Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE
Adres:
ul. Kościuszki 58
88-200 Radziejów
tel. 54234-04-47, 516086401

 

P.O. Dyrektora: Barbara Woźniak

strona www: http://www.zazradziejow.pl
                    Sekretariat: zaz@zazradziejow.pl
Hotel: hotel@zazradziejow.pl
Marketing i organizacja imprez: marketing@zazradziejow.pl

Portal internetowy Zakładów Aktywności Zawodowej w kujawsko-pomorskim: http://zaz.kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Metryka

 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2012-12-14 13:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-11 13:17

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018,poz.1000) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej ,88-200 Radziejów,ul. Kościuszki 58. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /54/ 2340447; adresu e-mail: zaz@zazradziejow.pl;
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@radziejow.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy .
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy - pobytu w ZAZ.  Przy czym podanie danych jest: dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy na pobyt.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kosmecka
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-28 14:36

KLAUZULA obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie  Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, e-mailowo:  zaz@zazradziejow.pl,  telefonicznie: 54 234 04 47.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@radziejow.pl.
1. Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest uzależnione od przyczyny kontaktu z administratorem i tak:
1) Twoje dane kontaktowe – adres e-mail -  przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz ewentualnie udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a),
2) W przypadku gdy treść Twojej wiadomości będzie zawierała informacje, które spowodują konieczność podjęcia przez administratora przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa będą one przetwarzane m.in. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w przepisach szczególnych lub art. 6 ust. 1 lit e) RODO, kiedy dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez administratora w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące dla administratora usługi wsparcia w zakresie IT, zewnętrznym kancelariom prawnym oraz przewoźnikom pocztowym w celu dostarczenia korespondencji w toku sprawy. 
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:
1) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od ostatniego kontaktu drogą elektroniczną z administratorem,
2) w pozostałych przypadkach, gdy treść Twojej wiadomości była podstawą do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych o zakresie, sposobie i zasadach przetwarzania tych danych zostaniesz poinformowany odrębnie. 
4. Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń, przysługuje Ci:
­ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
­ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
­ prawo do usunięcia danych,
­ prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
­ prawo do przenoszenia danych,
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do udzielenia odpowiedzi niezbędne jest jednak przekazanie przez danych kontaktowych (adres e-mail, telefon lub adres korespondencyjny). 
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZAZ Anna Bykowska
  data wytworzenia: 2020-02-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-04 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10887
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-11 13:17:42