Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Kontroler Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Radziejowie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-12 08:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-12 08:22

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastrukturty Technicznej o przeprowadzonych w 2020 roku kontrolach firm prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów na terenie powiatu radziejowskiego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej mgr Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-21 11:02

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w 2020 roku kontrole firm transportowych z terenu powiatu radziejowskiego posiadających licencję / zezwolenia w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej mgr Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-21 11:00

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W miesiącach od lutego do listopada 2020 roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził 14 z 15 zaplanowanych kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej mgr Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-21 10:57

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Zespół kontrolerów z upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przeprowadził od 15 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 w trybie zwykłym kontrolę problemową Starosty Radziejowskiego.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2020-12-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-11 08:19

Informacja o przeprowadzonej kontroli

 • -

W dniach od 17.02.2020 r. do 5.03.2020 r. odbyła się wizyta monitoringowa projektu RPKP.10.02.02-04-0014/16 „Większa wiedza - lepsza przyszłość” przeprowadzona Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu. Informacja pokontrolna  nr 8/Sz/2019/2020.

Podstawa prawna:

 – art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.),

– art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2019 poz. 512),

– § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.110.2017 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskiem a Powiatem Radziejowskim z dnia 29 września 2017 r.

Zakres kontroli:

Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz „Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu”. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:

- współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,

- faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowania i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,

Informacje na temat realizowanej formy wsparcia oraz dostępnej dokumentacji
w trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej:

Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano:

- listy obecności,

- harmonogramy zajęć,

- programy zajęć,

- tematy zajęć,

- pomoce dydaktyczne,

- zakupiony sprzęt,

- oświadczenia dyrektorów szkół potwierdzajże wykorzystywanie sprzętu/pomocy dydaktycznych zakupionych w projekcie

Wykorzystanie zakupionego sprzętu/pomocy dydaktycznych

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

Zalecenia pokontrolne: Nie dotyczy.

Ocena według kryteriów: w skali pięciostopniowej Kategoria I – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak
  data wytworzenia: 2020-04-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-03 09:34

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 2 września 2019 roku Sędzia Sądu Rejonowego w Radziejowie działając na mocy upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-06 11:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11108
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-12 08:25:07