 28 marca 2019 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia od 1 lipca 2019 r. na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym: pomieszczenie biurowe znajduje się w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie. Wyżej opisana nieruchomość  stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 07:58

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim dotyczącego wynajęcia na okres pięciu lat budynków gospodarczych o pow. 222 m² ( wiata o pow. 116 m², stodoła o pow.106 m²) znajdujących się na  działce o nr ewid. 2/12 o pow. 2.12.44 ha położonej w Piotrkowie Kujawskim, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00026858/8  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych, stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego, a będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

 

Na przetarg zgłosił się jeden oferent, wpłacił wadium  i  został dopuszczony do przetargu.       

Cena wywoławcza za wynajęcie budynków gospodarczych o pow. 222 m² (wiata o pow. 116 m², stodoła o pow.106 m²) wynosiła za najem za 1 m² rocznie 19,50 zł brutto i za łączną powierzchnię do wynajęcia 4329,00 zł brutto ( słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych brutto 00/100) rocznie.   

 

Kwota osiągnięta w wyniku I przetargu wyniosła 4379,00 zł brutto ( słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych brutto 00/100  ) rocznie.

W wyniku postępowania przetargowego ustalono najemcę budynków gospodarczych Państwo Joannę i Sławomira Szymańskich  zam. ul. Poznańska 59,  88-230 Piotrków Kujawski.

 

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-06 13:14

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

drukuj (Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego)

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-05 10:24

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2019 roku

drukuj (Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2019 roku)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-04-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 10:41

Informacja

Radziejów, dnia 25.02.2019 r.

 

O.T.II.613.8.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.02.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Jesion wyniosły – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 84 położonej w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-02-25
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-02-25 08:23

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od dnia 06.02.2019 r. do 27.02.2019 r. tj. przez 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół RCKU w Przemystce wykazy lokali do wynajęcia w budynku internatu na okres 4 lat o pow: 23,07 m2, 23,60 m2, 20,44 m2, 20,25 m2, 41,55 m2 W/w lokale znajdują się na działce o nr ewid.112/49.

 

Lokale są własnością Powiatu Radziejowskiego, Zespół Szkół Rolnicze Centrum  Kształcenia Ustawicznego w Przemystce jest trwałym zarządcą.

drukuj (Ogłoszenie)

 • autor informacji: Dyrektor RCKU Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-08 08:20

Informacja

Radziejów, dnia 06.02.2019 r.

 

O.T.II.613.7.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.02.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 41 położonej w miejscowości Czołówek, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-02-06 08:39

Informacja

Radziejów, dnia 06.02.2019 r.

 

O.T.II.613.6.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.02.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 145 położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-02-06 08:35

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) na podstawie art. 56 ust.1  Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.  o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 nr 0 poz. 1727)  oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.02.2019  r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

PKP Polskie Koleje Samochodowe S.A.

Zakład  Linii Kolejowych  w Bydgoszczy  ul. Zygmunta Augusta 1,   85-082 Bydgoszcz

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola – 1 szt., znajdująca  się na działce o nr ewid. 1058/4, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-04 12:51

Informacja

Radziejów, dnia 29.01.2019 r.

 

O.T.II.613.4.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Wiąz – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 182 położonej w miejscowości Malina  gm. Piotrków Kujawski,
 2. Jesion  – 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 182 położonej w miejscowości Malina gm. Piotrków Kujawski,
 3. Jesion - 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 39 położonej w miejscowości Anusin gm. Piotrków Kujawski,
 4. Klon - 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 39 położonej w miejscowości Anusin gm. Piotrków Kujawski,
 5. Robinia akacjowa -  14 szt.  znajdująca się na działce o nr ewid. 187 położonej w miejscowości Szewce gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-01-29 09:31

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych w Radziejowie obręb Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym: dz. 1515/3 o pow. 1.4823 ha , dz. 1515/4 o pow. 1.1034 ha, położonych w miejscowości Radziejów, zapisanych w  księdze wieczystej  Nr WL1R/00035027/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz dz. 691/6 o pow. 1.1748, dz. 691/10 o pow. 0.5576 ha, dz. 691/20 o pow. 1.6297 ha, dz. 691/21 o pow. 0.7942 ha, dz. 691/23 o pow. 1.7987 ha, dz. 691/24 o pow. 8.6544 ha,  dz. 691/27 o pow. 1.6798 ha, dz. 691/30 o pow. 0.1323 ha, dz. 691/31  o pow. 0.1495 ha, dz. 691/39 o pow. 0.7026 ha, dz. 691/40 o pow. 0.1798 ha, dz. 691/42 o pow. 0.4285 ha, dz. 691/44 o pow. 0.9285 ha położonych w miejscowości Radziejów, zapisanych w  księdze wieczystej  Nr WL1R/00027389/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Ogółem powierzchnia do wydzierżawienia 21,3961 ha. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz Zespołu Szkół Mechanicznych, są wolne od obciążeń.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Cena wywoławcza  za 1 ha fizyczny rocznie - 1 700 zł, wadium – 3000 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do dnia 25 lutego 2019 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080. Kwota osiągnięta
 w przetargu jest podstawą do podpisania umowy dzierżawy na okres jednego roku. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 54 285 3553 w. 121.

drukuj (I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-29 08:05

Informacja

Informacja

o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej"), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-23 14:55

I Przetarg Ustny Nieograniczony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

ogłasza

I Przetarg Ustny Nieograniczony

 

Na wynajem na okres pięciu lat budynków gospodarczych o pow. 222 m2 (wiata o pow. 116 m2, stodoła o pow. 106 m2) znajdujących się na działce o nr ewid. 2/12 o pow. 2.1214 ha położonej w Piotrkowie Kujawskim, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00026858/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza najmu za 1 m2 powierzchni rocznie brutto – 19,50 zł, wadium – 800 zł.

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, jest w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Poznańskiej 98.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do 18 lutego 2019 r. na konto Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 73 9551 0002 0000 4675 2000 0060.

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres pięciu lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn / w uzasadnionym wypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 98 lub telefonicznie pod numerem 54 2654025.

drukuj (I Przetarg Ustny Nieograniczony)

 • autor informacji: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-23 09:06

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba biała – 7 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 6/2, położonej   w miejscowości Ludwikowo, gm. Dobre.,
 2. Brzoza brodawkowata – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 6/2, położonej   w miejscowości Ludwikowo, gm. Dobre,
 3. Klon zwyczajny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 94, położonej   w miejscowości Bodzanowo Drugie, gm. Dobre,
 4. Jesion wyniosły – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 245, położonej   w miejscowości Przysiek, gm. Dobre,
 5. Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 245, położonej   w miejscowości Przysiek, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-21 15:15

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Czeremcha amerykańska – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 121/12, położonej   w miejscowości Dobre I, gm. Dobre.,
 2. Brzoza brodawkowata – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 121/12, położonej   w miejscowości Dobre I, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-21 15:14

Informacja - wykaz

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 17 stycznia 2019 roku przez 21 dni, tj. do dnia 06 lutego 2019 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 1519/1 o powierzchni 1.6275 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00035805/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

 

drukuj (Informacja - wykaz)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-01-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 15:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 438
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-22 08:19

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3279581
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 08:01

Stopka strony