Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 stycznia 2007r. o terminie i miejscu składania przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r., sprawozdań finansowych oraz o miejscu i czasie udostępniania ich do wglądu.
1. Pełnomocnik finansowy każdego komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów tj. do dnia 12 lutego 2007r., a dla komitetów, które uczestniczyły w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada 2006r. w wyborach prezydenta miasta, wójta, burmistrza do dnia 26 lutego 2007r., jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego. Dla komitetów, które uczestniczyły w ponownym głosowaniu w terminie odroczonym w dniu 10 grudnia 2006r. sprawozdanie należy złożyć do 10 marca 2007r. 2. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z obszaru powiatów : aleksandrowskiego, lipnowskiego, rypińskiego, radziejowskiego, włocławskiego i gmin wchodzących w skład wymienionych powiatów oraz miasta na prawach powiatu Włocławek należy składać do Komisarza Wyborczego we Włocławku, ul. Brzeska 6 p. 10 według wzorów określonych w : A/ Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2002r. Nr 134, poz. 1127 zmiany Dz.U. z 2006r. Nr 212 poz. 1560) B/ Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2002r. Nr 134, poz. 1128 zmiany Dz.U. z 2006r. Nr 212 poz. 1561). określających m. in. wzór łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze zarówno w wyborach do rad oraz w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 3. Do sprawozdań finansowych określonych w pkt 2 należy dołączyć następujące dokumenty : 1) postanowienie wydane przez właściwy organ o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, 2) umowę rachunku bankowego, 3) historię rachunku bankowego, 4) umowę kredytową, 5) dokumenty bankowe każdego wydatku i wpływu na rachunek komitetu wyborczego, 6) umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków, 7) pokwitowania odbioru gotówki wypłaconej przez komitet wyborczy osobom fizycznym (dowody KW), 8) korzyści majątkowe przekazane komitetowi wyborczemu z naruszeniem, przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1996r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.): a) protokoły przyjęcia darowizny rzeczowej lub nieodpłatnej usługi z określeniem rodzaju, wyceną wartości i datą przyjęcia, b) dokumenty zwrotu darczyńcy korzyści majątkowych przekazanych komitetowy wyborczemu z naruszeniem przepisów prawa 9) pokwitowania odbioru materiałów wyborczych pobranych od komitetu wyborczego w celu rozpowszechnienia (np. plakatów, ulotek). 4. Niedopełnienie przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie sprawozdania finansowego zgodnie z art. 202j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 5. Złożone przez pełnomocników finansowych komitetów wyborczych sprawozdania finansowe będą udostępnione do wglądu w każdy wtorek w godz. 9.30 – 11.00 w siedzibie Komisarza Wyborczego we Włocławku, ul. Brzeska 6, p. 10.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Głębowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-30 16:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-30 16:17
Z dniem 27 lipca 2006 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. Nr 130, poz.904 z dnia 19 lipca 2006 r.). Rozporządzenie to zakłada przyjmowanie zdjęć do paszportów wg nowych wymagań: „dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,”. Z dniem 27 lipca 2006 r. będą przyjmowane tylko zdjęcia według nowych wymagań biometrii. Fotografie nie spełniające powyższych wymogów dołączone do wniosków paszportowych złożonych przed dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia, będą mogły być zamieszczane w paszportach do dnia 28 sierpnia 2006 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Kalociński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 15:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11977
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-01-05 12:20:51