Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Nowy program PFRON

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 • Świadczenie, które wynosi 500 zł miesięcznie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które utraciły możliwość korzystania przez co najmniej 5 kolejnych, następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
 • Zgodnie z zasadami programu świadczenie przysługuje podopiecznym m.in. warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, osobom korzystającym z placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
 • Pomoc przyznawana jest maksymalnie na okres trzech miesięcy.
 • Wniosek można wysłać pocztą w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (nie trzeba posiadać podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego).
 • Świadczenie nie przysługuje w przypadku gdy opiekun/rodzic otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wprowadzony w związku z zagrożeniem COVID 19.


Wsparcie skierowane jest do PEŁNOLETNICH osób niepełnosprawnych, które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Uwaga!
Niepełnoletnie osoby niepełnosprawne obejmują wyłącznie następujące punkty katalogu placówek:

 • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);


Wnioski  dostępne w Systemie Obsługi Wsparcia od dnia 10 kwietnia 2020 roku w trybie ciągłym do dnia 04 września 2020 roku. Wnioski wraz z załącznikami dostępne są również na stronie www.bip.starostwo.pl w Zakładce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie pod nazwą ,,Żywioł”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8059
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-05 11:36:57