Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

GOSPODARKA ROLNA

Stan aktualny gospodarki rolnej. Powiat radziejowski ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią 86% powierzchni. Udział gruntów ornych w całkowitej powierzchni użytków rolnych wynosi 91%. Pod względem struktury własności ilość gospodarstw na terenie powiatu radziejowskiego przedstawia się następująco: 4602 gospodarstw indywidualnych o łącznej powierzchni 53135,18ha, 1 spółdzielnia,  7 byłych zakładów rolnych należących do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na terenie powiatu znajduje się 129 sołectw. Na terenie powiatu jest 169 wsi, które przedstawiają się następująco:  Gminna Bytoń - 25 wsi, Gmina Dobre - 22 wsie,  Gmina Osięciny - 39 wsi,  Gmina Radziejów - 22 wsie,  Gmina Topólka - 26 wsi,  Miasto i Gmina Piotrków Kuj. - 35 wsi.  Z danych GUS wynika, że na terenie powiatu znajduje się 3592 gospodarstwa powyżej 1 ha oraz 1010 działek rolnych do 1,0 ha. Liczba gospodarstw powyżej 10ha wynosi 2603. W powiecie radziejowskim działa 1 grupa producencka, która  zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Możliwości rozwoju rolnictwa tradycyjnego, zintegrowanego i ekologicznego. Jak już wcześniej zostało podkreślone powiat radziejowski jest powiatem typowo rolniczym. Rozwój rolnictwa tradycyjnego musi być nastawiony na specjalizację produkcji poprzez wykorzystanie wysokiej jakości gleb – (uprawa buraków cukrowych, zbóż w tym kukurydzy na nasiona), a także wykorzystanie potencjału i tradycji hodowli na terenie Kujaw bydła mlecznego oraz trzody chlewnej, a także drobiu. Rozwój rolnictwa zintegrowanego wymusi zapewne sytuacja ekonomiczna w gospodarstwach w południowej części powiatu. Obecność Polski w Unii Europejskiej daje szansę rolnikom z powiatu radziejowskiego na przestawienie się z rolnictwa tradycyjnego na zintegrowane wykorzystując pomoc z Unii Europejskiej w formie funduszy strukturalnych. Jednak bez pomocy samorządów gminnych oraz instytucji z otoczenia rolnictwa - ODR-ów, Izby Rolniczej nie jest to łatwe i możliwe do szybkiego zrealizowania. W powiecie działają 3 gospodarstwa ekologiczne. Rozwój gospodarstw ekologicznych w powiecie napotyka wiele przeszkód przede wszystkim w sferze mentalności samych rolników jako producentów żywności ekologicznej, a także w mentalności odbiorców – klientów, którzy nie są jeszcze przyzwyczajeni i przekonani do kupowania dużo droższej od wyprodukowanej „nie ekologicznie żywności”. Członkowstwo w strukturach unijnych i otwarcie rynków zachodnich powoduje prawdopodobnie wzrost zapotrzebowania na żywność ekologiczną i to przyczyni się do powstawania także na tym terenie gospodarstw z atestem ekologicznym.

Wyposażenie gospodarstw w infrastrukturę techniczną. W powiecie radziejowskim są 5832 ciągniki rolnicze. Świadczy to o bardzo dobrym wyposażeniu gospodarstw w ciągniki. Można również przyjąć, że większość gospodarstw posiadających ciągnik jest jednocześnie wyposażona w podstawowe narzędzia i maszyny rolnicze: typu pług, brona, agregat uprawowy, siewnik, opryskiwacz. Mankamentem jednak jest to, że najczęściej sprzęt użytkowany w gospodarstwie jest starszy niż 10 lat. Jednak w ostatnich latach ulega to poprawie z uwagi na dofinansowania dla gospodarstw rolnych w ramach programów unijnych na rozwój infrastruktury technicznej w rolnictwie między innymi na zakupy nowych ciągników i maszyn rolniczych.

W przypadku wyposażenia gospodarstw w kombajny do zbioru zbóż, należy stwierdzić, że w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba tych maszyn w gospodarstwach indywidualnych. Są to najczęściej kombajny używane  sprowadzane z terenu Niemiec. Z danych szacunkowych wynika, że jeden kombajn zbożowy przypada średnio na 50 ha użytków rolnych. Wyposażenie budynków inwentarskich jest na średnim poziome, jest też na terenie powiatu nie mały odsetek gospodarstw wysoko towarowych w produkcji zwierzęcej, w których budowane są nowe budynki inwentarskie wyposażone w odpowiednie urządzenia w pełni zmodernizowane ułatwiające pracę. W ogólnej ocenie gospodarstwa rolne w powiecie radziejowskim są dobrze wyposażone w infrastrukturę techniczną. Najwyższym wskaźnikiem wyposażenia w sprzęt mogą poszczycić się gospodarstwa w gminach: Radziejów, Osięciny, Dobre, Piotrków Kuj., natomiast najniższym gospodarstwa w gminie Bytoń. Najlepszą bazą techniczną może poszczycić się gospodarstwo rolne Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach. Opłacalność produkcji. Koszty ponoszone na określoną produkcję roślinną i zwierzęcą są zróżnicowane w poszczególnych gospodarstwach. Zależą one głównie od technologii produkcji i jej skali, wyposażenia technicznego gospodarstwa, a także nakładów i organizacji pracy a przede wszystkim popytu i ceny . Każde gospodarstwo jest inne i chcąc uzyskać jak najwyższe dochody z produkcji musi efektywnie wykorzystywać posiadany potencjał produkcyjny. Nadwyżka bezpośrednia jest miarą ekonomiczną wykorzystywaną w klasyfikacji gospodarstw rolniczych według standardów UE. Jest również pierwszą kategorią dochodową w rachunku kosztów i ułatwia podejmowanie różnych decyzji w gospodarstwach rolnych. Reasumując należy stwierdzić, że opłacalność produkcji rolniczej w powiecie radziejowskim jest wysoka. Przedstawione powyżej kalkulacje obrazują średnią opłacalność. W powiecie radziejowskim jest bardzo dużo gospodarstw, których opłacalność jest znacznie wyższa od średniej. Jest ona głównie wynikiem uzyskiwania wyższych plonów. W powiecie jest również wiele gospodarstw, które nie uzyskują średniego poziomu opłacalności. Na to może składać się wiele czynników np:  niższe plony, zbyt duże nakłady, zła organizacja pracy itp. Źródło: Dane GUS.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-05 08:16
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-09-20 08:31

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13754
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-09-20 08:31:59