Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 6 grudnia 2021 r. przez 21 dni, tj. do 27 grudnia 2023 r.  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia od 1 stycznia 2023 r. na okres jednego roku: garaż murowany  przy ul. Kościuszki 20/22 oraz pomieszczenia biurowe znajdujące się w budynku administracyjno – biurowych przy ul. Kościuszki 58. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2023-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-12-06 13:19

Informacja

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 5 grudnia 2023 r. przez 21 dni, tj. do 26 grudnia 2023 r.  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia od 1 stycznia 2023 r. na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym: garaż murowany przy ul. Kościuszki 20/22 oraz pomieszczenia biurowe znajdujące się w budynkach administracyjno – biurowych przy ul. Kościuszki 20/22 i przy ul. Kościuszki 58. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2023-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-12-05 10:29

Informacja

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że w dniach od 5 grudnia 2023 r. przez 21 dni, tj. do 26 grudnia 2023 r.  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny: działki 875 o pow. 0.0461 ha obręb Radziejów jednostka ewidencyjna m. Radziejów na rzecz Gminy Miasta Radziejów oraz  działki nr 295/2 o pow. 0.1391 ha obręb Smarglin jednostka ewidencyjna Dobre na rzecz Gminy Dobre.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2023-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-12-05 10:28

Informacja

Radziejów, dnia 1.12.2023 r

N.R.L.O.II.6131.26.2023 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 218, położonej w obrębie geodezyjnym Dobre I, gmina Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-12-01
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-12-01 09:01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2021 r. nr poz. 1390 tj. ) w załączeniu przesyła Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 11 grudnia 2023 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 118 położonej w obrębie Dobre I gmina Dobre
z działką sąsiednią nr: 117/5, 119, 120, 121/17, 121/18, 213/2 położonymi w obrębie
Dobre I gmina Dobre
celem wywieszenia na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ww. Starostwa.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty inż. Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-11-30 12:20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2021 r. nr poz. 1390 tj. ) w załączeniu przesyła Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 11 grudnia 2023 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 288/24 położonej w obrębie Smarglin gmina Dobre
z działką sąsiednią nr 292/3 położoną w obrębie Smarglin gmina Dobre celem wywieszenia na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ww. Starostwa.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty inż. Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-11-30 12:16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2021 r. nr poz. 1390 tj. ) w załączeniu przesyła Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 08 grudnia 2023 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 36 położonej w obrębie Nowy Dwór gmina Bytoń
z działką sąsiednią nr 39/3 położoną w obrębie Nowa Wieś gmina Bytoń celem wywieszenia na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ww. Starostwa.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty inż. Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-11-30 12:13

Informacja

Radziejów, dnia 27.11.2023 r.

N.R.L.O.II.6131.25.2023

 INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Topola kanadyjska – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1291/1 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski,

2.      Klon jesionolistny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 1291/1 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski,

3.      Klon - 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 39 położonej w miejscowości Kaczewo, gmina Piotrków Kujawski.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-11-27
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-11-27 12:33

Obwieszczenie Wody Polskie

drukuj (Obwieszczenie Wody Polskie)

Informacja

Radziejów, dnia 17.11.2023 r.

N.R.L.O.II.6131.24.2023

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Robinia akacjowa – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 16, położonej w miejscowości Stary Radziejów Wieś, gm. Radziejów,

2.      Świerk pospolity – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid.  nr 16, położonej w miejscowości Stary Radziejów Wieś, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-11-17
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-11-17 09:12

Informacja

Radziejów, dnia 15.11.2023 r.

N.R.L.O.II.613.23.2023

INFORMACJA

 Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 23, położonej w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów,

2.      Topola kanadyjska – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 23, położonej w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów

3.      Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 31/1, położonej w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-11-15 13:57

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Wójta Gminy Topólka, 87-875 Topólka w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.     Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1/55 położonej w m. Kamieńczyk gm. Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-11-09 10:57

Informacja

Radziejów, dnia 27.10.2023 r.

N.R.L.O.II.6131.21.2023

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.10.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Topola kanadyjska – 4 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 29 położonej w miejscowości Łabędzin, gmina Piotrków Kujawski.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-10-27
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-10-27 10:51

Informacja

Radziejów, dnia 19.10.2023 r.

N.R.L.O.II.6131.20.2023

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm. ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.10.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 164/1 położonej w m. Świerczyn gm. Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2023-10-19 10:13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2024 r., dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2023-10-09 13:05

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2023-10-09 13:06

Informacja

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2023-10-09 09:27

Obwieszczenie Wody Polskie