Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Do kompetencji Wydziału należą sprawy związane z:

opieką zdrowotną, a w szczególności:

1) przygotowaniem procesu tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
2) opracowaniem statutu zakładu opieki zdrowotnej oraz nadzór nad realizacją zadań statutowych,
3) wglądem do danych gromadzonych w rejestrze usług medycznych,
4) ustalaniem zasad przeznaczania i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażeniem zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez Zakład Opieki Zdrowotnej,
5) dokonywaniem kontroli i oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej oraz pracy kierownika zakładu w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielonych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej,
6) organizowaniem konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz nawiązywaniem stosunku pracy z osobą wybraną,
7) współpracą z radą społeczną przy zakładach opieki zdrowotnej,
8) realizowaniem spraw związanych ze zbyciem, wydzierżawieniem lub wynajęciem majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo wniesieniem tego majątku do spółek lub fundacji,
9) nadzorowaniem w sprawach dotyczących pozbawiania składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku podziału lub przekształcenia samodzielnego zakładu oraz przeznaczaniem mienia w przypadku likwidacji zakładu,
10) współdziałaniem z Wydziałem Finansowym w przyznawaniu dotacji budżetowych samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej,
11) przygotowaniem projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji,
12) po likwidacji samodzielnego zakładu - przejmowaniem jego należności i zobowiązań,
13) nakładaniem na zakład opieki zdrowotnej obowiązku wykonania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzebę opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych,
14) promocją zdrowia w zakresie wychowania w trzeźwości, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałaniu narkomanii i zwalczaniu chorób zakaźnych,
15) prowadzeniem rejestru wieczystych użytkowników SP ZOZ na rzecz powiatu radziejowskiego,

oświatą i wychowaniem, a w szczególności:

16) zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno- pedagogicznych,
17) zakładaniem i prowadzeniem szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych,
18) zakładaniem i prowadzeniem publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych,
19) zakładaniem i prowadzeniem szkół artystycznych,
20) tworzeniem warunków dla zapewnienia realizacji prawidłowego procesu kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat,
21) ustalaniem  planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
22) sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół i placówek funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i organizacyjnych,
23) powoływaniem i udziałem w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
24) powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
25) opiniowaniem powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły stanowiska wicedyrektora,
26) powoływaniem rady oświatowej działającej przy radzie powiatu,
27) ustalaniem składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz regulaminu działania rady oświatowej,
28) wydawaniem zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
29) likwidacją szkoły publicznej, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej,
30) opiniowaniem likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przyjmowaniem dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub fizyczną,
31) łączeniem szkół różnych typów lub placówek w zespoły,
32) rozwiązywaniem zespołu szkół lub placówek oraz nadawaniem szkołom i placówkom wchodzącym w skład zespołu odrębnych statutów,
33) określeniem zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
34) prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
35) wydawaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
36) nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
37) dotowaniem niepublicznych placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty,
38) określaniem szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek,
39) zawieraniem ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli,
40) corocznym opracowywaniem projektu regulaminu wynagradzania dla nauczycieli,
41) określaniem zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego,
42) współpracą z uczelniami wyższymi,
43) powoływaniem i udziałem w Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
44) prowadzeniem bazy danych oświatowych w ramach systemu informacji oświatowej,

działalnością kulturalną i ochroną zabytków, a w szczególności:

45) umieszczaniem znaków informujących o zabytku podlegającym ochronie,
46) prowadzeniem spraw społecznych opiekunów zabytków,
47) prowadzeniem spraw związanych z opracowaniem powiatowego Programu Ochrony nad Zabytkami,
48) prowadzeniem postępowań w przypadku wystąpienia zagrożenia zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
49) tworzeniem powiatowej instytucji filmowej,
50) podejmowaniem działań na rzecz prowadzenia przez placówki kultury dystrybucji
i rozpowszechniania filmów,
51) organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
52) sprawowaniem mecenatu nad działalnością kulturalną,
53) podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczaniem opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
54) prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
55) tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów,
56) ustalaniem założeń programowo - artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowaniem ich organizacji,
57) prowadzeniem spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno - prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzeniem rejestru powiatowych instytucji kultury,
58) planowaniem i finansowaniem bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowaniem wykorzystania wydatkowanych na ten cel środków budżetowych,
59) prowadzeniem spraw w zakresie wymiany kulturalnej,

kulturą fizyczną, sportem i turystyką, a w szczególności:

60) tworzeniem warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu,
61) prowadzeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
62) sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
63) organizowaniem działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzeniem odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju w tym:
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych,
c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej,

realizacją spraw społecznych i obywatelskich, a w szczególności:

64) realizacją zadań „pełnomocnika ds. informacji niejawnych” w tym w szczególności:
a) opracowywaniem dokumentacji na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
b) przeprowadzaniem szkoleń z zakresu przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych,
c) dokonywaniem czynności sprawdzających w stosunku do osób wchodzących w skład pionu ochrony,
d) realizacją zadań administratora bezpieczeństwa informacji,
e) realizacją wniosków dotyczących danych osobowych,
f) prowadzeniem kontroli zabezpieczenia systemów informatycznych przed dostępem osób niepowołanych do danych osobowych,
65) przygotowaniem pozwoleń w drodze decyzji administracyjnych na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę oraz przyjmowanie informacji o zbiórkach publicznych,
66) podejmowaniem wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi skoordynowanych przedsięwzięć zabezpieczenia imprezy masowej,
67) przygotowaniem dla Zarządu projektu zakazu przeprowadzania imprez masowych
na terenie powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach, w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku
z przeprowadzaną imprezą masową,
68) sprawowaniem nadzoru nad działalnością fundacji ze względu na siedzibę fundacji i nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
69) realizacją zadań wynikających z ustawy o kombatantach i osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
70) organizowaniem i przeprowadzaniem poboru na terenie Powiatu,
71) organizowaniem akcji kuriersko - posłańczej na terenie Powiatu,
72) sporządzaniem testamentu wobec Starosty lub Sekretarza,
73) przygotowaniem zezwoleń w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym
na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
74) organizowaniem na wniosek właściwego organu przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium,
75) wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
76) uczestnictwo w procesie uzgadniania tras pielgrzymek religijnych,

zadaniami obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego, a w szczególności:

77) prowadzeniem kancelarii tajnej,
78) opracowywaniem dokumentacji dotyczącej przedsięwzięć obronnych Starostwa,
79) organizowaniem szkoleń obronnych dla pracowników Starostwa,
80) opracowywaniem dokumentacji z zakresu obrony cywilnej,
81) nadzorowaniem realizacji zadań OC w gminach,
82) prowadzeniem magazynu sprzętu OC,
83) przeprowadzaniem ćwiczeń i treningów w ramach Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
84) przygotowywaniem projektów wytycznych i zarządzeń Szefa OC Powiatu,
85) popularyzacją zagadnień OC wśród społeczności Powiatu,
86) organizowaniem działań związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej
i obronnych, należących do zadań Powiatu i Starosty jako Kierownika jednostki organizacyjnej - Starostwa,
87) koordynowaniem zorganizowaną akcją ratunkową w razie wystąpienia klęski żywiołowej na terenie Powiatu lub kilku gmin,
88) realizacją funkcji organizacyjnych, koordynacyjnych i wykonawczych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego działającego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
89) obsługą administracyjno-biurową Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
90) prowadzeniem archiwum zakładowego,
91) zapewnieniem obsługi kancelaryjno-biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, a w szczególności:

92) wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r.
Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),

promocją powiatu, a w szczególności:


93) opracowywaniem materiałów i podejmowaniem działań w zakresie kompleksowego
i cząstkowego przygotowywania programów i wdrażania ustaleń przyjętych w Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego i Planu Rozwoju Lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości, modernizację gospodarstw rolnych w kierunku nowoczesnych gospodarstw produkcyjnych również ekologicznych i agroturystycznych,
94) podejmowaniem działań dotyczących pozyskiwania środków pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
95) współpracą z wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu, samorządami gminnymi i innymi jednostkami w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu,
96) tworzeniem banku danych o powiecie radziejowskim,
97) promowaniem inicjatyw i ludzi odnoszących sukcesy,
98) prowadzeniem dokumentacji związanej z uczestnictwem w Związku Powiatów Polskich, Konwentach Starostów itp.,
99) współudziałem  w rozbudowie i aktualizacji danych na stronie internetowej powiatu,
100) organizowaniem lub współorganizowaniem imprez integrujących społeczność lokalną,
101) promocją atrakcyjnych turystycznie miejsc powiatu, podejmowanie działań na rzecz zachowania i ochrony walorów kulturowych i przyrodniczych,
102) uczestnictwem bądź organizowaniem wystaw, targów, imprez, uroczystości zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd harmonogramem,
103) współpracą ze „Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju powiatu radziejowskiego”, w szczególności z redakcją gazety „Powiatowe ABC”,
104) nawiązywaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami o charakterze powiatowym (ponadgminnym),
105) podejmowaniem działań w zakresie współpracy w dziedzinach gospodarki, kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu i turystyki z społecznościami lokalnymi innych państw,
106) gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji na temat integracji w Unii Europejskiej wśród mieszkańców powiatu,
107) współpracą z instytucjami działającymi bądź wspierającymi działania na rzecz integracji europejskiej,
108) przygotowaniem i występowaniem z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych  z Unii Europejskiej,
109) inicjowaniem udziału Powiatu w konkursach i programach celem ubiegania się
o dotacje z funduszy pomocowych,
110) monitorowaniem wdrażania programów współfinansowanych ze środków pomocowych,
111) podejmowaniem działań w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
112) prowadzeniem i obsługą Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego,
113) realizacją zapisów zawartych w ustawie o wolontariacie,
114) realizacją programów stypendialnych finansowanych z funduszy europejskich prowadzonych przez powiat.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-05 14:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-23 11:31

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9231
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-23 11:31:45