Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zastępujący Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie na podstawie upoważnienia Or.III.0027.7.2020 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie, ul Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie mgr Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2020-11-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-03 12:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie mgr Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-24 12:12

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

          Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

 

 1. Stanowisko pracy : Zaopatrzeniowiec
  planowany termin zawarcia umowy o pracę –   12  października 2020 r. Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy lub zawarcia jej na czas nieokreślony.
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów :
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie średnie ekonomiczne.
 4. Przynajmniej 2 lata stażu w administracji publicznej.
 5. Prawo jazdy kat. B.
 6. Znajomość programu magazynowego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Dobra znajomość  regulacji prawnych : Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym( Dz. U. z 2020 r. poz. 320), Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 r. w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej( Dz. U. poz. 850), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 288,1086)
 2. Dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność na stres.
 3. Znajomość obsługi komputera w systemie operacyjnym MC Windows, umiejętności interpersonalne.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1) Zaopatrywanie Zakładu we wszelkie artykuły żywnościowe i biurowe.

2) Terminowe i prawidłowe dokonywanie zakupów.

3) Rozmieszczenie i ułożenie zakupionego towaru w magazynie i zabezpieczenie przed  zniszczeniem.

4) Kontrolowanie zdolności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym.

5) Zbieranie i analiza informacji na temat potencjalnych kontrahentów.

6) Negocjowanie warunków z kontrahentem.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejscem pracy są wszystkie pomieszczenia Zakładu. Praca ma charakter biurowy i indywidualny, wymaga umiejętności współdziałania z dyrektorem placówki, pracownikami i szefem kuchni.

6.Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1) List motywacyjny;

2) CV z informacją o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3) Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie;

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5) Kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy;

6) Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wyłoniony w wyniku naboru kandydat zobowiązany będzie , przed nawiązaniem stosunku pracy do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Skazanych;

7) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

8) Podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie danych osobowych kandydata w celach niezbędnych do realizacji procesu naboru, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego mienia i nazwiska wraz   z informacją o uzyskanym wyniku w Biuletynie Informacji Publicznej .

7. Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ZAZ  lub przesłać pocztą na adres Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów. Dokumenty mogą także złożone pocztą elektroniczną na adres zaz@zazradziejow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie‘’

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 28 września 2020 r. do godziny  12.00.

Aplikacje, które wpłyną do ZAZ po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data faktycznego wpływu do ZAZ.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.radziejow.pl), w siedzibie  Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie .

8. Uwagi końcowe

          Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisje rekrutacyjną, mającą na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełnią wymagania i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.

          Ogłoszenie o konkursie zostaje poddane publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

p.o. Dyrektora ZAZ Magdalena Badeusz

Radziejów, dnia 16.09.2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Dyrektora ZAZ Magdalena Badeusz
  data wytworzenia: 2020-09-16
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-09-17 08:16

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

tel.: 54/285 62 00/ fax.: 54/ 285 37 01, www.szpitalradziejow.pl

ogłasza konkurs na stanowisko

 

pielęgniarki oddziałowej oddziału reumatologicznego

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-08-13 13:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor SPZOZ w Radziejowie
  data wytworzenia: 2020-08-13
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-08-13 13:54

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

tel.: 54/285 62 00/ fax.: 54/ 285 37 01, www.szpitalradziejow.pl

ogłasza konkurs na stanowisko

 

pielęgniarki oddziałowej oddziału pediatrycznego z pododdziałem neonatologicznym

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-08-13 13:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor SPZOZ w Radziejowie
  data wytworzenia: 2020-08-13
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-08-13 13:52

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

tel.: 54/285 62 00/ fax.: 54/ 285 37 01, www.szpitalradziejow.pl

ogłasza konkurs na stanowisko

 

pielęgniarki oddziałowej oddziału chirurgii ogólnej

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-08-13 13:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor SPZOZ w Radziejowie
  data wytworzenia: 2020-08-13
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-08-13 13:50

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

tel.: 54/285 62 00/ fax.: 54/ 285 37 01, www.szpitalradziejow.pl

ogłasza konkurs na stanowisko

naczelnej pielęgniarki

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-08-13 13:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor SPZOZ w Radziejowie
  data wytworzenia: 2020-08-13
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-08-13 13:46

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku urzędniczym

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku urzędniczym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Bykowska
  data wytworzenia: 2020-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-03 08:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Bykowska
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-09 12:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 15:01

Ogłoszenie o wolnym stanowisku kierowniczym

Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze  w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Przemystka 21, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o wolnym stanowisku kierowniczym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor RCKU Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2020-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-03 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor RCKU Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2020-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-24 14:11

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie, ul Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie Ewa Kosmecka
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-20 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie Ewa Kosmecka
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-14 14:28

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie, ul Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z upoważnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie Dorota Banasiak
   data wytworzenia: 2020-02-18
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2020-02-18 13:49

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-02-18 12:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z upoważnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie Dorota Banasiak
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-04 12:29

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-02-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-17 13:48

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym

Starosta Radziejowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.

drukuj (Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-02-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-03 11:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-02-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-17 13:38

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 131724
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-01 01:33