Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 2 szt., znajdujące się na działkach o nr ewid. 116, 7/2, położonych  w miejscowości Zagorzyce, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-24 11:40

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

drukuj (Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego)

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-21 09:24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania)

 • autor informacji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-14 14:46

Informacja

Radziejów, dnia 14.01.2020 r.

 

O.T.II.613.1.2020

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba biała – 10 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 6/2 położonej w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

 • autor informacji: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2020-01-14 12:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. ), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. )

STAROSTA RADZIEJOWSKI

zawiadamia,

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie ENERGA – OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, w imieniu której na mocy udzielonego pełnomocnictwa działa P. Arkadiusz Rorat – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne TELTOR – POL PÓŁNOC S.A, w Gdańsku, zezwolenia na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 141 o powierzchni 6.8700 ha, oraz działka 75 o powierzchni 0.7700 ha położone w miejscowości Miłachówek, gmina Topólka, których stan prawny jest nieuregulowany.   

Postępowanie  zostaje wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 1.10.2019 r., w imieniu i na rzecz której w niniejszym postępowaniu na podstawie udzielonego  pełnomocnictwa działa  Pan Arkadiusz Rorat.

W ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłachówek,  gm. Topólka, jako własność dla przedmiotowej działki nr  141 i 75 - wpisany jest Dariusz Dębowy.

Stosownie do przepisu art. 113 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami „ Przez nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów  albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe”.

Zgodnie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej „ Gazecie Pomorskiej” – w dniu 5.11.2019 r., na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tych nieruchomości, co skutkuje wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7, art. 10 § 1, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie  7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w przedmiotowej sprawie w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w pokoju nr 323.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego)

 • autor informacji: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-08 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-24 11:40

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3577867
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 13:46

Stopka strony