Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA
W CELU UMOŻLIWIENIA:


1. wywozu pojazdu za granicę
2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP
3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

 

Dokumenty od wnioskodawcy


I. Wniosek o czasową rejestrację pojazdu (odnośnik do wniosku)
 

II. Załączniki do wniosku:

1) W przypadku:

a) wywozu pojazdu za granicę:

- dowód własności pojazdu,

- dotychczasowy dowód rejestracyjny,

- dotychczasowe tablice rejestracyjne,

- karta pojazdu (jeżeli została wydana),

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli w dowodzie rejestracyjny brak jest informacji o aktualnym badaniu technicznym);

b) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP:

- dowód własności pojazdu w przypadku pojazdu fabrycznie nowego: dokumenty homologacyjne wymienione w art.72 ust.1 pkt 3 (m.in. świadectwa zgodności WE, oświadczenie zawierające dane i informacje o pojeździe),

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

- dotychczasowe tablice rejestracyjne,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał,

- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy [tu możesz załatwić sprawę] na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy

c) przejazdu pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP w celu dokonania badania technicznego lub naprawy:

- dowody własności pojazdu (dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca jest inną osobą niż wpisana do dowodu rejestracyjnego),

- dotychczasowy dowód rejestracyjny (do depozytu),

- dotychczasowe tablice rejestracyjne (do depozytu).

2) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby
prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela.

3) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

4) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

5) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

6) Potwierdzenie wniesienia opłat.

 

III. Opłaty

1) Opłata za rejestrację pojazdu wg. cennika [KLIK]

2) Opłata skarbowa wg. cennika [KLIK]

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Powiatu Radziejowskiego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

77 9551 0002 0005 0715 2000 0010

Opłata skarbowa na rachunek Gmina Miasto Radziejów :

45 9550 0003 2320 0005 3093 0032

 

IV. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.

 

V. Informacje dodatkowe

1) Jeżeli pojazd jest sprowadzony z zagranicy i rejestracja czasowa dotyczy przejazdu na badanie techniczne (czerwone tablice) to w tym przypadku nie można zarejestrować pojazdu warunkowo, a więc dokumenty odprawy celnej, akcyzy muszą być dołączone do wniosku o rejestrację czasową.

2) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5785
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-18 15:00:55