Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Do kompetencji wydziału należy w szczególności:

z zakresu ochrony środowiska

1) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
2) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
4) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
5) wydawanie  zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,
6) wydawanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska prowadzący instalację, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
7) wydawanie decyzji, nakładających na podmioty negatywnie oddziaływujące na środowisko, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
8) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie przywidzianym ustawą Prawo ochrony środowiska,
9) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenia, że takie naruszenie mogło nastąpić,
10) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
11) udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
12) opracowywanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz sprawozdania z jego realizacji,

z zakresu gospodarki odpadami

14) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
15) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów
16) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
17) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
18) wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
19) zagospodarowanie odpadów z wypadków, w przypadkach gdy:
a) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna,
b) konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku,

z zakresu gospodarki wodnej


20) wydawanie decyzji w sprawach ponoszenia świadczeń na rzecz spółek wodnych,
21) wydawanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych oraz sprawowanie nadzoru nad spółkami wodnymi w zakresie określonym w ustawie Prawo wodne,

z zakresu geologii i górnictwa

22) wydawanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża nieobjętego własnością górniczą, o obszarze nieprzekraczającym 2 ha i wydobyciu kopaliny nieprzekraczającym 20 000 m3 w roku kalendarzowym prowadzonym metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,
23) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat podwyższonych w przypadku wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, a także w przypadku naruszenia wymagań dotyczących wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej,
24) wydawanie decyzji ustalającej opłatę dodatkową w przypadku wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,
25) wydawanie decyzji nakazującej przedsiębiorcy, dokonanie obmiaru wyrobiska i przedłożenie operatu ewidencyjnego,
26) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych,
27) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenie w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
28) wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne,
29) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji, projektowania prac geologicznych oraz sporządzanie dokumentacji geologicznej,
30) gromadzenie, przechowywanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznych,

z zakresu ochrony przyrody

31) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy,
32) wydawanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
33) prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r., zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,

z zakresu leśnictwa

34) dokonywanie oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych,
35) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
36) kontrolowanie wykonania zadań określonych w planach urządzania lasów nie stanowiących  własności Skarbu Państwa,
37) prowadzenie spraw w zakresie zlecania opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
38) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem i nadzorowaniem wykonania uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
39) prowadzenie spraw w zakresie zlecania przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
40) wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
41) wydawanie decyzji w sprawach pozyskiwania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
42) wydawanie decyzji w sprawach uznawania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za ochronne lub pozbawiania ich tego charakteru,
43) przygotowywanie zarządzeń wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych organizmami szkodliwymi, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
44) wydawanie decyzji w sprawach przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w lasach, niebędących we władaniu Lasów Państwowych,
45) wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
46) przekazywanie w zarząd nadleśnictwa gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu,

z zakresu łowiectwa

47) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich oraz rozliczaniem czynszów dzierżawnych między nadleśnictwami i gminami,
48) prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody w drodze decyzji na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jego posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny,
49) wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
50) wydawanie decyzji w sprawach odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,

z zakresu rybactwa

51) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, niezaliczonej do śródlądowych wód żeglownych,
52) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
53) rejestracja sprzętu pływackiego, służącego do połowu ryb,
54) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
55) prowadzenie spraw związanych z powołaniem lub wyrażeniem zgody na powołanie społecznej straży rybackiej,
56) wydawanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie powiatu radziejowskiego,

z zakresu ochrony gruntów rolnych

57) wydawanie decyzji określających kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów po działalności górniczej,
58) wydawanie decyzji o zakończeniu rekultywacji,
59) udział w weryfikacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych do rekultywacji oraz w odbiorze zrekultywowanych dróg,
60) zapewnienie prowadzenia na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska co trzy lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin,

z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów

61) prowadzenie spraw związanych z rejestracją, oraz rejestracją czasową pojazdów,
62) wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę oraz wtórników dokumentów i tablic rejestracyjnych,
63) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów samochodowych przy pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wtórników kart pojazdów,
64) wyrejestrowanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
65) czasowe wycofanie pojazdów z ruchu w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
66) przyjmowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
67) dokonywanie adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw,
68) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
69) nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
70) wydawanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej   zastępczej,
71) kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji, jeśli pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska,
72) prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych i ich wydawanie po ustaniu przyczyny zatrzymania,
73) wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu oraz potwierdzające określone fakty lub stan prawny,
74) przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych i informacji o pojazdach i ich właścicielach (użytkownikach),
75) udostępnianie danych stanowiących zasób akt pojazdów uprawnionym podmiotom,

z zakresu stacji kontroli pojazdów

76) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wydawanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
77) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,
78) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
79) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
80) wydawanie decyzji o cofnięciu diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych,

z zakresu organizacji ruchu drogowego

81) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
82) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu,
83) zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów,
84) opiniowanie projektów organizacji ruchu dla organów wyższego szczebla,
85) prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania i funkcjonowania oznakowania drogowego,
86) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami,
87) wydawanie zezwoleń oraz opinii na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
88) wyznaczanie jednostki do usuwania pojazdów na koszt właściciela oraz wyznaczanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych,
89) występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia,

z zakresu szkolenia kierowców

90) prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz spraw związanych ze szkoleniem kandydatów na kierowców,
91) prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie,
92) prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców,
93) wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów oraz wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji instruktora,
94) wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji wykładowców oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji wykładowców,
95) wydawanie decyzji o skreśleniu instruktora i wykładowcy z ewidencji,
96) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad szkoleniem prowadzonym w ośrodkach szkolenia kierowców,
97) kontrola ośrodków szkolenia kierowców,

z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdem

98) prowadzenie rejestru kierowców, wydanych uprawnień oraz zdarzeń wpływających na ograniczenia w korzystaniu z uprawnień,
99) prowadzenie rejestru osób bez uprawnień,
100) wydawanie krajowych praw jazdy, wymiana oraz wydawanie wtórników dokumentów,
101) wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem,
102) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
103) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
104) realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
105) wydawanie decyzji o zatrzymaniu i zwracaniu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w sytuacjach określonych w ustawie o kierujących pojazdami,
106) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi po ustaniu przyczyny, która spowodowała ich cofnięcie, w przypadkach określonych w ustawie o kierujących pojazdami,
107) wydawanie decyzji dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi o skierowaniu na badania lekarskie, psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w przypadkach określonych w ustawie o kierujących pojazdami,
108) przyjmowanie od Policji i ewidencjonowanie zatrzymanych praw jazdy oraz zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy od organów prokuratury i sądów,
109) generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) i udostępnianie osobie, której dotyczy oraz ośrodkom szkolenia kierowców i ośrodkom egzaminowania,
110) przekazywanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami lub którym uprawnienia zatrzymano lub cofnięto,
111) udostępnianie danych stanowiących zasób akt kierowców uprawnionym podmiotom,

z zakresu transportu drogowego

112) udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy oraz wypisów do zezwoleń,
113) wydawanie wtórników licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz wypisów do licencji,
114) wydawanie decyzji zmieniających treść zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy w przypadkach określonych ustawą o transporcie drogowym,  
115) udzielanie licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym do przewozu od 7 do 9 osób oraz wypisów do licencji,
116) udzielania licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
117) wydawanie zaświadczeń na wykonywanie  transportu drogowego na potrzeby własne, osób i rzeczy oraz wypisów do zaświadczenia,
118) wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowych drogowych przewozów regularnych osób,
119) wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowych drogowych przewozów regularnych specjalnych osób,
120) opiniowanie wykonywania krajowych drogowych przewozów regularnych w zakresie  linii komunikacyjnych przebiegających przez powiat radziejowski,
121) wygaszanie, cofanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń w przypadkach określonych w ustawie o transporcie drogowym i przepisach wspólnotowych,
122) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II i III,
123) wykonywanie sprawozdań dotyczących transportu drogowego,
124) wykonywanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność transportową w zakresie określonym ustawą o transporcie drogowym,
125) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu zdolności finansowej przewoźnika w krajowym transporcie drogowym dla potrzeb ubiegania się o licencję wspólnotową,
126) Przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie, zakazie, wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej,

z zakresu publicznego transportu zbiorowego

127) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego,
128) wydawaniem potwierdzeń zgłoszenia przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-12-08 14:03
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-09 11:00

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14992
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-09 11:00:07