Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna - obrót nieruchomościami

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest  Starosta Radziejowski Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres siedziby: ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów

e-mail:  powiat@radziejow.pl

telefonicznie: 542853553

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym  możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@radziejow.pl

 1. Państwa dane osobowe przetwarzanie będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit c RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze tj. obrotu nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie
  do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa,
  a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie
  nr telefonu, adresu e-mail i inne.
 1. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:
 • 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z wykonywanie umów
  i lub innej czynności wykonywanej na podstawie przepisów prawa,
 • do przedawnienia roszczeń,
 • w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15;
 • sprostowania danych na podstawie art. 16;
 • usunięcia danych na podstawie art. 17, jeżeli:
 1. wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane
  lub w których były przetwarzane,
 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18;
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
  ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
  ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem
 1. Podanie Twoich danych:
 • jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa
 • jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Tobą umowy
 • jest dobrowolne gdy odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie. 
 1. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo,
  że przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
  w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1730
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-18 12:14:10