Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

  • -

W dniach od 17.02.2020 r. do 5.03.2020 r. odbyła się wizyta monitoringowa projektu RPKP.10.02.02-04-0014/16 „Większa wiedza - lepsza przyszłość” przeprowadzona Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu. Informacja pokontrolna  nr 8/Sz/2019/2020.

Podstawa prawna:

 – art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.),

– art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2019 poz. 512),

– § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.110.2017 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskiem a Powiatem Radziejowskim z dnia 29 września 2017 r.

Zakres kontroli:

Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz „Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu”. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:

- współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,

- faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowania i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,

Informacje na temat realizowanej formy wsparcia oraz dostępnej dokumentacji
w trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej:

Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano:

- listy obecności,

- harmonogramy zajęć,

- programy zajęć,

- tematy zajęć,

- pomoce dydaktyczne,

- zakupiony sprzęt,

- oświadczenia dyrektorów szkół potwierdzajże wykorzystywanie sprzętu/pomocy dydaktycznych zakupionych w projekcie

Wykorzystanie zakupionego sprzętu/pomocy dydaktycznych

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

Zalecenia pokontrolne: Nie dotyczy.

Ocena według kryteriów: w skali pięciostopniowej Kategoria I – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak
    data wytworzenia: 2020-04-03
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-04-03 09:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2850
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-12 08:25:07