Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

KLAUZULA INFORMACYJNA

a)     Obsługa wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień, *

b)     Obsługa wniosków o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. *

c)     obsługa wniosków o wydanie karty parkingowej. *

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności reprezentowany przez Przewodniczącego PZON. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

·        listownie na adres siedziby: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów,

·        e-mailowo: pzonradziejow@neostrada.pl,   

·        telefonicznie: 54 285 56 50.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod2@radziejow.pl.

 

1.            Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1)     art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r . prawo o ruchu drogowym, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj:

·       wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg
i uprawnień;

·       wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

·       wydania karty parkingowej;

2)     art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.

2.            Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-950 Bydgoszcz, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00‐513 Warszawa, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa, a także  m.in. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, podatkowe, oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym  (EKSMON) tj. Elektroniczny Krajowy Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności) oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

3.            Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:

1)     do 50  lat od dnia zrealizowania Twojego wniosku,

2)     w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.

4.            W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1)   dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

2)   sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3)   usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:

a)   wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b)   dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c)   dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4)   ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:

a)   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)   administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5)   cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem

5.            Podanie Twoich danych:

1)     jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2)     jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

6.            Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie  danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.            Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

8.            Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

*niepotrzebne skreślić

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów
tel/fax 54 285-56-50

Przewodniczący: mgr Tomasz Rogalski

Adres email: pzon@radziejow.pl

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-06-11 13:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 08:07

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25339
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-30 08:15:25