Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Do zadań i uprawnień Geodety Powiatowego należy w szczególności:

1) reprezentowanie Starosty na zewnątrz w sprawach dotyczących ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
2) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
• ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych w systemie teleinformatycznym obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
• geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych w systemie teleinformatycznym obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zwanej „powiatową bazą GESUT”,
• gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych w systemie teleinformatycznym, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
• rejestru cen i wartości nieruchomości,
• szczegółowych osnów geodezyjnych,
• dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a prawa geodezyjnego i kartograficznego,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 dla mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
3) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
4) zakładanie osnów szczegółowych,
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7) wydawanie dyspozycji uruchamiania środków budżetowych na realizację zadań należących do Geodety Powiatowego wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
8) planowanie i opracowywanie założeń do budżetu powiatu w zakresie właściwości  Geodety Powiatowego,
9) na podstawie pisemnego indywidualnego upoważnienia Starosty załatwianie w jego imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań Geodety Powiatowego,
10) sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi sprawozdaniami z zakresu ewidencji gruntów i budynków, zasobów geodezyjno-kartograficznych,


Do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa  należy w szczególności:

z zakresu gospodarki nieruchomościami i gruntami rolnymi

11) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa:
a) ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
b) zapewnienie wycen tych nieruchomości,
c) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
d) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
e) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,
f) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
g) zbywanie oraz nabywanie, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
h) wydzierżawianie, wynajem i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
i) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
j) składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej,
12) sporządzanie sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa,
13) ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
14) naliczanie dodatkowych opłat w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
15) udzielanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
16) podwyższanie stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
17) aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
18) opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,
19) wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego,
20) składanie w sądzie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania wywłaszczeniowego,
21) występowanie o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku,
22) orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomości zamiennej,
23) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej,
24) udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących przesyłaniu płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacyjnej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
25) wydawanie decyzji zobowiązujących właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nie należących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności,
26) udzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących  własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
27) udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
28) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
29) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
30) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
31) regulacja prawna nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
32) zaliczenie wartości mienia nieruchomego pozostawionego poza granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,
33) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej wraz z niezbędną dokumentacją,
34) wyrażenie zgody na nadanie resztówki,
35) orzekanie o nadaniu na własność nieruchomości dzierżawcom i ustaleniu ceny nabycia,
36) wyrażenie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu,
37) orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy i innych tytułów niż dzierżawca,
38) orzekanie o zwolnieniu od obowiązku uiszczania ceny nabycia przez repatriantów,
39) przekazywanie nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
40) stwierdzenie o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym, oraz o przekazaniu tego mienia do Agencji Nieruchomości Rolnych,
41) przekazywanie nieodpłatnie w drodze decyzji Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
42) występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych,
43) przyznawanie nieodpłatnie na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
44) przekazywanie na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
45) przejęcie nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
46) wydawanie na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
47) określenie warunków i wyłączanie gruntów rolnych z produkcji,
48) nałożenie obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
49) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych,
50) scalenie i wymiana gruntów rolnych i leśnych,
51) nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
52) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

z zakresu ewidencji gruntów i budynków

53) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków:
a) utrzymywanie systemu teleinformatycznego bazy danych  ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
b) utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
c) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
d) udostępnianie danych ewidencyjnych,
e) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
f) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
g) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
h) modernizacja ewidencji,
54) aktualizacja operatu ewidencyjnego:
a) zastąpienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi,
b) ujawnienie nowych danych ewidencyjnych,
c) wyeliminowanie danych błędnych,
55) wykazywanie w ewidencji gruntów i budynków danych o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy , oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych w związku z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników , oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
56) zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
57) udostępnianie informacji z operatu ewidencyjnego w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, usług polegających na wyszukiwaniu zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiających wyświetlanie zawartości metadanych, przeglądaniu polegających na wyświetlaniu, nawigowaniu, powiększaniu i pomniejszaniu, przesuwaniu lub nakładaniu na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlaniu objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych, pobieraniu kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów, przekształcaniu zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, polegających na uruchamiania usług danych przestrzennych,
58) wydawanie nieodpłatnie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego na żądanie: prokuratury, sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa, organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej, przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa,
59) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków wynikających z Prawa geodezyjnego i kartograficznego, oraz z przepisów wykonawczych do tego prawa,
60) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 dla mapy ewidencyjnej,
61) tworzenie i aktualizacja metadanych dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
62) przekazywanie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego kopii baz danych ewidencyjnych,
63) przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ujawnienia ich  w ewidencji gruntów i budynków,
64) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) ,rejestru cen i wartości nieruchomości,
65) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 (mapy ewidencyjne) na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych,  
66) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu założenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich,
67) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,  
68) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
69) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
70) sporządzanie sprawozdań z zakresu ewidencji gruntów i budynków, oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,

z zakresu architektury i budownictwa

71) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
72) nałożenie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz nadzoru autorskiego,
73) przyjęcie zgłoszenia o budowie i robotach budowlanych,
74) wniesienie sprzeciwu, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy, zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje,
75) nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na wybudowanie obiektu lub robót objętych zgłoszeniem,
76) przyjęcie zgłoszenia o rozbiórce,
77) nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
78) zatwierdzenie projektu budowlanego,
79) sprawdzenie projektu budowlanego,
80) nałożenie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
81) odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w terenie, na którym znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki,
82) zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę,
83) uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę,
84) wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę,
85) wydawanie w drodze postanowienia po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane zgody lub odmowy na odstępstwo od tych przepisów,
86) przesłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
87) przesłanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
88) przekazywanie zgłoszeń o budowie i robotach budowlanych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
89) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, rejestru decyzji o pozwolenie na rozbiórkę, rejestru decyzji o pozwolenie na budowę, rejestru zgłoszeń zamiaru budowy obiektów /wykonania robót budowlanych/ nie wymagających pozwolenia na budowę, rejestru wniosków o samodzielności lokali mieszkalnych, rejestru zgłoszenia budowy /wykonywania robót budowlanych/ wymagających opracowania projektu budowlanego o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2 b i 19 a oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 b Prawa budowlanego,
90) przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
91) nałożenie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji obiektu objętego zgłoszeniem,
92) wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy,
93) wydawanie zaświadczeń dla dodatków mieszkaniowych,
94) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
95) wydawanie postanowień Starosty o uzgodnieniu inwestycji celu publicznego,
96) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg powiatowych i gminnych,
97) sporządzanie sprawozdań z zakresu budownictwa i architektury,

z zakresu geodezji i kartografii – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

98) gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
99) prowadzenie dla terenu powiatu geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych w systemie teleinformatycznym obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zwanej „ powiatową bazą GESUT”,    
100) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych w systemie teleinformatycznym, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
a) szczegółowych osnów geodezyjnych,
b) dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a prawa geodezyjnego i kartograficznego,
101) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 dla mapy zasadniczej,
102) obsługa organizacyjna i techniczna w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
103) zakładanie osnów szczegółowych,
104) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
105) tworzenie i aktualizacja metadanych dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
106) udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w postaci kopii materiałów zasobu lub w postaci dokumentów elektronicznych,
107) pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, który zapewnia prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną, wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu, prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia meta danych dotyczących materiałów, prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, wsparcie  procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomoc usług sieciowych,
108) przetwarzanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci nie elektronicznej do postaci dokumentów  elektronicznych,
109) generowanie kopi bezpieczeństwa materiałów zasobu,
110) przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
111) wyłączanie materiałów, które utraciły przydatność użytkową z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
112) przekazywanie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w celu utworzenia i utrzymania w aktualności państwowego rejestru granic (PRG),
113) naliczanie opłat za udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
114) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
115) potwierdzanie przyjęcia zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
116) przeprowadzanie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
117) przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku wykonywanych prac geodezyjnych,
118) przyjmowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz sporządzonych
map w celu włączeniu ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w przypadku gdy teren utracił charakter terenu zamkniętego,
119) prowadzenie wykazu jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego  posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
120) prowadzenie map przeglądowych pomiarów uzupełniających, map przeglądowych pokrycia terenu powiatu mapami sytuacyjno-wysokościowymi w skali 1:500 i 1:1000,
121) przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji
ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ujawnienia ich w
ewidencji gruntów i budynków,
122) przygotowywanie materiałów do Sądu dotyczących spraw spornych w temacie pomiarów geodezyjnych,
123) uzgadnianie numeracji punktów granicznych,
124) opracowywanie wytycznych technicznych dla prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych przez Starostę Radziejowskiego,
125) sporządzanie sprawozdań z zakresu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-12-08 14:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-12-08 13:26

Rejestr zmian

  • zmieniono 2015-12-08 13:26 przez Administrator Systemu

« wstecz

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19374
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-29 12:01:38