Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Radziejowie - konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

OGŁOSZENIE 
ZARZĄD POWIATU W RADZIEJOWIE
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
 Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.


Organ prowadzący szkołę: Powiat Radziejowski; ul Kościuszki 17; 88-200 Radziejów. 
Nazwa i adres szkoły której dotyczy konkurs: Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego; ul. Kościuszki 58; 88-200 Radziejów.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. Nr 1597), tj.: 

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły ponadpodstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; 
2)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 
4)    uzyskał: 
a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub 
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 
c)    w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej 
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669,2245 oraz z 2019 r. poz. 534,730,761);
5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
6)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7)    nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 )w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
8)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
9)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 
10)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);
11)    w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60).


2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych  placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania: 

1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 
2)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny; 
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;  
4)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5)    spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 cytowanego rozporządzenia.

3. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
2)    koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie;
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
-    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4)    oświadczenie zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
-    imię (imiona) i nazwisko,
-    datę i miejsce urodzenia,
-    obywatelstwo,
-    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3 niniejszego ogłoszenia: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
6)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
7)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca;
8)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1311);
12)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
13)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
14)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15)     oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r.  poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
16)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
17)    oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

III.  Sposób i termin składania ofert:

1) osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają komplet dokumentów w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji (można podać również numer telefonu), na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, 
ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im Józefa Piłsudskiego w Radziejowie” – do Sekretariatu Starosty Radziejowskiego w terminie do dnia  21 czerwca 2019 r. do godz. 15.30;
2) w przypadku dokumentów wysłanych pocztą na ww. adres, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty  (nie data stempla pocztowego) do Starostwa Powiatowego w Radziejowie;
3) oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane;
4) nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

IV. Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

1)    Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez  Zarządu Powiatu w Radziejowie odrębną uchwałą.
2)    Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w terminie i miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Komisji, o czym kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3)    Komisja Konkursowa przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
4)    Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (54) 285-35-53.

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Radziejowie - konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-06-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-07 08:18

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

  • autor informacji: Starosta Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-03-29 10:29
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2019-05-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-07 12:52

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

drukuj ()

 • autor informacji: Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-29 13:02

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-18 11:10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Paweł Dąbrowski
  data wytworzenia: 2018-07-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-27 12:09
  • autor informacji: Paweł Dąbrowski
   data wytworzenia: 2018-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-27 12:09
  • autor informacji: Paweł Dąbrowski
   data wytworzenia: 2018-08-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-14 10:23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-27 12:09

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Paweł Dąbrowski
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-02 09:13
  • autor informacji: Paweł Dąbrowski
   data wytworzenia: 2018-07-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-02 09:13
  • autor informacji: Paweł Dąbrowski
   data wytworzenia: 2018-07-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-25 12:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-02 09:12

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Paweł Dąbrowski
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-07 08:14
  • autor informacji: Paweł Dąbrowski
   data wytworzenia: 2018-06-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-06-07 08:13
  • autor informacji: Paweł Dąbrowski
   data wytworzenia: 2018-06-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-06-25 12:30
 • autor informacji: Paweł Dąbrowski
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-07 08:13

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Radziejowie - konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU W RADZIEJOWIE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

 Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

 

Organ prowadzący szkołę: Powiat Radziejowski; ul Kościuszki 17; 88-200 Radziejów.

Nazwa i adres szkoły której dotyczy konkurs: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej; Przemystka 21; 88-200 Radziejów.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2017 r. Nr 1597), tj.:

 

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ,949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650);

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1311);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60).

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 cytowanego rozporządzenia.

3. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3 niniejszego ogłoszenia: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                                   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1311),
 8. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11.  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r.  poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 13. oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce,

III.  Sposób i termin składania ofert:

 

1) osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają komplet dokumentów w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji (można podać również numer telefonu), na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie,
ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów, z dopiskiem na kopercie
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce– do Sekretariatu Starosty Radziejowskiego w terminie do dnia  30 maja 2018 r do godz. 15.30

2) w przypadku dokumentów wysłanych pocztą na ww. adres, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty  (nie data stempla pocztowego) do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

3) oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

IV. Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konursowego:

 1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez  Zarządu Powiatu w Radziejowie odrębną uchwałą.
 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w terminie i miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Komisji, o czym kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (54) 285-35-53.

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Radziejowie - konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-16 07:46
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-05-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-05-16 07:49

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-25 10:35
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 10:35
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-05-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-05-23 10:24
 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-25 10:34

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-28 12:39
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-03-28
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-03-28 12:39
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-23 12:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-28 12:38

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-31 10:22
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2017-07-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-31 10:20
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2017-08-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-08-24 13:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-31 10:22

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-05 12:38
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2017-07-05
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-05 12:34
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2017-07-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-31 08:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-05 12:38

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Radziejowie - konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie

OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU W RADZIEJOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

 Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 , poz. 1436 ze zm.) oraz spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków , w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 832 ).

Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki składa następujące dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, a w przypadku osoby niebędącej nauczycielem również wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym , określonego w przepisach w sprawie wymagań, jakim  powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji, określonych w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;
 6. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 7. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 9. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym( Dz. U. Nr 164 , poz.1365, ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 12.  oświadczenie że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 13. oświadczenie, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 ze zm.) w przypadku kandydata na dyrektora szkoły;
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z  pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
 15. oświadczenie że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Sposób i termin składania ofert:

1) osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają komplet dokumentów w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji (można podać również numer telefonu), na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul.Kościuszki 17, 88-200 Radziejów, z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie– do Sekretariatu Starosty Radziejowskiego w terminie do dnia  19 czerwca 2017 r.  

2) w przypadku dokumentów wysłanych pocztą na ww. adres, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty  (nie data stempla pocztowego) do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

3) oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

4) dokumenty złożone przez kandydata mogą być odebrane w terminie jednego miesiąca
od daty opublikowania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Radziejowskiego. Dokumenty nieodebrane zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konursowego:

1) postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Radziejowie.

2) z przebiegu przeprowadzonego postępowania konkursowego każdy kandydat otrzyma  informację o uzyskanym wyniku.

3) niezwłocznie po przeprowadzonym konkursie informacja o wyniku konkursu będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Radziejowie, ul. Kościuszki 17 oraz opublikowana w Biuletynie przez okres co najmniej
3 miesięcy.

4) informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do konkursu, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (54) 285-35-53.

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Radziejowie - konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-26 10:50
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2017-05-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-26 10:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-26 10:50

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Radziejowie - konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie

OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU W RADZIEJOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko
 

Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie.

 

Podstawa prawna: art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz.373 z późn. zm.).

Do konkursu może przystąpić osoba, będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.).

1. Oferty osób przystępujących do konkursu zawierają:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo staż pracy, w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 4. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w lit. c,
 5. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6.  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 8. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi,  o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.168 z późn. zm.),
 10. oświadczenie, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
 11. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
   
 12. oryginału  lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 13. oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379
  z późn. zm.) lub  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 15. oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
   

2. Sposób i termin składania ofert:

1) osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają komplet dokumentów w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji (można podać również numer telefonu), na adres, na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul.Kościuszki 17, 88-200 Radziejów, z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie– do Sekretariatu Starosty Radziejowskiego w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r.  

2) w przypadku dokumentów wysłanych pocztą na ww. adres, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty  (nie data stempla pocztowego) do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

3) oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

d) dokumenty złożone przez kandydata mogą być odebrane w terminie jednego miesiąca
od daty opublikowania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Radziejowskiego. Dokumenty nieodebrane zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

 

3. Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konursowego:

1) postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Radziejowie.

2) z przebiegu przeprowadzonego postępowania konkursowego każdy kandydat otrzyma  informację o uzyskanym wyniku.

3) niezwłocznie po przeprowadzonym konkursie informacja o wyniku konkursu będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Radziejowie, ul. Kościuszki 17 oraz opublikowana w Biuletynie przez okres co najmniej
3 miesięcy.

4) informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do konkursu, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu
o konkursie.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (54) 285-35-53.

drukuj (Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Radziejowie - konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-26 10:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-26 10:44
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2017-05-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-26 10:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-26 10:42

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie - Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-15 12:01
  • autor informacji: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie - Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-02-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-15 11:59
  • autor informacji: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie - Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-03-10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-10 12:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-15 12:01

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie - Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 13:40
  • autor informacji: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie - Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-02-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-06 13:38
  • autor informacji: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie - Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-02-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-24 11:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 13:40

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2016-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-25 09:13
  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2016-10-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-25 09:13
  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-10 10:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-25 09:13

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Lidia Mirecka
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-27 11:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-27 11:45

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-25 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-25 11:31
  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2016-05-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-05-25 13:19
  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2016-06-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-06-06 13:14
  • autor informacji: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2016-06-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-06-27 10:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-25 11:33

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Małgorzata Jeryś
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-04 14:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-04 14:47

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

W związku z brakiem ofert na stanowisko technik fizjoterapii Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w radziejowie ogłasza ponowny nabór na wyżej wymienione stanowisko pracy.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-09 12:57
  • autor informacji: Halina Wiśniewska
   data wytworzenia: 2015-10-09
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-09 12:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-09 12:57

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2015-09-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-24 11:35
  • autor informacji: Halina Wiśniewska
   data wytworzenia: 2015-09-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-24 11:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-24 11:35

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Lidia Mirecka
  data wytworzenia: 2015-06-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-11 13:11
  • autor informacji: Lidia Mirecka
   data wytworzenia: 2015-06-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-06-11 13:09
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2015-06-11 13:12
  • autor informacji: Lidia Mirecka
   data wytworzenia: 2015-07-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-07-01 11:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-11 13:11

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-30 11:29
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-04-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-04-30 11:28
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-05-21
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-05-21 13:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-30 11:29

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-24 08:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-24 08:28
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-04-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-04-24 08:57
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-05-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-05-15 10:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-24 08:29

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-15 12:56
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-04-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-04-15 12:56
  • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-05-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-05-06 12:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-15 12:56

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2014-11-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-05 15:08
  • autor informacji: Halina Wiśniewska
   data wytworzenia: 2014-11-05
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-11-05 15:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-05 15:08

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 

na stanowisko głównego księgowego

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie informuje, że w wyniku wstępnego rozpatrzenia ofert na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w ŚDS Radziejów do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Ewa Strzyżewska - miejsce zamieszkania Piotrków Kujawski

2. Marta Wojtczak - miejsce zamieszkania Krotoszyn

 

drukuj ()

 • autor informacji: Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2014-11-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-21 11:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-21 11:39
  • autor informacji: Halina Wiśniewska
   data wytworzenia: 2014-12-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-12-03 12:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-03 12:55

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Zbigniew Zajączkowski
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-29 11:25
  • autor informacji: Zbigniew Zajączkowski
   data wytworzenia: 2014-09-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-29 11:29
  • autor informacji: Zbigniew Zajączkowski
   data wytworzenia: 2014-10-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-10-15 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-29 11:27

Konkurs na stanowisko dyrektora

Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie;
ul. Kościuszki 58; 88-200 Radziejów.

drukuj (Konkurs na stanowisko dyrektora)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2014-05-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-12 07:27
  • autor informacji: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2014-05-12
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-12 07:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-12 07:28

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Magdalena Skrzypska
  data wytworzenia: 2014-03-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-12 14:31
  • autor informacji: Magdalena Skrzypska
   data wytworzenia: 2014-03-12
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-03-12 14:33
  • autor informacji: Lidia Mirecka
   data wytworzenia: 2014-03-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-03-27 14:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-12 14:32

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Lidia Mirecka
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-28 13:14
  • autor informacji: Lidia Mirecka
   data wytworzenia: 2014-01-28
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-28 13:16
  • autor informacji: Lidia Mirecka
   data wytworzenia: 2014-02-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-02-17 12:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-28 13:14

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Lidia Mirecka
  data wytworzenia: 2014-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-27 14:44
  • autor informacji: Lidia Mirecka
   data wytworzenia: 2014-01-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-27 14:46
  • autor informacji: Lidia Mirecka
   data wytworzenia: 2014-02-10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-02-10 14:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-27 14:44

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-08-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-19 11:03
  • autor informacji: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2013-08-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-08-19 11:05
  • autor informacji: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2013-09-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-09-19 12:27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-19 11:03

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-07-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-15 13:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-15 14:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-15 13:53

Konkurs na stanowisko dyrektora

Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej
w Przemystce; Przemystka 21; 88-200 Radziejów

drukuj (Konkurs na stanowisko dyrektora)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-05-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-21 09:27
  • autor informacji: Henryk Gapiński
   data wytworzenia: 2013-05-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-21 09:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-21 09:28

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Radziejowie ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.  

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.)

 • autor informacji: Henryk Gapiński
  data wytworzenia: 2013-03-12
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-03-12 07:59
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2013-03-12 07:57

Ogłoszenie o stanowisku pracy w PUP Radziejowie.

W związku z realizacją projektu „Wyrównywanie szans” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 PO KL Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie poszukuje psychologa.

drukuj (Ogłoszenie o stanowisku pracy w PUP Radziejowie. )

 • autor informacji: Paweł Dąbrowski
  data wytworzenia: 2013-02-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-07 12:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-07 12:29

Ogłszenie o stanowisku pracy w PUP Radziejowie.

 W związku z realizacją projektu „STOP bezrobociu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 PO KL Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie poszukuje psychologa.

drukuj (Ogłszenie o stanowisku pracy w PUP Radziejowie. )

 • autor informacji: Paweł Dąbrowski
  data wytworzenia: 2012.08.31
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-08-31 12:48
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-08-31 12:43

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza otwarty i bezkonkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywnościi Zawodowej w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów - Referent ds. rehabilitacji. 

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Szczepański
  data wytworzenia: 2012.08.22
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-08-22 14:56
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-08-22 14:54

Konkurs na stanowisko dyrektora

Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Radziejowie; ul. Szkolna 10; 88-200 Radziejów

 

1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ).

 

2.       Oferta osób przystępujących do konkursu powinna zawierać:

 

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju placówki;

2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej –
w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

5)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.);

11)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Radziejowie”, w terminie do dnia 6 sierpnia 2012 roku do godziny 15.30 na adres: Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22,
88-200 Radziejów.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Radziejowie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania  konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

O terminie wpływu w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla   pocztowego.

 

Uwaga! Ustawa z dnia 18-10-2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 63, poz. 425,  z póź. zm. ) w art. 7 w związku z art. 4 pkt 45 nakłada na kandydata na dyrektora obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w w/w ustawie należy wysłać do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, natomiast w dokumentach konkursowych należy zamieścić informację o złożeniu oświadczenia wg wzoru zamieszczonego w w/w ustawie.

 

drukuj (Konkurs na stanowisko dyrektora)

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2012.07.20
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-07-20 08:22

Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu „Krok po kroku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 PO KL
Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie poszukuje
1)psychologa
2)prawnika
Współpraca zostanie nawiązana na podstawie umowy zlecenia.

 Szczegóły w załączniku
 

drukuj (Ogłoszenie )

 • autor informacji: Małgorzata Jeryś
  data wytworzenia: 2012.04.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-30 13:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-30 13:04
  • autor informacji: Małgorzata Jeryś
   data wytworzenia: 2012.04.30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2012-04-30 12:48
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-04-30 12:47
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Radziejowie ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.  

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2012.02.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-03 13:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-03 12:58

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza otwarty i bezkonkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywnościi Zawodowej w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów - Referent ds. rehabilitacji. 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Dariusz Szczepański
  data wytworzenia: 2011.12.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-06 14:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-06 14:39

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza otwarty i bezkonkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywnościi Zawodowej w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów - Referent ds. zaopatrzenia i dietetyki.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Dariusz Szczepański
  data wytworzenia: 2011.12.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 19:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-05 19:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 19:08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza otwarty i bezkonkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywnościi Zawodowej w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów - Referent ds. wsparcia technicznego.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Dariusz Szczepański
  data wytworzenia: 2011.12.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 19:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-05 19:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 19:06

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza otwarty i bezkonkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywnościi Zawodowej  w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów - Referent ds. sprzedaży zewnętrznej. 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Dariusz Szczepański
  data wytworzenia: 2011.12.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 19:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-05 19:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 19:03

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza otwarty i bezkonkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywnościi Zawodowej w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów - Referent ds. marketingu i organizacji imprez.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Dariusz Szczepański
  data wytworzenia: 2011.12.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 19:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-05 19:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 18:59

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza otwarty i bezkonkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywnościi Zawodowej w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów - Referent ds. obsługi hotelu.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Dariusz Szczepański
  data wytworzenia: 2011.12.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 18:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-05 19:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 18:56

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza otwarty i bezkonkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywnościi Zawodowej w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów - Specjalista ds. kadrowych. 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Dariusz Szczepański
  data wytworzenia: 2011.12.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 18:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-05 19:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 18:54

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza otwarty i bezkonkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywnościi Zawodowej w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów - Księgowy. 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Dariusz Szczepański
  data wytworzenia: 2011.12.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 18:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-05 19:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 18:52

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza otwarty i bezkonkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywnościi Zawodowej w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów - Referent ds. administracyjnych. 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

 • autor informacji: Dariusz Szczepański
  data wytworzenia: 2011.12.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 18:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-05 19:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 18:49

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowiej.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-25 12:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-25 12:32

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-04 11:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-04 11:51

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-04 11:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-04 11:50

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.11.04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-04 11:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-04 11:50

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.06.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-02 12:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-02 12:56

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.06.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-02 12:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-02 12:53

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie .

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.06.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-02 12:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-02 12:51

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 2011.06.01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-01 13:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-01 13:45

Ogłoszenie o wyniku wyboru naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 20.09.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-20 14:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-20 14:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-20 14:48

Starosta Radziejowski ogłasza konkurs na wolne stanowsko urzędnicze.

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 01.09.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-01 11:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-01 11:50

Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie .

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ).

2.  Oferta osób przystępujących do konkursu powinna zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu  postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 roku , Nr 14, poz. 114 z póź. zm. ); 
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia,
tj.: do 2 lutego 2010 roku do godziny 15.30 na adres: Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Radziejowie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania  konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Uwaga! Ustawa z dnia 18-10-2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 63, poz. 425,  z póź. zm. ) w art. 7 w związku z art. 4 pkt 45 nakłada na kandydata na dyrektora obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w w/w ustawie należy wysłać do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, natomiast w dokumentach konkursowych należy zamieścić informację o złożeniu oświadczenia wg wzoru zamieszczonego w w/w ustawie.
 

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 19.01.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-19 13:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 14:29

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. KOŚCIUSZKI 20/22
88-200 RADZIEJÓW

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO - STAŻYSTY
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Wiśniewska, zam. Radziejów.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka, podczas oceny merytorycznej wykazała się znacznym zasobem wiedzy z zakresu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz zaprezentowała odpowiedni profil osobowościowy, który odpowiada specyfice pracy na stanowisku doradcy zawodowego – stażysty.
Kwalifikacje i umiejętności wybranej kandydatki są odpowiednie do zakresu zadań i obowiązków związanych z w/w stanowiskiem.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Katarzyna Bruździńska
  data wytworzenia: 09.11.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-09 19:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-09 19:08

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. KOŚCIUSZKI 20/22
88-200 RADZIEJÓW

OGŁASZA LISTE KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
NA STANOWISKU
DORADCY ZAWODOWEGO-STAŻYSTY

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Joanna Wiśniewska, zam. Radziejów,
2. Katarzyna Kornacka, zam. Radziejów,
3. Jolanta Gumińska, zam. Wójcin.

drukuj ()

 • autor informacji: Katarzyna Bruździńska
  data wytworzenia: 22.10.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-22 21:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-22 21:23

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. KOŚCIUSZKI 20/22
88-200 RADZIEJÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

DORADCA ZAWODOWY - STAŻYSTA
W DZIALE EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
POŚREDNICTWA PRACY I PORADNICTWA ZAWODOWEGO


1.Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie - wyższe w zakresie:
-doradztwa zawodowego,
-administracji,
-ekonomii,
-prawa.
b)znajomość obsługi komputera,
c)obsługa urządzeń biurowych,
d)znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

2.Wymagania dodatkowe:
a)mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
b)mile widziane posiadanie licencji zawodowej doradcy zawodowego, licencji doradcy zawodowego I lub II stopnia,
c)samodzielność,
d)dokładność,
e)zdolność analitycznego myślenia,
f)komunikatywność,
g)kultura osobista.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)udzielanie porad indywidualnych bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
b)udzielanie porad w formie grupowej bezrobotnym lub poszukującym pracy,
c)udzielanie informacji zawodowej bezrobotnym lub poszukującym pracy,
d)udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy,
e)prowadzenie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla POKL – PEFS,
f)prowadzenie korespondencji związanej z wykonywana pracą na stanowisku doradcy zawodowego – stażysty,
g)sporządzanie informacji pod potrzeby statystyki tutejszego urzędu.

4.Wymagane dokumenty:
a)list motywacyjny,
b)życiorys (CV),
c)kserokopie świadectw pracy,
d)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (druk można pobrać w pokoju nr 10),
g)kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (druk można pobrać w pokoju nr 10).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie na adres urzędu lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sekretariacie - pokój 8 z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko doradcy zawodowego - stażysty 1/09 w terminie do dnia 19.10.2009 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.radziejow.pl), na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie (www.pup.radziejow.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej tutejszego urzędu (tablica przy pokoju nr 10).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).
 

drukuj ()

 • autor informacji: Katarzyna Bruździńska
  data wytworzenia: 08-10-2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-08 11:00

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referent ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, kadr   i obsługi PCPR w Radziejowie na czas określony tj. od 01.10.2009 r. do 30.06.2010 r.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Grabowska - zamieszkała w Topólce.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja stwierdziła, że Pani Joanna Grabowska uzyskała najwyższą ilość punktów zdobytych     w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja stwierdza, że kandydatka posiada wiedzę zapewniającą jej wykorzystanie na stanowisku objętym naborem.

drukuj ()

 • autor informacji: Magda Będkowska
  data wytworzenia: 28.09.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-28 14:49

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 • autor informacji: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 08.09.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-08 13:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-08 13:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-08 13:56

Informacja o wynikach naboru


Referent ds. rehabilitacji społecznej, kadr i obsługi PCPR na czas określony
tj. od 01.04.2009 do 31.07.2009 r.

        Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Grabowska zamieszkała w Topólce.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Spośród 5 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani Joanna Grabowska wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. rehabilitacji społecznej, kadr i obsługi PCPR. Kandydatka uzyskała największą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ważnym atutem kandydatki było doświadczenie zawodowe na stanowisku referenta.      Na tym stanowisku kandydatka nabyła umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Żaden z kandydatów nie legitymował się tak dużym doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ponadto Pani Grabowska wykazała się dużą wiedzą merytoryczną w zakresie przepisów dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Kwalifikacje i umiejętności są odpowiednie do zakresu zadań na stanowisku.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 31.03.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-31 11:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-31 12:07


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy


referent do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, kadr i obsługi PCPR  na czas określony tj. od 01.04.2009 do 31.07.2009

1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie       z pełni praw publicznych,
c. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
d. posiadanie wykształcenia średniego,
e. dobra znajomość przepisów ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz.1458), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw,
f. umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.
2. Wymagania dodatkowe:
a. nie  karalność za przestępstwo popełnione umyślnie,
b. nieposzlakowana opinia,
c. komunikatywność,
d. samodzielność, dokładność,
e. znajomość przepisów prawa unijnego oraz wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji programów unijnych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. współpraca w zakresie załatwiania wszelkich spraw związanych    z obsługą    sekretariatu Centrum – zaopatrzenie biurowe, korespondencja, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
b. współpraca w zakresie prowadzenia spraw statystycznych Centrum – sprawozdania, analizy, informacje.
c. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi: społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami innymi osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej i wspólnej realizacji zadań – prowadzenie obowiązującej dokumentacji, korespondencji w tym zakresie.
d. współpraca w zakresie prowadzenia dokumentacji i załatwiania skarg i wniosków, przyjmowanie rozmów telefonicznych i udzielanie właściwej informacji.
e. udzielanie poradnictwa specjalistycznego osobom niepełnosprawnym.
f. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
g. realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

4.Wymagane dokumenty:
a.   list motywacyjny,
b. życiorys (CV ),
c. kserokopie świadectw pracy,
d.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e. kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach,
f. oryginał kwestionariusza osobowego,
g. oświadczenie o niekaralności,
h. referencje – jeżeli ubiegający się o stanowisko je posiada.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
- osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22,
- lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: pcprradziejow@poczta.onet.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, kadr i obsługi PCPR              w terminie do dnia  24 marca 2009r.
      Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Radziejowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.radziejow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przy ulicy Kościuszki 20/22.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej )  powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458) i podpisane.

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 10.03.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-10 11:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-10 11:34

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko podinspektora ds. kultury, kultury fizycznej, sportu i obsługi PFRON  w wymiarze czasu pracy pełny etat na czas nieokreślony od 1 stycznia 2009 r. 
        Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Patyk - zamieszkała w Radziejowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja stwierdziła,  że Pani Małgorzata Patyk uzyskała najwyższą ilość punktów zdobytych w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja stwierdza, że kandydatka posiada wiedzę zapewniającą jej wykorzystanie na stanowisku objętym naborem.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 22.12.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-22 09:28

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne

na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami i gruntami rolnymi   w wymiarze czasu pracy pełny etat na czas określony od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. z możliwością zatrudnienia po upływie tego okresu na czas nieokreślony.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował  się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Katarzyna Darowska – miejsce zamieszkania Radziejów

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 19.11.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 10:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-19 10:47


Informacja o wynikach naboru

Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach

Starostwo Powiatowe w Radziejowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Jolanta Juszczakiewicz, zam. Płock.

drukuj ()

 • autor informacji: Marian Zieliński
  data wytworzenia: 07.10.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-07 14:02

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 122456
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-07 08:20

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3411890
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-19 12:55

Stopka strony