Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Do podstawowych zadań Wydziału należy: 1.Opracowanie i realizacja planów finansowych budżetu Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału. 2.Administrowanie budynkami Starostwa oraz finansowanie kosztów ich utrzymania. 3.Prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków Starostwa. 4.Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 5.Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Starostwie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, prowadzenie spraw dotyczących bhp i ppoż. w Starostwie. 6.Zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej. 7.Prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń Starostwa. 8.Gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa. 9.Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa. 10.Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami. 11.Gospodarowanie drukami i formularzami. 12.Gospodarowanie taborem samochodowym. 13.Wdrażanie postępu technicznego w Starostwie. 14.Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów. 15.Prowadzenie biblioteki. 16.Wdrażanie postępu technicznego w pracy administracyjno-biurowej Starostwa. 17.Koordynowanie działań z zakresu informatyki w Starostwie. 18.Opracowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji w Starostwie. 19.Prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej w Starostwie, 20.Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej. 21.Zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie. 22.Organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego. 23.Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w wydziałach. 24.Realizacja zadań administratora sieci. 25.Prowadzenie "Rejestru żadanych i udzielanych informacji publicznych". 26.Prowadzenie strony urzędowej publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie zwymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej. 27.Kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, 28.Udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi. 29.Wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, 30.Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów. 31.Rozpatrywanie odwołań i protestów w zakresie określonym stosownymi procedurami. 32.Występowanie w imieniu Starostwa do Urzędu Zamówień Publicznych. 33.Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych. 34.Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji pracy komisji przetargowych. 35.Publikowanie na stronie internetowej Starostwa ogłoszeń o przetargach nieograniczonych 36.Gospodarowanie mieniem Powiatu oraz zawiadywanie mieniem Skarbu Państwa przekazanym powiatowi w ramach porozumień, itp. 37.Prowadzenie wszelkiej, niezbędnej ewidencji mienia Powiatu, dokonywanie jego inwentaryzacji, rozliczeń itp. 38.Realizacja zadań Starosty jako kierownika Starostwa w zakresie spraw związanych z przygotowaniem obiektów Starostwa w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń. 39.Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie mienia. 40.Prowadzenie biura rzeczy znalezionych. 41.Nadzorowanie i prowadzenie powiatowych inwestycji, łącznie z zabezpieczeniem stosownego nadzoru i ich rozliczanie. 42.Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji Wydziału. 43.Prowadzenie spraw należących do właściwości Powiatowego Rzecznika Konsumentów, a dotyczących: -zapewnienia konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, -wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, -składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, -współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, -wprowadzania elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych, -występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, -występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów, -przedkładania w terminie do 31 marca każdego roku Radzie Powiatu do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim, -przekazania zatwierdzonego przez Radę sprawozdania właściwej miejscowo delegaturze UOKiK, -przekazywania na bieżąco delegaturom UOKiK wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej, -występowania do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w związku z podejrzeniem naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. -wystepowanie do Prezesa urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-05-23 10:00

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7752
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:25