Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Radziejów, dnia 16.07.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.17.2024

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.07.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Wierzba płacząca – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 22/2 położonej w m. Topólka gm. Topólka.

2.      Żywotnik zachodni – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 22/2 położonej w m. Topólka gm. Topólka.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Obwieszczenie Wody Polskie

drukuj (Obwieszczenie Wody Polskie)

ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
Ogłasza
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na najem 2 boksów garażowych nr 16 i 22 o powierzchni około 15,80 m² każdy. Wyżej opisane boksy garażowe znajdują się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ
i stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. Boksy garażowe położone są na działce
o nr ewidencyjna 666/7 o pow. 0.2162 ha.

II Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 07.08.2024 roku w siedzibie Szpitala                  w Radziejowie przy ulicy Szpitalnej 3, sala konferencyjna:

1.      Dla boksu garażowego nr 16 - godz. 9.00

2.      Dla boksu garażowego nr 22 - godz. 9.15

Cena wywoławcza: 175, 00 zł plus VAT/miesięcznie/na każdy.

Warunkiem przystąpienia do II przetargu jest wniesienie wadium  w wysokości: 30,00 zł
w terminie do dnia 02.08.2024 roku, na konto: KDBS Filia w Radziejowie
nr 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003 z dopiskiem wadium na boks garażowy nr …… .Uczestnicy postępowania przetargowego winni posiadać ze sobą dokument tożsamości. Kwota osiągnięta w II przetargu  jest podstawą  do podpisania umowy najmu na okres 3 lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu   w uzasadnionych przypadkach.

Szczegółowe informacje można uzyskać również w siedzibie Szpitala Dział Administracji
i Zamówień Publicznych lub telefonicznie pod nr 54 285 63 31.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, reprezentowany przez Dyrektora Sebastiana Jankiewicza, tel. 54 285 62 00, adres e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl  klauzula informacyjna znajduje się na stronie  https://www.szpitalradziejow.pl/klauzula-informacyjna-ogolna/  bądź w siedzibie Szpitala.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 20 lutego 2024roku.

 

drukuj (ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-07-08
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-07-08 14:06

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2021 r. nr poz. 1390 tj. ) informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 15 lipca 2024 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 18 położonej w obrębie ewidencyjnym Przysiek, gmina Dobre

z działkami sąsiednimi nr: 21, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 40, 15/2,

drukuj (Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z upoważnienia Starosty Radziejowskiego Dariusz Zasada - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa
   data wytworzenia: 2024-07-02
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2024-07-05 10:36
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2024-07-05 10:36

drukuj ()

Informacja

Starosta Radziejowski informuje, że od dnia 20 czerwca 2024 roku przez 21 dni, tj. do dnia 10 lipca 2024 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonej w obrębie ewidencyjnym Głuszynek, gmina Topólka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/72 o powierzchni 0.1075 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Nr WL1R/00024442/5.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo spadkobiercy takich osób, mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości. W razie nie złożenia wniosku w terminie pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.   

Informacja

Radziejów, dnia 20.06.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.16.2024

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.06.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Brzoza brodawkowata– 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 145/10, położonej w miejscowości Płowce, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-06-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-06-20 13:39

Obwieszczenie Wody Polskie

drukuj (Obwieszczenie Wody Polskie)

Informacja

Radziejów, dnia 4.06.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.15.2024

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4.06.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Brzoza brodawkowata– 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid.  nr 167, położonej ul. Polna, m. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-06-04
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-06-04 13:58

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2021 r. nr poz. 1390 tj. ) informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 12 czerwca 2024 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 43 położonej w obrębie ewidencyjnym Dębianki, gmina Topólka z działkami sąsiednimi nr: 44, 2 i 7,

drukuj (Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z upoważnienia Starosty Radziejowskiego Dariusz Zasada - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa
   data wytworzenia: 2024-05-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2024-05-28 14:29

drukuj ()

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2021 r. nr poz. 1390 tj. ) Informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień 12 czerwca 2024 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 79 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobre I, gmina Dobre

z działkami sąsiednimi nr: 81, 82, 78 i 213/2,

drukuj (Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z upoważnienia Starosty Radziejowskiego Dariusz Zasada - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa
   data wytworzenia: 2024-05-28
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2024-05-28 14:24
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2024-05-28 14:26

drukuj ()

Informacja o zmianie pracy aptek

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2024-05-27 09:28

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2024-05-27 09:29

Informacja

Radziejów, dnia 27.05.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.14.2024

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne                               na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących krzewów:

1.      Tuja – 57 m2 , znajdujących się na działce o Nr ewid. 26 w miejscowości Czołowo, gmina Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-05-27
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-05-27 09:18

Informacja

Radziejów, dnia 27.05.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.13.2024

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne                               na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Brzoza brodawkowata – 2 szt. , znajdująca się na działce o nr ewid. 78/3 w miejscowości Broniewek, gmina Radziejów

2.      Sosna zwyczajna – 1 szt. , znajdująca się na działce o nr ewid. 78/3 w miejscowości Broniewek, gmina Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-05-27
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-05-27 09:12

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W RADZIEJOWIE

W związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie Starosta Radziejowski ogłasza nabór na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, która działać będzie w okresie kadencji 2024-2028.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475 t.j.) o powołanie w skład powiatowej rady rynku pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie powiatu:

1)      terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

2)      terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

3)      społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

4)      organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powołać w skład rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Starosta Radziejowski pisemnie zwrócił się do podmiotów określonych treścią ustawy z prośbą o zgłoszenie przedstawicieli – kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów w Sekretariacie z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy”.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać na druku zgłoszenia - do pobrania.

Do zgłoszenia należy dołączyć opis kariery zawodowy kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia kandydata w zakresie rynku pracy.

Organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy oraz społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze do zgłoszenia powinny dołączyć – Statut organizacji oraz wypis z KRS.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy decyzja o powołaniu kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie należy do wyłącznej kompetencji Starosty Radziejowskiego. Starosta poinformuje organy i organizacje w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń o terminie posiedzenia inauguracyjnego.

 

 

                                                                                             

Załączniki:

- karta zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie

 

Radziejów, dnia 21 maja 2024 r.

drukuj (OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W RADZIEJOWIE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Kordylak
  data wytworzenia: 2024-05-22
 • opublikował: Daria Kordylak
  data publikacji: 2024-05-22 10:26
 • zmodyfikował: Daria Kordylak
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-22 10:28

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień:

 14 czerwca 2024 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 121  położonej w obrębie ewidencyjnym Wincentowo, gmina Piotrków Kujawski z działką sąsiednią nr 47 położoną w obrębie ewidencyjnym Wincentowo, gmina Piotrków Kujawski.

drukuj (Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z upoważnienia Starosty Radziejowskiego Dariusz Zasada - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa
   data wytworzenia: 2024-05-20
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2024-05-20 11:17

drukuj ()

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych ustalonych na dzień:

 27 maja 2024 r. mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 52 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudzk Mały, gmina Piotrków Kujawski,

28 maja 2024 r.  mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 5/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szewce, gmina Piotrków Kujawski,

28 maja 2024 r.  mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 84 położonej w obrębie ewidencyjnym Sokoły, gmina Piotrków Kujawski.

drukuj (Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z upoważnienia Starosty Radziejowskiego Dariusz Zasada - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa
   data wytworzenia: 2024-05-17
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2024-05-20 11:11

drukuj ()

Informacja

Radziejów, dnia 17.05.2024 r.

N.R.L.O.II.6131.12.2024

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących krzewów:

1.      Thuja – 80 m2 , znajdujących się na działce o nr ewid. 17/2 w miejscowości Rogalin, gmina Piotrków Kujawski

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Edyta Gapska
  data wytworzenia: 2024-05-17
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2024-05-17 10:35

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie (art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości Dz. U. 2023 r. poz.1394)                                                                                                                   

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego  (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) Starosta Radziejowski zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r. (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości  Dz. U. 2023 r. poz.1394)   

 

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji przekazany został Staroście Radziejowskiemu przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości Dz. U. 2023 r. poz.1394)       i zawarty jest w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

drukuj (Obwieszczenie)

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Komunikacji i Infrastruktury Technicznej mgr Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2024-05-14
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2024-05-15 13:08

Zawiadomienie o rozgraniczeniu działek

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2024-05-14 14:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2024-05-10
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2024-05-14 14:37

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że w dniach od 13 maja 2024 r. przez 21 dni, tj. do 3 czerwca 2024 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul Kościuszki 17 wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny działki: nr 21/2 o pow. 0.0800 ha, nr 25/2 o pow. 0.0300 ha,  nr 26/2 o pow. 0.0100 ha, nr 28/2 o pow. 0.0600 ha obręb Szczeblotowo  jednostka ewidencyjna Dobre oraz nr 241/2 o pow. 0.0700 ha,  nr 242/2 o pow. 0.2000 ha, nr 245/2 o pow. 0.0500 ha, nr 246/2 o pow. 0.0600 ha,  nr 250/2 o pow. 0.0800 ha obręb Dobre Wieś  jednostka ewidencyjna Dobre  na rzecz Gminy Dobre.

drukuj (Informacja o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2024-05-13
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2024-05-13 09:01

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 30 kwietnia 2024 r. przez 21 dni, tj. do 21 maja 2024 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2029 r. w trybie bezprzetargowym: pomieszczenie biurowe znajduje się w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie. Wyżej opisana nieruchomość  stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Informacja o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2024-04-30 11:30

Pismo Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem ASF

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2024-04-29 14:40

Metryka

 • opublikował: Dominika Chmielewska
  data publikacji: 2024-04-29 14:41

Zawiadomienie o rozgraniczeniu działek

Zawiadomienie o rozgraniczeniu działek

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO

z dnia 12.04.2024 r.

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 t.j.)

zawiadamiam, że

na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22, 88 – 200 Radziejów z dnia 25.01.2024 r., data wpływu wniosku do organu dnia 25.01.2024 r. zostało wydana w dniu 12.04.2024 r. decyzja Starosty Radziejowskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2024 znak sprawy: GB.III.6740.10.1.2024 dla inwestycji p.n. „przebudowa drogi powiatowej Nr 2815 C Osięciny – Jarantowice polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej” w miejscowości Jarantowice, gmina Osięciny. Działki objęte opracowaniem: 49, 53/3, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/19, 53/25, 53/26, 53/27 i 55/15 położone w obrębie ewidencyjnym 0007 Jarantowice, gmina Osięciny oraz działki o nr ewidencyjnych 164/7, 218, 612/5, 613/1, 616 i 480 położone w obrębie ewidencyjnym 0016 Osięciny, gmina Osięciny. Jednostka ewidencyjna działek 041104_2 Osięciny.

Informuję, że z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Radziejowie ul. Kościuszki 17 Wydział Geodezji Kartografii Architektury i Budownictwa pokój 314 III piętro biurowiec przy ulicy Kościuszki 20/22 w dniach pracy urzędu (znak sprawy GB.III.6740.10.1.2024).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie oraz Urzędu Gminy Osięciny.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2024-04-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-04-17 10:48

Ogłoszenie o przetargu

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2024-04-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-04-17 08:05

Obwieszczenie Wody Polskie