Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2

gAAAABJRU5ErkJggg==

 

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu:    12 619 231,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  10 726 347,11 zł

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Anna Bartczak
  data wytworzenia: 2021-04-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-20 11:43

Informacja o realizacji projektu "Rodzina w Centrum 2" w miesiącu październiku

drukuj (Informacja o realizacji projektu "Rodzina w Centrum 2" w miesiącu październiku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-06 08:45
 • -

PROJEKT PARTNERSKI  „RODZINA W CENTRUM 2”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Projekt realizowany jest od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Projekt skierowany jest do:

 • osób w rodzinie przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze.

Planowane efekty:

 • utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny;
 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin naturalnych i zastępczych przeżywających problemy i trudności rodzinne;
 • poprawa relacji w rodzinie;
 • równe szanse rozwoju dzieci;
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze;
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

Budżet projektu na województwo kujawsko-pomorskie wynosi 12 318 179,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 470 452,57 zł

Ogólna wartość projektu dla PCPR Radziejów (Partnera) wynosi 387 537,00 zł, w tym: 
- kwota dofinansowania UE wynosi 354 605 ,00 zł
- wkład własny wynosi 32 932,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie  w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” oferuje następujące formy wsparcia:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
 • Pedagogiczne;
 • Prawne;
 • Psychologiczne;
 • Psychiatryczne
 1. Mediacje rodzinne, których celem będzie rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji rodzinnych.
 2. Terapie rodzinną/grupową/indywidualną, której celem będzie wzmocnienie więzi, poprawa relacji w rodzinie.
 3. Warsztaty dla rodziców zastępczych i naturalnych, które dotyczyć będą przygotowania rodzin do lepszego rozumienia dziecka, konstruktywnego rozwiązywania kryzysów, współpracy z rodziną naturalną dziecka, budowy więzi, relacji w rodzinie, zerwanych więzi, , udzielanie pierwszej pomocy, podwyższenia kompetencji wychowawczych i społecznych, poprawy wzajemnej komunikacji.
 4. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywające w pieczy oraz w rodzinach naturalnych z problemami opiekuńczo- wychowawczymi Celem zajęć będzie wykształcenie u dzieci umiejętności funkcjonowania w grupie, zmniejszenie niedostosowania społecznego, umiejętności komunikowania się i wyrażania swoich emocji i potrzeb.
 5. Warsztaty ,, Moje emocje” dla dzieci przebywających w pieczy i oraz z rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi
 6. Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi
 7. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą mające na celu wzmacnianie umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia w otwartym środowisku, podniesienie kompetencji życiowych.

Każdy uczestnik w ramach projektu skorzysta z form wsparcia, adekwatnych do zdefiniowanych potrzeb, które zostaną określone podczas indywidualnej diagnozy potrzeb.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Centrum Wsparcia Rodzin, ul. Kościuszki 58, 88- 200 Radziejów

Osoba do kontaktu:

Aneta Sadowska

tel. (54) 285 3543

Regulamin funkcjonowania Centrum Wsparcia Rodzin

 • -

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CENTRUM WSPIERANIA RODZIN
PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W RADZIEJOWIE

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji oraz zakres działania Centrów Wspierania Rodzin zwanych dalej (CWR) funkcjonujących w 19 powiatach oraz 3 miastach na prawach powiatu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
 2. CWR funkcjonują w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 2”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
 3. Misją CWR jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych  usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
 4. Centra służą deinstytucjonalizacji świadczonego wsparcia oraz przejściu do świadczenia usług w lokalnej społeczności, integralnym elementem usług społecznych jest prewencja mająca zapobiegać umieszczeniu osób w opiece instytucjonalnej, w tym rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej.
 5. Usługi świadczone w CWR skierowane są do osób zgłaszających chęć udziału w projekcie, należących do poniższych grup:
 1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w tym:
 1. osób przebywających w pieczy zastępczej,
 2. osób opuszczających pieczę zastępczą,
 3. osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
 1. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

 

§ 2

Zasady funkcjonowania Centrów Wspierania Rodzin

 

 1. CWR funkcjonują w 19 powiatach woj. kujawsko-pomorskiego oraz 3 miastach na prawach powiatu /łącznie 22 CWR/ na bazie pomieszczeń wskazanych i udostępnionych przez pcpr/mopr - partnerów w projekcie.
 2. Nadzór nad pracą CWR pełni Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie.
 3. Zatrudnieni w pcpr/mopr specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach swoich zakresów czynności są zobowiązani do wykonywania następujących zadań związanych z funkcjonowaniem CWR:
 1. wstępnej diagnozy potrzeb uczestników CWR,
 2. utworzenia harmonogramu indywidualnego i grupowego wsparcia dla uczestnika CWR,
 3. kontaktów ze specjalistami świadczącymi poradnictwo i rodzinami zainteresowanymi i korzystającymi ze wsparcia CWR,
 4. zapewnienia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, psychiatrycznej, pedagogicznej i prawnej w CWR;
 5. propagowania idei rodzicielstwa zastępczego w CWR i w powiecie,
 6. Specjaliści świadczący w CWR usługi na rzecz odbiorców wskazanych w § 1 ust. 5, posiadają odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie dostosowane do specyfiki świadczonych usług i grupy odbiorców a także doświadczenie w danym zakresie. Wszyscy specjaliści, w tym: pedagog lub pedagog rewalidacyjny, psycholog, psychiatra oraz prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym i cywilnym, psychoterapeuta rodzinny posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy z rodziną zastępczą i naturalną oraz kierunkowe wykształcenie. Sesje mediacyjne dla rodzin naturalnych i zastępczych prowadzone są przez wykwalifikowanych mediatorów rodzinnych pracujących na co dzień z dziećmi i rodzicami.
 7. Specjaliści zatrudnieni w CWR zobowiązani są do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zgodnie z podstawowymi zasadami, które zapewniają klientowi fundamentalne poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Do zasad tych zaliczyć należy:
 1. Poufność– konsultacje prowadzone są w warunkach i na zasadach pełnej poufności, a dokumentacja powstała w wyniku świadczenia poradnictwa jest przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych. Jednocześnie klient musi być poinformowany o ograniczeniu zasady poufności w przypadku konieczności przekazania informacji o prowadzonej sprawie uprawnionym organom (prokuratura, sąd, policja);
 2. Profesjonalizm – konsultacje prowadzą specjaliści, osoby kompetentne, o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach pozwalających na rzetelną i wyczerpującą pracę nad konkretnym zagadnieniem z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych klienta;
 3. Etyka – u podstaw poradnictwa leży pełne poszanowanie klienta, jego godności i autonomii, niezależnie od wartości czy metodologii stosowanej przez profesjonalistę; w trakcie współpracy nad poszukiwaniem możliwie najlepszych rozwiązań problemu, prowadzący poradnictwo uwzględnia niezależność klienta i jego prawo do podejmowania suwerennych decyzji;
 4. Zajęcia w CWR prowadzone są w pomieszczeniach przyjaznych dla uczestników wsparcia tj. schludnych, zadbanych i estetycznych dostosowanych do charakteru realizowanych w nich usług, wyposażone w niezbędny sprzęt m. in.: biurko, krzesła komputer oraz materiały dydaktyczno-diagnostyczne i pomoce edukacyjne.
 5. W CWR zapewnione są warunki umożliwiające korzystającym ze wsparcia dyskrecję, bezpieczeństwo, kameralność, oraz komfort psychiczny. Nie mogą równocześnie być realizowane w jednym pomieszczeniu CWR dwa rodzaje usług wsparcia rodziny
  i pieczy zastępczej.
 6. Podczas zajęć warsztatowych dla rodziców zapewniona jest opieka animatora nad dziećmi poprzez organizowanie gier i zabaw  rozwijających, np. plastyczne, muzyczne oraz innych edukacyjno-integracyjnych form spędzania czasu.
 7. Wsparcie w ramach CWR świadczone jest elastycznie zgodnie ze zgłaszanym indywidualnie zapotrzebowaniem, w tym: w godzinach popołudniowych, weekendy.
 8. CWR  czynne jest 5 dni w tygodniu  tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w soboty wg potrzeb uczestników.
 9. CWR dostosowane są do osób niepełnosprawnych.
 10. W ramach CWR do 30% realizowanego wsparcia świadczone jest w formie mobilnej/wyjazdowej celem zwiększenia dostępności usług w środowisku, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 11. Korzystanie z usług CWR  jest dobrowolne i bezpłatne.
 12. Dane teleadresowe CWR w powiecie radziejowskim są następujące:

Adres: ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

Tel.: 54 2853543

Fax: 54 2853543

 

§ 3

Formy wsparcia świadczone w CWR

 

 1. Do zadań CWR należy udzielanie wsparcia uczestnikom wymienionym w § 1, ust. 5 w szczególności w formie następujących usług:
 1. Specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, tworzącego zintegrowaną usługę poradniczą poprzez indywidualne spotkania z członkami rodzin naturalnych i zastępczych, w tym poradnictwo:
 1. pedagogiczne, mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka. Jednostką miary udzielanego poradnictwa pedagogicznego jest godzina.
 2. prawne, obejmuje regulacje w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego świadczone w celu umożliwienia rodzinie uregulowania spraw, których rozstrzygnięcie zależy od decyzji sądu, instytucji i organów, udzielenia informacji o prawach, uprawnieniach i możliwościach rozwiązania sytuacji  trudnych/konfliktowych/kryzysowych lub sytuacji mogących prowadzić do konfliktu lub kryzysu w rodzinie z dziećmi. Jednostką miary udzielanego poradnictwa prawnego jest porada.
 3. psychologiczne obejmujące relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków, ma na celu pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych itp. Jednostką miary udzielanego poradnictwa psychologicznego jest godzina.
 1. psychiatryczne, którego celem jest zażegnanie problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych. Jednostką miary udzielanego poradnictwa psychiatrycznego jest godzina.
 1. Mediacji rodzinnych świadczonych w celu rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji pomiędzy członkami rodziny. W czasie  mediacji osoby uczą się nowego sposobu porozumiewania się między sobą, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, które mogą później wykorzystać w codziennym życiu, w innych sytuacjach. Mediacje są prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości. Jednostką miary udzielanych mediacji rodzinnych jest godzina.
 2. Terapii rodzinnej /grupowej i indywidualnej dla rodzin z problemami, której celem jest  uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, nauczenie się czerpania przyjemności z kontaktów z innymi członkami w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć. Jednostką miary udzielanych mediacji rodzinnych jest spotkanie.
 3. Warsztaty jednodniowe dla rodziców zwiększające umiejętności wychowawcze rodziców naturalnych i zastępczych w zakresie przygotowania rodziców do lepszego rozumienia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi  deficytami rozwojowymi, w tym: m. in.: zespół zerwanych więzi  RAD, zespół ADHD, FAS/FAE, podwyższające kompetencje wychowawcze, poprawa komunikacji  w relacjach rodzic-dziecko, zarządzanie czasem, finansami, radzenie sobie ze stresem, warsztaty kompetencji społecznych /5 godz. dydaktycznych, śr. 10 os./
 4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców w celu zapewnienia  opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw  edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi /5 godz. dydaktycznych/.
 5. Warsztaty socjoterapeutyczne jednodniowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy w celu nabycia umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu. /5 godz. dydaktycznych, dla ok 10 os./
 6. Grupy wsparcia/grupy samopomocowe dla rodzin naturalnych i zastępczych; /grupa maksymalnie 20 os./wraz z przygotowaniem moderatora tych grup. Celem grup wsparcia jest  dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z  problemami wspólnymi dla wszystkich członków oraz wymiana doświadczeń i wspólne poszukiwanie rozwiązań  w obszarze wypełniania funkcji rodzicielskich. Jednostką miary grup wsparcia jest spotkanie.
 7. Szkolenia dla wolontariuszy, jednodniowe, dla grup śr. 5 os. dotyczące praw i obowiązków wolontariuszy oraz odkrywania ich potencjału do działań społecznych; zgodnie z ustawą o działalności pożytku i wolontariacie, dla wcześniej zrekrutowanych przez pcpr/mopr wolontariuszy, którzy po przeszkoleniu służyć będą  wsparciem dla rodzin, poprzez  m. in. pomoc w opiece nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, odrabianiu lekcji, nauka obsługi komputera, nauka spędzania w ciekawy sposób  czasu wolnego,
 8. Wyjazdy edukacyjne z elementami integracyjnymi w następującej formule:
   1. Uczestnikami wyjazdów są rodziny zastępcze i rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, objęte asystenturą rodzinną;
   2. 1 wyjazd edukacyjny dla ok. 10 rodzin/40 osób./wyjątek PCPR Świecie –dla 20 osób/
   3. Celem wyjazdów edukacyjnych jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych
    i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.
   4. 75% czasu podczas wyjazdów edukacyjnych przeznaczone zostanie na zajęcia merytoryczne, w szczególności:

- zapewnione zostaną usługi specjalistów - m.in. mediatora, psychologa, terapeuty.

- w trakcie wyjazdu zostanie przeprowadzony trening umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz trening umiejętności społecznych.
- podczas zajęć dla rodziców i starszych dzieci, najmłodsi uczestnicy wyjazdu będą mieli zorganizowane zajęcia kompensacyjne pod okiem animatora.

- zaplanowano możliwość realizacji wyjazdów zarówno na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego jak i poza nim dając tym samym możliwość przełamywania barier i otwarcia nowych horyzontów

 1. Superwizja rodzin zastępczych służąca weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów. Jednostką miary udzielanej superwizji jest godzina.
 2. Warsztaty jednodniowe dla osób usamodzielnianych, przebywających w pieczy wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych /5 godz. dydaktycznych, śr. dla 10 os./
 3. Bony edukacyjne jako alternatywna forma wsparcia dla osób opuszczających pieczę zastępczą służąca nabyciu, przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.;

 

§ 4

Zasady zwrotu kosztów dojazdu

 

 1. W ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu oraz specjalistów do miejsca świadczenia usług.
 2. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu, obsługiwanym przez przewoźnika zbiorowego wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.
 3. Refundacji poniesionych kosztów dojazdu dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej po udokumentowaniu tych kosztów.
 4. W przypadku braku możliwości przejazdu środkami komunikacji zbiorowej dopuszcza się refundację kosztów dojazdu własnym środkiem transportu. Kwota refundacji w takim przypadku nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kosztom przejazdu najtańszym środkiem komunikacji zbiorowej.
 5. Koszty dojazdu uczestników projektu zwracane są tylko do wysokości kosztu biletu przejazdu najtańszym środkiem komunikacji zbiorowej od miejsca zamieszkania do siedziby Centrum.
 6. Koszty dojazdu specjalistów zwracane są tylko do wysokości kosztu biletu przejazdu najtańszym środkiem komunikacji zbiorowej od siedziby Centrum do miejsca świadczenia usług.
 7. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu niezbędne jest złożenie wniosku zgodnego z załącznikiem nr 1 oraz załączenie wszystkich wykorzystanych biletów lub zaświadczenia o koszcie przejazdu na danej trasie w przypadku dojazdu własnym środkiem transportu i numeru konta, na który mają zostać zwrócone koszty dojazdu.
 8. Komplet wypełnionych dokumentów dotyczących rozliczenia kosztów dojazdu należy złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia udziału w danej formie wsparcia.
 9. Refundacja kosztów przejazdu dokonywana jest wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika lub specjalisty pod warunkiem posiadania środków finansowych na kontach bankowych Partnerów.
 10. Koszty dojazdu zwracane będą do momentu wyczerpania puli przeznaczonej na dojazdy uczestników/specjalistów na dany miesiąc/rok
 11. Łączny zwrot kosztów dojazdu nie może przekroczyć kwoty przewidzianej na ten cel w budżecie projektu.
 12. W przypadku biletów nieczytelnych lub zawierających błędne informacje koszty ich zakupu nie będą podlegać refundacji.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach decyzje podejmuje Lider projektu w porozumieniu z danym Partnerem.

 

 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie zmiany postanowień regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. Lipca 2018 roku
 3. Regulamin obowiązuje do jego odwołania.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7589
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-20 11:43:58