Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Radziejów, dnia 30.12.2019 r.

 

O.T.II.613.31.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081      z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 33/19 położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w m. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-12-30 09:10

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 6 grudnia 2019 r. przez 21 dni, tj. do 27 grudnia 2019 r.  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia od 1 stycznia 2020 r. na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym: pomieszczenia biurowe znajdujące się w budynkach administracyjno – biurowych przy ul. Kościuszki 20/22 i przy ul. Kościuszki 58. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

drukuj (Informacja o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-06 10:44

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 5 grudnia 2019 roku przez okres 21 dni, tj. do dnia 26 grudnia 2019 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz dwóch nieruchomości przeznaczonych do zbycia łącznie, w drodze przetargu, położonych w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi działek nr: 1314/1 o powierzchni 0.4549 ha, na karcie mapy nr 24, księga wieczysta Nr WL1R/00034745/2 oraz 1314/2 o powierzchni 0.3409 ha, na karcie mapy nr 24, księga wieczysta Nr WL1R/00032324/1.

Nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo spadkobiercy takich osób, mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości.

W razie nie złożenia wniosku w terminie pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-05 08:10

Informacja

Radziejów, dnia 28.11.2019 r.

 

O.T.II.613.37.2019

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 7 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 108, położonej w miejscowości Przysiek, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-11-28 13:30

Informacja

Radziejów, dnia 28.11.2019 r.

 

O.T.II.613.36.2019

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba biała – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 213/1, położonej w miejscowości Dobre Wieś, gmina Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-11-28 13:28

Informacja

Radziejów, dnia 26.11.2019 r.

 

O.T.II.613.35.2019

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Osięciny, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 66, położonej w miejscowości Latkowo Kolonia, gmina Osięciny,
 2. Wierzba biała – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 49, położonej w miejscowości Borucinek, gmina Osięciny,
 3. Wierzba biała – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 267/2, położonej w miejscowości Zielińsk, gmina Osięciny,
 4. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 267/2, położonej w miejscowości Zielińsk, gmina Osięciny,
 5. Robinia akacjowa – 3 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 267/2, położonej w miejscowości Zielińsk, gmina Osięciny,
 6. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 54/4, położonej w miejscowości Latkowo Kolonia, gmina Osięciny,
 7. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 54/4, położonej w miejscowości Latkowo Kolonia, gmina Osięciny,
 8. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 54/4, położonej w miejscowości Latkowo Kolonia, gmina Osięciny,
 9. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 54/4, położonej w miejscowości Latkowo Kolonia, gmina Osięciny,
 10. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 54/4, położonej w miejscowości Latkowo Kolonia, gmina Osięciny,
 11. Robinia akacjowa – 12 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 24, położonej w miejscowości Pilichowo, gmina Osięciny.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-11-26
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-11-26 11:33

Informacja

Radziejów, dnia 26.11.2019 r.

 

O.T.II.613.34.2019

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Osięciny, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Świerk pospolity – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 134, położonej w miejscowości Osięciny,

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-11-26
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-11-26 11:31

Informacja

Radziejów, dnia 26.11.2019 r.

 

O.T.II.613.33.2019

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 86, położonej w miejscowości Szostka, gm. Radziejów,

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-11-26
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-11-26 09:20

Informacja

Radziejów, dnia 20.11.2019 r.

 

O.T.II.613.32.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Modrzew europejski – 3 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 123/20 położonej przy ul. Niskiej w m. Piotrków Kujawski;
 2. Robinia akacjowa – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 397 położonej przy ul. Parkowej w m. Piotrków Kujawski;
 3. Topola – 25 szt. znajdujące się na działce o nr ewid. 69/3 położonej w m. Bycz;
 4. Modrzew europejski – 48 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 69/3 położonej w m. Bycz;
 5. Robinia akacjowa – 11 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 69/3 położonej w m. Bycz;
 6. Brzoza brodawkowata – 4 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 69/3 położonej w m. Bycz;
 7. Jarzębina – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 69/3 położonej w m. Bycz;
 8. Brzoza brodawkowata – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 956 położonej przy ul. Parkowej w m. Piotrków Kujawski;
 9. Klon – 13 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 69/3 położonej w m. Bycz;

 

 

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-11-20 11:10

Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego

Obwieszczeni Starosty Radziejowskiego

z dnia 06.11.2019

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski z dnia 10.09.2019 r. została wydana w dniu 6.11.2019 r. decyzja Starosty Radziejowskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 2/2019, znak sprawy: GB.III.6740.10.2.2019 dla inwestycji p.n. "przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim". Działki objęte inwestycją: 963, obręb Piotrków Kujawski, 971/10 obręb Piotrków Kujawski, 976 obręb Piotrków Kujawski, 977 obręb Piotrków Kujawski, 978 obręb Piotrków Kujawski, 978 obręb Piotrków Kujawski, 979 obręb Piotrków Kujawski, 980 obręb Piotrków Kujawski, 981 obręb Piotrków Kujawski, 981 obręb Piotrków Kujawski, 997 obręb Piotrków Kujawski, 998 obręb Piotrków Kujawski, 1000 obręb Piotrków Kujawski, 1001 obręb Piotrków Kujawski, 1010 obręb Piotrków Kujawski, 1012 obręb Piotrków Kujawski, 1013 obręb Piotrków Kujawski, 1014 obręb Piotrków Kujawski, 1015 obręb Piotrków Kujawski, 1016 obręb Piotrków Kujawski, 1018/2 obręb Piotrków Kujawski, 1059 obręb Piotrków Kujawski, 88/1 obręb Szewce, 89/4 obręb Szewce, 1 obręb Wójcin, 3 obręb Wójcin, 5/2 obręb Wójcin, 6 obręb Wójcin, 7 obręb Wójcin, 8 obręb Wójcin, 10/1 obręb Wójcin, 496/1 obręb Wójcin, 496/2 obręb Wójcin, 496/3 obręb Wójcin.

Informuję, że z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Radziejowie ul. Kościuszki 17 Wydział Geodezji Kartografii Architektury i Budownictwa pokój 314 III piętro biurowiec przy ulicy Kościuszki 20/22 w dniach pracy Urzędu. (znak sprawy: GB.III.6740.10.2.2019).

drukuj (Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-19 09:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków

 • -

  Metryka

  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2019-11-13 13:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2019-11-13 13:50

Informacja

Radziejów, dnia 29.10.2019 r.

 

O.T.II.613.31.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Kasztanowiec – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 687/4 położonej przy ul. Szpitalnej 15 w m. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-10-29
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-10-29 13:42

Informacja

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 24 października  2019 r. przez 21 dni, tj. do 14 listopada 2019 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie wykaz nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Radziejowie przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 21.3961 ha stanowią własność Powiatu Radziejowskiego są w trwałym zarządzie ZSRCKU w Przemystce oraz w ZSM w Radziejowie.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-10-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-24 08:06

Informacja

Radziejów, dnia 8.10.2019 r.

 

O.T.II.613.30.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Jesion wyniosły – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 1113 położonej przy ul. 3-go Maja w m. Radziejów,
 2. Świerk pospolity – 3 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 1113, położonej przy ul. 3-go Maja w m. Radziejów,
 3. Świerk srebrny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 1113, położonej przy ul. 3-go Maja w m. Radziejów,
 4. Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1152/2, położonej przy ul. 11-go Listopada w m. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-10-08
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-10-08 12:00

Informacja

Radziejów, dnia 7.10.2019 r.

 

O.T.II.613.29.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 26, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów,
 2. Klon pospolity – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 26, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów,
 3. Robinia akacjowa – 9 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 112, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów,
 4. Wierzba – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 112, położonej w miejscowości Bieganowo, gm. Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-10-07
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-10-07 11:10

Informacja

Radziejów, dnia 2.10.2019 r.

 

O.T.II.613.28.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 145, położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty mgr Grzegorz Piasecki Wicestarosta
  data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-10-02 13:05

Informacja

Radziejów, dnia 30.09.2019 r.

 

O.T.II.613.27.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola biała – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 80 położonej w miejscowości Pieńki Kościelskie, obręb Kościelna Wieś gm. Osięciny.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-10-01 08:08

Informacja

Radziejów, dnia 27.09.2019 r.

 

O.T.II.613.26.2019

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jesion wyniosły – 17 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 249/2 położonej w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów,
 2. Grab pospolity - 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 249/2 położonej w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2019-09-27
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-09-27 10:52

Informacja

Radziejów, dnia 24.09.2019 r.

 

O.T.II.613.25.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola – 2 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 43 położonej  w miejscowości Bielki, gm. Topólka,
 2. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 139/2 położonej  w miejscowości Paniewo, gm. Topólka,
 3. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 70 położonej w miejscowości Topólka gm. Topólka,
 4. Topola - 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 118/10 położonej w miejscowości Topólka gm. Topólka.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-09-24 12:33

Zawiadomienie

Radziejów, dnia 05.09.2019 r.

O.T.I.6233.4.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 05.09.2019 r. na wniosek PRASMET BIS Sp. J. M. Granczewski – J. Margulski ul. Rolnicza 4, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne                    w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.4.2014 z dnia 04.03.2014 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie firmy w miejscowości Radziejów, ul. Rolnicza 4 (wraz z późn. zm.).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-09-05
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-09-06 08:43

Zawiadomienie

Radziejów, dnia 05.09.2019 r.

O.T.I.6233.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 05.09.2019 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88 – 200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.17.2013 z dnia 11.12.2013 r. – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie firmy w miejscowości Radziejów, ul. Rolnicza 4 (wraz z późn. zm.).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-09-05
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-09-06 08:42

Informacja

Radziejów, dnia 2.09.2019 r.

 

O.T.II.613.24.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Topola biała – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 286 położonej w miejscowości Bełszewo gm. Osięciny,
 2. Robinia akacjowa – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 185 położonej w miejscowości Krotoszyn I gm. Osięciny,
 3. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 215 położonej w miejscowości Pułkownikowo gm. Osięciny,
 4. Topola biała – 3 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 102/1 położonej w miejscowości Szalonki gm. Osięciny,
 5. Wierzba wąskolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 102/1 położonej w miejscowości Szalonki gm. Osięciny.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2019-09-02
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-09-02 11:09

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.08.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa– 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 115/3 położonej w miejscowości Dęby, gm. Dobre,

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-14 08:39

Informacja

Radziejów, dnia 22.07.2019 r.

 

O.T.II.613.22.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jesion wyniosły – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 31 położonej w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
  data wytworzenia: 2019-07-22
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-07-22 13:05

Zawiadomienie

Radziejów, dnia 17.07.2019 r.

 

O.T.I.6233.2.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 16.07.2019 r. na wniosek przedsiębiorstwa „IRENA” FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA Paulina Jankowska, Karolina Jankowska-Łukasiewicz, ul. Koszykowa 2, 88 – 230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany decyzji Starosty Radziejowskiego znak: O.T.I.6233.4.2013 z dnia 06.03.2013 r. – zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 203 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudzk Mały, gmina Piotrków Kujawski. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty mgr Grzegorz Piasecki Wicestarosta
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-07-17 10:16

Informacja

Radziejów, dnia 12.07.2019 r.

 

O.T.II.613.21.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Jesion – 7 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 915 położonej w miejscowości Karolin gm. Osięciny,
 2. Brzoza – 8 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 915 położonej w miejscowości Karolin gm. Osięciny,
 3. Topola – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 915 położonej w miejscowości Karolin gm. Osięciny,
 4. Dąb – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 915 położonej w miejscowości Karolin gm. Osięciny.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Grzegorz Piasecki
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-07-12 13:52

Informacja

Radziejów, dnia 3.07.2019 r.

 

O.T.II.613.20.2019

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Lipa drobnolistna – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 224/15 położonej w miejscowości Dobre I, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-07-03
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-07-11 11:12

Informacja

Radziejów, dnia 3.07.2019 r.

 

O.T.II.613.19.2019

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Dobre ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Świerk pospolity – 4 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 427 położonej w miejscowości Bronisław, gm. Dobre,
 2. Wierzba biała – 1 szt. , znajdująca się na działce o nr ewid. 427 położonej w miejscowości Bronisław, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-07-03
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-07-11 11:10

Informacja

Radziejów, dnia 14.06.2019 r.

 

O.T.II.613.18.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Gminy Osięciny ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzewa:

 

 1. Świerk zwyczajny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 585/48 położonej w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-06-14 14:01

Informacja

Radziejów, dnia 28.05.2019 r.

 

O.T.II.613.17.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art. 83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

 Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Lipa drobnolistna – 2 szt., znajdujące się na działkach o nr. ewid. 272/1 i 272/2  położonych w miejscowości Płowce II, gmina Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-05-28
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-05-28 11:19

Informacja

Radziejów, dnia 28.05.2019 r.

 

O.T.II.613.16.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 90, art. 83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

 Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Olcha czarna – 12 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 1/17 położonej w miejscowości Orle, gm. Topólka
 2. Robinia akacjowa – 5 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 1/17 położonej w miejscowości Orle, gm. Topólka

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-05-28
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-05-28 11:16

Informacja

Radziejów, dnia 22.05.2019 r.

 

O.T.II.613.15.2019

 

INFORMACJA

 

 

        Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ) oraz. art. 90, art. 83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon – 16 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Sportowa, na działce nr 919,
 2. Jesion – 2 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Sportowa, na działce nr 214/8,
 3. Klon – 1 szt. w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Poduchowna, na działce Nr 1684.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-05-22 08:19

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od 18 kwietnia 2019 r. przez 21 dni, tj. do 9 maja 2019 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia od 1sierpnia 2019 r. na okres 5 lat w trybie przetargowym: pomieszczenie biurowe znajduje się na III piętrze (pok. 302) w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie. Wyżej opisana nieruchomość  stanowi współwłasność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Informacja o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-04-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-18 11:04

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie – nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 17 kwietnia 2019 roku przez 21 dni tj. do   09 maja 2019 roku zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego w Radziejowie  przy ulicy Szpitalnej 3 w Radziejowie oraz Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ulicy Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonych przy ulicy Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.  

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2019-04-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 08:03

Informacja

Radziejów, dnia 2.04.2019 r.

 

O.T.II.613.14.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Topólka, 87-875 Topólka

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Żywotnik zachodni – 9 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 31/20 położonej w miejscowości Topólka,
 2. Modrzew europejski – 2 szt.,  znajdujący się na działce o nr ewid. 72/6 położonej w miejscowości Topólka,
 3. Głóg jednoszyjkowy – 1 sz., znajdujący się na działce o nr ewid. 72/6 położonej w miejscowości Topólka,
 4. Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 72/6 położonej w miejscowości Topólka.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-04-02 09:18

Informacja - wykaz

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 02 kwietnia 2019 roku przez 21 dni, tj. do dnia 22 kwietnia 2019 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, w trybie darowizny, położonej w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 1519/4 o powierzchni 1.6943 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00035805/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Informacja - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-02 08:23

Informacja o wykazie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 2 kwietnia 2019 r. przez 21 dni, tj. do 23 kwietnia 2019 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul Kościuszki 17 wykaz nieruchomości  oznaczonej nr geodezyjnym  278/3 o pow. 0.3312 ha  położonej w obrębie Bronisław jednostka ewidencyjna Dobre przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Dobre w celu budowy ścieżki pieszo – rowerowej.

drukuj (Informacja o wykazie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-02 08:05

Informacja

Radziejów, dnia 1.04.2019 r.

 

O.T.II.613.13.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Brzoza brodawkowata – 3 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 167 położonej w miejscowości Radziejów ul. Polna 1,
 2. Klon zwyczajny – 3 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 167 położonej w miejscowości Radziejów ul. Polna 1,
 3. Wierzba iwa – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 605/2 położonej w miejscowości Radziejów ul. Stachury 5

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-04-01 12:31

Informacja

Radziejów, dnia 1.04.2019 r.

 

O.T.II.613.12.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Świerk srebrny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 461 położonej w miejscowości Radziejów ul. Kościuszki 20/22.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-04-01 12:29

Informacja

Radziejów, dnia 14.03.2019 r.

 

O.T.II.613.11.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art. 83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola kanadyjska – 8 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 70/17 położonej w miejscowości Dobre I, gm. Dobre,
 2. Topola kanadyjska – 3 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 70/19 położonej w miejscowości Dobre I, gm. Dobre,

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-03-14 12:31

Informacja

Radziejów, dnia 7.03.2019 r.

 

O.T.II.613.10.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 203 położonej w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-03-07 09:07

Informacja

Radziejów, dnia 7.03.2019 r.

 

O.T.II.613.9.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Robinia akacjowa – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 62 położonej w miejscowości Broniewo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-03-07 09:05

Informacja

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 7 marca 2019 r. przez 21 dni, tj. do 28 marca 2019 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia od 1 lipca 2019 r. na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym: pomieszczenie biurowe znajduje się w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie. Wyżej opisana nieruchomość  stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 07:58

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim dotyczącego wynajęcia na okres pięciu lat budynków gospodarczych o pow. 222 m² ( wiata o pow. 116 m², stodoła o pow.106 m²) znajdujących się na  działce o nr ewid. 2/12 o pow. 2.12.44 ha położonej w Piotrkowie Kujawskim, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00026858/8  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych, stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego, a będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

 

Na przetarg zgłosił się jeden oferent, wpłacił wadium  i  został dopuszczony do przetargu.       

Cena wywoławcza za wynajęcie budynków gospodarczych o pow. 222 m² (wiata o pow. 116 m², stodoła o pow.106 m²) wynosiła za najem za 1 m² rocznie 19,50 zł brutto i za łączną powierzchnię do wynajęcia 4329,00 zł brutto ( słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych brutto 00/100) rocznie.   

 

Kwota osiągnięta w wyniku I przetargu wyniosła 4379,00 zł brutto ( słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych brutto 00/100  ) rocznie.

W wyniku postępowania przetargowego ustalono najemcę budynków gospodarczych Państwo Joannę i Sławomira Szymańskich  zam. ul. Poznańska 59,  88-230 Piotrków Kujawski.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-06 13:14

Informacja

Radziejów, dnia 25.02.2019 r.

 

O.T.II.613.8.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.02.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Jesion wyniosły – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 84 położonej w miejscowości Broniewek, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-02-25
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-02-25 08:23

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że od dnia 06.02.2019 r. do 27.02.2019 r. tj. przez 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół RCKU w Przemystce wykazy lokali do wynajęcia w budynku internatu na okres 4 lat o pow: 23,07 m2, 23,60 m2, 20,44 m2, 20,25 m2, 41,55 m2 W/w lokale znajdują się na działce o nr ewid.112/49.

 

Lokale są własnością Powiatu Radziejowskiego, Zespół Szkół Rolnicze Centrum  Kształcenia Ustawicznego w Przemystce jest trwałym zarządcą.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor RCKU Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-08 08:20

Informacja

Radziejów, dnia 06.02.2019 r.

 

O.T.II.613.7.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.02.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 41 położonej w miejscowości Czołówek, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-02-06 08:39

Informacja

Radziejów, dnia 06.02.2019 r.

 

O.T.II.613.6.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.02.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

 

 1. Topola kanadyjska – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 145 położonej w miejscowości Czołowo, gm. Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-02-06 08:35

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) na podstawie art. 56 ust.1  Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.  o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 nr 0 poz. 1727)  oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.02.2019  r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

PKP Polskie Koleje Samochodowe S.A.

Zakład  Linii Kolejowych  w Bydgoszczy  ul. Zygmunta Augusta 1,   85-082 Bydgoszcz

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola – 1 szt., znajdująca  się na działce o nr ewid. 1058/4, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-04 12:51

Informacja

Radziejów, dnia 29.01.2019 r.

 

O.T.II.613.4.2019

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Wiąz – 2 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 182 położonej w miejscowości Malina  gm. Piotrków Kujawski,
 2. Jesion  – 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 182 położonej w miejscowości Malina gm. Piotrków Kujawski,
 3. Jesion - 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 39 położonej w miejscowości Anusin gm. Piotrków Kujawski,
 4. Klon - 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 39 położonej w miejscowości Anusin gm. Piotrków Kujawski,
 5. Robinia akacjowa -  14 szt.  znajdująca się na działce o nr ewid. 187 położonej w miejscowości Szewce gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Mariusz Pikuła
  data publikacji: 2019-01-29 09:31

I Przetarg Ustny Nieograniczony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

ogłasza

I Przetarg Ustny Nieograniczony

 

Na wynajem na okres pięciu lat budynków gospodarczych o pow. 222 m2 (wiata o pow. 116 m2, stodoła o pow. 106 m2) znajdujących się na działce o nr ewid. 2/12 o pow. 2.1214 ha położonej w Piotrkowie Kujawskim, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1R/00026858/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza najmu za 1 m2 powierzchni rocznie brutto – 19,50 zł, wadium – 800 zł.

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, jest w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Poznańskiej 98.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do 18 lutego 2019 r. na konto Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 73 9551 0002 0000 4675 2000 0060.

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres pięciu lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn / w uzasadnionym wypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 98 lub telefonicznie pod numerem 54 2654025.

drukuj (I Przetarg Ustny Nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-23 09:06

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Wierzba biała – 7 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 6/2, położonej   w miejscowości Ludwikowo, gm. Dobre.,
 2. Brzoza brodawkowata – 3 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 6/2, położonej   w miejscowości Ludwikowo, gm. Dobre,
 3. Klon zwyczajny – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 94, położonej   w miejscowości Bodzanowo Drugie, gm. Dobre,
 4. Jesion wyniosły – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 245, położonej   w miejscowości Przysiek, gm. Dobre,
 5. Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 245, położonej   w miejscowości Przysiek, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-21 15:15

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Czeremcha amerykańska – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 121/12, położonej   w miejscowości Dobre I, gm. Dobre.,
 2. Brzoza brodawkowata – 1 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 121/12, położonej   w miejscowości Dobre I, gm. Dobre.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-21 15:14

Informacja - wykaz

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 17 stycznia 2019 roku przez 21 dni, tj. do dnia 06 lutego 2019 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Radziejów, gmina Radziejów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 1519/1 o powierzchni 1.6275 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00035805/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

 

drukuj (Informacja - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2019-01-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 15:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5196
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-30 09:10:14