Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Dokumenty od wnioskodawcy
I. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu (odnośnik do wniosku)

II. Załączniki do wniosku:

1) Oryginał dowodu własności pojazdu (np. faktura VAT, rachunek).

2) Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

3) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy [tu możesz załatwić sprawę] na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. Powyższy dokument może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży (autoryzowanego dealera), że  oryginał lub kopię tego dokumentu. W przypadku, jeśli pojazd zakupiony na terytorium RP został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem UE na fakturze sprzedaży winna znajdować się adnotacja określająca datę i numer odprawy celnej oraz nazwę urzędu celnego, który tej odprawy dokonał.

4) Karta pojazdu.

5) Potwierdzenie wniesienia opłat.

6) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela właściciela pojazdu.

7) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

8) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu [tutaj wzór pełnomocnictwa].

9) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

III. Opłaty

1) Opłata za rejestrację pojazdu wg. cennika [KLIK]

2) Opłata skarbowa wg. cennika [KLIK]

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Powiatu Radziejowskiego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

77 9551 0002 0005 0715 2000 0010

Opłata skarbowa na rachunek Gmina Miasto Radziejów :

45 9550 0003 2320 0005 3093 0032

IV. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.

V. Informacje dodatkowe

1) W przypadku, gdy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności
potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Nie dotyczy to świadectwa zgodności WE, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywy ramowej") (Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009, str. 13, z późn. zm.), albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE.

3) Właściciel pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej
w dniu rejestracji pojazdu. Organ rejestrujący dokonuje kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.

4) Sprawdź status dokumentu na stronie PWPW:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-03-24 15:15
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2023-05-18 14:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6385
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-18 14:57:15