Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Do kompetencji Referatu Organizacji i Nadzoru należy w szczególności:

z zakresu organizacji

1) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczna Rady i jej Komisji w tym:
a) gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady
i poszczególnych Komisji,
b) przygotowanie Sesji Rady i posiedzeń Komisji,
c) opracowanie materiałów z obrad Rady i Komisji Rady oraz przekazywanie ich właściwym adresatom,
d) sporządzanie protokołów z obrad Rady i Komisji Rady,
e) prowadzenie rejestrów:
• uchwał Rady,
• wniosków i opinii Komisji,
• interpelacji i wniosków radnych,
f) doręczenie w/w dokumentów organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
2) stwarzanie warunków dla wykonywania czynności kontrolnych przez Komisje Rady,
3) koordynacja realizacji uchwał Rady i innych jej dokumentów poprzez:
a) prowadzenie rejestrów uchwał i wniosków Rady przekazywanych do wykonania Zarządowi oraz wydziałom,
b) przekazywanie uchwał Rady wydziałom i innym powiatowym jednostkom organizacyjnym, służbom, inspekcjom i strażom,
c) zbiorcze opracowywanie informacji o przebiegu wykonania uchwał,
4) opracowanie projektów zmian Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa stosownie do potrzeb wynikających ze zmian przepisów prawa,
5) opracowywanie projektów regulaminu pracy Starostwa, aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji,
6) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
7) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
9) przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom,
10) obsługa posiedzeń Zarządu,
11) koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,
12) zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
13) prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania wydziałów, załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz realizacji aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, kontrola realizacji przez wydziały wniosków pokontrolnych, koordynacja planów kontroli sporządzonych przez wydziały,
14) udział na polecenie Starosty w kontrolach powiatowych jednostek organizacyjnych, koordynacja kontroli zewnętrznej,
15) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania Starostwa,
16) prowadzenie dokumentacji skarg i wniosków kierowanych do Starosty, członków Zarządu i Sekretarza , prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
17) koordynacja załatwiania skarg i wniosków przez poszczególne wydziały Starostwa,
18) zbiorcze sporządzanie dla potrzeb Zarządu analizy wpływu i sposobu załatwiania skarg i wniosków,
19) organizacja przyjęć interesantów przez Starostę i Wicestarostę,
20) prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem o nadanie odznaczeń pracownikom Starostwa i Radnym,
21) prowadzenie ewidencji odznaczeń,
22) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,
23) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów,
24) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, nagród jubileuszowych,
25) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia pracowników Starostwa,
26) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu, Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
27) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów,
28) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie tych umów i porozumień,
29) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielanych tym jednostkom),
30) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
31) informowanie Zarządu, Starosty i Kierowników wydziałów o: zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu, prowadzenie ewidencji przepisów prawnych, w tym ewidencji aktów prawa miejscowego,
32) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,
33) prowadzenie sekretariatu Starostwa i obsługi poczty elektronicznej,
34) współpraca i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Starostwa, służbami, inspekcjami i strażami,
35) współpraca z nadzorem prawnym Wojewody,
36) prowadzenie dokumentacji naboru na wolne stanowiska,
37) koordynowanie działań związanych z udzieleniem nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej,

z zakresu administracji

38) administrowanie budynkami Starostwa oraz finansowanie kosztów ich utrzymywania,
39) prowadzenie inwestycji, remontów oraz konserwacji budynków Starostwa,
40) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
41) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej, alarmowej oraz funkcjonowania poczty elektronicznej,
42) prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń Starostwa,
43) gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa,
44) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
45) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,
46) gospodarowanie drukami i formularzami,
47) gospodarowanie taborem samochodowym,
48) wdrażanie postępu technicznego w Starostwie,
49) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
50) prowadzenie biblioteki fachowej,
51) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych,
52) gospodarowanie mieniem Powiatu oraz zawiadywanie mieniem Skarbu Państwa przekazanym powiatowi w ramach porozumień, itp.,
53) prowadzenie wszelkiej, niezbędnej ewidencji mienia Powiatu, dokonywanie jego inwentaryzacji, rozliczeń itp.,
54) realizacja zadań Starosty jako kierownika Starostwa w zakresie spraw związanych z przygotowaniem obiektów Starostwa w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń,
55) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie mienia,
56) prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
57) nadzorowanie i prowadzenie Powiatowych inwestycji, łącznie z zabezpieczeniem stosownego nadzoru i ich rozliczanie,
58) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej w tym prowadzenie strony urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej,
59) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją urzędu, a w szczególności:
a) wdrażanie postępu technicznego w pracy administracyjno – biurowej Starostwa,
b) koordynowanie działań z zakresu informatyki w Starostwie,
c) opracowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji
w Starostwie,
d) prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej w Starostwie,
e) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
f) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie,
g) organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego,
h) inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego
w wydziałach,
60) realizowanie zadań administratora sieci komputerowej,

Do kompetencji Referatu Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu należy w szczególności:

z zakresu opieki zdrowotnej

61) prowadzenie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego nad    
podmiotami leczniczymi utworzonymi przez powiat,
62) realizacja zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia psychicznego,
63) ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
64) realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia wynikających z przepisów prawa, szczególnie w formie tworzenia profilaktycznych programów zdrowotnych,
65) współpraca z Radą Społeczną działającą przy SP ZOZ w Radziejowie,
66) ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością powiatu,
67) prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych będących własnością powiatu,

z zakresu działalności kulturalnej i ochrony zabytków

68) prowadzenie spraw społecznych opiekunów zabytków,
69) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem powiatowego Programu Ochrony nad Zabytkami,
70) prowadzenie postępowań w przypadku wystąpienia zagrożenia zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
71) tworzenie powiatowej instytucji filmowej,
72) podejmowanie działań na rzecz prowadzenia przez placówki kultury dystrybucji i rozpowszechniania filmów,
73) organizowanie działalności kulturalnej oraz tworzenie powiatowych instytucji kultury,
74) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną,
75) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczaniem opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
76) prowadzenie powiatowych instytucji kultury, tworzenie muzeów oraz nabywaniem muzealiów,
77) ustalanie założeń programowo - artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowaniem ich organizacji,
78) prowadzeniem spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno - prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzeniem rejestru powiatowych instytucji kultury,
79) planowanie i finansowanie bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowaniem wykorzystania wydatkowanych na ten cel środków budżetowych,
80) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,

z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki

81) tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu,
82) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
83) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
84) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzeniem odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju w tym:
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych,
c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej,

z zakresu  spraw społecznych i obywatelskich

85) realizacją zadań „pełnomocnika ds. informacji niejawnych” w tym w szczególności:
a) opracowywanie dokumentacji na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
b) przeprowadzanie szkoleń z zakresu przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych,
c) dokonywanie czynności sprawdzających w stosunku do osób wchodzących w skład pionu ochrony,
d) realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji,
e) realizacja wniosków dotyczących danych osobowych,
f) rowadzenie kontroli zabezpieczenia systemów informatycznych przed dostępem osób nieupoważnionych do danych osobowych,
86) sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji ze względu na siedzibę fundacji,
87) sprawowanie nadzoru  nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
88) realizacja zadań wynikających z ustawy o kombatantach i osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
89) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej oraz wydawanie decyzji dotyczących wpisu, odmowy i wykreśleń z ewidencji,
90) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
91) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
92) organizowanie akcji kurierskiej na terenie Powiatu,
93) sporządzaniem testamentu wobec Starosty lub Sekretarza,
94) przygotowanie zezwoleń w porozumieniu z właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym na sprowadzenie zwłok i szczątków zza granicy,
95) organizowanie na wniosek właściwego organu przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyn zgonu,
96) uczestnictwo w procesie uzgadniania tras pielgrzymek religijnych,

z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

97) prowadzenie kancelarii informacji niejawnych,
98) opracowywanie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięć obronnych Starostwa,
99) organizowanie szkoleń obronnych dla pracowników Starostwa,
100) opracowywanie dokumentacji z zakresu obrony cywilnej,
101) nadzorowanie realizacji zadań OC w gminach,
102) prowadzenie magazynu sprzętu OC,
103) przeprowadzanie ćwiczeń i treningów w ramach Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
104) przygotowywanie projektów wytycznych i zarządzeń Szefa OC Powiatu,
105) popularyzacja zagadnień OC wśród społeczności Powiatu,
106) organizowanie działań związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i obronnych, należących do zadań Powiatu i Starosty jako Kierownika jednostki organizacyjnej - Starostwa,
107) koordynowanie zorganizowaną akcją ratunkową w razie wystąpienia klęski żywiołowej na terenie Powiatu lub kilku gmin,
108) realizacja funkcji organizacyjnych, koordynacyjnych i wykonawczych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego działającego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
109) obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
110) prowadzenie archiwum zakładowego,
111) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

112) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
113) realizacja zadań zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.),
114) nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami o charakterze powiatowym (ponadgminnym),

z zakresu promocji powiatu

115) opracowywanie materiałów i podejmowanie działań w zakresie kompleksowego i cząstkowego przygotowywania programów i wdrażania ustaleń przyjętych w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu  i innych dokumentów strategicznych dotyczących powiatu,
116) podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania środków pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
117) współpraca z wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu, samorządami gminnymi i innymi jednostkami w zakresie wdrażania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu,
118) tworzenie banku danych o powiecie radziejowskim,
119) promowanie inicjatyw i ludzi odnoszących sukcesy,
120) prowadzenie dokumentacji związanej z uczestnictwem w Związku Powiatów Polskich, Konwentach Starostów itp.,
121) współudział w rozbudowie i aktualizacji danych na stronie internetowej powiatu,
122) organizowanie lub współorganizowanie imprez integrujących społeczność lokalną,
123) promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc powiatu, podejmowanie działań na rzecz zachowania i ochrony walorów kulturowych i przyrodniczych,
124) uczestnictwo bądź organizowanie wystaw, targów, imprez, uroczystości zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd harmonogramem,
125) współpraca ze „Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju powiatu radziejowskiego”,
w szczególności z redakcją gazety „Powiatowe ABC”,
126) podejmowanie działań w zakresie współpracy w dziedzinach gospodarki, kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu i turystyki z społecznościami lokalnymi innych państw,
127) gromadzenie i rozpowszechnianiem informacji na temat integracji w Unii Europejskiej wśród mieszkańców powiatu,
128) współpraca z instytucjami działającymi bądź wspierającymi działania na rzecz integracji europejskiej,
129) przygotowanie i występowaniem z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych  z Unii Europejskiej,
130) inicjowanie udziału Powiatu w konkursach i programach celem ubiegania się o dotacje z funduszy pomocowych,
131) monitorowanie wdrażania programów współfinansowanych ze środków pomocowych,
132) podejmowanie działań w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
133) realizacja programów stypendialnych finansowanych z funduszy europejskich prowadzonych przez powiat.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-12-08 14:04

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12537
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-23 11:26:39