Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA - prawo o ruchu drogowym

KLAUZULA INFORMACYJNA
 prawo o ruchu drogowym

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych i art. 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starosta Radziejowski. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów,  e-mailowo: powiat@radziejow.pl,  telefonicznie 54 2853553 lub 542853518.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@radziejow.pl

 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  1) 
  art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w przepisach szczególnych jakim jest ustawa z dnia 20czerwca 1997 r. ustawy prawo o ruchu drogowym, w celu przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o rejestrację pojazdu.

  2) art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail,
   
 2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, podatkowe,  radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
  Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
   
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji:

  1) do 50 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, uprawomocnienia się decyzji,

  2) do czasu przedawnienia roszczeń,

  3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1 i 2
   
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

  1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,

  2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

  3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
  a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem
   
 5. Podanie Twoich danych:

  1) jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

  2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
   
 6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6768
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-17 08:12:04