Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

PROFESJONALNA REJESTRACJA POJAZDÓW

 

Profesjonalna rejestracja pojazdów dotyczy:

1.Uprawnionego  podmiotu czyli:

a) przedsiębiorcy posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,

b) jednostki uprawnionej (podmiot wyznaczony przez ministra właściwego do spraw transportu) lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzającej badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.
2. Pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane w kraju lub za granicą (nowe)

 

Dokumenty od wnioskodawcy


Wniosek  o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów wraz z załącznikami określonymi niżej:

1) Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru, albo wydruk aktualnych informacji o podmiocie   uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się
produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów.

2) Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

3) Oświadczenie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów (Dz. U. 2019 r. poz. 546) (podpisane jedynie przez przedsiębiorcę jeżeli jest on osobą fizyczną, albo wszystkich członków władz organów osoby prawnej lub nie posiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej).

4) Potwierdzenie dokonanych opłat.

5) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

6) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

 

Opłaty
1) Opłata komunikacyjna za wydanie :

a) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów 100 zł,

b) kompletu profesjonalnych tablic samochodowych 80 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

c) profesjonalnej tablicy motocyklowej 40 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

d) profesjonalnej tablicy motorowerowej 30 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

e) profesjonalnej tablicy motocyklowej i motorowerowej dla trójkołowców i czterokołowców – wzrasta odpowiednio dwukrotnie w przypadku wnioskowania o dwie tablice,

f) profesjonalnej tablicy dla przyczepy (naczepy) 40 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

g) komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł,

h) blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 10 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Powiatu Radziejowskiego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać zapis – profesjonalna  rejestracja pojazdów.

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

77 9551 0002 0005 0715 2000 0010

Opłata skarbowa na rachunek Gmina Miasto Radziejów :

45 9550 0003 2320 0005 3093 0032

 

6. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-03 12:12:55