Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-20 08:02

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 19.09.2018 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie kontrolę na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm. ), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

 • sprawdzenie utrzymania bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego pomieszczeń oraz postępowania z odpadami,
 • sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-10-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-23 12:56

Informacja o przeprowadzonej kontroli

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-11 09:52

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 18 września 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Protokół kontroli Nr 64/NHK/2018.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Nieprawidłowości podczas kontroli nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-01 12:39

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej

w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Miasta w Radziejowie

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764ze zm.)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie w dniu 22 czerwca 2018 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.

 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.

 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.

 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.

 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród mieszkańców miasta.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie oceniono pozytywnie.

Do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Burmistrz Miasta w Radziejowie zobowiązany jest w terminie do dnia 27 lipca 2018 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-17 10:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-17 10:19

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej

w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Gminy w Osięcinach

 

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy  z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764ze zm.)

 

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Osięcinach.

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Osięcinach, ul. Wojska Polskiego14, 88-220 Osięciny.
 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Osięcinach w dniu 27 kwietnia 2018 roku”.

 

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.
 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.
 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej  samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.
 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

 

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

 

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania   prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród mieszkańców gminy.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

 

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Osięcinach oceniono pozytywnie.

 

Do ustaleń  zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

 

Wójt Gminy Osięciny zobowiązany jest w terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2018-06-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-11 14:54

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu w dniach 20 listopada 2017 r. – 24 listopada 2017 r., 27 listopada 2017 r. – 29 listopada 2017 r., 8 grudnia 2017 r., 11 grudnia 2017 r. – 12 grudnia 2017 r.  przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Radziejowie.

Zakres kontroli:

 1. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrola objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle kontroli podpisanym dnia  12.12.2017 r. znak sprawy 562017110014. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Toruniu zawiadomił o konieczności złożenia dokumentów korygujących zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole. Dokumenty korygujące zostały złożone.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-27 09:22

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 11.09.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Sędziego Sądu Rejonowego w Radziejowie.

Kontrolą objęto legalność przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe a także działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami sprawującymi nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków.

Kontrolą objęto okres od 10 września 2015 r do 11 września 2017 roku.

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszania praw czy legalności przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokumentacja medyczna i przebywania w zakładzie ww. Osób z zaburzeniami psychicznymi jest zgromadzona prawidłowo i wyczerpująco. Warunki bytowe, działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i z rodzinami i opiekunami prawnymi osób z zaburzeniami psychicznymi jak również proces załatwiania skarg i wniosków nie budzi zastrzeżeń.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

 • autor informacji: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2018-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-02 08:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 477
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-20 08:03

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

NIP 889-13-30-877

Dane kontaktowe

tel./fax
54 285-35-53,
54 285-22-87,
54 285-30-18,
54 285-35-18,

e-mail: powiat@radziejow.pl

Czas pracy urzędu:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 800 do 1400.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3082258
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-20 10:18

Stopka strony