Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

REJESTRACJA POJAZDÓW UŻYWANYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE RP

 

Dokumenty od wnioskodawcy


I. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu (odnośnik do wniosku)


II. Załączniki do wniosku:

1) Dowód własności pojazdu (np. faktura VAT, rachunek, umowa sprzedaży).

2) Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (gdy termin ważności minął wymagane jest zaświadczenie potwierdzające aktualne badanie techniczne).

3) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

4) Tablice rejestracyjne. Jeżeli rejestracja będzie dokonywana elektronicznie, to do wniosku należy dołączyć zdjęcie tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

5) Potwierdzenie wniesienia opłat.

6) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej.
b) przedstawiciela.

7) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

8) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

9) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

III. Opłaty

1) Opłata za rejestrację pojazdu wg. cennika [KLIK]

2) Opłata skarbowa wg. cennika [KLIK]

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Powiatu Radziejowskiego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

77 9551 0002 0005 0715 2000 0010

Opłata skarbowa na rachunek Gmina Miasto Radziejów :

45 9550 0003 2320 0005 3093 0032


 

IV. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.


V. Informacje dodatkowe

1) W przypadku, gdy dane odnoszące się do właściciela pojazdu zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym dołącza się w oryginale dokument (dokumenty) potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
2) W przypadku, gdy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie  obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

3) W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, właściciel dołącza do wniosku zaświadczenie z urzędu gdzie pojazd po raz ostatni był zarejestrowany, a także zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (ze stacji diagnostycznej), w przypadku gdy urząd wydający zaświadczenie na
okoliczność utraty dokumentu nie zamieścił informacji o terminie następnego badania technicznego.
4) Jeżeli z przedkładanych dokumentów (np. umowy sprzedaży, faktury) wynika, 
że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie dodatkowego badania technicznego, które diagnosta może przeprowadzić na wniosek właściciela.
5) Organ rejestrujący dokonuje kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

6) Sprawdź status dokumentu na stronie PWPW:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8759
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-18 14:58:01