Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl

identyfikator skrzynki ePUAP: /0347rsbrfy/SkrytkaESP 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym,
 • Dokument powinien posidać akceptowalne formaty załączników,
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB 
  dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Zapraszamy do korzystania z usługi.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-17 10:31
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-01 13:34

Obowiązek informacyjny

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym  informujemy, że

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów, e-mail: powiat@radziejow.pl, tel: 54 285 3553.

Obsługę powiatu radziejowskiego prowadzi Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

2.  Na  mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail, iod@radziejow.pl

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Starostwa Powiatowego w Radziejowie, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 91868 ze zm.). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec powiatu.

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Radziejowie

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania .

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres:  iod@radziejow.pl.

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-29 09:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13677
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-01 13:34:34