Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2017 roku

Powiat Radziejowski dnia 9 listopada 2017 roku podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu w 2017 roku". W związku z powyższym z zasadami programu można zapoznać się zgodnie z załącznikiem Nr 1. Wnioski do pobrania: załącznik Nr 2 oraz załącznik Nr 3. Wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów w godzinach użędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 najpóźniej do dnia 1 grudnia 2017 roku.

Program finansowany jest ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

drukuj (Informacja dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2017 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-20 11:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-20 11:34

Zasady programu: "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r."

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.

Jednym z podstawowych zadań, jakie Państwo winno spełniać względem swoich obywateli, jest zapewnienie im maksymalnej ochrony życia, zdrowia i mienia. Funkcja ta nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach ekstremalnych, takich jak anomalie pogodowe w postaci m.in.: silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, występujących nagle, niespodziewanie i gwałtownie.

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz niesienie pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku działania sił natury, należy do odpowiednich jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Działania tych jednostek wielokrotnie wspomagane są poprzez ofiarną pomoc całego społeczeństwa.

Wśród szerokiej grupy osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w 2017 r. są osoby niepełnosprawne. Osobom tym ze względu na stan ich zdrowia lub ograniczone możliwości samodzielnej egzystencji, powinna być zapewniona wzmożona ochrona życia, zdrowia lub mienia.

Istotną rolę w realizacji tego zadania ma spełniać program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”.
Pomoc finansowa przewidziana w programie stanowi uzupełnienie pomocy wypłacanej przez organy administracji rządowej i samorządowej.

I.    Nazwa programu

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”.

II.    Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. beneficjencie – należy przez to rozumieć adresata programu, który uzyskał pomoc finansową w ramach programu,
 2. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym,
 3. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 4. programie – należy przez to rozumieć program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”,
 5. ustawie o rehabilitacji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.),
 6. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć wnioskującego o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu,
 7. żywiole – należy przez to rozumieć anomalie pogodowe w postaci m.in.: silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które wystąpiły nagle, niespodziewanie i gwałtownie powodując zagrożenie dla ludności i zniszczenie/utratę mienia na terenie gmin, których wykaz określony został
  w załączniku:
  1. do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.),
  2. do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583).

III.    Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).

IV.    Cel programu

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku.

V.    Adresaci programu

 1. Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
  1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. W imieniu osób niepełnoletnich, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie – zwanych dalej „podopiecznymi” – występują opiekunowie prawni tych osób. Opiekunowie prawni występujący w imieniu osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, muszą zamieszkiwać w obrębie tego samego gospodarstwa domowego, co osoba uprawniona do uzyskania pomocy.

VI.    Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

 1. Pełnomocnicy Zarządu w Biurze PFRON na podstawie przekazanych przez Oddziały PFRON informacji uzyskanych z samorządów powiatowych dotyczących liczby poszkodowanych osób niepełnosprawnych, dokonują podziału środków finansowych dla Oddziałów PFRON na realizację programu przez samorządy powiatowe.
 2. Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana jest ze środków PFRON:
  1. w ramach Modułu I – w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 pkt 1,
  2. w ramach Modułu II – w formie jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i ust. 5 pkt 2.
 3. Uzyskanie pomocy finansowej w ramach jednego z modułów programu nie wyklucza możliwości uzyskania pomocy w innym module programu, w tym również do uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 6 z zastrzeżeniem, że w ramach każdego z modułów:
  1. wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie pomocy,
  2. w przypadku każdego podopiecznego wnioskować o pomoc można tylko raz za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w rozdziale X ust. 11.  
 4. Świadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeznaczone jest na:
  1. zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,
  2. usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu/urządzeń

   o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.
 5. Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej:
  1. w ramach Modułu I wynosi 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych):
  2. w ramach Modułu II:
   1. w przypadku naprawy sprzętu/urządzenia – nie może przekroczyć 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem, że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia,
   2. w przypadku utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu, (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez wnioskodawcę wkład własny), z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę.
 6. Rada Nadzorcza PFRON upoważnia Zarząd PFRON do podejmowania decyzji o udzieleniu w uzasadnionych przypadkach adresatowi programu indywidualnego wsparcia wykraczającego poza pomoc określoną w ust. 2. z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.
 7. Przedmiotową decyzję Zarząd PFRON podejmuje na podstawie wystąpienia Oddziału PFRON, przy czym łączna kwota pomocy udzielanej dla wszystkich adresatów programu wymagających indywidualnego wsparcia w ramach tego trybu nie może przekroczyć 100.000 zł (słownie: stu tysięcy złotych). Podstawą decyzji o skierowaniu wniosku do Zarządu PFRON przez Oddział PFRON jest złożenie pisemnego wniosku o udzielenie adresatowi programu indywidualnego wsparcia, o którym mowa w ust. 6 przez jednostkę samorządu powiatowego, o której mowa w rozdziale IX ust. 4.

VII.    Warunki uczestnictwa w programie

 1. Warunkiem uczestnictwa w programie w Module I jest:
  1. przedłożenie w odniesieniu do każdej osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy kopii orzeczenia:
   1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy o rehabilitacji lub
   2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
   3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
  2. przedłożenie kopii decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 2. Warunkiem uczestnictwa w programie w Module II jest:
  1. przedłożenie kopii orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
  2. umożliwienie przeprowadzenia przez pracownika samorządu powiatowego wizji lokalnej w terminie ustalonym z wnioskodawcą – nie dotyczy wniosku o dofinansowanie/refundację kosztów naprawy, kiedy wymagane jest przedłożenie przygotowanego przez serwis kosztorysu naprawy lub kopii faktury za przeprowadzoną naprawę,
  3. w przypadku utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego przedłożenie kopii:
   1. dokumentu potwierdzającego uzyskanie wsparcia ze środków PFRON np. umowa dofinansowania, refundacji, informacji od podmiotu, który udzielił pomocy w przedmiotowym zakresie,
   2. dowodu zakupu z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
  4. złożenie oświadczenia, że utracony lub zniszczony na skutek działania żywiołu sprzęt/urządzenie/środek pomocniczy/przedmiot ortopedyczny nie był objęty ubezpieczeniem od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na skutek zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia.
 3. W przypadku, kiedy wnioskodawca wnioskujący o pomoc:
  1. w ramach Modułu I programu nie posiada kopii decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
  2. w ramach Modułu II programu utracił dokumenty potwierdzające uzyskanie wsparcia ze środków PFRON

   ustalenie stanu faktycznego następuje na podstawie informacji uzyskanych przez jednostkę samorządu powiatowego, o której mowa w rozdziale IX ust. 4, od podmiotu, który udzielił określonej pomocy lub na podstawie posiadanych przez tę jednostkę dokumentów, jeżeli to ona udzielała przedmiotowej pomocy. 

VIII.    Zasięg i czas trwania programu

 1. Program realizowany jest na terenach dotkniętych żywiołem.
 2. Program wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON.
 3. Program przewiduje wypłatę świadczeń dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu. Data zakończenia programu ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą PFRON na podstawie odrębnej uchwały.

IX.    Warunki uczestnictwa samorządu powiatowego jako realizatora w programie

 1. Realizatorem programu w module I i II jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji programu.
 2. Samorząd powiatowy, który wyraża chęć przystąpienia do realizacji programu zawiera z PFRON umowę w sprawie realizacji programu, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron.
 3. W przypadku, gdy dany samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu, z innym realizatorem programu.
 4. Samorząd powiatowy, który przystąpił do realizacji programu wyznacza jednostkę samorządu powiatowego właściwą terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu do realizacji programu.

X.    Tryb postępowania

 1. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu rozpatrywane są w jednostce samorządu powiatowego wyznaczonej przez samorząd powiatowy do realizacji programu – na formularzach wniosków dotyczących Modułu I oraz Modułu II programu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 2. Rozpatrywaniu podlegają wnioski pozostające w dyspozycji jednostki samorządu powiatowego, w tym złożone bezpośrednio w tej jednostce, a także otrzymane za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), w tym przekazane przez inne podmioty działające na terenach objętych żywiołem.
 3. PFRON opracuje i udostępni samorządom powiatowym ramowe formularze wniosków o przyznanie pomocy, o których mowa w ust. 1.
 4. W 2017 roku wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 1 grudnia.
 5. Oddział PFRON i samorząd powiatowy, na terenie działania których wystąpił żywioł, organizuje na miejscu zdarzenia akcję informacyjną dla poszkodowanych osób niepełnosprawnych o możliwości uzyskania pomocy w ramach programu.
 6. Pracownicy Oddziałów PFRON i samorządu powiatowego, w tym jednostki samorządu powiatowego wyznaczonej do realizacji programu zobowiązani są do udzielania osobom niepełnosprawnym wszelkich informacji dotyczących programu, a także w razie konieczności udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosku.
  W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość przekazania wniosku bezpośrednio pracownikowi jednostki samorządu powiatowego w miejscu i w terminie ustalonym z Wnioskodawcą.
 7. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego.
 8. O podjętych decyzjach jednostka samorządu powiatowego powiadamia wnioskodawców niezwłocznie.
 9. W przypadku pozytywnej decyzji jednostki samorządu powiatowego wypłata świadczenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia przedmiotowej decyzji.
 10. Wypłata świadczeń następuje do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu. Wnioski rozpatrzone negatywnie, podlegają archiwizacji w jednostce samorządu powiatowego.
 11. Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków – przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do jednostki samorządu powiatowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.

XI.    Źródła finansowania programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. W ramach programu finansowane są także wydatki samorządów powiatowych, ponoszone na obsługę programu – do wysokości 2,5% środków wydatkowanych przez samorząd powiatowy na realizację programu.

XII.    Zadania poszczególnych realizatorów programu

 1. Do zadań Zarządu PFRON należy:
  1. podejmowanie decyzji o udzieleniu pomocy, o której mowa w rozdziale VI ust. 6,
  2. podejmowanie decyzji o wysokości środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację programu,
  3. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu,
  4. ustalanie terminów przyjmowania wniosków z zastrzeżeniem postanowień rozdziału X ust. 4.
  5. wnioskowanie do Rady Nadzorczej PFRON o zakończenie realizacji programu.
 2. Do zadań samorządu powiatowego należy postępowanie zgodnie z zakresem określonym w programie, w tym przede wszystkim wyznaczenie jednostki samorządu powiatowego właściwej terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku żywiołu do realizacji programu odpowiedzialnej za:
  1. weryfikację formalną wniosków o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych modułów programu,
  2. podejmowanie decyzji w sprawie przyznania wnioskowanej pomocy,
  3. występowanie do Oddziału PFRON z pisemnym wnioskiem o udzielenie adresatowi programu indywidualnego wsparcia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 6,
  4. obsługę finansową beneficjentów,
  5. monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON.
 3. Do zadań Biura PFRON należy:
  1. zarządzanie programem,
  2. opracowanie ramowych wzorów umowy w sprawie realizacji programu przez samorząd powiatowy oraz formularzy wniosków dotyczących Modułu I oraz Modułu II programu,
  3. monitorowanie programu.
 4. Do zadań Oddziałów PFRON należy postępowanie zgodnie z zakresem określonym w programie, w tym przede wszystkim:
  1. współpraca z samorządem powiatowym, w tym z wyznaczoną do realizacji programu jednostką samorządu powiatowego, w zakresie realizacji programu, w szczególności:
   1. zawieranie umów z samorządem powiatowym,
   2. przyjmowanie od samorządu powiatowego zapotrzebowań na środki finansowe PFRON na obsługę wniosków,
   3. przekazywanie środków finansowych oraz przyjmowanie sprawozdań z realizacji programu,
  2. występowanie do Zarządu PFRON o udzielenie indywidualnego wsparcia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 6.

XIII.    Monitoring programu

 1.  Zarząd PFRON sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem środków PFRON przekazywanych na realizację programu.
 2. Samorząd powiatowy, na terenie działania którego wystąpił żywioł, przekazuje do Oddziału PFRON po zakończeniu wypłaty świadczeń:
  1. informacje o zakresie i sposobie wykorzystania środków przekazanych na realizację programu, zawierające w szczególności:
   1. liczbę wnioskodawców,
   2. liczbę złożonych wniosków spełniających wymogi programu,
   3. liczbę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie,
   4. kwotę wypłaconych w ramach programu świadczeń,
  2. inne informacje związane z realizacją programu, o które może wystąpić Oddział PFRON.
 3. Oddział PFRON przekazuje do Biura PFRON:
  1. zbiorczą informację o zakresie i sposobie wykorzystania środków przekazanych na realizację programu opracowaną na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2. 
  2. inne informacje związane z realizacją programu, o które może wystąpić Biuro PFRON.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-20 11:35

Wnioski

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2017-11-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 11:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2017-11-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 11:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-20 11:35

Ulotka informacyjna

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
   data wytworzenia: 2017-11-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-20 11:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-20 11:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9232
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-11-20 11:35:08