Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego

 1. I przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 09 marca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, sala konferencyjna. Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dobre I, gmina Dobre, oznaczonej numerem ewidencyjnym 190/3 o powierzchni 0.0744 ha, na karcie mapy nr 1, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym  w Radziejowie księga wieczysta Nr WL1R/00019969/7.
 2. Na przetarg zgłosił się jeden oferent i jeden oferent został dopuszczony do przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła – 2 790,00 zł netto.
 4. Nieruchomości gruntowa niezabudowana nr 190/3 sprzedana została za kwotę –
  2 820,00 zł netto.Łączna kwota sprzedaży wyniosła 3 468,60 zł brutto (w tym podatek VAT 23% w kwocie 648,60 zł).
 1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa niezabudowana sprzedana została Pani Katarzynie Kicie.

drukuj (Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2022-05-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-18 13:15

Obwieszczenie Wody Polskie

drukuj (Obwieszczenie Wody Polskie)

Informacja

Radziejów, dnia 20.12.2021 r.

O.T.II.613.36.2021

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1684, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski przy ul. Poduchownej,
 1. Robinia akacjowa – 5 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 40, położonej w miejscowości Szewce gm. Piotrków Kujawski,
 1. Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 40, położonej w miejscowości Szewce gm. Piotrków Kujawski,
 2. Robinia akacjowa – 17 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 187, położonej w miejscowości Szewce gm. Piotrków Kujawski,
 3. Brzoza brodawkowata – 4 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 956, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Parkowa,
 4. Wierzba – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 956, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Parkowa,
 5. Topola włoska – 12 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 458, 221/2, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, Stadion Miejski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2021-12-20 13:55

Informacja

Radziejów, dnia 13.12.2021 r.

O.T.II.613.38.2021

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz.247 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon jesionolistny– 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 172 położonej w m. Sadłużek gm. Topólka,

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-12-13
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2021-12-13 13:48

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 9 grudnia 2021 r. przez 21 dni, tj. do 30 grudnia 2021 r.  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia od 1 stycznia 2021 r. na okres jednego roku: garaż murowany przy ul. Kościuszki 20/22 oraz pomieszczenia biurowe znajdujące się w budynku administracyjno – biurowych przy ul. Kościuszki 58. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

drukuj (Informacja o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2021-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-09 08:09

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 8 grudnia 2021 r. przez 21 dni tj. do 29 grudnia 2021 r.  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia od 1 stycznia 2021 r. na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym: garaż murowany przy ul. Kościuszki 20/22 oraz pomieszczenia biurowe znajdujące się w budynkach administracyjno – biurowych przy ul. Kościuszki 20/22 i przy ul. Kościuszki 58. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

drukuj (Informacja o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-08 08:20

Informacja

Radziejów, dnia 7.12.2021 r.

O.T.II.613.37.2021

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola– 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 145, położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-12-07
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2021-12-07 15:06

Informacja

Radziejów, dnia 2.12.2021 r.

O.T.II.613.35.2021

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Jesion wyniosły – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 249/2, położonej w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-12-02
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2021-12-02 09:24

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Radziejowski działając na podstawie paragrafu 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 tj.) w załączeniu przesyła Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 21 grudnia 2021 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki 238 poł. w obrębie ewidencyjnym Czamaninek gm. Topólka z działkami sąsiednimi 237, 230, 239, 240 poł. Czamaninek.

drukuj (Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-30 10:42

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Radziejowski działając na podstawie paragrafu 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 tj.) w załączeniu przesyła Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 29 listopada 2021 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki 124 poł. w obrębie ewidencyjnym Konary gm. Osięciny z działkami sąsiednimi 36, 37, poł. Lekarzewice i 112 poł. Konary.

drukuj (Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-10 12:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-10 12:38

Informacja

Radziejów, dnia 10.11.2021 r.

O.T.I.6233.1.2021

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 10.11.2021 r. na wniosek firmy M&K S. C. Mariola Graczyk – Benedykcińska, Karol Benedykciński, Broniewek 32, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.1.2021 z dnia 24.05.2021 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Informacja)

Informacja

Radziejów, dnia 3.11.2021 r.

O.T.II.613.34.2021

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz.247 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Sumak octowiec– 4 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 167 położonej w m. Znaniewo gm. Topólka,
 1. Świerk pospolity – 1 szt.., znajdujący się na działce o nr ewid. 167 położonej w m. Znaniewo gm. Topólka,
 1. Modrzew europejski – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 167 położonej w m. Znaniewo gm. Topólka,
 1. Morwa biała – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 167 położonej w m. Znaniewo gm. Topólka,
 1. Topola czarna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 167 położonej w m. Znaniewo gm. Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2021-11-03 08:57

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Radziejowski działając na podstawie paragrafu 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 tj.) w załączeniu przesyła Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 19 listopada 2021 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki 71/2 poł. w obrębie ewidencyjnym Czołowo gm. Radziejów z działkami sąsiednimi 71/5, 77, 71/4 poł. Czołowie.

drukuj (Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-28 11:59

Obwieszczenie Wody Polskie