Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Do pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie
został powołany: Wiesław Wernerowicz z, którym można kontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  iod2@radziejow.pl

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-22 10:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-14 14:36

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych oraz wydaniem decyzji w na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. 54 2853501, e-mailowo: zdp@radziejow.pl. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod2@radziejow.pl.

 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit b i c  RODO oraz Ustawy z dnia 21 marca 1984 r . o drogach publicznych w celu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych oraz wydaniem decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
 2. art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
 1. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe, oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak:
 1. do 5 lat od dnia zrealizowania Twojego wniosku,
 2. do przedawnienia roszczeń,
 3. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO , przy czym zgodnie z art. 236 § 2 KPA prawo dostępu do wszelkich informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) w stosunku do stron i uczestników postępowania nie ma zastosowania;
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 5. zgodnie z art. 2a § 3 KPA wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postepowania.
 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem
 1. Podanie Twoich danych:
 1. jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
 2. jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA - Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. 54 2853501, e-mailowo: zdp@radziejow.pl. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod2@radziejow.pl.

 1. Twoje dane osobowe na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 2. art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
 1. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:
 1. do 5 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, 
 2. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1
 1. Podanie danych:
 1. jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
 2. jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.
 1. Podanie Twoich danych:
 1. jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
 2. jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA - Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. 54 2853501, e-mailowo: zdp@radziejow.pl. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod2@radziejow.pl.

 

 1. Twoje dane osobowe na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit c   RODO oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – rozpatrzenia skargi lub wniosku,
 2. art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail,
 3. w zakresie gdy podasz dane wrażliwe, którymi są: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie twojej zgody tj. art. 9 ust. 2 lit a RODO
 1. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, notariusze, radcowie prawni,  podmioty kontrolujące administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:
 1. zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.)  są materiałem archiwalnym przechowywanym wieczyście, 
 2. do przedawnienia roszczeń,
 3. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do wszelkich informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) w stosunku do stron i uczestników postępowania nie ma zastosowania;
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;  
 5. wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postepowania.
 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.
 1. Podanie Twoich danych:
 1. jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
 2. jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotyczy umów cywilnych pozostałych (ustnych i pisemnych dotyczących zakupu i sprzedaży towarów lub usług, najmu, użyczenia, dzierżawy itp.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. 54 2853501, e-mailowo: zdp@radziejow.pl. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod2@radziejow.pl.

 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
 • art. 6 ust. 1 lit b, w celu zawarcia i wykonania umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit c w celu realizacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
 1. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Twoje dane mogą być przekazywane organom publicznym, tylko gdy administratora upoważniają do tego obowiązujące przepisy

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:
 • nie dłużej jednak niż do 5 lat od zakończenia umowy,
 • lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 5 lat od zakończenia umowy.
 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15;
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16;
 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 jeżeli:
 • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18;
 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
 1. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować  z Tobą umowy oraz zrealizować celu do jakiego administratora zobowiązują przepisy prawa.
 2. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

KLAUZULA ZGODY - na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. 54 2853501, e-mailowo: zdp@radziejow.pl. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod2@radziejow.pl.

 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu obsługi korespondencji z  administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania.
 2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, podatkowe, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, nie dłużej niż:
 1. do czasu cofnięcia zgody,
 2. nie dłużej niż do 5 lat od ostatniego kontaktu z administratorem,
 3. do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1.  cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych

 dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.

 1. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.  W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
 2. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 3. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 138
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-14 14:41

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3379525
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-14 14:41

Stopka strony