Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Serdecznie Witamy
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu powiatowego - w szczególności o statusie prawnym powiatu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.


Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Wesołowski
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Mariusz Paczkowski
  data publikacji: 2003-06-27 08:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-03 10:58

KLAUZULA INFORMACYJNA - ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Starosta Radziejowski. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 17, e-mailowo: powiat@radziejow.pl, telefonicznie 54 285 35 53.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych: Paweł Maćkowiak, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@radziejow.pl.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikające z zadań określonych w przepisach szczególnych jakim jest w szczególności ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511), która w Rozdziale 2 określa zakres działania i zadania powiatu. Działaniami takimi jest np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub zaświadczenia, edukacja publiczna, ochrona środowiska, zdrowia, porządku publicznego itp.
  2. art. 6 ust. lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy,
  3. art. 6 ust. 1 lit. d RODO kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, np.: kiedy osoba nie może sama podjąć działania, a w jej dobrze pojętym interesie konieczne jest przetwarzanie jej danych lub kiedy nie wie, że jest do czegoś uprawniona,
  4. art. 6 ust. 1 lit e RODO, kiedy dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanym przez administratora w interesie publicznym. Przetwarzanie danych osobowych jednakże musi mieć tu także swoje oparcie w ustawach na podstawie, których działa administrator, są to np.: przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ale też ochrona zdrowia o oświata.
  5. art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
 2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
  Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
  1. od 5 do 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w zależności jednak tego czego dotyczyła czynność np.: decyzje, postanowienia, rozpatrzenie skargi, dokumentacja finansowa, wykonywanie umów i inne,
  2. do przedawnienia roszczeń,
  3. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
   1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
   2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
   3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
    1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
    2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
    3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   4. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
    1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
    2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
   6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
  5. Podanie Twoich danych:
   1. jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
   2. jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Tobą umowy,
   3. jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
  6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax 54 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1398793
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-24 09:33:35