Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO SPROWADZONEGO

Z ZAGRANICY.

 

Dokumenty od wnioskodawcy


I. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu [wzór dostępny tutaj].
 

II. Załączniki do wniosku:

1) Dowód własności pojazdu a w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu – dokument potwierdzający powierzenie pojazdu.
2) Dowód rejestracyjny. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

3) Zagraniczne tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd posiada tablice.

4) Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał*.

5) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy [tu możesz załatwić sprawę] na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy*.

*Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku tego dokumentu, jednakże
musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji
pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie
od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana właściciela pojazdu.

6) Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.

7) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela właściciela pojazdu.

8) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

9) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

10) Potwierdzenie wniesienia opłat.

11) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

III. Opłaty

1) Opłata za rejestrację pojazdu wg. cennika [KLIK]

2) Opłata skarbowa wg. cennika [KLIK]

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Powiatu Radziejowskiego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

77 9551 0002 0005 0715 2000 0010

Opłata skarbowa na rachunek Gmina Miasto Radziejów :

45 9550 0003 2320 0005 3093 0032

 

IV. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.

 

V. Informacje dodatkowe

1) Od 1 stycznia 2020 r. przy pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE istnieje obowiązek zamieszczenia informacji we wniosku o dacie jego sprowadzenia. Podstawą dokonania wpisu jest oświadczenie importera, które może być zastąpione adnotacją na fakturze wystawionej przez przedsiębiorcę zajmującego się importem i sprzedażą pojazdów.

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:

a) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie
dokumentów rejestracyjnych pojazdów,

b) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
3) W przypadku, gdy niezbędne jest ustalenie dodatkowych danych pojazdu (np. rok produkcji, nacisk na oś, masa własna) wymagane jest przedłożenie dodatkowego badania technicznego, które diagnosta może wykonać na wniosek właściciela bez skierowania wydanego przez urząd. Również, gdy z przedkładanych dokumentów (np. dowód własności, certyfikat własności) wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska, konieczne jest przedłożenie badania technicznego
dodatkowego. Termin badania technicznego określonego w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym może być respektowany tylko wówczas, gdy – nie przekracza on terminu obowiązującego w Polsce.

4) W przypadku pojazdu sprowadzonego bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych składa stosowne oświadczenie.

5) W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego za granicą właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego. Właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu może przedłożyć zaświadczenie wystawione przez zagraniczny organ właściwy do rejestracji pojazdu potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji. Jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, organ rejestrujący może wystąpić do tego organu o potwierdzenie danych zawartych w zagubionym dowodzie rejestracyjnym. Uzyskane przez organ rejestrujący pisemne lub elektroniczne potwierdzenie z organu za granicą
zastępuje zaświadczenie, o którym mowa powyżej.

6) W przypadku powtórnej rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację:

a) Dowód własności pojazdu.

b) Dowód rejestracyjny. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

c) Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.

d) Kartę pojazdu (jeśli była wydana).

7) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

8) Sprawdź status dokumentu na stronie PWPW:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6956
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-18 14:58:45