Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Ochrona powietrza

Realizując zadania wynikające z Programu ochrony powietrza oraz planów działań naprawczych informujemy o przekroczeniu bądź zagrożeniu przekroczeniem dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza tj. benzo(a)pirenu; pyłu zawieszonego PM10 (benzenu, arsenu, niklu); pyłu zawieszonego PM2,5 oraz szkodliwości ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery na obszarze strefy kujawsko – pomorskiej.

Główną przyczyną notowania wysokich stężeń zanieczyszczeń jest ogrzewanie indywidualne oparte na paliwie stałym (głównie węglu) oraz znaczny wzrost komunikacji indywidualnej.

W trosce o czyste powietrze, a co się z tym wiąże o nasze zdrowie należy stosować się do poniższych zaleceń:

- kategorycznie zabrania się spalania w piecach domowych odpadów komunalnych;

- stosować lepszej jakości paliwo do ogrzewania budynków;

- ograniczać o ile to możliwe ilości spalanego paliwa;

- zmienić sposób przemieszczania się (rezygnacja z transportu indywidualnego na rzecz komunikacji zbiorowej);

- preferować korzystanie z rowerów, głównie na terenie miast.

 

Największy wpływ na poprawę jakości powietrza w ramach działań krótkoterminowych ma społeczeństwo. Dlatego też zwracamy uwagę na konieczność stosowania się do w/w zaleceń.     

Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. Podstawowym przepisem prawnym regulującym kwestie jakości powietrza w Polsce jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672.). Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń, tj. określonych substancji (gazowych lub stałych), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły. Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem.

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja   z ruchu pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych.

Każdy rodzaj działalności ludzkiej, a w szczególności produkcja energii i ciepła, transport drogowy oraz rolnictwo, powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Nieodpowiedni stan jakości powietrza ma negatywny wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie, ekosystemy, lecz także na procesy gospodarcze (np. turystyka, rolnictwo).

 

Lista programów ochrony powietrza, obowiązujące dla strefy kujawsko-pomorskiej:

1. Program ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu  (uchwała Nr XIX/349/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.) – termin realizacji do 31 grudnia 2023 r.

Link: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/program-ochrony-powietrza-dla-4-stref-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-ze-wzgledu-na-przekroczenia-wartosci-docelowych-benzoapirenu-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwala-nr/

2. Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja (uchwała Nr XXVIII/494/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.) – termin realizacji do 31 grudnia 2025 r.

Link: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-kujawsko-pomorskiej-ze-wzgledu-na-przekroczenie-poziomow-dopuszczalnych-dla-pylu-pm10-i-benzenu-oraz-poziomu-docelowego-dla-arsenu-aktualizacja/

3. Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomu docelowego ozonu (uchwała Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.) termin realizacji do 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 5 z poniższego linku:

Link: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-miasto-wloclawek-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwala-nr-xxx53413-z-dnia-28-stycznia-2013-r-zalacznik-nr-1-strefy-miasto-torun-uc/

4. Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 (uchwała Nr XXXVII/622/17 z dnia 23 października 2017 r.) termin realizacji do 31 grudnia 2025 r.

Link: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-kujawsko-pomorskiej-ze-wzgledu-na-przekroczenie-poziomu-docelowego-i-dopuszczalnego-dla-pylu-zawieszonego-pm25-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztw/

Obowiązujące na terenie strefy kujawsko-pomorskiej plany działań krótkoterminowych:

Uchwały sejmikowe określające plany działań krótkoterminowych:

1) uchwała Nr LIV/834/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla
4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu;

Link internetowy do ww. planu: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/plan-dzialan-krotkoterminowych-dla-4-stref-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-aglomeracja-bydgoska-miasto-torun-miasto-wloclawek-strefa-kujawsko-pomorska-ze-wzgledu-na-ryzyko-wystapienia-przekrocze/

Plan działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7264
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-08-16 11:11:12