Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA od administratora danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego
ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:
e-mail: admin@cuwpr.pl
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w
o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań
w placówce.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
Czynności związane z:
a) realizacją działań i zadań oświatowych,
b) przetwarzaniem danych ww. z zadań pracy CUWPR,
c) realizacji umowy zawartej w ramach świadczenia usług,
d) kontaktu w formie papierowej,
e) podjęciem lub realizacją współpracy.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa.
Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
3. sprostowania, przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: Wymogiem ustawy i są obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
Pani/Pana dane: Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3311
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-09 11:04:10