Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Zadania Nadzoru Budowlanego:

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w: art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Zadania Nadzoru Budowlanego wykonują następujące organy:

  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  • Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako Kierownika Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, w chodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Do właściwości (art. 83 ust.1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetncje: Obowiązki w postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych udzielanie informacji, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust.2),Kompetencje w zakresie budowy i oddawania obiektów do użytku przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art.41 ust.4), przyjmowanie zawiadomień inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art.44 ust.1), wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art. 48, 49b, 50a, 51), badanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych uprawnień budowlanych (art. 49), kontrola obiektów budowlanych będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektów budowlanych lub jego części (art. 48, 49b, 50a), sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art. 49, 49a, 49b), wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48, 49b, 50), wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art. 51), przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57, ust. 4, 59),Kompetencje w zakresie utrzymania obiektów budowlanych wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art. 62, ust. 3), prawo żądania udostępnienia od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentacje budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65), wydawanie, w drodze decyzji, nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66), wydawanie decyzji nakazujących, właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art. 67, ust. 1), wydawanie, w drodze decyzji, nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego, opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesłanie ww. decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art.68), wydawanie zarządzeń: umieszczenia na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art. 68), zapewnianie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69), przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art. 70, ust.2), Zadania w razie katastrofy budowlanej prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art. 74), przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art. 75, ust.1, pkt. 3, lit. A), obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76), obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, po otrzymaniu informacji o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 76), wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art. 76),Kompetencje w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97, ust.1). Inne, zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zadania z zakresu działalności inspektoratu. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych - wykonywanie poleceń starosty dotyczące podjęcia czynności zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.  

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-11-09 18:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 08:52

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12597
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-02 08:52:55