Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Radziejów, dnia 30.01.2023 r.

N.R.L.O.I.6233.2.2023

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 30.01.2023 r. na wniosek PRASMET BIS Granczewski i Spółka Spółka Jawna, ul. Rolnicza 4, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.             

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Obwieszczenie Wody Polskie

drukuj (Obwieszczenie Wody Polskie)

Informacja

Radziejów, dnia 16.01.2023 r.

N.R.L.O.II.613.1.2023

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.01.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

  1. Jesion wyniosły – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 176/4 położonej w miejscowości Połajewo, gmina Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
    data wytworzenia: 2023-01-16
  • opublikował: Mariusz Pikuła
    data publikacji: 2023-01-16 10:31

Informacja

Radziejów, dnia 09.01.2023 r.

N.R.L.O.I.6233.1.2023

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 09.01.2023 r. na wniosek przedsiębiorstwa „IRENA” FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA Paulina Jankowska, Karolina Jankowska-Łukasiewicz, ul. Koszykowa 2, 88 – 230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.             

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Obwieszczenie Wody Polskie