Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Radziejów, dnia 1.03.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.8.2024

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.03.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójta Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Wierzba pospolita – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 160/7 położonej w m. Topólka gm. Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-03-01
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-03-01 08:41

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE  

Na podstawie art. 113 ust. 6 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

Starosta Radziejowski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wywłaszczenia

zabudowanej nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Brzeskiej 1/3, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59 o powierzchni 0.1772 ha, obręb Włocławek KM 45, dla której urządzona jest księga hipoteczna nr 1379.                      


W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pokój nr 323 tel. (54) 285 35 53.


Nie zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, osób legitymujących się prawami rzeczowymi do omawianej nieruchomości, skutkować będzie wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2024-03-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-03-01 08:02

Informacja

Radziejów, dnia 29.02.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.7.2024

 INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Żywotnik olbrzymi – 3 szt. , znajdujący się na działce o nr ewid. 665/3, położonej w obrębie geodezyjnym Osięciny, gmina Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-02-29
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-02-29 14:10

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2024 roku

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2024-02-27 11:27

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2024-02-27 11:29

Informacja

Radziejów, dnia 27.02.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.6.2024

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Topola osika– 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 723, położonej ul. Sportowa 181046C, m. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-02-27
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-02-27 08:26

OGŁOSZENIE O WYNIKU I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Niniejszym informuję, że w dniu 19.02.2024r. o godz. 12:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie odbył się przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie miejsca użytkowego o powierzchni 4m2, na działce gruntu nr 666/13 o pow.3.3025 ha, nr księgi wieczystej WL1R/00002595/2, znajdującego się  w części ciągu komunikacyjnego (hol przy pogotowiu oraz przy rejestracji ogólnej) budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, przy ul. Szpitalnej 3
w Radziejowie.

 Do przetargu zgłosił się jeden oferent i został on dopuszczony do przetargu.

- PH  Gastromax, ul. Stodólna 11F/21,67-800 Włocławek

Cena wywoławcza wynosiła 1 000,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 1 200,00 zł netto miesięcznie

Podmiot wyłoniony w przetargu: PH  Gastromax,  ul. Stodólna 11F/21,67-800 Włocławek.

Wyżej opisany lokal zostaje wynajęty na okres 3 lat.

drukuj (OGŁOSZENIE O WYNIKU I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sebastian Jankiewicz
  data wytworzenia: 2024-02-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-26 09:48

OGŁOSZENIE O WYNIKU I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Niniejszym informuję, że w dniu 19.02.2024r. o godz. 11:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie odbył się  przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 9m2, na działce gruntu nr 666/13
o pow.3.3025 ha, nr księgi wieczystej WL1R/00002595/2, znajdującego się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

 Do przetargu zgłosiło się dwóch oferentów i zostali oni dopuszczeni do przetargu.

- Monika Czajkowska - Salon Optyczny, 88-200 Radziejów

-Jarosław Olszewski - ul.14 Pułku Piechoty 17/25, 87-800 Włocławek

Cena wywoławcza wynosiła 560,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT miesięcznie.

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 2 000,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT miesięcznie.

Podmiot wyłoniony w przetargu:  Jarosław Olszewski, ul.14 Pułku Piechoty 17/25, 87-800 Włocławek. Wyżej opisany lokal zostaje wynajęty na okres 3 lat.

drukuj (OGŁOSZENIE O WYNIKU I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sebastian Jankiewicz
  data wytworzenia: 2024-02-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-26 09:47

OGŁOSZENIE O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego najmu na okres trzech lat nieruchomości garażowych nr 15,16,17,18,20,21,22, usytuowanych na działce
o nr ewid.666/7, położonych przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Przetarg ustny nieograniczony odbył się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w dniu 20.02.2024 r.

1.      Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 15 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zostały dopuszczone osoby/podmioty:

Paweł Zimowski, ul. Szpitalna 1/1, 88-20 Radziejów

Na przetarg wadium wpłacił jeden oferent

Cena  wywoławcza wynosiła 175,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 180,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Podmiot wyłoniony w przetargu:  Paweł Zimowski, ul. Szpitalna 1/1, 88-20 Radziejów

 

2.      Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 16 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Brak uczestników przetargu

3.      Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 17 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zostały dopuszczone osoby/podmioty:

Wioletta Wesołowska, ul. Leśna 11,88-200 Radziejów

Na przetarg wadium wpłacił jeden oferent

Cena wywoławcza wynosiła 175,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 180,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Podmiot wyłoniony w przetargu: Wioletta Wesołowska, ul. Leśna 11,88-200 Radziejów

 

4.      Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 18 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zostały dopuszczone osoby/podmioty:

Sławomir Kuligowski, ul. Szpitalna 5/42, 88-200 Radziejów

Na przetarg wadium wpłacił jeden oferent

Cena wywoławcza wynosiła 175,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 180,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Podmiot wyłoniony w przetargu:  Sławomir Kuligowski, ul. Szpitalna 5/42, 88-200 Radziejów

5.      Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 20 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zostały dopuszczone osoby/podmioty:

Halina Darul-Krzemińska, ul. Szpitalna 9/33, 88-200 Radziejów

Na przetarg wpłacił jeden oferent

Cena wywoławcza wynosiła 175,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 180,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Podmiot wyłoniony w przetargu:  Halina Darul-Krzemińska, ul. Szpitalna 9/33, 88-200 Radziejów

 

6.      Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 21 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, nr księgi wieczystej WL1R/00027307/8, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Do przetargu zostały dopuszczone osoby/podmioty:

Bogdan Zachwieja, ul. Włocławska 64, 88-230 Piotrków Kujawski

Na przetarg wadium wpłacił jeden oferent

Cena wywoławcza wynosiła 175,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Najwyższa osiągnięta w drodze licytacji stawka to: 180,00 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT

Podmiot wyłoniony w przetargu:  Bogdan Zachwieja, ul. Włocławska 64, 88-230 Piotrków Kujawski

 

7.      Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości garażowej nr 22 usytuowanej na działce o nr ewid.666/7, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Brak uczestników przetargu

drukuj (OGŁOSZENIE O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sebastian Jankiewicz
  data wytworzenia: 2024-02-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-26 09:45

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.     Topola biała – 4 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 23 położonej w miejscowości Łabędzin, gmina Piotrków Kujawski,

2.     Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 23 położonej w miejscowości Łabędzin, gmina Piotrków Kujawski,

3.     Lilak pospolity – 300 m2 , znajdujący się na działce o nr ewid. 23 położonej w miejscowości Łabędzin, gmina Piotrków Kujawski.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-02-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-16 10:28

Informacja

Radziejów, dnia 15.02.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.4.2024 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Wójta Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

1.      Topola kanadyjska – 1 szt. , znajdująca się na działce o nr ewid. 18/1, położonej w obrębie geodezyjnym Pocierzyn, gmina Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-02-15 08:41

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
z dnia 01.02.2024 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 t.j.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2023 poz. 775 t.j.)  

zawiadamiam, że

na wniosek z dnia 25.01.2024 r., data wpływu wniosku do organu dnia 25.01.2024 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n. „przebudowa drogi powiatowej Nr 2815 C Osięciny – Jarantowice polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej” w miejscowości Jarantowice, gmina Osięciny. Działki objęte opracowaniem: 49, 53/3, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/19, 53/25, 53/26, 53/27 i 55/15 położone w obrębie ewidencyjnym 0007 Jarantowice, gmina Osięciny oraz działki o nr ewidencyjnych 164/7, 218, 612/5, 613/1, 616 i 480 położone w obrębie ewidencyjnym 0016 Osięciny, gmina Osięciny

Obręb działek położonych w obrębie Jarantowice 0007 jednostka ewidencyjna 041104_2 Osięciny.  

Obręb działek położonych w obrębie Osięciny 0016 jednostka ewidencyjna 041104_2 Osięciny.        

Wniosek obejmuje projekt podziału nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 53/3 położone w obrębie ewidencyjnym 0007 Jarantowice, gmina Osięciny po podziale dz nr 53/31 i 53/32, dz nr 53/7 po podziale dz nr 53/37 i 53/38, dz nr 53/8 po podziale dz nr 53/39 i 53/40, dz nr 53/9 po podziale dz nr 53/41 i 53/42, dz nr 53/10 po podziale dz nr 53/43 i 53/44, dz nr 53/11 po podziale dz nr 53/45 i 53/46, dz nr 53/12 po podziale dz nr 53/47 i 53/48, dz nr 53/13 po podziale dz nr 53/49 i 53/50, dz nr 53/14 po podziale dz nr 53/51 i 53/52, dz nr 53/15 po podziale dz nr 53/53 i 53/54, dz nr 53/16 po podziale dz nr 53/55 i 53/56, dz nr 53/17 po podziale dz nr 53/57 i 53/58, dz nr 53/19 po podziale dz nr 53/59 i 53/60, dz nr 53/25 po podziale dz nr 53/61 i 53/62, dz nr 53/26 po podziale dz nr 53/28, 53/29 i 53/30, dz nr 53/27 po podziale dz nr 53/33, 53/34, 53/35 i 53/36, dz nr 55/15 po podziale dz nr 55/18 i 55/19, działki położone w obrębie ewidencyjnym 0016 Osięciny, gmina Osięciny tj. dz nr 164/7, dz nr 612/5 po podziale dz nr 612/8 i 612/9, dz nr 613/1 po podziale dz nr 613/2 i 613/3, dz nr 616 po podziale dz nr 616/1 i 616/2, dz nr 480 po podziale dz nr 480/1 i 480/2, gdzie działki o nr 53/31, 53/37, 53/39, 53/41, 53/43, 53/45, 53/47, 53/49, 53/51, 53/53, 53/55, 53/57, 53/59, 53/61, 53/28, 53/29, 53/33, 53/34, 53/35, 55/18, 164/7, 612/8, 613/2, 616/1 oraz dz o nr 480/1 będą przejęte na rzecz samorządu terytorialnego własność Powiatu Radziejowskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Działka o nr ewidencyjnych 49 obręb 0007 Jarantowice, gmina Osięciny oraz działka nr 218 obręb 0016 Osięciny, gmina Osięciny to nieruchomości stanowiące własność Powiatu Radziejowskiego  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Jednostka ewidencyjna działek 041104_2 Osięciny.

Nie stwierdza się nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone zgodnie z art. 11f pkt. 8 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Informuję, że z aktami sprawy strony i ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Radziejowie ul. Kościuszki 17 Wydział Geodezji, Kartografii Architektury i Budownictwa pokój 314 III piętro biurowiec przy ulicy Kościuszki 20/22 w dniach pracy Urzędu. (znak sprawy: GB.III.6740.10.1.2024).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie oraz Urzędu Gminy Osięciny.

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienia  o wszczęciu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-07 12:55

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 7 lutego 2024 r. przez 21 dni, tj. do 28 lutego 2024 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykaz nieruchomości przeznaczonej  do wynajęcia od 1 sierpnia 2024 r. na okres 5 lat w trybie przetargowym: pomieszczenie biurowe znajduje się na III piętrze (pok. 302) w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie. Wyżej opisana nieruchomość  stanowi współwłasność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Informacja o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-07 09:47

Informacja

Radziejów, dnia 30.01.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.3.2024

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Topola kanadyjska– 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 145, położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-01-31 09:33

Informacja

 

Radziejów, dnia 30.01.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.2.2024 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Jesion wyniosły – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 240/10, położonej w obrębie geodezyjnym Bronisław, gmina Dobre,

2.      Topola kanadyjska – 1 szt. , znajdująca się na działce o nr ewid. 240/10, położonej w obrębie geodezyjnym Bronisław, gmina Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-01-31 07:42

Informacja

Radziejów, dnia 30.01.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.1.2024 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Brzoza brodawkowata – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 121/12, położonej w obrębie geodezyjnym Dobre I, gmina Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-01-30
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-01-30 11:13

I PRZETARG USTNY NIEOGERANICZONY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGERANICZONY

na wydzierżawienie 7 boksów garażowych nr 15;16;17;18;20;21;22 o powierzchni około 15.80 m2  każdy. Wyżej opisane boksy garażowe znajdują się w Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy  ul. Szpitalnej 3, położone na działce o nr ewid. 666/7, o pow. 0,2162   ha. W nieodpłatnym użytkowanie SP ZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 roku w siedzibie szpitala w Radziejowie przy ulicy Szpitalnej 3, lokal nr 2-100  :

1.      Dla boksu garażowego nr 15 –   900.

2.      Dla boksu garażowego nr 16 –   930.

3.      Dla boksu garażowego nr 17 – 1000.

4.      Dla boksu garażowego nr 18 – 1030.

5.      Dla boksu garażowego nr 20 – 1100.

6.      Dla boksu garażowego nr 21 – 1130.

7.      Dla boksu garażowego nr 22 – 1200.

Cena wywoławcza: 175,00 zł plus obowiązujący podatek VAT/miesięcznie/na każdy.
Do przetargu może  przystąpić osoba  tylko na jeden boks garażowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  w wysokości: 30,00 zł w terminie do dnia 16 lutego 2024 r. na konto: KDBS Filia w Radziejowie nr 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003.-  z dopiskiem wadium na boks garażowy nr ….  Uczestnicy postępowania przetargowego winni posiadać ze sobą dokument tożsamości. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy  najmu na okres 3lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie szpitala lokal nr 2-100 lub telefonicznie pod  nr 54 285 6331.     

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, reprezentowany przez Dyrektora Sebastiana Jankiewicza, tel. 54 285 62 00, adres e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl

Link do klauzuli danych osobowych : https://www.szpitalradziejow.pl/klauzula-informacyjna-ogolna/

drukuj (I PRZETARG USTNY NIEOGERANICZONY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-18 10:27

I PRZETARG USTNY NIEOGERANICZONY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGERANICZONY

na wydzierżawienie:

1.      Lokalu użytkowego o powierzchni 9m2,obecnie salon optyczny.

Cena wywoławcza : 560,00 zł plus obowiązujący podatek VAT/miesięcznie.

2.      Miejsca użytkowego o pow. 4 m2 znajdującego się w części  ciągów komunikacyjnych  szpitala.

Cena wywoławcza: 1000,00 zł -  plus obowiązujący podatek VAT/miesięcznie.

Wyżej opisane pomieszczenia użytkowe znajdują się wciągu komunikacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy  ul. Szpitalnej 3, położone na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 3.3025 ha. W nieodpłatnym użytkowanie SPZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 roku w siedzibie szpitala w Radziejowie przy ulicy Szpitalnej 3, lokal nr 2-100  :

1.      Dla lokalu użytkowego o pow. 9 m2  o godz.1100   

2.      Miejsca użytkowego o pow. 4 m2  o godz.1200

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  w wysokości:

1.      Lokal użytkowy o pow. 9 m2-  85,00 zł.

2.      Miejsce użytkowe pow. 4 m2 – 150,00 zł.  

w terminie do dnia 16 lutego 2024 r. na konto: KDBS Filia w Radziejowie nr 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003- z dopiskiem - wadium na lokal użytkowy/miejsce użytkowe. Uczestnicy postępowania przetargowego winni posiadać ze sobą dokument tożsamości. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawa do podpisania umowy  dzierżawy na okres 3lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie szpitala lokal nr 2-100 lub telefonicznie pod  nr 54 285 6331.     

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, reprezentowany przez Dyrektora Sebastiana Jankiewicza, tel. 54 285 62 00, adres e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl

Link do klauzuli: https://www.szpitalradziejow.pl/klauzula-informacyjna-ogolna/

drukuj (I PRZETARG USTNY NIEOGERANICZONY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-18 10:25

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.)

Ogłoszenie o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że w dniach od 8 stycznia 2024 r. przez 21 dni, tj. do 29 stycznia 2024 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul Kościuszki 17 wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny: udział 211/2381 działki 461 o pow. 0.6737 ha obręb Radziejów jednostka ewidencyjna m. Radziejów na rzecz Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2024-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-08 12:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 674
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-01 08:41:27