Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Do podstawowych zadań PCPR należy: 1.Organizowanie i zapewnianie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. 2.Opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 3.Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 4.Organizowanie specjalistycznego poradnictwa. 5.Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym przebywającym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność. 6.Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 7.Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. 8.Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych. 9.Finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia z wyłączeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 10.Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych. 11.Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 12.Realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach. 13.Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 14.Przyznawanie oraz wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą osobom bezdomnym, przebywającym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gmina, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność. 15.Pokrywanie kosztów podstawowej opieki zdrowotnej osobom bezdomnym. przebywającym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność. 16.Przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych. 17.Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci. 18.Pomoc uchodźcom. 19.Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych. 20.Nadzór merytoryczny nad domami pomocy, domami dziecka i innymi jednostkami pomocy społecznej. PCPR wykonuje także zadania wynikające z ustaw : 1.Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 z późn. zm./. 2.Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. nr 123, poz. 176 z poźn. zm./. 3.Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego / Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm./

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-06-27 09:25

Opis strony

Krzysztof Wesołowski, tel/fax (0-54) 285-30-18 wew. 221, e-mail: admin@radziejow.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13255
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:26