Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

WYREJESTROWANIE POJAZDU

 

Dokumenty od wnioskodawcy

 

I. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (odnośnik do wniosku)


II. Załączniki do wniosku:

1) W przypadku:

a) demontażu pojazdu:

- zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu - jeżeli była wydana,

- tablice rejestracyjne.

b) kradzieży pojazdu:

- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego),

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu – jeżeli była wydana.

c) wywozu pojazdu za granicę:

- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą, i dokumenty pojazdu jeżeli nie zostały przekazane nowemu nabywcy:

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu (jeżeli była wydana),

- tablice rejestracyjne.

d) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:

- dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu - jeżeli była wydana,

- tablice rejestracyjne.

e) trwałej i zupełnej utraty pojazdu:

- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu - jeżeli była wydana,

- tablice rejestracyjne,

- dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizacje zadań związanych  z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

2) Potwierdzenie wniesienia opłat.

3) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela.

4) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

5) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu

6) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

III. Opłaty

1) Opłata skarbowa wg. cennika [KLIK]

2) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Gmina Miasto Radziejów (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta .

3) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa na rachunek Gmina Miasto Radziejów :

45 9550 0003 2320 0005 3093 0032

4) Opłata na rzecz gminy (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu) – ustalana w każdym przypadku indywidualnie, naliczana i opłacana w gminie, na terenie której zamieszkuje właściciel.

 

IV. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.

 

V. Informacje dodatkowe

1) W przypadku, gdy właściciel pojazdu nie złoży wniosku o wyrejestrowanie organ rejestrujący wyrejestruje pojazd z urzędu po przesłaniu przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu kopii zaświadczenia o demontażu pojazdu.

2) Właściciel pojazdu ma obowiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC do dnia demontażu pojazdu. Organ rejestrujący dokonuje kontroli umowy ubezpieczenia OC pojazdu przy składaniu wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

4) W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeżeli była wydana) lub tablic / tablicy rejestracyjnej, właściciel pojazdu składa oświadczenie o ich utracie.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10113
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-18 14:59:48