Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

Rozwój turystyki obok rolnictwa stanowi szansę zarówno dla zachowania przyrody w całym powiecie radziejowskim, jak również ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Poszczególne segmenty funkcjonującej obecnie gospodarki turystycznej wymagają jednak istotnego przekształcenia. Zmiany te i dalszy rozwój turystyki powinny zdecydowanie nawiązywać do uwarunkowań przyrodniczych, ochrony podstawowych procesów ekologicznych i ochrony wartości kulturowych. Planowanie procesów rozwojowych w zakresie turystyki na szczeblu lokalnym powinno być poprzedzone uświadomieniem miejscowej ludności o korzyściach, jakich można oczekiwać z przygotowania powiatu i gmin dla potrzeb funkcji turystycznej, ale także na temat zagrożeń, jakie mogą się pojawić, jeśli nie zostaną podjęte działania realizujące optymalne rozwiązania, wyrażone w strategii rozwoju danej jednostki. Zagospodarowanie turystyczne. Elementy zagospodarowania turystycznego (baza gastronomiczna, baza towarzysząca, urządzenia turystyczne i rekreacyjno-sportowe) oceniane były jedynie jako dodatkowy element wyposażenia bazy noclegowej. W niektórych przypadkach oceniano również inne obiekty zagospodarowania turystycznego, takie jak: większe kąpieliska i plaże, obiekty obsługi ruchu drogowego. W przypadku bazy noclegowej określano następujące cechy poszczególnych obiektów: - położenie (miejscowość, gmina), - rodzaj obiektu, - gestor (właściciel), - ilość miejsc noclegowych całorocznych i sezonowych, - standard, odnoszący się do ogólnego stanu technicznego obiektu oraz jego wyposażenia, w takie dodatkowe elementy jak: obiekty i urządzenia gastronomiczne, urządzenia sportowo-rekreacyjne, wypożyczalnie sprzętu sportowo-rekreacyjnego, parkingi, - stan środowiska obiektów powierzchniowych odniesiono do tzw. stadiów degradacji turystycznej . Stadium I odnosi się do terenów, na których zniszczenia praktycznie nie występują a nacisk turystyczny jest niewielki. Stadium II występuje na obszarach, gdzie ruch turystyczny i zniszczenia mają charakter liniowy. Stadium III obejmuje te części np. ośrodków wczasowo-wypoczynkowych, gdzie zniszczenia powierzchniowe przeważają nad liniowymi. Stadium IV obejmuje obiekty, gdzie występują tylko zniszczenia powierzchniowe, a zatem występuje największe przekształcenie środowiska. Sprzyjające z punktu widzenia dalszego użytkowania turystycznego jest, że na terenie powiatu przeważają obiekty charakteryzujące się stosunkowo niewielkimi przekształceniami (I i II stadium degradacji). Znajdujące się na terenie powiatu radziejowskiego obiekty bazy noclegowej dysponują w sumie 6 166 miejscami noclegowymi. Jak wynika z tych danych na terenie powiatu przeważają zdecydowanie obiekty sezonowe (84,1 % ogółu miejsc noclegowych). Pod względem rodzajowym jest to następująca ilość miejsc: - pokoje gościnne w obiektach agroturystycznych – 153 miejsca noclegowe, w tym 102 miejsca całoroczne, - ośrodki wypoczynkowe – 212 miejsc noclegowych sezonowych, - domy letniskowe – 5 680 miejsc noclegowych, w tym 300 miejsc całorocznych, - kwatery prywatne – 220 miejsc noclegowych sezonowych, 3 hotele  40 miejsc, pola caravaningowe (możliwość podłączenia przyczep campingowych w gospodarstwach agroturystycznych) – 40 miejsc noclegowych, - pola namiotowe – 190 miejsc. Z zestawienia tego wynika, że na terenie powiatu największą ilością miejsc dysponują obiekty letniskowe. W przypadku obiektów agroturytycznych w zestawieniu uwzględniono tylko te, które są zarejestrowane. Natomiast za kwatery prywatne uznano obiekty, głównie na terenach wiejskich, w których świadczone są usługi noclegowe. Obiekty gastronomiczne W bazie gastronomicznej w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły bardzo duże przekształcenia. Na obszarach wypoczynkowych podstawową rolę odgrywała baza żywieniowa ośrodków wczasowych, przeznaczona przede wszystkim do obsługi swoich gości. Obecnie na terenie powiatu ośrodki wypoczynkowe jako obiekty nierentowne zostały sprywatyzowane i funkcjonują jako indywidualne obiekty letniskowe. Spośród obiektów gastronomicznych na terenie powiatu występują: restauracje, kawiarnie i bary. Obiekty te są zróżnicowane pod względem wielkości, rodzaju i świadczonych usług. W niektórych przypadkach istnieje możliwość spożycia posiłków u kwaterodawców, co dotyczy przede wszystkim obiektów agroturystycznych. W sezonie letnim w powiecie otwartych jest ponadto kilka punktów gastronomicznych, szczególnie w miejscowościach o charakterze turystycznym. Szlaki turystyczne Ważną rolę w obsłudze turystów na terenie powiatu pełnią szlaki i trasy turystyczne stanowiąc jedną z podstawowych form turystyki aktywnej. Są to szlaki piesze, wodne i motorowe stanowiące historyczne szlaki komunikacyjne, a mianowicie: - szlak Łokietka, - szlak Powstania Styczniowego, - szlak I Armii Wojska Polskiego. Na terenie powiatu występuje jeden szlak pieszy prowadzący z Osięcin przez Płowce do Radziejowa. Ważną rolę w obsłudze aktywnych form wypoczynku powinien odgrywać szlak wodny przebiegający drogą wodną Noteć – jez. Gopło – Kanał Warta – Gopło. Z terenu powiatu radziejowskiego jest możliwość płynięcia tzw. „Pętlą Wielkopolską”. Szlak ten o łącznej długości prawie 670 km składa się z odcinka północnego i południowego. Odcinek północny przebiega następującymi drogami wodnymi: Brda - Kanał Bydgoski - Noteć Dolna skanalizowana - Noteć Dolna swobodnie płynąca - Warta swobodnie płynąca z 22 śluzami. Odcinek południowy odchodzi od odcinka północnego na 23,2 km Kanałem Górnonoteckim i po opłynięciu Kujaw i Wielkopolski łączy się z odcinkiem północnym w Santoku przy ujściu Noteci do Warty. Jest to szlak wodny przeznaczony dla turystyki kajakowej oraz średniej wielkości jednostek żaglowych. Należy podkreślić, że istotną przeszkodą na rzece Warcie jest stopień wodny Jeziorsko, gdzie nie ma śluzy lub pochylni do przerzutu jednostek przez tamę. Głównymi jednostkami obsługi i węzłami wodnymi są na omawianej pętli: Kruszwica, Konin, Poznań i Santok. Szczególnie ważną rolę pełni Santok, bowiem zbiegają się tu drogi wodne Warty, Noteci i tędy prowadzi trasa wodna wschód-zachód z Berlina na Mazury, na Wisłę i do Gdańska, Malborka i na Zalew Wiślany (z możliwością płynięcia do Królewca) a także na Pojezierze Iławskie. W przeciwnym kierunku - na zachód biegną drogi wodne do Kostrzyna nad Odrą, skąd Odrą w górę na Śląsk i w dół do Szczecina i na wody Zalewu Szczecińskiego, zaś przez śluzę Hohensaaten na kanał Odra-Hawela na kanały niemieckie i całą europejską sieć dróg wodnych. Urządzenia sportowo-rekreacyjne Duże znaczenie w obsłudze turystyki mają - najczęściej ogólnodostępne - urządzenia sportowo-rekreacyjne. W ostatnim czasie obserwuje się zjawisko powiększania się ilości tych urządzeń. Do dyspozycji turystów są przede wszystkim: boiska piłkarskie, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, kompleksy boisk ORLIK, Kryta Pływalnia itp. Na terenach turystycznych intensywnie rozwija się baza do uprawiania turystyki i rekreacji konnej. Jest to jedna z form oferowanych głównie w gospodarstwach agroturystycznych. W obiektach tych, poza jazdą konną, oferowane są również przejażdżki bryczkami, kuligi, rajdy, funkcjonują wypożyczalnie sprzętu pływającego (kajaki, łodzie, żaglówki, deski windsurfingowe, rowery wodne), czy sprzętu wędkarskiego. Ruch turystyczny Tereny turystyczne w powiecie radziejowskim stanowią miejsce realizacji różnych form turystyki i wypoczynku przede wszystkim dla: - mieszkańców Radziejowa i Piotrkowa Kujawskiego, - mieszkańców powiatu radziejowskiego, - mieszkańców miast położonych w odległości do około 50 km, takich jak: Włocławek, Konin, Koło, - mieszkańców miast położonych w większej odległości od powiatu, głównie Łódź i miasta Górnego Śląska, - gości zagranicznych, korzystających z obiektów agroturystycznych i uczestniczących w polowaniach organizowanych przez koła łowieckie w gminach: Osięciny i Topólka. Ocenę wielkości ruchu turystycznego na terenie powiatu przeprowadzono na podstawie: - analizy stopnia wykorzystania obiektów bazy noclegowej (dane otrzymane od gestorów bazy), - szacunku wykorzystania ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, domków letniskowych i obiektów agroturystycznych na podstawie przyjętych następujących założeń: * w odniesieniu do obiektów agroturystycznych założono, że w okresie lipiec - sierpień wykorzystanie ich wynosiło około 90 %, natomiast w czerwcu i we wrześniu około 50% , * w odniesieniu do pól namiotowych założono, że ich pojemność jest wykorzystywana w okresie lipiec – sierpień tylko w 50 %, * domki letniskowe są wykorzystywane średnio przez 41 weekendów rocznie, przy średniej długości pobytu wynoszącym 2 dni należy jednak nadmienić, że w wielu przypadkach domki letniskowe wykorzystywane są podobnie jak ośrodki wczasowe (od czerwca do września), natomiast przez pozostałą część roku są zamknięte, * wielkość ruchu turystycznego weekendowego w formach bez noclegowych określono na podstawie obserwacji terenowych i wywiadów przeprowadzonych z gestorami bazy turystycznej oraz organizatorami wypoczynku i różnego typu imprez. W tej formie mieści się też segment ruchu turystycznego związany z odwiedzinami krewnych i znajomych. Wielkość ruchu turystycznego na terenie powiatu przedstawia się następująco: - w ośrodkach wypoczynkowych, pokojach gościnnych obiektów agroturys-tycznych i kwaterach prywatnych - 45 tys. osobodni, - w obiektach letniskowych - 455 tys. osobodni, - na polach namiotowych i caravaningowych – 7 tys. osobodni, - wypoczynek świąteczny (beznoclegowy) - 82 tys. osobodni. Łącznie więc na terenie powiatu radziejowskiego obecnie w różnych formach turystyczno-rekreacyjnych ruch turystyczny rocznie wynosi 589 tys. osobodni. Z analizy wielkości ruchu turystycznego wynika, że tereny turystyczne powiatu najbardziej obciążone są przez ruch pobytowy w obiektach letniskowych oraz przez wypoczynek świąteczny (ruch beznoclegowy). W przypadku poszczególnych jednostek administracyjnych największy ruch turystyczny występuje w gminach: Topólka, Piotrków Kuj. i Bytoń.. Problematyka turystyki uwzględniana jest również w miejscowych planach szczegółowych zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie turystyczne stanowi w tym przypadku jeden z wielu planowanych elementów zagospodarowania. Są to dla przykładu: plaże i kąpieliska, tereny turystyczno-rekreacyjne, pola namiotowe, tereny pod budownictwo letniskowe. Elementy zagospodarowania turystycznego stanowią uzupełnienie podstawowego programu zagospodarowania terenu. W gminach powiatu radziejowskiego charakteryzujących się wysokiej jakości walorami turystycznymi (Bytoń, Piotrków Kuj. i Topólka) docenia się wagę rozwoju turystyki w ogólnym rozwoju gmin. Jest to szczególnie widoczne w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Przepisy gminne stanowione przez rady gminne w zakresie rozwoju turystyki obecnie dotyczą głównie uchwalania zmian planów zagospodarowania przestrzennego lub uchwalania miejscowych planów szczegółowych regulujących zasady inwestowania na terenach przeznaczonych pod funkcje turystyczne. Przepisy te często wspomagają rozwój podmiotów gospodarczych poprzez zwalnianie lub ulgi podatkowe (głównie zwalnianie z podatku od nieruchomości). Działania gminy przejawiają się głównie w: - inwestowaniu dotyczącym uzbrojenie technicznego terenów i miejscowości turystycznych (woda, kanalizacja), drogi, - prowadzenie działalności promocyjnej (foldery, informacje, udział w targach). System organizacyjny turystyki Obecnie w powiecie radziejowskim istniejące elementy obsługi ruchu turystycznego funkcjonują w formie 3-stopniowego systemu: - główny ośrodek obsługi ruchu turystycznego – Radziejów - z odpowiednim programem usług turystycznych (obiekty gastronomiczne, informacja turystyczna), usług motoryzacyjnych, rekreacyjno-sportowych i kulturalno-rozrywkowych, - lokalne ośrodki obsługi i rozrządu ruchu turystycznego, którymi są przede wszystkim miejscowości o dużej koncentracji zagospodarowania i ruchu turystycznego, głównie nad jez. Gopło i jez. Głuszyńskim. Są to miejscowości o funkcji wypoczynkowej: w gminie Piotrków Kuj.: Połajewo, Stawiska,Bycz, Byszewo, Kaspral, Wincentowo, Wymysłowo, Przewóz; w gminie Bytoń: Ludwikowo, Dąbrówka, Budzisław, Potołówek, , Stefanowo, Głuszyn; w gminie Topólka: Borek, Głuszynek, Czamanin, Orle, Miłachówek, Sadłużek, Kamieniec, Kamieńczyk, , Rybiny ; w gminie Dobre: Altana, Narkowo, - punkty bezpośredniej obsługi turystyki, do których należą takie elementy jak: gospodarstwa agroturystyczne, większe zespoły zabudowy letniskowej, kąpieliska, plaże itp.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-05 10:28
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-09-20 08:35

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18056
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-09-20 08:35:48